Home

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Příjmy z nájmu TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel. Jedním ze základních kriterií je, zda je pronajímaná věc v majetku fyzické osoby, nebo zda je zapsaná v obchodním majetku. Pokud je zapsaná v obchodním majetku, tedy vedená na identifikační číslo fyzické osoby, jedná o zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu jsou podle § 9 zákona o daních z příjmů příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, patřícího mezi ostatní příjmy nepeněžní příjmy, které jsme nabyli formou například oprav provedených nájemcem na najaté nemovitost Příjem z pronájmu může být nahodilým jen tehdy, jedná-li se o pronájem movitých věcí. Pojem nahodilý, příležitostný není v zákoně nijak definován. Praxe je taková, že pokud např. pronajmu kolegovi automobil nebo počítač či sekačku na celý rok, zcela určitě před finančním úřadem neobhájím, že jde o příležitostný pronájem

Příjmy z pronájmu nemovitosti, která není součástí obchodního majetku, nepředstavují příjmy z podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na skutečnost, zda je pronajímatel podnikatel nebo nepodnikající fyzická osoba. Příjmy se zdaní jako příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP. Poplatník si může vybrat, zda k těmto příjmům uplatní výdaje ve skutečné výši nebo výdaje paušální ve výši 30 % z dosažených příjmů příjmy z pronájmu movitých věcí s výjimkou příležitostného pronájmu. V případě, kdy má pronájem nemovitostí, bytů či nebytových prostor charakter živnosti, anebo jde o pronájem věci, které vlastník (pronajímatel) vložil do obchodního majetku a využívá ji ve svém podnikání a přitom ji také pronajímá, pak příjmy z tohoto pronájmu podléhají zdanění podle § 7 ZDP. Musíte do konce března podat daňové přiznání a hledáte aktuální daňové formuláře V zákoně o daních z příjmů upravuje § 10 ostatní příjmy fyzických osob. Mezi ostatní příjmy jsou řazeny i příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí. Od daně z příjmů jsou osvobozeny příležitostné příjmy, jejichž úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč Příjmy z nájmu zdaňujeme podle § 9 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen ZDP). Nejedná se o majetek zahrnutý v obchodním majetku. Příjmy z nájmu jsou: příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu. Příjmy plynoucí ze společného jmění manželů zdaňuje pouze jeden z nich Vaše daňová povinnost se tak nejspíše řídí § 9 zákona o daních z příjmů, která se vztahuje na příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, patřícího mezi ostatní příjmy nepeněžní příjmy, které jste nabyli formou například.

Jak správně zdanit příjmy z pronájmu majetku - Podnikatel

Pokud pronajímáte byt, musíte samozřejmě příjmy z pronájmu zdanit dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Při výpočtu daně z příjmu můžete použít slevy na dani i nezdanitelné položky. Příjmy z pronájmu se v roce 2020 daní sazbou 15 %. Nicméně od roku 2021 dojde ke změně, příjem do čtyřnásobku průměrné mzdy (141 764 Kč za měsíc) se budou danit 15 %, příjem nad touto hranicí pak 23 % Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že plynou z více pronajatých nemovitých věcí nebo movitých věcí, a to i rozdílného charakteru (např. dům, byt, chata, garáž, pozemek). Ustanovení zákona upravující nájem se použije i pro pacht. Při pachtu obchodního závodu je příjmem propachtovatele, který nevede účetnictví, také

Zdanění příjmů z pronájmu - jakpodnikat

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). V případě, že se jedná o příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí, řídí se zněním § 10 ZDP. Příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí Za příjmy z pronájmu jsou podle § 9 odst. 1 ZDP považovány Dle zákona o daních z příjmu rozlišujeme následující druhy příjmů: příjmy ze závislé činnosti, §6, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, §7, příjmy z kapitálového majetku, §8, příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí, §9, a ostatní příjmy, §10. Pokud máte příjmy tohoto druhu, je nutné je uvést v daňovém přiznání do příslušné kolonky. A následně z nich odvést daň z příjmu b) příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a). (2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich. (3) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (§ 5 odst. 2) a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a). Z čehož plyne, že před začleněním příjmů z pronájmu do § 9 ZDP má přednost jejich posouzení jako

Příjmy z příležitostných činností nebo pronájmu movitých věc

  1. Příjmy z pronájmu. Rozumíme jimi příjmy podle § 9 ZDP, tj. příjmy z pronájmu: nemovitostí nebo bytů, movitých věcí (kromě příležitostného pronájmu). Manželé. Je-li takový pronajímaný majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví (společném jmění), manželé si mohou vybrat, u kterého z nich bude zdaněn.
  2. Příklad 1. Osoba povinná k dani, neplátce DPH, poskytuje dlouhodobý nájem nemovité věci osvobozený od DPH bez nároku na odpočet dle § 56a. Obrat z této činnosti za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců činil 1 100 000 Kč. Kromě toho poskytuje zprostředkování pojištění osvobozené od DPH bez nároku.
  3. příležitostné příjmy do 20 000 korun (například získané za pomoc sousedovi, z prodeje přebytků z vlastní zahrádky, z pronájmu movitých věcí, např. auta, atd.). Pozor: příjmy z podnikání či pronájmu nikdy nemohou být příležitostným příjmem. příjmy, z nichž se vybírá daň srážkou, například
  4. Příjmy z pronájmu Dle zákona o dani z příjmů jsou předmětem daně i příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), případně pravidelný nájem movitých věcí. Příjmy z pronájmu, které plynou manželům z bezpodílového spoluvlastnictví se daní pouze u jednoho z nich. Dani podléhá pouze čistý příjem, nezapočítávají se zde zálohy na elektřinu, vodu či teplo
  5. z příjmů za příjmy ze samostatné činnosti. Současně je v uvedeném ustanovení uve-deno, že se za výkon takových činností nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich čás-tí) a movitých věcí (dle § 9 zákona o daních z příjmu). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud bude vlastník svou nemovitost pronají

Příjmy z pronájmu mohou být dosaženy buď jako příjmy podle § 7 ZDP nebo podle ustanovení § 9 ZDP popř. podle § 10 ZDP. Pro účely tohoto článku hned v úvodu opusťme variantu, že se jedná o příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí spadající pod § 10 ZDP. Tyto příjmy, pokud nepřesáhnou za zdaňovací období 20 000 Kč, jsou od daně z příjmů osvobozené Za příjmy z pronájmu považuje zákon o daních z příjmů jednak příjmy z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů či jejich částí, také příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu movitých věcí, které zákon zařazuje do kategorie ostatních příjmů. Pokud některý z výše. Podle českého zákona o daních z příjmů se takové příjmy daňových nerezidentů z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky zdaňují v ČR. Při úhradě za pronájem se pak v ČR sráží daň, tj. pronajímatel dostane fakturovanou částku sníženou o tuto srážkovou daň. Podstatné je umístění a užívání movité věci v ČR. Což u vozidel nemusí platit automaticky, pokud mohou být používány rovněž na cesty mimo ČR

Mezi příjmy z pronájmu se počítají veškeré příjmy, které vznikly na základě pronajmutí určitého předmětu. Zpravidla se pak jedná o pronájem nemovitostí (domy, garáže, byty atd.), movitých věcí (auta, počítače atd.). Započítávají se zde ale i nepeněžní příjmy, mezi které lze započíst i případnou opravu či menší rekonstrukci nájemníkem Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou mimo jiné příjmy z pronájmu movitých věcí, nejedná-li se o příležitostný pronájem. Podřaditelnost tohoto příjmu do kategorie § 9 odst. 1 zákona o daních z příjmů není podmíněna vložením pronajímané věci do obchodního majetku ani uzavřením písemné nájemní.

Zdanění příjmů z pronájmu :: Kuprová Jiřina - účetnictv

2. příležitostný pronájem movitých věcí, Další skupinou jsou příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí. Do této skupiny patří například zpoplatněné zapůjčení auta, sekačky, nářadí či nábytku. 3. příjmy ze zemědělské činnosti a) příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, b) příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a). (2) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (§ 5.

Příjmy z pronájmu movitých věcí. Do této kategorie ovšem nespadají příjmy z příležitostných činností. Dílčím základem pro výpočet daně jsou výše uvedené příjmy z pronájmu, které jsou ponížené o výdaje vynaložené na dosažení příjmů (z tohoto pronájmu), jejich zajištění a udržení Příležitostný pronájem movitých věcí se řídí § 10 Zákona o dani z příjmů a z tohoto důvodu spadá do podmínky osvobození do 20 000 Kč. Výdaje na příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí se ale mohou uplatnit jen ve skutečné výši. Přivýdělek formou zaměstnán

Příjmy z poskytování služeb výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Kurzové rozdíly v příjmech 574.580,00 0,00 971.200,00 861.111. 90 231 3113 2133 ----- --- - ---- 212133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZŠ 24 200 91 231 3113 2324 ----- --- - ---- 212324 Vyúčtování energií za loňský r 57 000 92 231 3113 Základní školy 697 100 93 231 3231 2132 ----- --- - ---- 222132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZUŠ 170 300 94 231 3231 Základní umělecké školy. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, §7, příjmy z kapitálového majetku, §8, příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí, §9, a ostatní příjmy, §10. Pokud máte příjmy tohoto druhu, je nutné je uvést v daňovém přiznání do příslušné kolonky. A následně z nich odvést daň z příjmu

Každý jednotlivý druh příjmu (např. příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností, příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § 10. Podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) se za ostatní příjmy považují také příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)

Jak přiznat příjmy z pronájmu? Finance

Příjem z příležitostného pronájmu movité věci spadá mezi ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Příjem z příležitostných činností pana Nováka včetně příležitostného nájmů movitých věcí (nejde-li o podnikání) do 30 000 Kč za celý rok je osvobozen od daně z příjmů podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 1 000,00 0,00 5512 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5512 XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 2 610,00 65,2 [8] Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že pokud se stěžovatelka domnívala, že příjmy v podobě licenčních poplatků byly příjmem z pronájmu nehmotných movitých věcí, měla za rozhodná období zařadit příjmy v daňovém přiznání pod § 9 zákona o daních z příjmů a zdanit je jako příjmy z. Zvýšení daně z 15 na 23 % by se tedy týkalo pouze těch, kteří budou mít součet příjmů, a to včetně těch z pronájmů nemovitosti, vyšší než cca. 141 000 Kč za měsíc. To, co získají nad limit, bude podléhat 23 % zdanění. Příjmy z pronájmu bude i do budoucna možné snížit o daňově uznatelné výdaje či paušál Příjmy z pronájmu movitých věcí. Rok 2015 » Příjmy » NEDAŇOVÉ PŘÍJMY » Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem » Příjmy z pronájmu majetku » Stav výdajů podle Org1. Kód Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnos

Příklady příležitostných příjmů: Příjmy z příležitostných činností: Nesmí jít o pravidelně se opakující činnost a poplatník nesmí být povinen při výkonu práce dbát příkazů objednavatele. Příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí: V případě nemovitostí by se jednalo o paragraf 7 (příjmy z podnikání) nebo o paragraf 9 (příjmy z pronájmu) Příjmy z pronájmu. Přiznávají a daní se také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Pokud ale jde pouze o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí do úhrnné částky 30 000 Kč za rok. Důchodce mající příležitostný příjem do limitu např. z příležitostné výpomoci nebo pronájmu movitých věcí, nemá s tímto příjmem žádné.

Příjmy z pronájmu movitých věcí podle paragrafů Rok 2019 » Příjmy » NEDAŇOVÉ PŘÍJMY » Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem » Příjmy z pronájmu majetku 231 10 3319 2112 Příjmy z prodaného zboží 1 000 Kč 231 10 3319 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200 Kč 231 10 3429 2111 Příjmy z ubytování -TU 100 000 Kč 231 10 3613 2132 Příjmy z pronájmu KD,výčep 10 000 Kč 231 10 3722 2112 Příjmy z prodeje plastových pytlů 200 Kč 231 10 3725 2324 Příjmy EKO- KOM 6 000 K

3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 593 600,00 177,84 1 039 600,00 101,54 1 055 659,17 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 22 000,00 90,93 20 004,6 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 4 398 400,00 4 398 400,00 4 031 884,12 91,67 91,67 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 519 200,00 519 200,00 965 281,85 185,92 185,92 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 4 917 600,00 4 917 600,00 4 997 165,97 101,62 101,6 3231 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 19 910,00 49,77 49,77 3313 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,0 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 70 000,00 160 857,00 160 857,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3639 **** 216 226,00 266 399,88 266 399,88 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 8 640,00 8 640,00 I. Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku 1 3 Paragraf Položka a b.

Za pronájem movitých věcí se v určitých případech neplatí

3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 190 000 1 190 000 925 743 1 190 000 1 116 116 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000 8 500 214 5 000 3 630 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 1 150 1 165 1 000 0 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku 30 000 30 000 0 20 000. 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 142,2 142,2 142,2 100,00 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 300 300 600 200,00 3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 599,3 2 599,3 0,0 0,00 4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,8 64 10,7 99,07. 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Strana 1 /15. 1 2 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Paragraf Položka 3 Výsledek od počátku roku a b Text Plnění v % 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 Zdravotní pojištění se neodvádí ani z kapitálových příjmů (např. dividendy, úroky, výnosy z vkladních listů, plnění ze soukromého životního pojištění, podíly na zisku tichého společníka, úroky z půjček, dávky penzijního pojištění), příjmů z pronájmu movitých a nemovitých věcí a ostatních příjmů.

Příležitostné příjmy jsou příjmy, které plynou z příležitostných výdělečných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, jejichž úhrn nepřesáhne za rok 2020 hranici 30 tis. Kč. Pozor 3141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 50 000,00 50 000,00 24 308,00 48,62 48,62 3141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300 000,00 300 000,00 73 714,00 24,57 24,57 3141 Školní stravování 350 000,00 350 000,00 98 022,00 28,01 28,0

3412 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účele 12 000,00 12 000,00 11 010,01 91,75 91,75 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jej 500 000,00 400 000,00 258 933,21 51,79 64,73 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 38 000,00 38 000,00 23 744,28 62,48 62,4 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 502,000 502,000 55,268 11,01% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 3 406,000 3 406,000 844,375 24,79% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - - 0,001

Jak daňově řeąit pronájem movitého majetku, který je pronajímán současně s bytem 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 242 805,96 62,14 62,14 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 2 940 000,00 2 940 000,00 1 462 442,87 49,74 49,74 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 006,06 ***** **** 36 13 21 32 39 240 000 Příjmy z pronájmu nemovitých věcí - Zimní stadion 36 13 21 33 39 60 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - Živec 36 13 21 33 39 20 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - Zimní stadion Pa ROZPOET K 1.1.2021 Píjmy rozpotu v K ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2021 Od Sp Po Ka Stránka 1 z Za příjmy z pronájmu považuje zákon o daních z příjmů jednak příjmy z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů či jejich částí, také příjmy z pronájmu movitých věcí. Pokud některý z výše uvedených příjmů plyne manželům z jejich společného jmění, pak se tento příjem zásadně zdaňuje pouze u.

příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost 231200 13 2292 2133 20 000 44 000 29 613 41 100 41 100 21 100 205,50 45 ostatní příjmy z pronájmu 231200 05 3613 2139 18 18 12 18 18 0 100,00 46 ostatní 213x 20 20 22 0 -20 x 47 příjmy z úroků, z toho: 12 380 12 380 11 755 10 230 10 230 0 -2 150 82,6 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 2 301 248,69 115,06 115,06 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3 130 000,00 3 130 000,00 2 892 040,65 92,40 92,40 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 41 722,76 ***** **** 3412 2133 51X Příjmy z pronájmu movitých věcí (Sportoviště Přerov s. r. o.) 1 280,1 - 93,0 1 187,1 2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a jejich částí (autobusové nádraží) 500,0 + 749,5 1 249,5 Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - úpravu.

Zdaňování příjmů z nájmu - Portál POHOD

Povinnost odvádět daně z pronájmu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud byt pronajímáte jako fyzická osoba , vztahuje se na vás § 9 , který definuje příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu věcí movitých, kromě příležitostného nájmu pronájmu movitých věcí, a ze zemědělské výroby včetně lesního a vodního hospodářství. Příležitostnou činností mohou být příjmy: z jednorázového prodeje výpěstků, poskytnutí poradenství nebo jiných jednorázových služeb, prací na zahradě, z pomoci s výstavbou domu, či z odklízení sněhu Které příjmy nepatří do přiznání (příklady) příležitostné příjmy do 10 000 korun (například získané za pomoc sousedovi, z prodeje přebytků zvlastní zahrádky, z pronájmu movitých věcí, např. auta atd.). Pozor: příjmy z podnikání či pronájmu nikdy nemohou být příležitostným příjmem Příjmy z pronájmu. Jedná se o pronájem jak nemovitostí a bytů, tak i movitých věcí, pokud se nejedná o pronájem pouze příležitostný. Ostatní příjmy. V této skupině jsou všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností nebo příležitostných.

Jak na daně z pronájmu? (MODELOVÝ PŘÍKLAD) - Měšec

Jak zdanit příjem z pronájmu bytu? Paušál na dopravu, fond

Pronajímatel Fyzické osoby Daň z příjmů Finanční správ

6172 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 655 500,00 71,66% 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 000,00 90,00% 6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6172 2310 Příjmy z. 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 54 512,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 420,00 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 330 000,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich. 58 příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost 231200 13 2292 2133 20 000 44 000 43 285 -715 98,38 59 ostatní příjmy z pronájmu 231200 05 3613 2139 18 18 16 -2 88,89 60 příjmy z úroků 12 380 11 980 14 102 2 122 117,71 61 úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 236140 01 6310 2141 250 250 133 -117 53,2 3633 2132 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 100,00 Kč 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. maj. 20 500,00 Kč Celkem 26 600,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 K

Příjmy z pronájmu - řadíme sem příjmy z pronájmu bytů či jejich částí, pronájmu nemovitostí, z pravidelného pronájmu movitých věcí nebo příjmy plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví (v tomto případě se však příjmy zdaňují jen u jednoho z nich). Základem daně těchto příjmů jsou příjmy. - z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí - v průběhu I. pololetí 2017 došlo k uzavření nových smluv o pronájmu, což představuje vyšší plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu- z prodeje pozemků - v době sestavování rozpočtu nebylo známo, jaké prodeje budou realizovány Příjmy Par Pol Org org2 Název Celkem rok 2021 rok 2022 XXXX 4121 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX Neinvestiční přijaté transfery od 533200.00 266600.00 266600.00 3639 2133 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX Příjmy z pronájmu movitých věcí 52000.00 26000.00 26000.00 pro 585200.00 292600.00 292600.00 CELKEM Celkem rok 2021 rok 2022 Výdaj