Home

Podstatná jména konkrétní a abstraktní t

Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí (tj. vše, co je hmotné - pes, stůl, láhev, Karel Čapek) Podstatná jména abstraktní - děje, vlastnosti, vztahy (tj. to, co je nehmotné - skromnost, plavání, láska) Podstatná jména I Tento typ podstatných jmen je abstraktní. Mezi ně patří slova odkazující na pocity, jako je láska, nenávist a závist. Podstatná jména nemohou být zároveň konkrétní a abstraktní. Vypočítávací nebo měřicí kapacita. Konkrétní jména se nazývají objekty nebo entity, které mohou být vyčísleny (strom, pohár)

vičení: Zařaď do tabulky podstatná jména konkrétní a abstraktní a do závorky urči jejich vzor Lípa, lež, automobil, učebnice, vzd ělání, králík, seno, vítězství PODSTATNÁ JMÉNA Countable and uncountable nouns . 32ÿ,7$7(/1É32'67$71É-0e1$ obvykle podstatná jména abstraktní (love, hate LOiW NRYi (snow , water, air) konkrétní rasa) 9PQRçQpPtVOHMHWRSLMDWHOQp Dogs are perfect pets. The dogs are perfect pets 6. Vyhledejte podstatná jména a určete u nich pád, číslo, rod a vzor. 7. Rozdělte ve větě všechna podstatná jména na konkrétní a abstraktní. konkrétní:__Honzo, škole abstraktní:__pirátství, problému, prostředcích, právech 8. Napište, co je jméno obecné a vlastní a nalezněte příklad ve větě Podstatná jména dělíme na tyto dva základní typy: Konkrétní, ta označují názvy osob, zvířat a věcí. Obecná - označují obecné názvy (hora, řeka,) Vlastní - vlastní názvy (píšeme s velkým písmenem — Pražák, Slovák, hora Everest, řeka Dunaj,) Názvy osob — sestra, otec, matka, dělník, učitel.

Podstatná jména konkrétní : Y\MDGXMtWR FRMHKPRWQpKR RVRE\ ]YtDWD Y FL Podstatná jména abstraktní : Y\MDGXMtWR FRMHQHKPRWQpKR Qi]HYYODVWQRVWL G MH Y]WDKX ]iYRG Qt VWit YiOHF FL]LQH Podstatná jména abstraktní obvykle nemívají tvary množného čísla /mládí, pracovitost, sladkost, chůze, lezení, psaní/ : tvar množného čísla se vyskytne zpravidla jen tehdy, jde-li o užití slova ve významu konkrétním /Babička mu přichystala různé sladkosti. Dostala z domova několik psaní/ a) U vyznačených podstatných jmen urči, zda jsou . abstraktní, nebo konkrétní. b) Utvoř věty, kde bude mít dané konkrétní podstatné jméno význam abstraktní a opačně. Cesta . nám trvala poměrně dlouho. Pošli mi pohled. z dovolené. Stavba. chaty trvala několik let. Následující slova užij ve větách jako různé.

Druhy podstatných jmen Humanitní stránky pro žáky ZŠ J

  1. Podstatná jména jsou (stejně jako v čestině) výrazy označující konkrétní předměty, osoby a věci, ale i přírodní jevy a abstraktní pojmy. V angličtině na rozdíl od češtiny neexistují pády (takže významy českých pádů se vyjadřují většinou předložkami - viz studijní text Prepositions). Rozlišujeme u nich rod, číslo a na rozdíl od češtiny navíc.
  2. Roztřiďte podstatná jména konkrétní a abstraktní /nad podstatná jména nadepište K a A/. K domu vedla úzká cesta. Rodiče podnikli cestu do Itálie. Na čele má první vrásky. V čele vlády je premiér. Měl bys mu dát pokoj. Můj pokoj je uklizený. Ze třídy se ozvala rána. Rána na ruce se rychle hojila. Máme nové hodiny
  3. DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM (dějové podstatné jméno, event noun) Jméno odvozené ze slovesného ↗kořene různými příponami jako ‑ ot‑, ‑b (‑a), ‑k (‑a), včetně foneticky nulové přípony ‑ 0, označující událost (děj n. stav), popř. výsledek děje, např. Výsledek děje může být jak abstraktní ( Záměrně jsem.
  4. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ, KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ - pracovní list 1) Osmism ěrka skrývá 10 podstatných jmen. Najd ěte je a poté rozt řiďte na podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. K E P Ž U M A S Ř H Á F T B V O J S K O V N A Š E U P J Y U A X C Y Ř K G N K
  5. Inspirace - podstatná jména 2. Žáci vyhledávají podstatná jména, třídí je na názvy osob, zvířat a věcí. Skládají podstatná jména z písmen, určují u nich počet slabik. 239 stažení Základní 1. stupe
  6. Opakování učiva: slovní druhy; podstatná jména konkrétní a abstraktní 6.4., 9.4. online práce v online hodinách (Kar) Literatura - básnické prostředky 7.4. online online hod. Aj 4 učebnice str. 49 7.4. online (Hum) pracovní sešit 38/3, 39/4, 7 9.4. Teams Aj 1 slovíčka 4 11.4. škola (Nov) PS 37 7.4. onlin
  7. opakování podstatných jmen - samostatná práce v pátek 20.11. kontrola pondělí 23.11. Opakování podstatná jména - příprava 1. Vymysli s těmito podstatnými jmény věty tak, aby se jednou jednalo o podstatné jméno konkrétní, jednou o podstatné jméno abstraktní

V textu vyhledej konkrétní, abstraktní podstatná jména. Zločin a trest. Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je to zlé, a. PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA Tato publikace navazuje na knihu Slovní druhy expres, v níž je uveden přehled všech slovních druhů a jejich stručná charakteristika. Tentokrát se podrobně zaměříme na všechna jména, tj. podstatná a přídavná jména i zájmena, která mají mnoho společného, ale i odlišného (_____) jsou podstatná jména _____ . 2. Podtrhni podstatná jména abstraktní Kufr, láska,tanec, hrnek, pracovitost, liška 3. Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Nehodící se škrtni. Podstatná jména pomnožná mají pouze tvary čísla jednotného/ množného a ozna čuj

Podstatná jména s koncovkou -a např.: larva larvae larva Podstatná jména s koncovkou -ix např.: matrix matrice matice Složená podstatná jména tvoří množné číslo obvykle připojením -s k poslednímu slovu: boy-friends, break-ins, travel agents, Počitatelnost podstatných jme Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Třídění slovních druhůdle v ěcného významu podstatná jména konkrétní x abstraktní obecná x vlastní dějová přídavná jména jakostní vztahová zájmena osobní přivlast ňovací ukazovací tázací vztažná neur čitá záporná vymezovac konkrétní - jsou to názvy osob, zvířat a věcí (otec, pes, boty) abstraktní - jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (srdečnost, obdivování, láska, přátelství) Některá podstatná jména mají v jedné souvislosti význam konkrétní, v jiné abstraktní (psaní - dopis x činnost, vláda - osoby x činnost)

Druhy podstatných jmen - veskole

Zopakuj si podstatná jména konkrétní a abstraktní: •problém •poctivost •trumpeta •Pavel •milost •obsah •keř •Kolín •hlad •zebra •beton •dobytek •hlína •Hradčany •kamna •Krkonoše •křoví •led •Karlovy Vary •lidstvo Zopakuj si podstatná jména pomnožná,. Podstatná jména konkrétní a abstraktní 1 Vypište podstatná jména, rozlište konkrétní a abstraktní, určete jejich pády a vzory: - Jsem od narození zázračné dítě. Všichni říkají, že to bude zázrak, jestli ze mne něco vyroste Pokud jste o tomto jevu ještě neslyšeli, určitě si přečtěte základní článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. V angličtině jsou slova INFORMATION, ADVICE a NEWS nepočitatelná. Vyjadřují pouze jakoby abstraktní myšlenku a nikoliv konkrétní jednotlivé informace, rady či zprávy/novinky

Podtrhni podstatná jména a pomocí čísla obrázku nad ně napiš jejich vzor. 1. a) V textu najdi slovo nadřazené a k němu slova podřazená. Podstatná jména z nabídky převeď do 7. pádu množného čísla a roztřiď je do rámečků na konkrétní a abstraktní Psaní velkých písmen. Velká počáteční písmena se píší u vlastních jmen, u jevů, které se hodnotí jako významné a na začátku vět. Vlastní jména se podle významu dělí na dvě skupiny. První skupinou jsou vlastní jména, která jev jenom identifikují. Patří sem jména osob, zvířat, spolků, států, atd. U nich se. Podstatná jména jsou slova, která slouží k pojmenování konkrétních věcí reality, ať už konkrétní nebo imaginární, velké či malé, nebo jakékoli povahy. Na druhé straně lze podstatná jména klasifikovat podle typu objektu, který označují: vlastní podstatná jména a běžná podstatná jména konkrÉtnÍ bytosti a vĚci, kterÉ se dajÍ pouŽÍt s ČÍslovkou: a boy - five cats. a room - ten rooms. a glass - three glasses. a tree - twenty trees. abstraktnÍ pojmy nejrozmanitĚjŠÍho druhu, kterÉ je moŽnÉ poČÍtat: a day - seven days. a problem (látková podstatná jména - material nouns) - water. Podstatná jména nepočitatelná (vi - víno, aigua - voda, arròs - rýže, pasta - těstoviny, cervesa - pivo, apod.) a abstraktní (autoritat - autorita, veritat - pravda, bellesa - krása) také nemají množné číslo. Někdy však může docházet ke změně kategorie nepočitatelnosti a s tím se mění i jejich význam: z.

Podstatná jména. Už u dětí jsou první slova podstatná jména, proto žáci převážne namají problémy je najít a pracovat s nimi. V tomto testu si procvičíte komplexně podstatná jména - abstraktní / konkrétní, mluvnické kategorie, pomnožná / hromadná / látková i správné tvary Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní. Konkrétní Abstraktní názvy osob, zvířat, věcí (lze si na ně sáhnout) názvy vlastností, dějů, vztahů např.: otec, pes, boty např.: láska, nenávist, přátelství Některá podstatná jména mohou být. Rozděl podstatná jména na konkrétní a abstraktní: abstraktní Podstatné jméno hromadné má jen tvary jednotného čísla, i když označuje více (hromadu) věcí stejného druhu, např. (to) rostlinstvo. Podstatné jméno látkové označuje látku nebo hmotu a je nepočitatelné, např. káva, voda, mouka.. Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Správné odpovědi - podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa Koncovky přídavných jme

Charakteristiky a příklady konkrétních podstatných jmen

Podívejte se do učebnice na stranu 13 na to, jak poznat podstatná jména konkrétní a abstraktní (v podstatě na to stačí ta oranžová tabulka). Podle toho, co zjistíte, vypracujte do sešitu cvičení 2 (stačí rozdělit slova na konkrétní a abstraktní, věty nepište). Nevadí, když si nebudete něčím jistí a třeba uděláte. HRAVÁ ČEŠTINA 5 Učebnice pro 5. ročník ZŠ Všechna práva vyhrazena. Kopírovat, rozmnožovat a šířit toto dílo nebo jeho části bez souhlasu vydavatele je trestné 1 Podstatná jména konkrétní a abstraktní - seznamování s učivem 1 Podstatná jména pomnožná, hromadná, - opět jen informativně látková 3 Podstatná jména obecná a vlastní - rozlišování jmen obecných a vlastních Vstupní pro- věřovací práce Sloh Hodinové Tematický celek Nové termíny a cíle Poznámky dotac

Zadání domácí práce - 6. třída (1. 2. - 12. 2.) Český jazyk Opiš nebo nalep do sešitu: 1. Rozlište podstatná jména na konkrétní a abstraktní To, která podstatná jména jsou počitatelná a která nepočitatelná se dá většinou logicky odvodit. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která:. vyjadřují celky jako je water, flour, sand atd., které se jenom stěží dělí na menší části,; označují abstraktní koncepty, jako například information, courage,; se v češtině dají považovat za počitatelná, ale. Podstatná jména konkrétní a abstraktní Soubor: VY_32_INOVACE_19C_Ur.odt, 20,7 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičování určování podstatných jmen konkrétních a abstraktních V textu vyhledej konkrétní, abstraktní podstatná jména Zločin a trest konkrétní - abstraktní Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou. Podstatná jména. určujeme: pád, číslo, rod, vzor. dělíme na: konkrétní a abstraktní (stůl X štěstí) Podstatná jména: pomnožná (kalhoty, dveře.

1. Z kolika vět se text skládá. 2. U souvětí určete počet vět. 3. Z první věty textu vypište základní skladební dvojice a určete druh podmětu a přísudku. 4. V druhé větě textu určete slovní druhy. 5. Vyjádřete obsah posledního souvětí větou jednoduchou. 6. Nahraďte slovo energie synonymem Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru 2 Nepočitatelná podstatná jména (Uncountable Nouns). V angličtině máme i takzvaná nepočitatelná podstatná jména, která spočítat nemůžeme. Příkladem mohou být jak abstraktní slovíčka (např. láska, nenávist, naděje) tak i látková podstatná jména (např. voda, sníh, ocel). Patří sem i spousta slovíček, která v češtině řadíme mezi počitatelná, ale v. Konkrétní podstatné jméno. Přišlo mi psaní z městského úřadu. Abstraktní podstatné jméno. Psaní úkolů mě nebaví Podstatná jména jsou prvním slovním druhem. Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

Video: Pravopis český - snadno a hezk

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní 6.11.2020 Přejatá slova končící na -us 9.10.2020 V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen 10.9.202 ; Podstatná jména obecná a vlastní - rysava . Podstatná jména obecná a vlastní 3. Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní OPAKOVÁNÍ: PODSTATNÁ JMÉNA A PŘÍDAVNÁ JMÉNA Úkol 1) Zopakujte si podstatná jména. Přeþtte si, jaké máme pády, þísla a rody podstatných jmen a podle jakých vzorů je skloňujeme. Peþliv prostudujte tři obrázky se vzory mužských, ženských a středních podstatnýc Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní. Označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu Podstatná jména konkrétní a abstraktní . Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména. Vlastní a obecná jména. Mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor. Odchylky ve skloňování podstatných jmen rodu mužského, středního. Pravopis podstatných jmen. Oslovování rodu mužskéh Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Podstatná jména obecná a vlastní Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena , prsa Koncovky přídavných jmen Tvoření tvarů příd. jm. příponou -ný, -ní, -í, -ský, -ští, -cký, -čtí.

Jména pro kočky. Kočky patří spolu se psy k nejoblíbenějším a nejčastějším domácím mazlíčkům. Jména pro kočky si majitelé mohou vybrat podle již zavedených existujících jmen, ale často se také stává, že si majitel nové jméno zcela vymyslí. Takové jméno samozřejmě není běžné a neobjevuje se v kočičím. Jméno a příjmení Názvy osob, zvířat, věcí a míst jsou podstatná jména konkrétní (učitel, žába, 14 Vypište z TEXTU 1 tři podstatná jména abstraktní. Úlohu řešte na základě definice uvedené v TEXTU 2. Chybějící dílčí odpověď neb Podstatná jména můžeme také dělit na podstatná jména konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní Jsou to názvy osob, zvířat a věcí ( matka, kočka, svetr ) Na táboře nás budila noční hlídka. Hlídka znamenající lidi je podstatné jméno konkrétní. Stáli jsme na hlídce až do rána

Podstatná jména - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma. zvířat: pes, krokodýl, králík jak určit podstatného určit rod. vlastností: hrdost, chlad, pružnost jazyková výchova. de.atbzodw.shop. rostlin: fialka, lípa ze všeho nejdříve je potřeba určit, jakého rodu podstatné jméno je. 7 jména, která řadíme ke kost. Tvarosloví -podstatná jména /konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, vlastní/. Jazykové příručky. Tvarosloví - přídavná jména /druhy, jmenné tvary, stupňování/. Cizí jazyky. Třídí podstatná jména na konkrétní, abstraktní, atd. skloňuje jména osobní a místní používaná v regionu. Zadání všestranného jazykového rozboru s výsledky jednotlivých úkolů. Ročníky: ZŠ 8 Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc. Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoli osobu, zvíře nebo věc toho druh Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka - literatury v 6.- 7. ročníku. Žáci se seznamují se základními údaji o bibli, jejím významu, obsahu a nejznámějších překladech

Podstatná jména (z lat

Říkej podle obrázků, co je osoba, co je zvíře, co je věc a ukazuj si na ně. Vlastní jména . rod střední, číslo množné. Názvy osob, zvířat a věcí jsou podstatná jména konkrétní (máma, Vašek, pes, strom, talíř). Samostatné názvy vlastností a dějů jsou podstatná jména abstraktní (čin, zvědavost, mytí, krása. PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná . Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního. Žáci třídí podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména Podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci, něco, co je tvořeno hmotou, jsou podstatná jména konkrétní. Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní V následujících tabulkách řadíme slova abecedně, varianty uvádíme podle PČP 1999.

1. Koncovky podstatných jmen- u. str. 66/3b doplň koncovky, vypiš podstatná jména z textu a urþi pády 2. Podstatná jména konkrétní x abstraktní Použij slovo PSANÍ ve větě a) jako abstraktní b) jako konkrétní podst. jm. 3. Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná u. str. 57/3a, 3b 6 • Abstraktní podstatná jména netvoří množné číslo. Her eyes showed no fear. Do you think she's telling the truth? He had a happy childhood. 1.4 Složená podstatná jména • Složená podstatná jména tvoříme spojením více podstatných jmen, ale i jiných slovních druhů (slovesa, předložky, přídavného jména) s.

Klíčový rozdíl: Abstraktní podstatná jména se používají k označení myšlenky, stavu, pocitu, kvality nebo charakteristiky, zatímco kolektivní podstatná jména se používají k označení skupin. Podstatou je část řeči, která identifikuje osobu, věc, myšlenku, kvalitu nebo stát. Existují různé typy podstatných jmen, jako jsou obecná podstatná jména, vlastní. Podstatná jména konkrétní. Podstatná jména, která označují konkrétní věc (na kterou si můžeme sáhnout): např. led, televize, mrkev atd. Podstatná jména abstraktní. Podstatná jména, která označují nekonkrétní věci, pojmy, které nemají definitivní podobu, rysy. 1. konkrétní - Vzal jsem si s sebou pití. 2. abstraktní - Pití vody je důležité. 2, zadání zní: Utvořte 2 věty se slovem stavba, tak že v jedné větě bude podstatné jméno konkrétní a v druhé větě abstraktní Podstatná jména konkrétní a abstraktní 0% Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 0%. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. 0%. Poměry. Názvy osob, zvířat a věcí jsou podstatná jména konkrétní (máma, Vašek, pes, strom, talíř). Samostatné názvy vlastností a dějů jsou podstatná jména abstraktní (čin, zvědavost, mytí, krása). (V. Styblík a kol., Český jazyk pro 6. ročník základní školy, upraveno) max. 2 bod

v češtině internetem pomáháme dětem podstatná jmén

Podstatná jména rozděl do dvou skupin podle toho, zda patří mezi abstraktní, nebo konkrétní. Abstraktní: Konkrétní:. Podstatná jména 1) Konkrétní - jsou názvy - osob, zvířat a věcí. 2) Abstraktní - jsou názvy - vlastností, činností, vztahů. 1) Pomnožná - př. dveře, záda, housle, Hradčany, narozeniny. - mají pouze tvar množného čísla, označují jimi jednu věc. Určujeme pouze číslo množné Dnešní epizoda je věnována českému jazyku, ale také dešťům, kvůli kterým vychází tenhle díl až v pondělí místo v neděli, takže doufám, že jste všichni v pohodě. Takže proč se učíme rozlišovat konkrétní a abstraktní podstatná jména? A proč byste měli ve středu omrknout Instagram? Od toho je tu tenhle díl, aby vám odpověděl na tyto dotazy Zopakujte si podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná a látková. Pokud jste to neudělali minulý týden: Zopakujte si pravidla psaní velkých písmen - výklad máme v gramatických pravidlech ze 7. tř. a projděte si cv. 19/5 Zopakujte si odychylné tvary podstatných jmen, které označují čísti lidského.

Superman smrt - as generally written? as smart as a loaf

Opakování Podstatných Jmen a Přídavných Jme

Test - podstatná jména konkrétní a abstraktní (11 Je to zpravidla abstraktní konfrontace mezi těmi, kdo si myslí, že nic není zapotřebí měnit, pod heslem Neopravuj, co funguje a těmi, kdo prahnou po změnách, protože z nějakých důvodů se svým současným životem nejsou srozuměni Zařaďte podstatné jméno Hradčany mezi konkrétní skupinu podstatných jmen. a) podstatná jména látková b) podstatná jména hromadná c) podstatná jména pomnožná d) podstatná jména abstraktní 14. Utvořte 6.pád jednotného čísla zájmena já Nejprve si zopakujte: podstatná jména konkrétní a abstraktní mluvnické kategorie u přídavných jmen (pád, číslo, rod podle podstatného jména, druh, vzor) skloňování částí těla mluvnické kategorie u sloves podstatná jména hromadná, pomnožná, látková pravopis číslovek Nápověda

Nouns / Podstatná jména Jan Kalandr

PODSTATNÁ JMÉNA (substantiva) - 1. NÁZVY OSOB, ZVÍŘAT A VĚCÍ = podstatná jména konkrétní (ozna.. Počitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo (book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů tam je: např 1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (Countable and uncountable) Anglická podstatná jména jsou buď počitatelná nebo nepočitatelná. Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvoit množné číslo, ř u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Nap. podstatné jméno ř book má jednotn

DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM (dějové podstatné jméno, event noun

2. Podstatná jména Opakování - mluvnické kategorie - procvičování mluvnických kategorií Podstatná jména konkrétní a abstraktní - seznamování s učivem Podstatná jména pomnožná, hromadná, - opět jen informativně látková Podstatná jména obecná a vlastní - rozlišování jmen obecných a vlastníc Každý ví, že podstatná jména se liší v číslech a případech. Ale fráze z písně Mariny Khlebnikové zní správně: Já ti naleju šálek kávy? Existují výjimky z jakéhokoliv pravidla. A slovo káva označuje nepoznatelné. Nepoužívá se v množném čísle a v případech se nemění. Správné použití - šálek kávy podstatná jména Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná, konkrétní a abstraktní Sloh - charakteristika Literatura Na straně 8 si přečtěte modrý rámeček a dop ředu do sešitů udělejte stručné výpisky. Je to opakování z loňského roku, zkuste se podívat i do sešitů z 6. třídy. Dozadu do sešit Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková Z hlediska hmotné existence či neexistence, která označuje určitou skutečnost, dělíme podstatná jména na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména konkrétní 10. Podstatná jména konkrétní jsou a) názvy osob, zvířat, věcí, rostlin. b) názvy vlastností, dějů a vztahů. c) jména osob, zvířat. 11. Podstatná jména, která označují jednotným číslem látku bez ohledu na množství - protože látka se nedá počítat, označujeme jako a) podstatná jména abstraktní

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. V dalším z češtinářských článků se zaměřím na podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat Toto pravidlo platí výhradně pro podstatná jména rodu. 1.2.1 Počitatelná podstatná jména Podstatná jména počitatelná označují konkrétní osoby, předměty, jednotky časové, míry, váhy apod. Spojují se s určitými číslovkami (one boy jeden chlapec - two boys dva chlapci, one day jeden den - seven days sedm dnů, one ticket jeden lístek - two tickets dva lístky) Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.