Home

Pohledávky druhy

Oprava výše pohledávky v insolvenci

Výše jsme vám představili definici, druhy a principy fungování pohledávky. Nyní si ukážeme základní účetní případy, které mohou v této oblasti vzniknout. Pohledávky z obchodních vztahů. Nejčastějším účetním případem jsou pohledávky, vystavené odběrateli za prodané zboží, výrobky či služby Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku.Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat TYPY ŽÁDOSTÍ / POHLEDÁVKY. Dluží vám obchodní partner nebo jiný subjekt za dodání zboží. Dluží vám obchodní partner nebo jiný subjekt za dodání služeb. Dluží vám obchodní partner nebo jiný subjekt za přepravu zásilky. Půjčili jste někomu peníze a dotyčný se nemá k jejich vracení Pohledávky za majetkovou podstatou. Jako pohledávky za majetkovou podstatou jsou označovány pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo případně vyhlášení moratoria a ty, co vznikly po rozhodnutí o úpadku.Zákon sem řadí například hotové výdaje a odměny předběžných správců, likvidátorů či členů věřitelského výboru, pohledávky.

Druhy pohledávek. Insolvenční zákon rozlišuje několik typů pohledávek: . pohledávky za majetkovou podstatou; které vznikají po zahájení insolvenčního řízení; které vznikají po vyhlášení úpadku; pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstato Typy pohledávek dle doby splatnosti. Krátkodobá pohledávka je splatná do 12 měsíců. Dlouhodobá pohledávka má dobu splatnosti delší než 12 měsíců. Zánik pohledávky. Pohledávka zanikne splněním závazku dlužníka vůči věřiteli nebo: prominutím pohledávky, promlčením pohledávky, nemožností splnění pohledávky Druhy pohledávek Pohledávky se dají třídit podle mnoha různých kritérií. Pro účely tohoto článku nás zajímá zejména členění z hlediska stupně jistoty splácení pohledávek. Pohledávky podle tohoto kritéria členíme na: jisté, pochybné - všechny pohledávky po lhůtě splatnosti 18 Úpadek a jeho formy, zásady, průběh řízení, druhy pohledávek (pohledávky zajištěných věřitelů (§ 166 - 167 IZ) , pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) , pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 IZ) , vyloučené pohledávky z uspokojení v IŘ (§170 IZ) , pohledávky podřízené (§172 IZ) ), uplatňování pohledávek v.

Podnikatel-fyzická osoba vede účetnictví a eviduje dvě vlastní pohledávky, které prodá. Jmenovitá hodnota pohledávky A je 100.000 Kč, přičemž k této pohledávce je vytvořena zákonná (daňová) opravná položka ve výši 20 % (20.000 Kč). Jmenovitá hodnota pohledávky B je 50.000 Kč, opravná položka k ní vytvořena není Jaké pohledávky odkupujeme. Nesplacené půjčky a směnky, neuhrazené faktury, dluhy uznané soudem - poradíme si s různými druhy závazků, pro vaši představu uvádíme, o jaké typy pohledávek se může jednat. zajištěné i nezajištěné pohledávky; vykonatelné a nevykonatelné pohledávky; pohledávky z titulu úvěrů a. Postoupení u nabyvatele pohledávky. Nabytí postoupené pohledávky účtujeme v pořizovací ceně : na MD účtu 315 - Ostatní pohledávky a. na DAL účtu 325 - Ostatní závazky, resp. účtu 221 - Bankovní účty (při úhradě) a. nominální hodnotu pohledávky na podrozvahové účty. Při úhradě pohledávky od dlužníka.

Jak používat Druhy peněžních operací. Jak vytvořit nový Druh peněžní operace. Závazky a pohledávky a zpracování DPH. Jak pracovat se skupinou DPH. Jak zadat fakturu přijatou. Jak zadat fakturu vystavenou. Jak zaplatit závazek nebo pohledávku. Jak vytvořit vzájemný zápočet V žalobě žalobce popíše důvod pohledávky a doloží jej listinami. Zpracování žaloby, jakož i další zastoupení v soudním řízení, samozřejmě zajišťuje advokátní kancelář. Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku ukládajícímu, lze na podkladě těchto. Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se podle ust. § 280 odst. 1 občanského soudního řádu jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky, nebo o pohledávky ostatní. Přednostní pohledávky mají totiž prioritní povahu jen ve druhé třetině pohledávky, které se považují za přihlášené ze zákona (srov. část Pohledávky, které se považují za přihlášené ze zákona). 3 1 Srov. § 165 odst. 1 InsZ

Druhy faktoringu. Úplný faktoring: faktoringov á spol ečnost zabezpečuje všechny operace spojené s faktoringem (účetnictví, výkaznictví, pojištění, vymáhání). Zároveň před uzavřením smlouvy opatřuje komerční informace o hospodářské situaci dodavatele (odběratele). V případě odkoupení pohledávky plní. Pohledávka č. Typ pohledávky: Zajištěná majetkem dlužníka Výše jistiny (Kč): 12Důvod vzniku: 13Další okolnosti: 14 Vykonatelnost: pro částku: dle: 15PŘÍSLUŠENSTVÍ: Druh: Výše (Kč): Způsob výpočtu: Celková výše pohledávky (Kč): Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty.

Výnos z postoupené pohledávky se pak účtuje na účet 646. Pozn.: Odpis pohledávky lze daňově uznat pouze do výše výnosu z jejího postoupení, zbylá část je nedaňovým nákladem. Do-nastavení konfigurace . Jakmile je nastaveno druhové členění, je možné do konfigurace modulu doplnit tyto druhy jako přednastavené parametry 10) započtení dohodou (§§ 580 - 581 obč.z.) - na rozdíl od jednostranného započtení započtení dohodou předpokládá vzájemný konsensus stran závazku. Hlavním rozdílem je možnost započíst i vzájemné pohledávky, které jsou z jednostranného započtení podle § 581 odst. 1 a 2 vyloučeny U formuláře pro elektronické vyplnění se jednotlivé typy pohledávek vkládají tlačítkem které se nachází vedle pole pro typ pohledávky. Formulář umožňuje vložit neomezené množství pohledávek. Doručení přihlášky soudu e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování. (2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jso Zástavní právo. Smlouva o zřízení zástavního práva pro určitý druh pohledávek, jež vzniknou zástavnímu věřiteli vůči dlužníku v budoucnu, která neobsahuje ujednání o době trvání zástavního práva nebo o výši, do které se takto určené pohledávky zajišťují, je podle ustanovení § 39 obč. zák. neplatná

09 Uveďte druh příslušenství, který je po dlužníkovi požadován. Uveďte též jeho výši a způsob, jakým byla výše příslušenství vypočtena. Celkovou výši přihlašované pohledávky získáte součtem výše jistiny a výše příslušenství. 10 Jestliže je pohledávka podřízená (dle smlouvy má být uspokojena až p Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení zpracoval samostatně pod vedením vedoucí diplomové práce, a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro práci čerpal způsobe

Pohledávka: Definice, druhy, promlčení, účtování - Blog

hodnoty pohledávky (celková výše pohledávky, aktuální zůstatek pohledávky, datum vzniku a údaje o splatnosti pohledávky, jistina a úroky po splatnosti, počet dnů po splatnosti, měna pohledávky, typy zajištění pohledávky, odvětvová klasifikace pohledávky, atp.), údaj o zemi registrace závazku klienta Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.. Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli.Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran.Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 - 3% z pohledávky), která je.

11.7 Ostatní pohledávky. Agendu Ostatní pohledávky používáme pro ty pohledávky, které nevyplývají z fakturace. Jedná se např. o pohledávky vůči finančnímu úřadu, vrácení nadměrného odpočtu DPH, vrácení přeplatků záloh na daň z příjmů a další podobné. Do agendy se také vytvářejí doklady na velký. Typy pohledávek. Na následujících řádcích se podíváme na nejběžnější typy pohledávek a u každého z nich uvedeme základní výčet podkladů, které je třeba doložit k tomu, aby bylo možné započít jejich vymáhání. Po uplynutí této lhůty se vymahatelnost pohledávky oslabuje a zcela zaniká v případě, že. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům - za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. Vznik pohledávky za dodávku našeho zboží odběrateli můžeme zaúčtovat takto: 311MD/604DAL

Pohledávka - Wikipedi

  1. Část VI: Pohledávky - typy zm ěn na stran ě MD a D vybraných rozvahových ú čtů A Závazný vzor Název, právní forma, sídlo, I Č vybrané ú četní jednotky Sestaveno k _____ Typy zm ěn Stránka
  2. Dobytnost pohledávky je dána samotnou existencí dlužníka, výší a strukturou jeho majetku, zajištěním pohledávky apod. Při stanovení tržní ceny rozlišujeme pohledávky do lhůty splatnosti, které mají většinou vyšší hodnotu než druhá kategorie, a to pohledávky po lhůtě splatnosti
  3. Obchodní měnou se rozumí platné druhy měny. V elektronické burze pohledávek se obchoduje v CZK, SKK, EUR a USD. K přepočtu obchodní měny pohledávky na CZK je použito kursu ČNB střed platného v den vložení nabídky. Pohledávky - Postoupení pohledáve
  4. Úvod. Jak už jsme uvedli v předcházejícím článku Jak vymáhat pohledávky, řízení o vymáhání pohledávky se dělí na dvě základní fáze - nalézací a vykonávací. Výsledkem fáze nalézací je exekuční titul.Jedná se o právní titul, svědčící o opodstatněnosti požadavku věřitele, který má zákonem stanovené požadavky
  5. imální odloženou splatností obvykle od 180 dnů
  6. Díl 5 Společné dluhy a pohledávky § 1868 Obecné ustanovení (1) Zaváže-li se několik dlužníků k témuž plnění, nebo zaváže-li se dlužník několika věřitelům k témuž plnění, spravují se společný dluh i společná pohledávka podle zásad o spoluvlastnictví. (2) Je-li na jedné ze stran více osob, má druhá strana právo požadovat určení společného zástupce.
Učto Saldokonto

V rozvaze jsou zachyceny na levé straně, která představuje majetek podniku (veškeré věci, peníze, pohledávky a jiné majetkové hodnoty nebo hospodářské prostředky). Konkrétně se jedná o: dlouhodobý majetek (stálá aktiva), oběžný majetek (oběžná aktiva), ostatní aktiva (přechodná). Níže vám objasníme, co patří. Jednotlivé druhy prostředků zachycují PO na analytikách dle přílohy č. 2a k vyhlášce Vznik podmíněné pohledávky MŠMT 955 ---- 999 Vzhledem k tomu, že transfery spolufinancované z rozpočtu EU nebo FM podléhají finančnímu vypořádání, bude o přijatých prostředcích účtováno jako o zálohách.. § 1. Základní ustanovení (1) Toto opatření se vztahuje na banky a na pobočky zahraničních bank působící na území České republiky (dále jen banka). (2) Banka klasifikuje své pohledávky z úvěrů poskytovaných klientům (dále jen pohledávky) a účtuje pohledávky podle zásad stanovených tímto opatřením. Klasifikace pohledávek je podkladem pro tvorbu opravných.

na pohledávky splatné v r. 2012, můžete vytvořit 100% daňovou OP v r. 2016, u pohledávek z r. 2013 musíte zjistit, zda od splatnosti uplynulo 36 měsíců, abyste mohla vytvořit 100% OP OP můžete tvořit i v roce 2017. pokud nenastal některý z důvodů uvedený v §24/2/y ZD Typy pohledávek a jejich řešení. Pohledávky po splatnosti lze opět různě členit např. dle vymahatelnosti, doby po splatnosti zda jsou zajištěné či nikoli a mnoha dalších hledisek. U pohledávek jako takových je důležité dobu splatnosti průběžně revidovat tak, aby byl odběratel kontaktován ihned po dovršení splatnosti.

- A - jmenovitá hodnota pohledávky činí 10, smluvená nominální hodnota činí také 10. Pohledávka zaniká, dluh dlužníka B zaniká v téže výši.- B - jmenovitá hodnota pohledávky činí 12, cena pořízení činí 10.Opět zaniká pouze část pohledávky - 10 a pro dlužníka C platí výše uvedená pravidla POHLEDÁVKY. PROVEDEME VÁS náročným světem pohledávek. Převezmeme k řešení všechny druhy pohledávek, které podrobíme prvotní analýze. Navrhneme postup a bezodkladně zahájíme úkony vedoucí k úspěšné realizaci konkrétní pohledávky od mimosoudního přes soudní a následně exekuční vymáhání včetně dalších. Vymáhání pohledávek a jiných dluhů. Naše advokátní kancelář úspěšně poskytuje právní služby již od roku 1995. Tyto dlouholeté zkušenosti uplatňujeme při vymáhání pohledávek a dluhů. Legitimní právní cestou vymáháme a spravujeme všechny druhy pohledávek. Jedná se o komplexní právní proces od zaslání. Díl 2 Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání § 173 Podání přihlášky (1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním. Jak vymáhat pohledávky. Insolvenční řízení je zvláštním řízením upraveným zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákonem. Ten upravuje mimo jiné také postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 30.08.2018 / BusinessInfo.cz

Signys │ Základní uživatelská příručka

Video: TYPY ŽÁDOSTÍ / POHLEDÁVKY epohledavky

Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek v

Podle zákona o daních z příjmů lze z daňové evidence vyřadit pouze vybrané druhy pohledávek v případech, kdy s podnikatelskou činností skončíme nebo jí přerušíme, případně přejdeme na uplatňování paušálních výdajů. - na jehož majetek byla uplatněna exekuce a její výnos opět úhradu pohledávky neumožnil Zajistíme Vaše pohledávky předtím než se stanou nedobytnými. Dlouhodobá správa portfolia. Správa pohledáve inkasní společnost RAMADA, spol. s r.o. Naše společnost se již od roku 2005 úspěšně specializuje na vymáhání pohledávek našich klientů a veškerý servis s pohledávkami související. Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, pro které řešíme pohledávky všech druhů, tedy osobní půjčky, nesplacené leasingy, bankovní a hypoteční úvěry, pohledávky z.

Pohledávka v insolvenčním řízení - Wikipedi

Omezovat se v čerpání úvěrů či půjček Češi neplánují ani letos. Zadlužit se má totiž v plánu zhruba polovina lidí. Nejčastěji se chystají úvěrem řešit koupi bytu, auta či investovat do vylepšení bydlení.Průzkum agentury Ipsos pro společnost Essox ukázal, že chuť obyvatel České republiky půjčovat si neklesne ani v roce 2018 Druhy odškodnění ; Zadání případu - vymáhání dlužné pohledávky - vymáhání dlužného výživného - vymáhání dlužného odškodnění. pohledávky. Zvolíte-li advokátní kanceláře, bude zpravidla třeba zaplatit advokátovi odměnu, jejíž výše není vázána na vymožení pohledávky, nýbrž na počet úkonů, které advokát provedl. Nic. Kolik za to zaplatím? Společnost specializující se na inkaso pohledávek, zpravidla ve všech fázích Typy změn úbytků / přírůstků úvěrů Kategorie úvěrů a pohledávek Výše závazku nebo pohledávky Místa registrace cenných papírů Druhy ocenění aktiv a pasiv Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Druhy a typy platebních karet Organizační složky bank a jiných právnických osob Pracovní funkc Při identifikaci pohledávky pak rovněž dochází k prozrazení doby a místa (a dokonce i druhu péče), aniž by pro tyto účely byla stanovena výjimka. Z toho bych usuzoval,že se jedná o další argument pro nemožnost postoupení pohledávky v souladu s právními předpisy

Pohledávka - slovník pojmů Srovnejto

Řízení pohledávek ve firmách - Portál POHOD

18 Úpadek a jeho formy, zásady, průběh řízení, druhy

Prvé až třetí místo - druh rejstříku . Čtvrté až osmé místo - pořadové číslo příslušného rejstříku. Deváté a desáté místo - rok. Závazný číselný kód pro jednotlivé druhy rejstříků vedených v účetnictví: Pohledávky . Rejstřík P 51 náklady civilního řízen Popis pohledávky - Nejlépe popsat o co se jedná a věřitele. Druh srážky - v rozbalovacím boxu jsou tyto druhy: běžné výživné - dlužné výživné - přednostní pohledávky - nepřednostní pohledávky - dohody o srážkách - dohody o srážkách dle občanského zákoník DLUHY A POHLEDÁVKY ZEMŘELÉHO (Debts and claims of the deceased) Rigorózní práce Vedoucí rigorózní práce: JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Ob čanské právo hmotné Datum vypracování práce (uzav ření rukopisu): říjen 201 distinkci mezi druhy pohledávek než jen na pohledávky na služby, pohledávky na věcné plnění či pohledávky na finanční plnění. S tímto názorem lze určitě souhlasit v případě jednostranného započtení. I finanční plnění může být různého druhu, pokud za druh budeme považovat měnu Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní. Typicky se může jednat o nezaplacené splátky za půjčky, hypotéky, kreditní karty. Nebo to mohou být různé nedoplatky za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet či kabelovou televizi. Nebo i nezaplacení pokuty z MHD a vše ostatní. Exekuce na jiné druhy příjmu než je.

Funkce – Informační systém Insolvenční správce®

Postoupení pohledávek - DAU

5/ Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Uplatnění p ohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a způsob jejich uspokojení. 6/ Zajištěné pohledávky. a/ Druhy zajištění obecně . b/ Zajištění podle insolvenčního práva. c/ Omezení převodu nemovitost Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku. Factoring zahrnuje financování, správu a inkaso pohledávek a v případě bezregresního factoringu i službu zajištění rizika neplacení ze strany odběratele - převezmeme za vás riziko platební neschopnosti vašich odběratel Nepřednostní pohledávky: Kč Částka zabavitelná bez omezení: Kč Co jste možná nevěděli: kalkulačka vypočítá částku, která musí být zaměstnanci minimálně vyplacena a částky, které mu mohou být maximálně ztrženy, v políčku Nezabavitelná část mzdy je uvedená celá částka, co je na výplatní pásce - tedy. CCS Limit+. Druhy karet a jejich varianty se vzájemně liší svými parametry, rozsahem zboží a služeb, které s nimi zákazník může odebrat nebo . které odebírá od CCS, a jejich cenou. 3. Akceptačním místem se rozumí místo, na kterém je karta přijímána. Seznam akceptačních míst je uveden na internetové stránce www.ccs.c

Vymáhání a odkup pohledávek Dražby

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google Druhy pohledávek po lhůtě splatnosti 1. • pochybné (s rizikem, že pohledávky nebudou zaplaceny) + ztrátové (u nichž nestačí k úhradě likvidační podstata při konkursu a vyrovnání a u nichž je riziko, že nebudou plně uhrazeny • sporné = vůči dlužníkům, s nimiž je veden spor o jejich uznání nebo zaplacení • nedobytné = u nichž bylo trvale upuštěno od.

Lagarde Spedition spol

Postoupení pohledávek z pohledu daní a - Portál POHOD

Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek v insolvenčním řízení AZ LEGAL, advokátní kancelář 2021-07-20T13:25:37+02:00 Jak věřitelé uplatňují své pohledávky a jaké je uplatňování pohledávek Typy ostatních pohledávek. Účetnictví - Typy dokladů - Typy ostatních pohledávek. Hodnoty v něm zaevidované se pak nabízejí v menu Účetnictví - Ostatní pohledávky (záložka Hlavní - pole Typ pohledávky). Typy ostatních závazků. Účetnictví - Typy dokladů - Typy ostatních závazk Příslušenství pohledávky nemusí být sice v návrhu na zahájení řízení přesně vyčísleno, ale musí být v návrhu uveden druh příslušenství, které žalobce podle § 121 odst. 3 obč. zák., požaduje, způsob, jímž lze určit jeho výši a den, od kterého má být soudem toto příslušenství přiznáno (srov. R 14/1998)

Závazky a pohledávky DE - Jak používat Druhy peněžních operac

Účet 378 - Jiné pohledávky. Typ účtu: Aktivní Druh účtu: Rozvahov Typy obligací . Gaiova bipartice Pohledávky musí být žalovatelné, lze-li však nárok odrazit námitkou, kompenzace možná není, Pohledávky musí být dospělé a likvidní tj. na soudě snadno zjistitelné a dokazatelné, Obě pohledávky musí mít plnění téhož druhu, není však nutné, aby vyplývaly z téhož právního. Co se týká lhůty k uplatnění pohledávky za podstatou, lze je uplatnit kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Výjimkou je nárok zpracovatele návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu na úhradu odměny za jeho sepis a podání ve smyslu ust. § 390a odst. 5 IZ, pro jehož uplatnění je zákonem stanovena lhůta 30 dnů od vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení

Účetnictví - Faktoring (postoupení pohledávek) – AssecoMzdyÚčet osnova — pokud vedete účetnictví, jistě jste se jižPPT - Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s

Relativní majetková práva uvádí 2 typy synallagmy (zdálo se mi vhodné tyto typy vypsat, § 1127: z pohledávky/závazku jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně + § 1134: volba společného správce); druhy společného závazku: dílčí / solidární / nedílný. K uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou. I. Ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř. (obsahující pravidlo, podle kterého každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen) je přiměřeně aplikovatelné i v insolvenčním řízení. V daném případě nemá Nejvyšší soud žádných pochyb o tom. invetarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti Právní úprava: inventarizace je upravena v Zákoně o účetnictví § 29-30; Povinnosti účetní jednotky: inventarizaci zajišťuje inventarizační komise, jejíž členy jmenuje ředitel podniku; ve větších jednotkách se zřizuje hlavní. pohledávky za odběrateli (vznikají odesláním faktury a zanikají úhradou faktury) pohledávky za zaměstnanci a společníky (vznikají např. výplatou zálohy na pracovní cestu, poskytnutím půjčky apod.) finanční a jiné pohledávky (např. pohledávka na náhradu škody) Druhy živností.