Home

Historie daňové soustavy ČR

 1. Poþátky berní soustavy jsou viditelné až v 18. století, kde soustavu tvoilo jen n kolik daní. Další dan budou postupn p ibývat a da ová soustava se tak stane nevyhovující. Velká da ová reforma pijde se vznikem ýeskoslovenské republiky, kdy bude zavedena tehdejší moderní da ová soustava
 2. DAŇOVÁSOUSTAVAČR. Historie daní. • dobrovolné dary božstvům • dávánípro potřeby knížete a jeho družiny • zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky • collecta generalis -berna • první berní soustava -po třicetileté válce soupis majetku poddaných (1654) berní rula
 3. Tato práce se zabývá vývojem daní na území České republiky v 19. a 20. století a vývojem daňových příjmů od roku 1993. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se daňová soustava během 19. a 20. století proměňovala, a analyzovat vývoj daňových příjmů státního rozpočtu od roku 1993 do současnosti
 4. podobný dotaz již služba Ptejte se knihovny zodpovídala, odpověď naleznete v archivu služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/historie-danove-soustavy-v-cr. Zde je uvedeno poměrně velké množství dokumentů, které se vztahují k tématu vývoje daní a daňové soustavy v České, resp. Československé republice
 5. Daňová soustava České republiky. Analýzou daňové soustavy lze zjistit daňový mix, který poukazuje na to, jaký typ daní určitý stát preferuje. Daňová soustava České republiky je tvořená přímými a nepřímými daněmi. Přímé dan
 6. K 1. lednu 2019 tvoří daňovou soustavu ČR daňové povinnosti přijaté těmito zákony: v oboru přímých daní. daně důchodového typu - je to daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob přijata zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, daně majetkového typu jsou obsaženy v zákoně č
 7. Daňová soustava ČR. Pojmem daň rozumíme platbu ve prospěch veřejného rozpočtu. Platba daně je nedobrovolná a finančně nenávratná. Daně se dělí v první řadě na: Přímé daně. Nepřímé daně. Daňové subjekty dělíme na dvě skupiny: Poplatník - daň platí. Plátce - daň odvádí Finančnímu úřadu

183 dnů v kalendářním roce). Daňový nerezidenty je osoba, která nemá v ČR bydliště, osoba, která se na území ČR zdržuje méně než 183 dní v kalendářním roce nebo osoba, která nemá v ČR bydliště, zdržuje se na území ČR alespoň 183 dnů v kalendářním roce, důvodem pobytu u nás je léčení nebo studium Mezi kompetence celních úřadů patří správa spotřebních daní, daní ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, daně z elektřiny, správa registru prodejců pohonných hmot, provádění celního dohledu a celní kontroly u dováženého, vyváženého a prováženého zboží, vybírání a vymáhání peněžitých plnění (např. pokut), která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu, kontrola, zda není na území.

Daňová sazba je počínaje rokem 2009 stanovena ve výši 20 %, a od roku 2010 ve výši 19 %. Od roku 1992 (sazba 42 %) do roku 2010 došlo ke snížení daňové sazby o 23 procentních bodů. Investiční fondy, investiční společnosti, podílové fondy a instituce penzijního pojištění podléhají nižší sazbě daně, která od roku 2004 činí 5 % Finanční správa České Republiky je soustavou správních orgánů pro výkon daní. Na stránkách naleznete informace, které se vztahují k daním, daňové tiskopisy, předpisy a vyhlášky 13. Daňová soustava ČR. 14. Poplatková soustava ČR. 15. Vznik a zánik manželství, kolizní normy,manželské majetkové právo. 16. Pracovněprávní vztahy. Vznik, změna a ukončení pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 17. Znaky skutkové podstaty trestného činu. 18. Poškozený a oběť. Ve své diplomové práci jsem se snažila přiblížit historii, současný stav, principy, strukturu a efektivnost naší daňové soustavy, dále cíle a principy daňové politiky z hlediska vstupu ČR do EU a to především z hlediska stávajících a připravovaných legislativních změn a to z poněkud jiného světla, než jak je prezentováno v médiích, případně našimi politiky

Vývoj daní na území ČR a daňové příjmy od roku 1993

1 Historie daňové soustavy1 Tato kapitola stručně popisuje historii daňové soustavy, která je rozdělena do tří základ-ních období. Ve schématu na konci kapitoly jsou názorně zobrazeny změny, ke kterým došlo po roce 1993. 1.1 Do vzniku Československé republiky 191 daňové soustavy stát získává většinu finanþních prostředků, které tvoří příjmovou þást rozpotu státu . Daňová soustava je tvořena souborem platných právních předpisů, které upravují jednotlivé daně. Někdy je pojem daňová soustava zaměňován s pojmem daňový systém Charakteristika: Práce popisuje vývoj daňové soustavy, a to zejména v průběhu 90. let. Obsahuje aktuální tendence v oblasti daní z příjmu, silniční daně, DPH, spotřební daně, atd. Zahrnuje změny daňového systému, i výhled do budoucna

Historie daní v ČR — PSK - Ptejte se knihovn

Daňová soustava - Wikipedi

daňová soustava představuje souhrn všech daní, které se na daném území vybírají. Obecně je nutno zdůraznit, že daňové příjmy jsou nejvýznamnějším a největším finančním příjmem veřejného rozpočtu a podílejí se na jeho tvorbě téměř devadesáti procenty Jaké jsou druhy daní v ČR, jak a podle čeho se rozdělují, jaké jsou druhy pojištění. Daňová soustava v České republice. Sociální pojistné je daň v ekonomickém, ale ne v právním slova smyslu, zahrnuje se do složené daňové kvóty, ale ne do čisté daňové kvóty. V České republice je velmi významné Důležitým milníkem byl vznik samostatného Československa. Od tohoto momentu se usilovalo o sjednocení daňové soustavy Česka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Vznikaly a rušily se některé daně a přes nesourodost byla v roce 1927 provedena reforma a týkala se pouze přímých daní HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin. (RESUMÉ) Název práce: Vývoj daňové soustavy, reformy daně z příjmů od roku 1993 do současnosti v ČR a jejich vliv na sociální sféru Title: Development of the Tax System, the Income Tax Reforms in the Czech Republic Since 1993 to the Present Day and Their Influence over the Social Sphere Autor: Kristýna Schmitzerová.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit kdykoli ve lhůtě pro stanovení daně. Poskytnutí informací podle daňového řádu (exkluzivně pro předplatitele) Pokud osoba poskytne informace podle § 57 odst. 1 písm. b) daňového řádu, poskytuje je bezúplatně podle § 58 daňového řádu, který přímo odkazuje na § 57 odst. 1 písm 2. Soustava daní ČR. V tomto tématu nejde jen o to, abychom se naučili základní přehled rozdělení daní v ČR, ale je třeba si uvědomit, že všechny uvedené daně nás mohou provázet naším podnikáním. Daně jsou významnou součástí státních příjmů, část je příjmem rozpočtu měst a obcí. Daňová soustava rozlišuje

Daňová soustava ČR Finfo ve škol

 1. 3.1.3 Ostatní daňové příjmy 4 Daňová soustava ČR 4.1 Soustava daní 4.2 Cíle a principy daňové reformy 4.3 Hlavní atributy ovlivňující výnosy daní 4.3.1 Platební morálka 4.3.2 Šedá (stínová) ekonomika 4.3.3 Právní normy umožňující zneužití 5 Praktické příklady výpočtu daně 5.1 Použití fiktivní daňové.
 2. isterstva; plynoucích z členství ČR v orgánech mezinárodních subjektů a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku a průřezových témat dotýkajících se příslušných resortních organizací a dalších ústředních orgánů státní.
 3. učebnice: Daňová soustava (Úvod, Základní daňové pojmy, Postavení daní v ekonomice, Historie a vývoj daní, Vývoj daní na území dnešní ČR, Teoretická východiska, Klasifikace daní, Daňové principy a optimální zdanění, Teorie jednotlivých druhů daní, Důchodové daně, Spotřební daně, Daně z majetku a bohatství, Ostatní daně, Daně v mezinárodním obchodu

Daňová soustava ČR - Ekonomiko

Daňová soustava v období středověku měla v českých zemích podobný vývoj jako v ostatních evroých zemích. V raném středověku byl výběr daní plně v moci právě vládnoucího panovníka. Od 13. století se do daňové politiky začíná pomalu ale jistě vměšovat šlechta. Za vlády Karla IV. zažívali lidé zlatý věk Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů jako celku, zejména s akcentem na daňové příjmy.

Daň - Wikipedi

 1. Daňová soustava ČR Název školy Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název a registrační číslo projektu Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.0491 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení RVP (název RVP) 18-20-M/01 Informační technologi
 2. DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Zákon č. 212/1992 Sb., o nové daňové soustavě. Historie daní. dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny. zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky. collecta generalis - bern
 3. Historie: Daně a daňový systém je vždy nástrojem hospodářské politiky státu, a proto se mění v závislosti na změně politické a ekonomické situace v zemi. Od roku 1945 do současnosti proběhly 3 velké daňové reformy. První daňová reforma proběhla v letech 1947 - 1950 a ta odstraňovala kapitalistický daňový systém.
 4. Členění daní v rámi daňového systému v ČR je odoné jako u většiny vyspělýh zemí. Zahrnuje dvě základní kategorie daní, a to přímé a nepřímé daně, rozlišené způsoem jejih vyírání a přiznávání. elá daňová soustava ČR je znázorněna v orázku 1. 1.2. Daně přím

Popis systému Daňový systém ČR Daně Finanční správ

Finanční a daňové právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jánošíková, Petra Finanční a daňové právo / Petra Jánošíková, Petr Mrkývka a kolektiv. -- 2. aktualizované a doplněné vydání Dodavatel vystaví daňový doklad, prokáže, že jde o plnění pro registrovaný subjekt v EU, uvede osvobozené plnění do daňového přiznání, nárok na odpočet DPH, statistika Dodávka neregistrovanému subjektu - zdaňuje se v ČR, odběratel platí vč. DPH Pořízení zboží ze zemí EU 1 2 3 2 Historie daňové soustavy v ČR Text dotazu. Rád bych se zeptal na literaturu, která by jasně a výstižne popsala vývoj daní a daňove soustavy v tehdejším Československu nejlépe od 1918-1989 ; Září 1938. U nás.. Práce stručně popisuje strukturu daňové soustavy ČR. Veřejné finance. Tato seminární práce se zabývá veřejnými financemi. Veřejné finance - 2 přednášky na VŠT-TU Ostrava. Jedná se 2 zpracované přednášky z tohoto předmětu na VŠB-TU Ostrava pod vedením prof

Daňový systém ČR Daně Finanční správ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Daňové reformy v období 1918 - 1945 Tax reforms during the period 1918 - 194 Česká daňová soustava. E - Ekonomie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. poskytovaných služeb, je dána v procentech, základnou je hodnota zboží anebo hodnota služby (základní - 19%, snížená - 9%), základní sazby platí obecně jak pro zboží, tak pro služby.. Mezinárodní daňové systémy. Odlišnosti daňových systémů, typové skupiny, kritéria rozhodování, historie, současný trend, reforma daňové soustavy.

Daňová soustava ČR Ekonomické obory · Diplomky

Daňový systém ČR. IDSY FEKT VUT BPC-DSY Ak. rok 2020/2021 zimní semestr 2 kredity. Kurz seznamuje se strukturou daňového systému České republiky. Stručně vysvětluje principy daňové evidence včetně základních norem souvisejících s podnikáním jednotlivce. Poukazuje na instituce státní správy, které nejvíce ovlivňují. Principy uspořádání daňové soustavy. Daňová soustava se tradičně dělí podle ekonomického dopadu na subjekt daně na daně přímé a daně nepřímé. Daně přímé ekonomicky přímo zatěžují subjekt daně (například daně z příjmů). Daně nepřímé ekonomicky zatěžují jinou osobu, než subjekt daně (například daň. a fungování daňového systému ovlivňuje chování ekonomických subjektů, čímž jsou do jisté míry ovlivněny příjmy veřejných rozpočtů, zejména státního rozpočtu. Cílem této diplomové práce je analýza daňové soustavy eské republiky. Práce se zaměří na analýzu souþasného stavu daňového systému v podobě rozbor

PPT - OPTICKÉ SOUSTAVY PowerPoint Presentation, free

Katedra ekonomických studií - vspj

Hledáte knihu Daňová evidence podnikatelů 2020 od Jaroslav Sedláček,Jiří Dušek? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Ekonomické reformy po roce 1989 si vyžádaly i přestavbu daňové soustavy tak, aby vyhovovala potřebám tržního hospodářství a změnám vlastnických vztahů Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš První týden / První lekce. Úvod kurzu, daňová soustava ČR. Český daňový systém ovládá zásada autoaplikace. To znamená, že by každý z nás měl rozumět právním předpisům týkajících se daní a každý by měl vědět, jak vypočítat daň a jak vyplnit daňové přiznání. Ve videu se dozvíš, proč je dobré si.

Kniha Česká daňová soustava 2019 + CD - 8. aktualizované vydání, Svátková Slavomíra, Studijní komplet Česká daňová soustava je. Tejto úlohy sa zhostila JUDr. Marie Grossová, PhD. (Daňová soustava ČR, Vzdelávací zařízení Ministerstva financí ČR pro pracovníky územních finančních orgánů, Luhačovice-Pozlovice, Přehrada, strán 72) z Právnickej fakulty v Olomouci Daňová evidence včetně daňové soustavy ČR (DPH, silniční daň, daň z příjmů) Jiný kurz v jiné ceně : Hodnoceno 5.00 z 5 na základě 1 hodnocení zákazníka Další podobné školení nebo kurzy: Daňový řád, daňový systém ČR - pojmy a definic

Klasifikace daní. Vývoj daní a historie zdaňování. 2. Daňová politika jako součást fiskální politiky státu a její vliv na ekonomický a sociální rozvoj. Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení Contents OBSAH Úvod..... 11 1 Verejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice..... 15 1.1 Príčiny tržního selhání a státních zásahů..... 18 1.2 Tržní mechanismus a státní zásahy..... 24 1.2.1 Netržní činnosti státu..... 24 1.2.2 Uspořádání státu, vliv na efektivní alokaci..... 27 1.3 Veřejný sektor ve smíšené ekonomice..... 37 1.3.1 Statky a jejich. počet, daňová soustava, předmět majetkových daní, sdílené a svěřené daně. Majetkové daně všeobecně patří mezi nejstarší daně a v historii byly prvními přímými daněmi. V současných daňových systémech mají jen omezený význam, nicméně jsou ve většině zemí stabilním příjmem veřejných rozpočtů - Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. - Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální základní daňové náležitosti. - Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického Daňová soustava a principy rozpočtového určení daní. Právo Cílem předmětu Právo je zejména seznámit studenty se základy teorie práva, ale také jim zprostředkovat poznatky umožňující jim získat základní orientaci v českém právním řádu a nejdůležitějších českých právních předpisech, včetně práva EU

Stránky pro mé studenty, témata, úkoly. - práce jako výrobní faktor, trh prác ČESKÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA - S. SVÁTKOVÁ Anotace Studijní komplet Česká daňová soustava je zaměřen prakticky. Nabízí Vám informace, které směřují k praktickému výpočtu každé daně včetně pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení

Vývoj daňové soustavy v ČR - Seminarky

- daňová soustava a charakteristika jednotlivých druhů daní - turisticky významná místa v Africe (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity) Příklad - ÚT 3 Účtování daní. 23. Bankovní soustava - struktura bankovní soustavy, úkoly a nástroje centrální banky, peníze (historie, formy, hodnota Regiony budou ve velké míře financovány přímo, a to prostřednictvím podílů na přímých daních. Vláda si je vědoma toho, že záměry reformy daňové soustavy vyžadují změny platného zákonodárství, které vláda Parlamentu ČR postupně předloží Historická, přelomová, revoluční. Převážně takové ohlasy zaznívají ohledně aktuální dohody ministrů financí ze skupiny G7 o globální minimální efektivní daňové sazbě ve výši nejméně 15 % pro velké nadnárodní korporace. Ministři se také dohodli na novém vzorci rozdělování příjmů z těchto daní Publikace Daňový systém ČR 2010 vychází v nakladatelství 1. VOX a.s. již podesáté. Po dvouleté odmlce se opět dostává na knižní trh, a to v aktualizované verzi reagující na stav našeho daňového systému na konci února roku 2010. Během uplynulých dvou let náš daňový systém doznal rozsáhlých změn 2 Daňová správa v ČR 2.1 Historie daňové správy v ČR Poþátek vzniku þeské daňové správy souvisí se vznikem ýeskoslovenské republiky v roce 1918, kdy þeskoslovenská daňová správa převzala daňovou správu z Rakouska- Uherska, kde existoval spolehlivý a dobře fungující systém úřadů správy přímých

Otázka: Daňová soustava ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Je provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy do státního rozpočtu. Jsou chápány jako spoluúčast občanů na státním rozpočtu K modelování výše daní slouží daňové principy: 1) Princip daňové neutrality - zdanění nemá negativně. - existence daňové soustavy znamená daňové zatížení pro právnické osoby i osoby fyzické, tzn. snižuje jejich hospodářský výsledek a příjem - právo vybírat daně bylo v historii přisuzováno panovníkovi, protihodnotou pak bylo poskytování ochrany majetku a života poddaných, prvořadý cíl však byl získat prostředky. Poplatníkem jsou osoby, které se obvykle zdržují na území ČR a mají daňovou povinnost z příjmu v ČR i ze zahraničí. Daňové přiznání podávají podnikatelé do 3 měsíců od konce zdaňovacího období (obvykle do 31. 3.; daňový poradce - 31. 6.), nebo ukončení podnikatelské činnosti Daňová soustava představuje v České republice soustavu daní. Hlavní představou daňové soustavy státu, tedy České republiky, je zajistit státu dostatek finančních prostředků.Díky daňové soustavě musí být ve státním rozpočtu soustředěny takové finanční prostředky, které zabezpečí v daném rozsahu potřeby státu, dále zabezpečí potřeby vyšším územním. Otázka: Daňová soustava Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kája Podstata a význam daní daň je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba FO nebo PO do státního rozpočtu, do rozpočtů územních správních celků daně stát vybírá proto, aby získal peníze na zajištění fungování státu, na financování veškeré výrobní sféry daně jsou.

Daňová soustava - učebnice - Seminárky, referáty

Daňová soustava ČR (historie, funkce daní, daňové principy, druhy daní), daně nepřímé . Účtování zboží. Pojem základní účtování nákupu a prodeje zboží. Daně přímé (daň z příjmu FO a PO) Účtování výrobk Daňový systém ČR : 416,00 07.02.2020 Naučná 101200023 52655 336.226-055/a Vančurová, Alena, Daňový systém ČR : 416,00 07.02.2020 Naučná 101200023 52656 336.22-194/a Svátková, Slavomíra, Česká daňová soustava 2019 : 196,00 07.02.2020 Naučná 101200023 52657 351.74-033/a Chrobák, Jiří Zákon o služebním poměru.

PAVEL PÁRAL Naprostá většina daňových změn v Česku byla zbytečná, nedotažená nebo vyloženě škodlivá.Pokud by v Česku nepřišla vláda s nějakým nápadem na daňovou reformu, asi by nebyla vládou. Když už se nekonají velké převraty, musejí každoročně daňové zákony projít novelizačním mlýnkem, aby to měl daňový poplatník zase o něco komplikovanější a. Z daňové solidarity tak vypadávají bohatí a solidarita se odehrává v zásadě jen mezi těmi, kteří pobírají nízké a střední příjmy. Málokdo si pamatuje, že už v roce 1993 vycházela naše daňová soustava ze šesti daňových pásem, inspiraci jsme našli v Německu Acta academica karviniensia 2011, 11(4):159-168 | DOI: 10.25142/aak.2011.080 DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Ing. Monika Pavlíková, studentka doktorského studia, Katedra účetnictví, Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, pavlikova@opf.slu.c Silniční daň řeší zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb. (dále jen ZDSL). I tento zákon, ostatně jako všechny daňové zákony, prošel za dobu existence nové daňové soustavy od roku 1993 řadou novelizací, i když na rozdíl od jiných daňových zákonů bylo novel tohoto zákona celkem velice málo, přičemž samotná výše daně se za celou dobu prakticky nezměnila

Daňová soustava • Základní pojmy • Charakteristika daňové soustavy ČR - přímé daně • Daň z příjmu FO a PO • Daň z nemovitosti • Daň silniční 11. Daňová soustava • Historie EU • Současnost a budoucnost EU • Orgány EU • Význam EU 15. Pojišťovnictv Rozpočtová soustava ČR je budována na zásadě: a) substituce. b) submisivity. c) subsidiarity. d) subkultury. 5. Platy učitelů státních škol jsou součástí: a) mandatorních výdajů státního rozpočtu. b) kvazimandatorních výdajů státního rozpočtu 3.3 Z historie daní - str. 98 3.4 Daňový systém a daňová soustava - str. 111 3.5 Daňová klasifikace - str. 114 3.6 Daňové zásady (principy) - str. 118 3.7 Vývoj daní a jejich právní úpravy na našem území - str. 119 3.8 Základní prvky daňové konstrukce - str. 134 3.9 Pojem a prameny daňového práva - str. 13 - daňové spravovatelnosti- jednoduché a jasné daně, jednoznačně vymezené. Ad 3) Daňová a poplatková soustava: 5 požadavků na daňový systém: -Musgrave,Musgravová s.460. 1. Ekonomická efektivnost: daňový systém by neměl bránit efektivní alokaci zdrojů, 2

Daňové podvody nejen v ČR. 22. 5. 2018. V pátek 11.5.2018 se uskutečnila velice zajímavá beseda v rámci společenskovědního semináře zaměřená na daňovou problematiku. Naši školu navštívil zaměstnanec Ministerstva financí ČR ing. Jiří Kostohryz, který se s námi podělil o řadu zkušeností, které načerpal na. Předmět je zaměřen především na následující oblasti: Veřejná volba jako východisko pochopení veřejných financí, základní kategorie veřejných financí, veřejné příjmy a veřejné výdaje, základy daňové teorie včetně nadměrného daňového břemene, fiskální federalismus, rozpočtová soustava v ČR, rozpočtový deficit a veřejný dluh Základní historické a kulturní informace o České republice V těchto 3 oblastech je celkem 30 konkrétních témat . Každé z těchto témat je v testu z českých reálií zastoupeno 1 testovou úlohou (test z českých reálií obsahuje celkem 30 testových úloh) ČR má od roku 1997 vyšší příjmy než výdaje, tj. deficitní rozpočet. Státní dluh Český státní dluh se za dvacet let od roku 1996 do roku 2016 se víc než zdesetinásobil z původních 155,2 mld

znalosti z oblasti účetnictví, financí, daňové soustavy v ČR, bankovnictví; znalosti z psychologie, sociologie, historie sportu, tělocvičné rekreologie; specifické znalosti problematiky sportovního managementu, jako například: ekonomický přínos sportu pro národní hospodářstv Obsah XI 12.2 Poplatky a poplatkový systém.. 136 Shrnutí.. 14 DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR V tomto kurzu se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s DPH, DPPO, DPFO, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. NEPŘEHLÉDNĚTE: Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR. Absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání Pražská plynárenská, a.s., společnost vlastněná Hlavním městem Prahou, její dceřiná společnost Prométheus, energetické služby, a.s. a Pražská energetika, a.s., v níž má Hl. město Praha významný majetkový podíl, se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v hlavním městě budování lokálních kotelen (často v rozporu se zákonnými předpisy) s.