Home

Vydra říční výskyt v ČR

V České republice vydra říční zaznamenala výrazné změny v početnosti. Dle dostupných historických údajů byla vydra až do poloviny 19. století rozšířena po celém území České republiky. K výrazným změnám areálu i početnosti došlo v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století. Vlivem pronásledování pro kožešinu, hospodářských škod na rybách, ale. Ve střední Evropě se vydra vyskytuje v části Německa, na většině území Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska a Česka. VÝSKYT V ČR / Výskyt vydry byl při posledním mapování (v r. 2011) zaznamenán na 77 % území ČR. Vydra říční je živočich s výrazným teritoriálním chováním, proto nemůže dojít v rámci určitého území k jejímu přemnožení, ale může docházet pouze k vyhledávání a obsazování nových teritorií, jak se tomu dělo doposud

Rozšíření vydry říční v ČR Vydry onlin

vydra říční - Český nadační fond pro vydr

Ohrožení vyder říčních a jejich ochrana - Vydry

  1. Žije samotářsky a je citlivá na kvalitu vody. Vydra říční obývá čisté řeky, potoky a někdy i rybníky. Na březích vyhrabává nory s vchodem pod hladinou, vystýlá je trávou, větvičkami a rákosím. Vydra říční - výskyt v ČR . Encyklopedický článek Vydra říční ve Wikipedii. Taxon Lutra lutra ve Wikidruzích
  2. vydry říční se na území ČR šíří a rychle ob-sazuje nové oblasti. Původně tři oddělené populace jsou v současnosti z geografického pohledu již v kontaktu. Šíření probíhá prak-ticky všemi směry, největší nárůst byl však zaznamenán u jihočeské populace směrem na východ. Neobsazeny zůstávají v rámci ČR
  3. Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v České republice pro zajištění dlouhodobé existence tohoto druhu v naší kulturní krajině. Plánované aktivity projektu * mapování rizikových míst na silnicích, kde umírají vydry říční, nebo která jsou potenciálně velmi nebezpečná
  4. výskytu vydry v letech 1997 - 2001 ukázalo ší ření vyder do nových oblastí, vydra byla potvrzena na 43 % území ČR, z toho na 30 % trvale (K UČEROVÁ ET AL . 2001). K rozší ření vyder n
  5. ulosti obýval souvisle celou Eurasii a Severní Ameriku

Vydra říční výskyt. Výskyt v ČR Na našem území se vydra říční dříve hojně vyskytovala, v 19. a 20. století ale došlo k razantnímu snížení její populace následkem boje rybářů a rybníkářů vůči ní, a také vlivem znečišťování krajiny a lidské činnosti V České republice vydra říční zaznamenala výrazné změny v početnosti. Dle dostupných historických údajů byla vydra až do poloviny 19. století rozšířena po celém území České republiky Jedním z fenoménů dolního toku Labe jsou bahnité a štěrkobahnité říční náplavy, v tomto ohledu je dolní tok Labe posledním úsekem velké řeky v ČR, kde jsou tato stanoviště přirozeně zachována a periodicky obnovována Vydra říční. Vydra říční (Lutra lutra) je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky.Všeobecně je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe, kde ji můžeme spatřit poblíž stojatých i tekoucích vod, občas se dostane až do moře nebo oceánu, přičemž však požaduje pravidelný přístup k sladké vodě Vydra říční (Lutra lutra) je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky. Všeobecně je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe, kde ji můžeme spatřit poblíž stojatých i tekoucích vod, občas se dostane až do moře nebo oceánu, přičemž však požaduje pravidelný přístup k sladké vodě Vydra říční , nebo také vydra evroá, je jediným druhem vydry vyskytujícím se na území České republiky.[2] Druh popsal švédský přírodovědec Carl Linné v roce 1758. Jedná se o lasicovitou semi-akvatickou šelmu [3] náležící do rodu Lutra . Bylo popsáno několik poddruhů, ale o existenci některých z nich se vedou spory

Rozšíření. Krasec dubový je rozšířen v teplých oblastech od Španělska přes Francii, Itálii a Balkán až do Turecka a Zakavkazí. Severní hranice rozšíření prochází Německem, Moravou, Polskem a Běloruskem na Ukrajinu a do Ruska. V České republice se vyskytuje na Břeclavsku, na Třeboňsku, v okolí Náměšti nad. Vydra říční (Lutra lutra), nebo také vydra evroá, je jediným druhem vydry vyskytujícím se na území České republiky. Druh popsal švédský přírodovědec Carl Linné v roce 1758. Jedná se o lasicovitou semi-akvatickou šelmu (obývá vodní i suchozemské prostředí) náležící do rodu Lutra (vydra) Další celostátní mapování výskytu vydry říční provedené v letech 1997 - 2001 už ukazuje změnu trendu v areálu rozšíření - vydra se začala zpětně šířit do oblastí, ze kterých v minulosti na delší či kratší dobu zmizela. Výskyt byl potvrzen na 43 % území České republiky, z toho na 30 % trvale

Vydra říční - Wikipedi

Vydra říční CH - jediný druh vydry vyskytující se v Česku - je velká lasicovitá šelma s protáhlým, štíhlým tělem, krátkými končetinami s plovacími blánami a svalnatým, zužujícím se ocasem, slouží jako kormidlo •Výskyt - v Evropě, Asii a severní Africe poblíž stojatých i tekoucích vod mí ČR je uváděno v současnosti 22 druhů, z nichž u 19 druhů byl potvrzen výskyt na území Plzeňského kraje. V různých typech biotopů se zde vyskytuje 17 dru-hů netopýrů a vzácně dva druhy vrápenců. Pro svou noční aktivitu a způsob života se velmi obtížně sledují a jejich druhová diverzita a početnost se velmi obtíž Vydra říční - výskyt v ČR Vydry Soutěž filmů s rodinnou tematikou, které ukazují kladné i záporné jevy tak, jak se projevují v naších rodinách a které hledají vnitřní i vnější příčiny rodinných konfliktů, ale i příčiny, které způsobují rodinný život v pohod Abych byl přesnější, je vedena v Červeném seznamu ČR, Červeném seznamu IUCN, je chráněna Bernskou úmluvou a konečně zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., která řadí perlorodku říční do nejcitlivější kategorie chráněných druhů jako druh kriticky. Název projektu: Mapování biotopů vydry říční (Lutra lutra) v Severních Čechách. Garant projektu: Barbora Telnarová. Anotace: Předmětem projektu bylo mapování biotopů vydry říční v Severních Čechách v oblasti Liberecka a Českolia Bylo mapováno 5 vodních toků a přiléhajících vodních nádrží v délce cca 81km

Výskyt v ČR. V České republice je norek evroý vyhynulý druh. Z našeho území existuje pouze několik údajů z 18. století, kdy patrně již masově ubýval, přičemž poslední ulovený norek evroý je datován rokem 1896 u Jindřichova Hradce (Anděra a Hanzal 1996). Literatura. Více si můžete přečíst v těchto našich. V Česku je ohrožena vydra říční BioLib.cz používá pro přihlašování a měření návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte Pokud vyder ubude, nahrazují je orli bělohlaví ve svém jídelníčku mořskými ptáky, jichž si za normálních okolností příliš nevšímají Monitoring vydry říční (Lutra lutra L.) ve vybraných EVL a okrajových oblastech ČR v letech 2012-2015 Monitoring of the Eurasian Otter (Lutra lutra L.) in Selected Special Areas of Conservation and in Peripheral Areas of the Czech Republic in the Period 2012-201 Běžně se zde setkáte s druhy, jako jsou vydra říční, orel mořský, hohol severní či vodouš kropenatý, jejichž výskyt v jiných lokalitách je daleko vzácnější. Všechny toky protékající územím NPR - Lužnice, Stará a Nová řeka jsou využívány jako vodácké trasy a průjezd lodí je zde přípustný Vydra říční (Lutra lutra) je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky. Všeobecně je rozšířená v Evropě , Asii a severní Africe , kde ji můžeme spatřit poblíž stojatých i tekoucích vod, občas se dostane až do moře nebo oceánu , přičemž však požaduje pravidelný.

Video:

Výskyt v ČR. Všechny vody kromě vysloveně pstruhových potoků. Stavy úhoře téměř všude závisí na vysazování dovezeného monté, v oblasti dolního Labe k nám pronikají tyto ryby i přirozenou cestou bez přispění člověka (rybím přechodem na Střekově migrují v některých dnech proti proudu i stovky úhořů kolem 30 cm) Pro tyto druhy jsou navrženy tzv. programy péče4). V současné době jsou realizovány dva programy péče (bobr evroý, vydra říční), třetí, pro vlka obecného, je předložen MŽP ke schválení a práce jsou zahájeny na programech péče o medvěda hnědého a rysa ostrovida Výskyt v ČR. Vyskytuje se ve všech čistých a chladných potocích, horských řekách a některých výše položených nádržích. Udrží se i v nižších polohách, pokud je voda chladná a čistá, takže několik vod s výskytem pstruha najdeme i v okolí Prahy Výskyt v ČR. Vyskytuje se u nás téměř ve všech mimopstruhových revírech. Typickými místy s bohatým výskytem cejnů jsou údolní nádrže, větší rybníky a pískovny, tůně a slepá ramena řek a samozřejmě klidné pomalu proudící úseky řek označované jako cejnové pásmo (i když cejn se nevyhýbá ani překvapivě proudným úsekům) Za zmínku také stojí stabilní a rozmnožující se populace vydry říční (Lutra lutra), která byla zjištěna prakticky na všech tocích. U rysa ostrovida (Lynx lynx), jehož nový výskyt se datuje od třicátých let dvacátého století, bylo doloženo i opakované rozmnožování. V posledních letech téměř ustaly zprávy o jeho.

vydra říční prirodavysociny

Vydra říční - kriticky ohrožená, v Podyjí ale poměrně hojná Kočka divoká, šakal obecný - jejich výskyt v Podyjí je velice pravděpodobný, zatím se ale nepodařil prokázat Tchoř stepní - velmi vzácný druh, v posledních letech ale o něm z Podyjí nejsou žádné údaj Vydra říční (Lutra lutra) SO NT Celoroční výskyt. * dle červených seznamů ČR: 2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti a) abiotické disturbanční činitele Významným abiotickým činitelem je voda zejména v podobě zvýšených průtoků Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií. Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti 1 ex §O Výskyt v listnatém porostu ve střední části dubohabřiny Vydra říční (Lutra lutra) 1 - 2 ex §S Výskyt u toku Trotiny, lovné teritorium Skokan hnědý (Rana temporaria) 2ex VU Ve střední části PR u povrchových odvodňovacích kanálů při sběru potravy Strakapoud malý (Dendrocopos minor Úvahy nad dalším směřováním druhové ochrany v ČR. Současný systém druhové ochrany je v České republice nastaven od r. 1992 a za tu dobu se až na menší úpravy v souvislosti se vstupem do Evroé unie prakticky nezměnil. Čtvrtstoletí je dostatečně dlouhá doba k vyhodnocení jeho efektivnosti. I když uvážíme.

ledňáček říční - Český nadační fond pro vydr

  1. Sucho přečkává zahrabán v bahně vydra říční, užovka hladká (početná populace, nadregionálně významný výskyt) Hořička (B) Ležák střet s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů: kriticky ohrožený rak říční, silně ohrožené vydra říční, skokan zelený, ledňáček říční, slepýš křehký, rosnička.
  2. Vydra říční - výskyt v ČR Vydry . Dlouhověkost. Dokument Kan. (2017). Délka dožití u zvířat je různá, každý živočišný druh má svou unikátní evoluční cestu. Délka života má svůj limit a je určena geny i prostředím. Stárnutí je dáno tokem času a chátráním mysli i těla.
  3. Rak říční (Astacus astacus) V současné době se největší populace nachází ve vodním toku Chotěbuzka. Raci bývali dříve ve vodním toku Rakovec, Kyšinec i Šadový a také v Ropičance, zde však výskyt nebyl v posledních letech potvrzen. V roce 2014 byl pozorován 1 rak ve vodním tou Šadový pod lávkou do parku Adama Sikory

V úseku mezi Horním Záblatím a Zábrdským mlýnem byl monitorován výskyt řady vzácných živočišných druhů jako vranka obecná, perlorodka říční, mihule potoční, střevle potoční, ledňáček říční a vydra říční . Perlotvorka a perlorodka - víte, jaký je mezi nimi rozdí několik rodinných skupin SO, LC vodní toky a plochy v lužním lese vydra říční (Lutra lutra) pravidelný výskyt SO, NT vodní toky a plochy v lužním lese netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) pravidelný výskyt KO, CR lužní les (dutinové stromy), vodní toky (kanály) a plochy netopýr stromový (Nyctalus leisleri

Význam a výskyt v ČR - horské lesy - cca 400 ks. Okruhy: III/A/10. Vydra říční(Lutralutra) Vydrák-vydřice-vydře. Po vyhubení (kožešina, škody na rybách, čistota vody) zpětné samovolné šíření po celém území, 8,5 tis. ks a vydra říční). V map ě na str. 20 je vyzna čena trasa komunikace v oblasti k řížení Tiché Orlice v jednotlivých variantách s kódy p řírodních biotop ů, které odpovídají výsledk ům mapování biotop ů (AOPK ČR 2009). V této map ě chybí zákres hranice potenciáln ě dot čené EVL Orlice a Labe

plošný výskyt v porostech dřevin omezený počet jednotek exemplářů vydra říční (Lutra lutra) SO 92/43/EH S př. II, IV škodlivý zásah do přirozeného vývoje formou rušení a zhoršení jimi užívaného biotopu formou pařezinování břehových porostů v místě přechodu vodního toku plošně v celém území omezený poče V CHKO Českém ráji se nachází na 20 až 30 tisíc různých živočichů a to jak jejich typické, tak i ohrožené druhy. Batolec červený Slepýš křehký Škeble rybničná Bramborníček hnědý Vydra říční Rakosník velký Čolek horský Ropucha obecná Rak říční Krkavec velký Nosorožík kapucínek Netopýr ušat velkého, perlorodky říční, rysa ostrovida, vranky obecné, vrápence malého, vydry říční, srpnatky fermežové. V současném pojetí domácí státní ochrany přírody je kategorie EVL jakoby nadřazována a současně vymezovaná ochrana považována za neměnnou, v případě Šumavy tato skutečnost zásadně nen Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice.Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop.Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období. Výskyt nutrie říční v ČR. Zdroj: MŽP, AOPK, Wikimedia.org ; Rak říční (Astacus astacus) V současné době se největší populace nachází ve vodním toku Chotěbuzka. Raci bývali dříve ve vodním toku Rakovec, Kyšinec i Šadový a také v Ropičance, zde však výskyt nebyl v posledních letech potvrzen

Seznam savců Česka - Wikipedi

Jezevec výskyt čr. Jezevec se vyskytuje na celém území Moravy víceméně rovnoměrně. Na základě výsledků průměrné hustoty stanovené pro Moravu lze odhadovat současný stav populace j. v ČR na 13 500 kusů. Pro získání komplexních výsledků je nutné uskutečnit inventarizaci na celém území ČR Jezevec lesní - Meles. Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v Lynx, n. s. (Praha), 46: 43-64 (2015). ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online) Výskyt středně velkých a velkých lesních savců v jižních a jihozápadních Čechách (Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha) Occurrence of medium-sized and large mammals in forests of southern and southwestern Bohemia, Czech Republic (Carnivora. Výskyt. téměř celá Evropa (sporný je výskyt v povodí Dunaje), Malá Asie a severozápadní Afrika (včetně Kanárských ostrovů, Azor a Madeiry). Introdukován byl na několika dalších místech světa, ne vždy však s valným úspěchem. V Evropě začíná být chráněný a některé země již dokonce zakázaly jeho lov Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuj

Specifickou faunu má okolí vodních toků. V Oslavě i Chvojnici si hledá potravu vydra říční (Lutra lutra), kterou je sice pro její skrytý způsob života obtížné spatřit, ale jejíž pravidelný výskyt v údolích prozrazuje trus a sekret análních žláz, kterými označuje své teritorium V ČR je lokáln rozšířen a ě U nás je nepotvrzený výskyt v oblasti Šumavy potřebující další ověření Helix pomatia hlemýžď zahradní Lutra lutra vydra říční GAVIIFORMES (potáplice) všechny druhy Gaviidae potáplicovití všechny druh Závislost na populaci mladých pstruhů bez imunity proti larvám perlorodky zajišťuje rovněž ohrožená populace vydry obecné, lovící pouze starší a větší ryby. Podmínky pro přežití perlorodek jsou tak zcela závislé na živočiších, jejichž výskyt v naší krajině již dávno není samozřejmý

Výskyt vydry říční v čr - ministerstvo pro místní rozvoj

V tomto stadiu je mladá perlorodka velmi zranitelná. Slouží jako potrava drobným dravým živočichům dna, hmyzu a korýšům. Přežije-li perlorodka do věku dospělosti, je to malý zázrak. Perlorodky v Česku. O bohatém výskytu tohoto vzácného mlže v našich vodách máme zprávy již ze 16. století Králík divoký výskyt v čr Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) - ChovZvířat . Vzhled. Králík divoký je asi o polovinu menší než zajíc.Váží přibližně 1,5 kg a měří 40 až 45 cm. Někteří králíci, hlavně samci, jsou těžcí až 2 kg.Zbarvení králíka je šedé, i když se můžou vyskytnout jedinci jinak zbarvení Vydra říční - Wikipedi . Při vláčení pak nejčastěji chytáme na různé twistery, rippery, banja Hlavním předmětem prodeje je kapr obecný, z vedlejších druhů ryb to jsou amur bílý, tolstolobec pestrý, lín obecný, plotice obecná, štika obecná, candát obecný, okoun říční, sumec velký a v malém Vydra říční (Lutra lutra) je známá lasicovitá šelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky.Všeobecně je rozšířená v Evropě, Asii a severní Africe, kde ji můžeme spatřit poblíž stojatých i tekoucích vod, občas se dostane až do moře nebo oceánu, přičemž však požaduje pravidelný.

Myslivost - Monitoring vydry říční

Vliv dopravy na faunu a nový koncept ochrany průchodnosti krajiny Mikulov, 31. 5. 2018 Václav Hlaváč Historie zajišťování průchodnosti krajiny v ČR ÚSES: ze své podstaty (geobotanický a geobiografický způsob vymezení) nemá za cíl zajišťovat průchodnost krajiny pro živočichy Schválená nová metodika ÚSES - bohužel konzervuje dosavadní přístup snaha o uplatnění. mortalita v ČR (ks / rok) High ways 1st class 2nd cslas 3rd class Vydra říční: se zdržují přechodně nebo kde lze jejich výskyt v dohledné době očekávat . Členění vrstvy: Vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savc V roce 2013 uplynulo 50 let od založení Krkonošského národního parku (17.5.1963). Vydra říční; (Cochlodina dubiosa corcontica) - výskyt v Krkonoších: druh byl zjištěn v oblasti Krkonoš na 31 lokalitách a 15 lokalitách mimo ně (zhruba do vzdálenosti 50 km). Těžištěm výskytu jsou listnaté a smíšené lesy. Výskyt v ČR . Všechny vody kromě vysloveně pstruhových potoků. Stavy úhoře téměř všude závisí na vysazování dovezeného monté, v oblasti dolního Labe k nám pronikají tyto ryby i přirozenou cestou bez přispění člověka (rybím přechodem na Střekově migrují v některých dnech proti proudu i stovky úhořů kolem 30 cm) Předmětem projektu bylo mapování vydry říční a bobra evroého v JV části Českomoravské vrchoviny, v oblasti Třebíčska. (jediný současný výskyt v rámci ČR), modrásek bahenní, jasoň dymnivkový, chřástal polní, křepelka polní, střevlík hrbolatý, kudlanka nábožná aj. Do NDOP bylo vloženo 352 záznamů.

Zimní sčítání v Beskydech. Poslední sčítání velkých šelem v CHKO Beskydy se uskutečnilo v únoru 2007. Prokázalo výskyt patnácti rysů, jedenácti vlků (patrně dvě smečky) a tří medvědů Výskyt v ČR . Vyskytuje se v horských řekách a potocích a udrží se i v nižších polohách, pokud je voda chladná a čistá. vydra, norek), zarybňování jinými druhy (pstruh duhový, siven) a nadměrný sportovní i nesportovní rybolov. Komplexní řešení této problematiky je v našich současných poměrech zřejmě. Velké šelmy žijící v ČR a jejich ochrana - 1 díl: Na území České republiky žijí tři druhy tzv. velkých šelem - medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk obecný (Canis lupus). Koluje o nich nemálo příběhů popisujících jak jejich krvelačnost (Červená karkulka, Tři prasátka, Mášenka a Dášenka) tak jejich někdy až podivuhodnou péči o. Výskyt v ČR: Nejčastěji je nalézán v Polabí a na jižní Moravě, z dřívější doby je známý z Plzeňska, jižních Čech, Českomoravské vrchoviny, Litovelského Pomoraví i Slezka. V nížinách býval dokonce hojnější než tchoř tmavý, avšak v druhé polovině 20. století začal výrazně ubývat, a teprve v posledním

bulletin vydra zmen

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí České republiky vydra říční (Lutra lutra) Výskyt v území Biotop ěnice pokřovní Sylvia curruca Pravděpodobně hnízdí v luč.porostech v prolukách intravilánu louka a ruderál pěnice hnědokřídlá Sylvia communis Pravděpodobně hnízdí v luč.porostech v prolukách. V Čechách se situace od počátku dru-hého desetiletí 21. 21. století dokládají současný výskyt v moravsko-slezské části Karpat, Vydra říční - Lutra lutra (Linnaeus,. Jedovaté rostliny. Zobrazit: Všechny barvy květů Převládající bílá Převládající žlutá Převládající červená Převládající modrá Nebarevná. Zobrazit: 1-45 46-90 91-93

Fauna | Hestings

Není to tak dávno, co se vlci vyskytovali už jen v pohádce o Červené karkulce, v legendách a mýtech. Vlky v Evropě, Severní Americe i Asii po desítky let decimovaly a ničily ocelové pasti, palné zbraně, strychnin a fanatická lidská nenávist Nápadně nebezpečná. Konvalinka vonná (Convallaria majalis) je původní evroá květina, která v Česku kvete zejména v květnu až červenci a je charakteristická krásnou a výraznou vůní. Slouží jako okrasný druh a rovněž je využívána jako léčivka pro posílení srdeční činnosti.Na druhou stranu jde o květinu jedovatou, jež může způsobit nebezpečnou otravu Seznam savců v Česku uvádí všechny savce vyskytující se volně, třeba i na malém území, v Česku.Celkem se jedná o 87 druhů Vydra říční - kriticky ohrožená, v Podyjí ale poměrně hojná Kočka divoká, šakal obecný - jejich výskyt v Podyjí je velice pravděpodobný, zatím se ale nepodařil prokázat Tchoř stepní - velmi vzácný druh, v posledních letech ale o něm z Podyjí nejsou žádné údaj ; STUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

Chráněné druhy živočichů a rostlin. Dle § 48 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, lze ty druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky a kulturně velmi významné, vyhlásit za zvláště chráněné Výskyt v ČR Stanoviště Potrava Rozmnožování Význam a ochrana Odkazy Reference Literatura Externí odkazy {{current.index+1}} of {{items.length}}. Taxonomie. Rozlišuje se nejméně 20 poddruhů, které se dělí na 3 skupiny.Z toho 2 monotypické jsou někdy považovány za samostatné druhy: výr bledý (Bubo ascalaphus) a výr. Z vzácných a chráněných např. puštík bělavý, orel skalní, výr velký, jeřábek lesní, datlík tříprstý, krkavec velký, jestřáb lesní, žluna šedá a vydra říční. Zajímavostí je přímé pozorování dvou psíků mývalovitých v jižní části Javorníků. Výsledky mapování ještě nejsou zcela kompletní

Údržba štěrkové lavice na Rožnovské BečvěLos evroý výskyt v čr | los evroý (alces alces) je

Perlorodka říční. 14:55 - 15:05, středa (15. duben) Dokument ČR (1998). V české krajině kriticky ohrožený druh sladkovodního mlže. Připravil J. Pálka (10 min) Perlorodky říční z našich sladkovodních toků téměř vymizely a jejich ochrana je proto více než žádoucí. Díky výrazné citlivosti na životní prostředí. Jedná se o výskyt nesporně velmi zajímavý, neboť se zde drobnokvět na náhradním stanovišti udržuje již mnoho let. Osud lokality je ovšem, stejně jako osud drobnokvětu v celé ČR, nanejvýše nejistý. Rozšíření na území České republiky: U nás roste již jen vzácně na dolním toku Labe od Ústí nad Labem po státní. V 90. letech 20. století byl vysazen bobr evroý, ze vzácnějších druhů se vyskytují např. vydra říční a bohaté jsou rovněž populace ryb a obojživelníků Olomouc - Nový soused usazený za olomouckými Nemilany budí rozpaky. Je sice zvláště chráněný, dost možná však může za to, že mají lidé vodu ve sklepích pod 0,1 Ojedinělý výskyt v dolní části ZCHÚ R1 Luční a lesní prameniště helokrenového typu pod 0,1 Cardamion amarae, oproti typické charakteristice svazu však také s jak nízkým zástinem na ladech, výskyt bočních svahových vývěrů (přechodný typ mezi biotopem R1.4 a R1.2), čast Seznam savců Česka uvádí všechny savce vyskytující se volně, třeba i na malém území, v Česku.Celkem se jedná o 88 druhů