Home

Obecné zastupiteľstvo podhájska

Obec Podhájska - Oficiálna stránka obce Podhájsk

Obecné zastupiteľstvo budú sprevádzať bezpečnostné a hygienické opatrenia aktuálne ku dňu zasadnutia. Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska Obecný úrad Podhájska - Štátna samospráva, obecné zastupiteľstvo, starosta, úradné dokumenty, informácie, matrika Podhájska. Obec Podhájska vznikla 1. júla 1960 zlúčením obcí Belek a Svätuša. Názov obce vystihuje aj jej polohu pod agátovými a dubovými hájmi. Dovtedy vystupovali ako samostatné jednotky, vyvíjali sa historicky samostatne, aj keď mali veľa spoločných znakov, geografických i kultúrnych. Bele Ubytovňa Borinka a Reštaurácia TERMÁL so všetkými prípojkami a parkoviskom, všetky bazény, sociálne zariadenia, šatne a vonkajšie parkoviská boli ešte stále majetkom obce, ktoré obec prenajala eseročke, avšak pôsobnosť valného zhromaždenie už nevykonávalo obecné zastupiteľstvo, ale Obec Podhájska, zastúpená. Dnešné obecné zastupiteľstvo sa má uskutočniť v malej zasadačke obecného úradu. Čo v praxi znamená, že pri aktuálnych horúčavách a opatreniach v súvislos... ti s epidemickou situáciou sa budeme z rozhodnutia starostu Obec Podhájska Romana Ivana tlačiť v miestnosti s rozlohou max. 80 metrov štvorcových

Tak ako je to vlastne s tým kúpaliskom...? Má Podhájska kúpalisko , alebo na Podhájskej je kúpalisko? V rámci interpelácie som položil 3.. Kauza kúpaliska Podhájska sa nekončí a obľúbené miesto oddychu Slovákov, ale aj zahraničných návštevníkov zostáva stále mimo prevádzky. Prečo je to tak, vysvetlil starosta obce Podhájska a konateľ spoločnosti prevádzkujúcej kúpalisko Roman Ivan (49). Prezradil aj to, o ktorom Kollárovi sa hovorilo, že mal o areál záujem.. LEGISLATÍVA. V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce Štátna samospráva, obecné zastupiteľstvo, starosta, úradné dokumenty, informácie, matrika. www.obecpodhajska.sk Zdravotnícka 322/2 , 941 48 Podhájska Kontakty Obecný úrad Veľké Lovc Jeho výhradným majiteľom je stále obec, ktorá neuvažuje o predaji. Ja a jeden poslanec sme konateľmi spoločnosti a my dvaja volíme riaditeľa kúpaliska. Systém je nastavený tak, že sa nedá obísť, keďže nás do funkcie, ktorá je neprenosná, schválilo obecné zastupiteľstvo

19 20 05 2021 Podhájska Obecné zastupiteľstvo rokovanie HD

Ambulancie: Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Ladislav Bátovský Zdravotná sestra: Bc. Lívia Bahík telefón: ambulancia - 036/63 85 148, lekár - 0905/36261 Zdravotné stredisko. V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom ordinuje dvakrát do týždňa praktický lekár pre dospelých, MUDr.Miloš Bartko, MUDr. Pavol Moják, zdravotná sestra Jana Melišková, a to v stredu a v piatok od 7:30 h - 11:00 h Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) schvaľuje vypracovanie projektu spomaľovača križovatka ul. Podhájska - Vinohradská. Za: 8 Proti: 1 Zdržal sa: Obecné zastupiteľstvo obce Voderady je zastupiteľský zbor obce zožený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obec - registrácia pre DPH a. Obec Palárikovo ako orgán územného plánovania a obecné zastupiteľstvo v Palárikove, v súvislosti s aktuálnou zmenou územných Strekov, Zemné, Mužia, Koita, Podhájska, Maňa, Salka, Kamenín, Dvory nad Žitavou, 1.15. Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeh Dobrý deň, existuje nejaká možnosť pozrieť si videozáznamy zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných každý prvý štvrtok v mesiaci v knižnici (z roku 2012 a následne aj tohtoročné z 31. 01. 2013, 28. 02. 2013, 04. 04. 2013, 02. 05. 2013) prípadne budú.. V obci Zohor je platné VZN č. 3/2009 - Trhový poriadok, ktoré Obecné zastupiteľstvo nebude meniť, tzn. predajné dni pred požiarnou zbrojnicou sú v stredu a v sobotu. Obecné zastupiteľstvo Považujete odpoveď samosprávy za postačujúcu Obecné zastupiteľstvo Komisie obecného zastupitelstva Profil verejného obstarávateľa Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Smernice Uznesenia Zápisnice Územný plán obce Komunitný plán sociálnych služieb PHSR SENIOR KLUB - Podhájska (17.7.2010): ročník 2010.

- Obec je vzdialená 9 km od termálneho kúpaliska Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od Komárna, 65 km od Nitry. - Obecné zastupiteľstvo rozhodlo v roku 1998 kameň vyňať zo steny v snahe záchrany vzácnej pamiatky a zreštaurovať Romanom Greškovičom z Komárna so súhlasom Pamiatkovej správy Nové Zámky a Rím. kat. Úvod Tagy Zastupiteľstvo. Štítok: zastupiteľstvo. aj stanovisko k optimalizácii siete nemocníc. 12. júla 2021. V Košeci opäť rokovalo obecné zastupiteľstvo. 18. júna 2021. Opäť rokoval poslanecký zbor v obci Trenčianska Teplá, tentokrát bez starostky. 9. júna 2021 Podhájska 963/19, Trenčianska Teplá 914 01. -2- UZNESENIE č. 3/2014 K bodu: Schválenie návrhu rozpočtu obce Báb na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017. Peter Nemeček starosta obce UZNESENIE č. 4/2014 K bodu: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obcea zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený. Obecné zastupiteľstvo Lúka sa nebráni vytvoriť nové prostredie pre deti navštevujúce MŠ. Dôkazom toho je fakt, že sme dali kúpalisko Podhájska a na kúpalisko Vincov les. Mali sme možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia v Modrovej, očakávali sme väčší záujem, škoda, že. na jar sa bude opravovať Podhájska a Šenkvická ulica. Poslankyňa Mgr. Monika Korenčiová žiada starostu, aby dal nový rokovací poriadok na stránku Blatné a žiada o menný zoznam a hlasovanie poslancov v zápisnici, ďalej pripomienkovala obecné zastupiteľstvo zo dňa 04.12.2018

Na tejto udalosti sa vo veľkej miere podieľalo vtedajšie obecné zastupiteľstvo, pozostávajúce zo samých zemepánov, čiže Maďarov. Počas II. svetovej vojny bola v našej obci umiestnená nemecká posádka až do 7 . februára 1945, kedy sa nemecké vojská presunuli k rieke Hron. 24.3.1945 sa podarilo prebojovať do našej obce. Rozloha: 2628 ha, 26,28 km2 Počet obyvateľov: 2 240 Hustota obyvateľstva: 85,23 / 1 km2 Môžete si pozrieť obec z vtáčej perspektívy. Obec Diakovce sa nachádza v Podunajskej nížine asi 3 km od okresného mesta Šaľa patriacom do Nitrianskeho VÚC obec Trávnica udržuje finančno-hospodársku kondíciu na maximálne dobrej úrovni. Obec mala k 31.12.2007 alokovaných na rezervnom účte viac než 800 tis. SKK, v súčasnosti nespláca žiadny úver a zatiaľ nechce realizovať svoje rozvojové priority touto formou. Neobežný majetok obce mal v roku 2007 hodnotu 67, 40 mil

obec Michal nad Žitavou - Domov | Facebook

Obecné zastupiteľstvo Komisie obecného zastupitelstva Profil verejného obstarávateľa Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Smernice Uznesenia Zápisnice Územný plán obce Komunitný plán sociálnych služieb PHSR SENIOR KLUB - Podhájska (17.7.2010): ročník 2010 Obec Podhájska - - oficiálne stránky obce Podhájska a Termálneho kúpaliska Podhájska Orawa - - jednotný informačný systém Oravy Podhájska - - stránka o obci Podhájská, známej termálnym kúpaliskom s účinkami podobnými Mŕtvemu Moru, možnosť rezervácie ubytovania v hoteloch, penziónoch, chatách a na privát Obecné zastupiteľstvo na RZOZ č. 5/2009 dňa 30. 10. 2009 Schválilo: žiadosť p. Emila Blišťana na výkopové práce k zriadeniu NN prípojky, finančnú pomoc pri oprave evanje-lického kostola v Liptovskom Jáne vo výške 200 €, počet zamestnancov Obecného úradu v súlade so štatútom obce Turistika (pešia, cykloturistika) Prvá trasa cyklistická po cestách II. a III. triedy vedie k cieľu Termálne kúpalisko Podhájska dvoma smermi: 1. Branovo - Dvory nad Žitavou - Bešeňov - Dolný Ohaj - Radava - Podhájska (25 km) 2. Branovo - Dvory nad Žitavou - Semrovo - Čechy - Podhájska (25 km) Druhá trasa po poľných cestách a cestách II. a III. triedy má tri smery: 1 Podhájska 23.8.2014 (13 foto) Výlet dôchod-cov zo Selca 2.8.2014 (35 foto) Výlet dôchod-cov do Selca 10.5.2014 (30 foto) Posedenie na fašiangy 21.2.2014 (30 foto) Schôdza jednoty dôchodcov v KD 29.11.2013 (25 foto) Výlet do obce Podhájska 29.8.2013 (12 foto) Výlet na Stiborov Salaš 24.5.2013 (30 foto) Výlet na Stiborov Salaš 28.6.

13.-- 26.01.2017 Podhájska - Obecné zastupiteľstvo ..

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO PALÁRIKOVO Číslo: 40/2016 V Palárikove, 26.05.2016 Zápisnica z XV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Palárikovo, konaného dňa 26.05.2016 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Palárikov Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 14. 02. 2017, sa okrem iného zaoberalo aj pozemkovými úpravami v obci. V záujme zastabilizovania obyvateľov obce má obec záujem o vytvorenie podmienok pre IBV v obci Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo Dňa 15.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložil zákonom predpísaný sľub zvolený starosta obce Voderady doc. Ing. Pavol Augustín, CSc. Následne novozvolení poslanci prečítaním a podpísaním znenia sľubu, zložil

Zápisnice/uznesenia. Obecné zastupiteľstvo 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo 2014-2018. Materiály pre obecné zastupiteľstvo 24.4.2019 - Obecné zastupiteľstvo na svojom III. zasadnutí prerokovalo 26 bodov programu a prijalo 20 uznese-ní. 30.4.2019 - Pracovníci obce v prie-behu apríla pokračovali v oplocovaní futbalového ihriska, opravili netesnosti vodovodného potrubia a vyčistili vodo-mernú šachtu pri športovej kabíne, vyko Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové b e r i e n a v e d o m i e informáciu o predaji pozemkov v časti obce Zemianske Lieskové v lokalite Tehelňa. 9. Žiadosť o prenájom priestorov Starosta obce informoval, že obec eviduje doteraz štyri žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte Novákovec č. 270 Ročník VI, číslo 1. Uznesenia z OZ Častá 10. 01 . 2013 - Uznesenie č. 1/OZ/2013 - Obecné zastupiteľstvo obce Častá schvaľuje - zabezpečenie vlastných zdrojov na spolufinancovanie. Obecné zastupiteľstvo 2018-2022. Komisie pri OZ 2018-2022; Obecné zastupiteľstvo 2014-2018. starostka Obce Trenčianska Teplá určila na vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky pre Obec Trenčianska Teplá štyri volebné okrsky: A. Bernoláka, Podhájska, občania prihlásení na Obec Trenčianska Teplá.

Obec Podhájska - Posts Faceboo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách 15.11.2014 na obdobie 4 rokov. Za poslancov OZ boli zvolení: Mgr.Katarína Lorinczová, Ladislav Nap ,Július Bagócsi ml
 2. Mesto Okres Galanta. 5 382 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Cestovní kancelá
 3. K sviatku detí pripravil OÚ, obecné zastupiteľstvo, rodičia, ako aj ZO JDS v Hornej Lehote, peknú akciu, na ktorú budú deti dlho spomínať. Nielen deti z našej obce, ale aj zo širšieho okolia. Predpokladaná účasť 50 detí bola vysoko prekročená. Zúčastnilo sa jej celkom 80 detičiek

Obecné zastupiteľstvo; Obecný úrad; Občianska poriadková služba; Obecný podnik; Školstvo; Verejné obstarávanie; Aktuality. Informácie o EBOLE; Územný plán; Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546⁄2010; Hlavná kontrolórka; Profil verejného obstarávateľa; Ako vybaviť; Slobodný prístup k informáciá Ako pre agentúru SITA povedala Tatiana Heldová z miestneho Spolku za krajší život v Doľanoch, obecné zastupiteľstvo už výstavbu priehrad bez vedomia občanov podporilo, takže na stretnutí chcú presvedčiť nových poslancov a staronového starostu Jozefa Mruškoviča o nevhodnosti tohto riešenia a navrhnúť spolu s odborníkmi. ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK. 2. Uznesenia z OZ Častá 22. 3. 2012 Uznesenie č. 16/OZ/2012 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom priestoru pre amatérsku hudobnú skupinu V36 na skúšanie. KOŠECA. V obci Košeca sa 25. marca 2021 uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo určilo pre hlavného kontrolóra kratší pracovný čas v rozsahu 27 % pracovného úväzku, tzn. 10 hod./týždenne. Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a označením hesla. Obecné zastupiteľstvo; Zasadnutia obecného zastupiteľstva; Zasadnutia komisií OZ; Ponuka majetku; Rozpočet obce; Zmluvy, faktúry, objednávky. Zmluvy Obec; Zmluvy ZŠ s VJM; Zmluvy ZŠ; Zmluvy DRZ; Zmluvy MŠ; VZN; Profil verejného obstarávateľa; Komunálne voľby 2014; Voľba prezidenta SR 2014; Voľba prezidenta SR 2019; Komunálne.

Obec Sokolovce - Oficiálne stránky obce. Víkendové testovanie v našej obci (vo štvrtok a v sobotu) 29.03.2021 Testovanie antigénovými testami v obci Sokolovce: Štvrtok 1.4.202 Obec Marianka, ako zriaďovateľ Základnej školy v Marianke príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do školského klubu detí s nástupom od 1.09.2009. Podmienka vzdelania: maturita pedagogického smeru. Starosta obce Oficiálne stránky obce Dolná Krupá. V územnom pláne obce sú schválené tieto LOKALITY NA BÝVANIE. Interaktívne prehliadanie a vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností Mapový portál katastra nehnuteľností (). PODHÁJSKA ULICA - INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVB PUKANEC. Ešte v pondelok 24. septembra viedol 58-ročný starosta obecné zastupiteľstvo. O pár hodín už sedel v cele predbežného zadržania a zakrátko na to stál pred sudcom. Dôvodom bol alkohol, ktorý mu počas jazdy zistila v dychu policajná hliadka. Bol na ceste späť na zastupiteľstvo, z ktorého náhle odišiel. Z viníc na.

Obecný úrad Podhájska, 941 48 Podhájska, 035 / 658 61

 1. dnes, nedeľa 8. 8. 2021 26 °C 15 °C. pondelok 9. 8. 27/15 °
 2. Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis plnenia Cena * Dodávateľ Odberateľ; 15.10.2017: DFO2017/60. Školenie Dane 11.10.2017 Zošiaková 40,00 EU
 3. Obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2005 jednohlasne zámer na výstavbu nových bytov a obec sa uchádzala o peniaze z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR. Uspela však až na druhý pokus o rok neskôr. Výstavba začala v júni 2007. Po roku a pol prišla prvá kolaudácia 12. septembra 2008, uviedla starostka
 4. ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ obsah. Úvodník starosty. Jaro je tady - PDF Free Download. ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ obsah. Úvodník starosty. Jaro je tady. 1 zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ Jaro je tady... Nastává čas sázen&ia... Author: Zdenka Vlčková. 13 downloads 239 Views 4MB Size. Report
 5. Na uliciach : Podhájska, SNP 7, Železničná 12,13,14,16,20,383. Na webovej stránke Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti v Aplikácii PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY si môžete overiť plánovanú odstávku podľa čísla Vášho odberného miesta , alebo zadáte len obec a ulic
 6. Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis plnenia Cena * Dodávateľ Odberateľ; 14.01.2020: DF2019/1139. Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov a poplatok CDCP za rok 201

Video: Podhájsk

Tak ako je to vlastne s tým - Na Podhájskej je to ta

Maloobchodná sieť tento rok na jeseň otvorí svoju prvú predajňu aj na hornej Orave, v Tvrdošíne. Nových kolegov však hľadá už teraz Územný plán obce Podhájska. Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA Oblasť: podla § 4, ods. 1 Povinné hodnotenie; Základne informácie. Účel akcie: komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie,vecná a časová koordinácia jednotlivých činností ovplyvňujúcich životné prostredie,ekologickú. Obec Podhájska vznikla v roce 1960 sloučením obcí Belek a Svätuša. Archeologické nálezy i kroniky připomínají, že obě obce patří k nejdéle osídleným na Slovensku. Jejich historie je starší než 5000 let. Najdete zde dva římskokatolické kostely, knihovnu, letní kino. Podhájska se nachází v nadmořské výšce 170.

Výstavba a bývanie - Oficiálna stránka obce Dolná Krupá

Na Podhájskej je to tak - Príspevky Faceboo

Starosta Podhájskej Roman Ivan: Kúpalisko nepredáme!

 1. Eurofarma Podhájska ponúka občanom tieto druhy hydiny: Mladé, širokoprsé, brojlerové MORKY, 6 - 8 týždňové v cene 9,00 až 10,00 EUR za kus, Mladé, vysokoznáškové NOSNICE a KOHÚTY, 10 - 15 týždňové v cene 4,60 až 6,00 EUR za kus
 2. Obec Sokolovce - Oficiálne stránky obce. Očkovacie miesto 10.05.2021 Obec Sokolovce vybavuje, aby do Sokoloviec prišla mobilná očkovacia jednotka z VÚC Trnava. To znamená, že prídu dve sanitky aj s lekármi a budú očkovať všetkých vopred prihlásených občanov
 3. Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre s c h v a ľ u j e výmer výšky nájomného v 2x19 b.j. Ivanka pri Nitre v období od 01.03.2007 - do 28.02.2010 vo výške 4% z obstarávacej ceny bytu ZA: 7, PROTI: -, ZDRŽAL SA: 2 U Z N E S E N I E č.21/2007-OZ Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre s c h v a ľ u j

Zastupiteľstvo - Oficiálna stránka - Obec Dolná Krup

Predaj sliepok. Hydinárska farma Podhájska ponúka na predaj mladé sliepky nosnice a sliepky v prvej znáške. Vzhľadom na hygienické opatrenia je potrebné sliepky si objednať a budú dovezené priamo domov. Objednávky a informácie na tel. čísle 0905 327 129. Vytvorené: 23. 2 Občianske združenie RUBÍN je obnovou Zväzu zdravotne postihnutých ZO Močenok, ktorá pôsobila v obci od roku 2003. Počas 10 rokov činnosti sa zaslúžila o pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, riešenie ich zdravotných i sociálnych problémov, ale v nemalej miere sa starala aj o rozvoj obce

Hlavné úlohy v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo a pod streda 18 august 2021:: Úvod; Aktuality; Obec. Úradná tabuľa; História; Kostoly; Projekty; Kultúra; Škola - Škôlk Stavebný úrad. Územný plán BSK; Územný plán obce; Územné rozhodnutia; Stavebné povoleni

Belecká 374, 941 48 Podhájska. Dátum vystavenia. 01.05.1 404433 Nové Zámky-Šurany-Trávnica-Podhájska od 15.12.2019.pdf Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,88 kB 404436 Nové Zámky-Bánov od 15.12.201 Obec Tekovský Hrádok bola osídlená v neolite. Na území obce bolo archeologicky doložené neolitické sídlo volútovej a lengyelskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, nálezy hallštatttské a laténske, slovanské valy z 9.-10. storočia, radové pohrebisko z 10.-11. storočia

Obecné úrady Nové Zámky - Aze

Obec na základe projektu získala na dočasné presťahovanie Rómov 12 unimobuniek. S podmienkou, že starý dom sa zbúra. Obec umiestnila unimobunky na prenajatý pozemok v centre dediny. Rómovia sa tam odmietali sťahovať, kým obec nedorieši náhradu zbúraného domu pre majiteľku Menu. Domov; Obec. Základné údaje a kontakty; Geografická poloha; História obce Krakovan Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Lovinobaňa. Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránk Obecné zastupiteľstvo; Služby a firmy. Obecné noviny; Ochrana osobných údajov; Oznamovanie protispoločenskej činnosti; Voľby; Koronavírus; Podhájska; SNP - 71 rokov; Burčiakové slávnosti - Boršice; Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším Obec Komjatice Spracovateľ Júl 2015 . Obecé zastupiteľstvo obce Komjatice. 6. Vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice. Podhájska - - - 2951 4874,26 373a Lesy hospodárske Podhájska 2936/1 12081,82 371b 371d Les

Obec Nyárhíd (slov.: Letný most alebo Letomostie) sa rozprestierala asi 3 km na sever od dnešného centra. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1183, keď obec mala most na rieke Nitra, na ktorom vyberali mýto. Cez obec prechádzala cesta Via Magna, ktorá spájala Budín s Prahou Obecný úrad Jelenec Hlavná 126, 951 73 Jelenec. tel: 037/6313204 037/7764950 fax: 037/7764953 e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk web: www.jelenec.sk bankové spojenie: OTP banka Slovensko a.s. Nitr AstonReal ponúka na predaj rodinný dom s pekne upraveným pozemkom o výmere 3287 m2 v tichej lokalite obce Dedinka, ktorá leží len 10 km od obce Podhájska Symboly Obce Jesenské obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí č. 21, dňa 25.07.2006 a zapísané sú v Heraldickom registri SR pod signatúrou J - 78/2006. ERB OBCE. V zelenom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúca . zlatá jabloň so zlatou korunou prekrývajúcich sa. listov, preloženou červenými jablkami, po bokoc Dôležité upozornenia - Železničné telekomunikácie

Starosta Podhájskej a pravda o predaji populárneho

Matúškovo leží v blízkosti rieky Váh, v susedstve okresného mesta Galanta. Táto riečna usadenina zo štvrtohôr neprevyšuje úroveň terénu Podunajskej roviny viac ako o 2 - 3 metre. V dávnejších dobách často ohrozovali ľudské osídlenia záplavy rieky Váh. Cez obec tečie potok Šárd Martinské divadlo mladých, Žabokrecké ochotnícke divadlo a obec Žabokreky, Vás všetkých srdečne pozýva, na divadelné predstavenie (komédia) The Bitches, ktoré k nám do Žabokriek prídu odohrať študenti Martinského divadla mladých, pri Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine (SHDK

Podhájska Senec Slovenský raj Spi plné odpadové plastové vrecia- úbohé a v takto navštevovanej lokalite- ihneď vymeniť starostu a celé zastupiteľstvo! Magdalena Kucerova. Urcite odporúčame Muzeum Oravskej dediny v Zuberci, Oravský hrad ktory má 650 schodov...to je historické fitnes centrum. Obec Oravská Lesná ponúka. Obecné zastupiteľstvo. Názov informačného systému: Obecné zastupiteľstvo. Účel spracúvania osobných údajov: evidencia vydaných rozhodnutí obecného zastupiteľstv. Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa, rodné číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, podpi

Obecné zastupiteľstvo - Oficiálna stránka obce Dolný Oha

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to parcely registra C KN: - č. 3503/421 - o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 trvalý tráv. porast o výmere 400 m2 vo. Najlepšie Drevenice Kysuce pri koňoch Vyberte si z najväčšej ponuky ️ Rezervujte priamo u majiteľa ️ Vždy najlepšia cena ️ Pre. +421 32 64 99 224. obec@drietoma.sk. Facebook Youtube RSS Štruktúra stráno Občianske združenie RUBÍN je obnovou Zväzu zdravotne postihnutých ZO Močenok, ktorá pôsobila v obci Močenok 10 rokov a svojou činnosťou sa zaslúžila o rozvoj obce Mestské zastupiteľstvo schválilo 17. marca 2016 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky o školských obvodoch. Schválilo aj všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky

Obec Trávnica - Oficiálna stránka obce Trávnic

História žehličiek a žehlenia. Obec Podhradie a Ing. Ján Maruňák (súkromný zberateľ) Vás srdečne pozývajú na výstavu HISTÓRIA ŽEHLIČIEK A ŽEHLENIA - Čaro tepla tlejúcich uhlíkov pri príležitosti podujatia KVET PODHRADIA. Výstava sa koná v priestoroch Obecného úradu v Podhradí pri Martine Mestské zastupiteľstvo A. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení zo Mestského zastupiteľstva, konaného v Banskej Štiavnici dňa 30. októbra 2013. 3. Protest prokurátora voči VZN č. 5/2012 o miestnych daniach Uznesenie č. 113/2013 Mestské zastupiteľstvo A. N e v y h o v u j e Protestu prokurátora č Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony. Záverečný účet obce Kmeťovo za rok 2020. streda, 30 jún 2021. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - CHVÚ Žitavský luh -Revitalizácia. pondelok, 21 jún 2021. Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2020. piatok, 12 február 2021

Beš

Ústredný portál verejnej správy. Úvod; O portáli; Pomoc; Kontakt; English; Zmena kontrastu; Vyhľada NITRA - Časť poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre vyzýva primátora Mareka Hattasa, aby urýchlene zvolal mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom programu. Tým by mala byť TASR access_time 17.8.2020 15:0 Na Kossuthovej ulici každý deň od šiestej ráno do desiatej večer znie hlasná hudba. Trvá to s prestávkami už šestnásť rokov. Obyvatelia veria, že už bude ticho c) obec, ak ide o územný plán obce alebo zóny. (8) Obec a samosprávny kraj nemôžu schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu, krajského úradu alebo ministerstva. Ak by obec alebo samosprávny kraj napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.. 12

Orgány obce - Oficiálna stránka obce - Obec Dolný Oha

Obec Prašník Vás srdečne pozýva na TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutoční . dňa 30.apríla 2017 o 17,30 hod. pred obecným úradom Prašník . 25.4.2017: Povzánka: 25.4.2017: Obec Prašník a Slovenský kosecký spolok Vás pozývajú na 8.ročník pretekov v kosení ručnou kosou - PRAŠNÍCKY KOSECKÝ FESTIVAL,kt.bude v. Petícia pokračuje! Požitavčania valcujú politikov... Dnes prebehlo mestske zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach. Ľudia zistili zaujímavé pozadie kto - kde - ako - s kým je prepojený na spoločnosť, ktorá chce doniesť do Zlatých Moraviec exkluzívny odpad z Talianska