Home

Nařízení vlády

Mimořádná a ochranná opatření - Aktuální informace o COVID-1

Nařízení vlády č. 487/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpis Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. § 12. Účinnost. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, ve znění nařízení vlády č. 374/2017 Sb.; Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpis

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2020 Nařízení vlády č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláníc Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových po-měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto: Sbírka zákonů č. 603 Strana 6844 / 2020 Částka 24 Pro účely tohoto nařízení se rozsah složené zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje obdobně jako rozsah oprávnění podle přílohy č. 1 k nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních. Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 21. 6. 2019. Připomínkové řízení bylo ukončeno. Návrh zákona je doposud projednáván v Parlamentu. Předpokládaný termín platnosti je 1. 8 Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021; Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 202 Ode 4. června 2021 tak ministerstvo nebude udělovat další povolení podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. pro antigenní testy pro použití laickou osobou. Přílohy Co-bude-následovat-po-skončení-povolení-ministerstva-zdravotnictví-při-uvádění-na-trh-antigenních-testů-používaných-pro-laické-osoby.pdf (191,66.

Nařízení vlády - MPS

  1. Často kladené otázky - Zkušebnictví. Upozornění: ÚNMZ není zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 22/1997 Sb.), zmocněn k jeho výkladu a ani k výkladu jednotlivých nařízení vlády vydaných k jeho provedení, který by byl pro kohokoliv závazný
  2. Nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských.
  3. Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností s účinností od 14. srpna 2008. Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 143/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
  4. istr průmyslu a obchodu a
  5. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy Změna: 127/2004 Sb. Změna: 142/2008 Sb. Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách Nařízení ve užším smyslu státněprávní terminologie je druhem podzákonného právního předpisu, který může vydávat vláda, ministerstvo nebo jiný správní úřad, obce a kraje k provedení zákona.. V obecném významu slova je nařízení jakýkoliv pokyn, jímž někdo z pozice moci jinému ukládá něco učinit. Takové nařízení může být v rámci soukromoprávního.

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., na něž odkazuje zákon o státní službě, umožňuje státnímu zaměstnanci čerpat služební volno na vlastní svatbu. Nařízení vlády č. 135/2015 Sb. umožňuje státnímu zaměstnanci čerpat placené služební volno v rozsahu 1 dne také k uzavření vlastního registrovaného partnerství. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy a změny přílohy III a V. II. Neharmonizovaná oblast. Nařízení vlády č Nařízení vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností. Nařízení stanoví obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a pro živnosti volné podle jednotlivých činností. Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 143/2019, kterým se. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novelizováno: nařízením vlády č. 178/2004 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředk

Lemur tmavý | Zoo Olomouc - Svatý Kopeček

Covid Portál Vládní opatření lidskou řeč

276. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb Níže uvedené informace platí pro Jihomoravský kraj. Souhrnný přehled. Novinky: K prokazování bezinfekčnosti nebude od 9. 7. stačit uplynutí 21 dnů od 1. dávky očkování (v případě dvoudávkové vakcíny). Dokud nebude člověk kompletně naočkovaný (tedy neuplyne 14 dní od dokončení vakcinace), k prokázání. Souhrn nařízení a informací na webu vlády zde. Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu. Informace k nouzovému stavu na webu vlády - omezení pohybu, dopravy atd. Souhrn všech platných nařízení vlády na webu Ministerstva zdravotnictví (bohužel je aktualizují ne zcela rychle ) NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb

Nařízení vlády - Wikipedi

Nařízení vlády - Ministerstvo vnitra České republik

Úvodní stránka Vláda Č

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evroé unie a upravuje zejména rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, zvláštní podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a dále například. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoní Nařízení vlády. Poslední aktualizace provedena dne: 10.10.2017. Uvedené právní předpisy lze vyhledat na stránkách Ministerstva vnitra České republiky v aplikaci Sbírka zákonů. Nařízení. vlády. číslo. Název. 173/2016 Sb. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. § 4 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010

Přehled aktuálních opatření · Covid Portá

406/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: § 1 (1) Toto nařízení stanoví, v souladu s právem Evroých. kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů. Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v.

56. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb.. Platy a platové tabulky - zprávy a novinky. Platové tabulky pro zdravotníky a lékaře - jaké jsou a kdy se mění? I zde najdeme plat 14.770 Kč, nižší, než je minimální mzda 15.200 Kč Zákony • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakony..

Pro vznik nároku na starobní důchod podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. je nutno, aby zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech bylo vykonáváno jak před 1. 1. 1993, tak po 31. 12. 1992 Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce Zákon 108/1994 Sb., nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce Platnost od 31. 5. 1994 , účinnost od 1. 6. 1994 do 1. 1. 200 Nařízení vlády je nešťastně formulované, rovněž se ale přikláníme k názoru, že se vztahuje právě i na autoservisy, říká Stanislav Mašek z advokátní firmy AZ Legal. Největší provozovatelé automobilových dealerství a servisů již uzavření svých poboček avizovali na webových stránkách a sociálních sítích vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, kterými jsou 1. spotřebiče pro domácnost určené k použití v domácím prostředí, 2. audio a video přístroje, 3. zařízení pro informační technologie, 4. běžné kancelářské stroje NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 200 (30. 11. 2020) Účinnost. 3. Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. 4

Baldachýn béžový – Karásek

Nařízení vlády č. 15/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů. § 9 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Předseda vlády Zdravé světlo - Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO. V nepravidelném seriálu o zdravém světle nelze pominout novelu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. [1] (dále pouze nařízení), která je platná od 1. dubna tohoto roku. Nařízení je věnováno ochraně zdraví. Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. § 12: Účinnost. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018

487/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády ..

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření. Čl. I. Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odstavec 3 zní Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení.

Ministerstvo financí předložilo dne 30. července 2021 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2020) Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně) PS Praxe Platová třída Praxe P Nařízení vlády č. 196/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpis

Emu hnědý | Zoo Olomouc - Svatý Kopeček

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v. Vláda ČR - mimořádná opatření, nařízení, usnesení atd. Zprávy jsou řazeny chronologicky - nejnovější nahoře. COVID-19: Nově vydaná opatření a sdělení. Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.06.2021. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28.06.2021. Změny. Téma nařízení vlády koronavirus na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu nařízení vlády koronavirus - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Seznam aplikovaných nařízení vlády podle zákona č. 22/1997Sb. a č. 90/2016 Sb. Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (směrnice Evroého parlamentu a Rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice Evroého parlamentu a rady č. 2009/127/ES a č. 2012.

Archiv rubriky Zákony, vyhlášky a nařízení vlády portálu Zkola - portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho dalších článků pro pedagogy i žáky NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv Vláda nařizuje podle § 20 odst. 7 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraněovzduší, (dále jen zákon): § 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evroé unie1) a stanoví kritéria udržitelnosti biopa Žádné hospody, knihovny ani wellnes. Opatření vlády zastaví v Česku minimálně na měsíc společenský život. Přinášíme přehled toho, co je doposud známo. Zákazy týkající se divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí se výrazně rozšířily a přibyly nové Přípravě tomuto Nařízení vlády se společně s podniky Povodí věnujeme mnoho let, navrhujeme různé úpravy, poskytujeme podklady. Naše připomínky se týkají více oblastí, které Nařízení vlády zahrnuje. Považujeme za zcela nevhodné navyšovat minimální zůstatkový průtok v době, kdy je potřebné vodu co nejvíce.

341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech ..

Vláda na 10 dní zavřela některé obchody a restaurace. Potraviny, lékárny a další dostaly výjimku Vláda rozhodla s účinností od sobotních 06.00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů zd Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky Nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.. Text je pouze informativní. Toto nařízení nahrazuje vyhlášku č. 204/1994 Sb., která byla zrušena vyhláškou č. 498/2001 Sb

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení, 2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu, 3. realizovat cíle, zásady a opatření Plánu v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí č.j. 80856/ENV/14 ze dne 25 NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody výtahůa jejich bezpečnostních komponent Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených vý-robkůpři jejich dodávání na trh, (dále jen zákon): § 1 Předmět úprav

Baldachýn do pergoly na míru – KarásekShrnovací dveře do oblouku – KarásekNové policejní hodnosti | Krimi Plzeň

Nařízení vlády, MŠMT Č

Lidé by podle nařízení vlády měli v obchodech nebo na poště udržovat odstup nejméně dva metry a upřednostnit bezhotovostní platební styk. Obchody by jim měly k tomuto zajistit podmínky. Úřadům vláda nařídila, aby své služby vykonávaly pouze od pondělí do středy v maximálním rozsahu tří hodin Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování - s účinností od 19. srpna 2013. Doplněno o ÚZ nařízení č. 243/2013 Sb. v návaznosti na novelu NV č.11/2014 Sb. ze dne 21.1.2014. Vydáno ve Sbírce pod částkou č. 95 dne 19. srpna 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § Covid 19 - nařízení vlády. vzhledem k nařízení vlády ČR Vás žádáme při návštěvě oční optiky o dodržování nařízení, a to: vstupujte do oční optiky pouze s ochranou dýchacích cest, tedy ústa zakryta rouškou, šátkem, dodržujte rozestupy 2 metry od sebe - v našem případě, prosím, vstupujte do oční.

Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Nařízení vlády upravuje na základě pověření § 1222 NOZ: a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, b) které části nemovité věci jsou společné, a. c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. sb0143_2013.pdf (1,33 MB Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČR, ročník 2002, částka 180 ze 13. prosince 2002. Tyto dokumenty lze také nalézt na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR ( www.mvcr.cz ) v rubrice § Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů d NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení včetněpo-známek pod čarou č. 1 a 21 zní: Toto nařízení zapra-covává příslušné předpisy Evroé unie1) a upravuj

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních

Dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2020 výše minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí: 84,00 Kč za hodinu nebo 14 600 Kč za měsíc. Doplatek do minimální mzd NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. října 2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signál ů Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal í požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. března 2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registr

Nařízení vlády č

EurLex-2. Je to nařízení vlády. This is the government ' s rule. opensubtitles2. Nařízení vlády č. 645 ze dne 25. září 2007o národním seznamu zboží a služeb strategického významu. Cabinet of Ministers Regulation No 645 of 25 September 2007, 'On the National List of Goods and Services of Strategic Significance' NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019 o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/ /1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/ /2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/ /2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou

Nařízení vlády č. 329/2002 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. prosince 2002. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evroé unii v platnos VLÁDA ROZHODLA NEPLAVEME OD PÁTKU 13.3.2020 Milí naši rodičové, snažili jsme se, jak se dalo, ale vyšší moc je nutno respektovat. Z nařízení vlády o vyhlášení stavu nouze jsme nuceni dočasně přerušit naše plavecké kurzy a to od pátku třináctého března. Věříme, že nařízení nebude platit déle, než bude nezbytně nutné a brzy se zase NAŘÍZENÍ VLÁDY . ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody . Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4. Nařízení vlády č. 208/2021 Sb. - změna nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností • Nařízení vlády č. 208/2021 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů • NejBusiness.c NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství Vláda nařizuje podle § 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.: § 1 Předmět úprav

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Změna: 163/2002 Sb. Změna: 312/2005 Sb. Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády stanoví tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou: Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce a limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml nv567-2006sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 514/2005 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpis NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Text je pouze informativní. ze dne 9. prosince 2002, (účinnost vstupem ČR do EU) Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změn Uzavření kamenných prodejen - nařízení vlády Milí zákazníci, děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a přinášíme vám několik užitečných informací, jak si i nadále v e-shopu kosmas.cz objednávat knihy, e-knihy, audioknihy i ostatní sortiment Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.. Text je pouze informativní. Toto nařízení nahrazuje vyhlášku č. 204/1994 Sb., která byla zrušena vyhláškou č. 498/2001 Sb 495/2001 Sb