Home

Nitrid oxidační číslo

Nitridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny dusíku s elektropozitivnějšími prvky (většina kovů). Ve své struktuře obsahují nitridový anion N 3-. Formálně je můžeme považovat za soli, které vznikly náhradou všech atomů vodíku v molekule amoniaku NH 3. Proto mají ve svých sloučeninách oxidační číslo III- Nitridy jsou binární sloučeniny kovů s dusíkem, kde dusík má oxidační číslo −3, tedy chemický zápis pro nitridy je N3−. Iontu nitridů byl přisouzen poloměr 146 pm. Nitridový ion je vynikajícím ligandem zvláště vůči přechodným kovům druhé a třetí řady. Je považován za nejsilnější pí-donor elektronů Síra má v sulfidech oxidační číslo -II (aniont). Název se skládá ze sulfidu a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla. 1.-ný 2.-natý 3.-itý 4.-ičitý 5.-ičný/-ečný 6.-ový 7.-istý 8.-ičelý. Platí, že molekula musí být elektricky neutrální. Číslo za značkou prvku udává počet atomů v molekule Oxidační číslo jednoho atomu síry je -II, oxidační číslo sodíku zatím neznáme (X), takže je to Na X 2 S-II 1. Vycházíme z toho, že molekula musí být elektricky neutrální . Musí tedy platit, že X.2=II.1, kde X udává oxidační číslo sodíku a zároveň koncovku

Sloučeniny polokovů a nekovů - Názvosloví

Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II, oxidační číslo elektropozitivní složky určuje valenční příponu - viz TAB. 2. TAB. 2. Oxidační stupeň prvku (M) Obecný vzorec oxidu Přípona přídavného jména Příklad I M2O -ný oxid draselný II MO -natý oxid beryllnatý III M2O3-itý oxid borit o nejvyšší oxidační číslo nepřechodných prvků je rovno číslu skupiny v periodické tabulce prvků o algebraický součet všech oxidačních čísel je u neutrálních molekul roven nule a u iontů je roven náboji iont protonové číslo: 5: relativní atomová hmotnost: 10,811: perioda: 2: skupina: III.A: zařazení: polokovy: rok objevu: 1808: objevitel: J. L. Gay-Lussac: teplota tání [°C] 2079: teplota varu [°C] 4000: hustota [g cm-3] 2,34: elektronegativita: 2,04: oxidační stavy-I, I, II, III: elektronová konfigurace [He]2s2 2p1: atomový poloměr [pm] 87: kovalentní poloměr [pm] 8

protonové číslo: 5: relativní atomová hmotnost: 10,811: Paulingova elektronegativita: 2,04: elektronová konfigurace [He] 2s 2 2p 1 >> rozepsat: teplota tání: 2349 K, 2076°C: teplota varu: 4200 K, 3927°C: skupina: 13 (III.A) perioda: 2: skupenství (při 20°C) pevné: oxidační čísla ve sloučeninách + Oxidační číslo vodíku: je I kromě hydridů, kde je -I. H 3 (I) B O 3: Oxidační číslo kyslíku: je -II kromě peroxidů, kde je -I. H 3 (I) B O 3 (-II) 3. Dopočet oxidačních čísel: + 3. (I) + 1. (III) + 3. (-II) = 0. H 3 (I) B (III) O 3 (-II) 4. Typ sloučeniny:.

V našem případě vzniká nitrid lithný (Li 3 N): 6Li + N 2 → 2Li 3 N Všechny alkalické kovy bouřlivě reagují s halogeny za vzniků halogenidů, stejně tak i s vodou za vzniku hydroxidů (v případě lithia vzniká hydroxid lithný - LiOH): 2Li + X 2 → 2LiX 2Li + 2H 2 O → 2LiOH + H Síra má oxidační číslo -II a ox.číslo cínu označíme x: Sn x1 O -II2: Pro ox.číslo x platí: x.1 + (-II).2 = 0. Odsud dostáváme x = 4. Cín má tedy ox. číslo IV a název bude mít koncovku -ičitý. Výsledek: SnS 2 se nazývá sulfid ciničitý. Hydridy jsou dvouprvkové sloučeniny vodíku vždy oxidační číslo -II a libovolný prvek +I až +VIII. Podstatné jméno je oxid. Přídavné jméno se skládá z názvu prvku a příslušné koncovky. Koncovka se vždy vztahuje k danému oxidačnímu stupni. V tabulce jsou uvedeny charakteristické koncovky pro daný oxidační stupeň Názvosloví (příklady na procvičení) 1.) Určete oxidační číslo zvýrazněného atomu: 2.) Pojmenujte zadané ionty. 3.) Pojmenujte zadané ionty. 4.) Napište vzorec zadaného iontu Oxidační číslo prvku Obecný vzorec Charakteristická koncovka I X2O ný II XO natý III X2O3 itý IV XO2 ičitý V X2O5 ečný, ičný VI XO3 ový VII X2O7 istý VIII XO4 ičelý Napište vzorce oxidů nitrid yttritý.

Nitridy - Wikiwan

vyznač oxidační čísla atomů: kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II oxidační číslo vápníku si označíme jako x Ca x O-II: vypočítej oxidační číslo vápníku (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven O): 1 · x + 1 · (-II) = 0 x - 2 = 3 Například takto: NH 4+, S 2-. Hodnota náboje se v jednoatomových iontech vždy rovná oxidačnímu číslu (a to včetně znaménka). Ve víceatomových iontech je náboj roven součtu oxidačních čísel všech atomů. Jednotné číslo od slova ionty je ion (nikoliv iont), stejně tak je správně kation a anion

Určíme jej z hodnot jejich oxidačních čísel následovně: Pravidlo, že součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule, se uplatní tak, že oxidační čísla atomů prvků napíšeme (aniž bereme v úvahu záporné znaménko) křížem dolů k atomu druhého prvku jako index, ale arabskou číslicí Oxidační čísla Definice - oxidační číslo prvku je elektrický náboj, který by byl na atomu prvku, kdybychom elektrony v každé vazbě přidělily elektro-negativnějšímu atomu prvku. (jinak řečeno ty římský číslice vpravo nahoře u prvku)

Oxidační číslo je formální náboj, který by atom měl, pokud bychom přisoudili vazebné elektrony elektronegativnějšímu prvku ve vazbě. Součet oxidačních čísel v molekule je nula, v iontu je roven jeho náboji. Podle oxidačního čísla určíme odpovídající příponu 1. 2. Oxidační číslo Oxidační číslo prvku je základním pojmem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku v jakémkoliv chemickém stavu je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby elektrony v každé vazbě z tohoto atomu vycházející náležely elektronegativ ; Amidy Stále platí, že vodík má oxidační číslo +I, kyslík -II a oxidační číslo prvku poznáme podle koncovky. Většina kyselin obsahuje pouze jeden jádrový prvek, ale jsou i výjimky (např. kyselina tetra-hydrogen-di-fosforečná H 4 P 2 O 7) Oxidační číslo - Koncovky. I. - ná; II. - natá; III. - itá; IV. - ičitá; V. - ečná/-ičná; VI. - ová; VII. - istá; VIII. - ičelá . Kationty. Oxidy O-II. vzorec M m O n. Např: oxid dusičný N 2 V O 5-II -> N 2 O 5 . Hydroxidy (OH)-I. vzorec M(OH) n. např. hydroxid amonný (NH 4) I (OH) I-> NH 4 OH; hydroxic.

Chemie názvosloví a testy - Názvosloví oxidů, sulfidů a

 1. nitrid vápenatý : Al 2 O 3: oxid hlinitý Zakončení přídavného jména -ná, -natá, -itá atd. vyjadřuje oxidační číslo centrálního atomu, které má vždy kladnou hodnotu. K odvození názvu jednoduché oxokyseliny potřebujeme proto určit oxidační číslo centrálního atomu
 2. Obecné principy Oxidační číslo a název látky Záporné ox. čísloprvku vyjadřuje zakončení -id, připojené ke kmenu latinského názvu prvku (bez ohledu na velikost náboje). Například Br-I--> bromid, O-II--> oxid, N III--> nitrid, C IV--> karbid).Tut
 3. Mezek. Nitridy železa známe 2 - Fe2N a Fe4N. Jde o intersticiální nitridy, kdy ionty N (-3) jsou vestavěnydo mřížky železa. Vznikají reakcí železa s amoniakem nebo jeho deriváty za vyšších teplot. Oxidační číslo železa je problematické, stejně jako název
 4. Oxidační číslo Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal úplnou polarizací všech svých vazeb -přiřazení vazebných elektronových párů elektronegativnějšímuatomu Oxidační číslo se značí se římskými číslicemi. Píše se vpravo nahoru ke značce prvku
 5. Záporné oxidační číslo -IV má kromě germania v celé periodické soustavě již pouze uhlík a křemík. V běžných zředěných kyselinách se nerozpouští, dobře rozpustné je v horké koncentrované kyselině sírové za vzniku síranu germaničitého: Ge + 4H 2 SO 4 → Ge(SO 4) 2 + 2SO 2 + 4H 2

oxidace hliníku. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz oxidace hliníku číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0158 číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět chemie / sexta pořadové číslo DUM 9 datum 4.12.2012 název DUM BOR metodická poznámka k využití Výuková prezentace BOR je určena pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium

Stále platí, že vodík má oxidační číslo +I, kyslík -II a oxidační číslo prvku poznáme podle koncovky. Většina kyselin obsahuje pouze jeden jádrový prvek, ale jsou i výjimky (např. kyselina tetra-hydrogen-di-fosforečná H 4 P 2 O 7). Př. Odvození názvu kyseliny HBrO 3: a) O -II, b) H má oxidační číslo +I S dusíkem nebo amoniakem se slučuje na nitrid lanthanu LaN, s vodíkem tvoří za zvýšené teploty hydrid lanthanu. S roztaveným hliníkem vytváří intermetalickou sloučeninu, která je stálá na vzduchu. Lanthan lze připravit elektrolýzou nebo redukcí sodíkem. Tvoří řadu sloučenin, ve kterých má oxidační číslo III a) Maximální oxidační číslo prvků ve sloučeninách je V. c) Všechny prvky ve sloučeninách tvoří pět, i příp. více kovalentních vazeb. b) Minimální oxidační číslo prvků ve sloučeninách je -III. d) Ve skupině směrem dolů stoupá kovový charakter prvků. 9 Určit oxidační číslo každého atomu na straně reaktantů i produktů. 2. Určit změnu oxidačního stavu každého atomu. 3. Bilancovat prvky které mění oxidační číslo - na obou stranách musí být stejný náboj. 4. Doplnit koeficienty u atomů které nemění oxidační stav. 5 Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle Mg 2 C karbid hořečnatý Al 4 SiC C 3 karbid hlinitý karbid křemičitý Existují karbidy, ve kterých je uhlík vázáný jako (C 2 ) 2 CaC 2 karbid vápenatý

Název Chemická značka Protonové číslo Elektronová konfigurace Elektro-negativita Relativní atomová hmotnost Teplota (°C) Oxidační číslo český latinský tání varu kladné záporné Uhlík Carboneum C 6 [2He] 2s2 2p2. 2,5 12,01 3800 II, IV -IV, -I Křemík Silicium Si 14 [10Ne] 3s2 3p2. 1,7 28,09 1400 3280 IV -IV, - Stále platí, že vodík má oxidační číslo +I, kyslík -II a oxidační číslo prvku poznáme podle koncovky. Většina kyselin obsahuje pouze jeden jádrový prvek, ale jsou i výjimky (např. kyselina tetra-hydrogen-di-fosforečná H 4 P 2 O 7). Př. Odvození názvu kyseliny HBrO 3 - při tvorbě názvu ze vzorce postupujeme opačně ==> ox. číslo u O je vždy - II ==> není-li u prvku index 2 ==> obě oxidační čísla byla sudá a dělilo se 2 ==> oba indexy vynásobit 2 - křížovým pravidlem v opačném směru doplníme oxidační číslo prvku a určíme koncovku prvku Podvojné oxidy jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky. Oxid strontnatý je oxidem stroncia, které v něm má oxidační číslo II. Je to anhydrid hydroxidu strontnatého. Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.Pomozte.

Anorganické názvosloví - DobréZnámky

MODELOVÉ OTÁZKY - CHEMIE 9 13. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná? a) TiO 2, K 3[Fe(CN) 6] b) K 2MnO 4, Cr 2O3 c) HgCl 2, AgNO 3 d) Au 2Cl 6, HAuCl 4 14. Ve které z dvojic sloučenin jsou oxidační čísla přechodných prvků stejná Oxidační číslo Oxidační číslo je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu určitého prvku, kdyby elektrony každé vazby byly přiděleny elektronegativnějšímu atomu. Značí se římskými číslicemi vpravo nahoře u symbolu prvku, H2I SVI O4-II Pravidla odvozování: 1) Atomy prvků ve volném stavu (vzácné plyny. Oxidační číslo se značí římskou číslicí s kladným nebo záporným znaménkem a píše vpravo nahoře u symbolu prvku. Dále platí, že oxidační číslo volných atomů i molekul (celkový součet oxidačních čísel jednotlivých prvků v molekule) je roven nule. Součet oxidačních čísel prvků v iontu, se rovná náboji iontu

Chemie krokem - 1.lekce - mojeskola.c

Pravidlo: součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule! Oxidy, sulfidy: kyslík a síra mají vždy oxidační číslo OII-, SII-Název: oxid hlinitý Al2 III+O 3 II-2*3+(-2*3)=0 sulfid sodný Na2 I+SII-2*1+ (-2)=0 Hydroxidy: obsahují hydroxidový aniont (OH)-I Název. Transcript ppt. Názvosloví anorganických látek Oxidační číslo a pravidla jeho určování • Oxidační číslo: Theoretický náboj, který by vznikl na atomu, pokud by vazebné elektronové páry byly přisouzeny elektronegativnějšímu z obou partnerů. • Hodnota oxidačního čísla se značí římskou číslicí umístněnou.

Titan (prvek) - Wikipedi

 1. Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků.!!! Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule (vzorci) je roven nule.!!! N 3- nitrid neboli nitridový anion. CrO 4 2-.
 2. Bor Poloha v periodické tabulce III.A skupina (skupina polokovů) Elektronová konfigurace a možná oxidační čísla [He] 2s2 2p1 Oxidační čísla: III,II,I Výskyt V přírodě - pouze ve sloučeninách Kyselina boritá Biogenní prvek Získává se z: Redukce oxidu boritého kovovým hořčíkem nebo hliníkem. př.
 3. Ruthenium (Ru) je po železu, kobaltu a niklu čtvrtým prvkem, který je feromagnetický i při pokojové teplotě. Díky tomu by tento prvek mohl najít uplatnění např. v počítačových discích a pamětech na bázi spintroniky, v elektromotorech nebo senzorech
 4. Kyselina kyanovodíková oxidační čísla, kyselina . Roztok kyanovodíku ve vodě je označován jako kyselina kyanovodíková. Přes svou vysokou toxicitu a letálnost (usmrcení) není jako bojový plyn příliš vhodný, protože je lehčí než vzduch a rychle vyprchá do okolní atmosféry
 5. Oxidační číslo vodíku v kyselinách je vždy: I 0-I-II. 2 . Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla.. nitrid hořečnatý Názvosloví solí kyslíkatých kyselin.
 6. Sulfid amonný vzorec Sulfidy - Wikipedi . Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S −II.. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná.Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li 2 S), sulfid sodný (Na 2 S) nebo sulfid draselný (K.
 7. Oxidační číslo (nebo také oxidační stav či stupeň) definuje součet pozitivních a negativních nábojů v atomu. Nepřímo udává počet přijatých, nebo odevzdaných elektronů . oxidační čísla -1, 1, 0 (mlk. H2). elektronová konfig. přibráním jednoho e- získá konfiguraci He, vznikne hydridový anion H- (hydridy.

Tabulka charakteristické koncovky pro jednotlivá oxidační čísla Oxidační číslo prvku Obecný vzorec Charakteristická koncovka I X2O ný II XO natý III X2O3 itý IV XO2 ičitý V X2O5 ečný, ičný VI XO3 ový VII X2O7 istý VIII XO4 ičelý Napište vzorce oxidů a) oxid lithný b) oxid beryllnatý c) oxid hlinitý d) oxid oxidační číslo kyslíku je -1/2 KOH - hydroxid draselný bezbarvá, hygroskopická a silně leptavá látka (leptá i sklo a porcelán); rozpustný ve vodě K 2 CO 3 - uhličitan draselný (potaš) využití při výrobě draselných mýdel a draselného skla - tzv. varné sklo KNO 3 - dusičnan draselný (draselný ledek) významné. Pro vyznačení nulového oxidačního čísla se používá nuly. Příklady: Na2[Fe(CO)4] tetrakarbonylferrid (-II) disodný K4[Ni(CN)4] tetrakyanonikl(0)tetradraselný Při psaní vzorců se Stockovo oxidační číslo přiřazuje k symbolům odpovídajících prvků a píše se u symbolu vpravo nahoře V tomto případě musíme nejprve vypočítat oxidační číslo druhého prvku a pak teprve celou sloučeninu pojmenovat. Příklad 1: Máme za úkol pojmenovat Na 2 O 2 Peroxid vodíku je běžné dezinfekční, odbarvovací a bělicí činidlo, které je samozřejmou výbavou mnoha domácích lékárniček Vzniká černý prášek (oxid měďnatý). 2 Cu + O 2 2 CuO Označ v této rovnici oxidační čísla prvků (vzpomeň si, že volné prvky mají vždy oxidační číslo 0, kyslík v oxidech má vždy oxidační číslo -II): Oxidační číslo prvků v základním stavu (volných prvků) je rovno nule

PPT - Seminář z chemie a obecné toxikologie PowerPoint

3. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejnižší oxidační číslo a) H4P2O7 b) H4SiO4 c) H3BO3 d) HClO4 4. Oxidační číslo uhlíku v kyselině mravenčí je: a) I b) II c) III d) IV 5. Vápník má protonové číslo 20 a nukleonové číslo 40. Kolik elektronů obsahuje ion Ca2+? a) 38 b) 20 c) 22 d) 18 6 b)Určete, které z následujících vzorců dvouprvkových sloučenin mají chybné pořadí symbolů prvků: HI

Anorganické názvosloví :: Pipinace

 1. Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail:. chlorid thalnÝ (201tl) inj. Varianty INJ 400MB30-100MB/ML EXP:D INJ 240MB30-100MB/M
 2. Oxidační číslo prvku Obecný vzorec Charakteristická koncovka I X2O ný II XO natý III X2O3 itý IV XO2 ičitý V X2O5 ečný, ičný HCN - kyselina kyanovodíková CN- - kyanid. H2S - kyselina sirovodíková S2- - sulfid
 3. Prvek, chemická sloučenina, oxidační číslo. Druh učebního materiálu. Pracovní list. Druh interaktivity Aktivita. Cílová skupina. Žák. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň. Celková velikost 202 kB Bromid sodný. Oxid manganistý. Chlorid vápenatý. Sulfid měďnatý. Nitrid draselný. Oxid.

Nitridy jsou binární sloučeniny kovů s dusíkem, kde dusík má oxidační číslo −3, tedy chemický zápis pro nitridy je N3−. 15 vztahy Oxidační čís. kationtu Oxidační čís. aniontu M r Co (III) P(-III) KBr Nitrid hořečnatý Ti (IV) Cl (-I) NaHS BF 3 Hydrogentellurid césný Stibid osmičelý FeS 2 Ag (I) Ge (-IV) Tetraborid trivanadu Fe(SCN) 3 NaH 3 Sn K 2 Si Ca (II) I (-I) Fosforid molybdeničitý Ir 2 (HAs) 3 Bromid amonn Nitrid hořečnatý Mg 3 N 2 vzniká jako vedlejší produkt hoření hořčíku: 3 Mg + N 2 → Mg 3 N 2. 2.2 Oxidy - názvosloví, vlastnosti a využití Oxidační číslo druhého prvku: Příklad oxidu - dusík má vždy oxidační číslo -III, je z V.A skupiny- YN-III- př. nitrid hořečnatý-----Mg II 3 N-III 2- K 3 N -----nitrid draseln ý. Karbidy- binární (podvojná sloučenina.

Bor, chemický prvek B, popis a vlastnost

bor záporné oxidační číslo (-III, většinou však velmi nestandardní stechiometrické poměry v důsledku tvorby skupin atomů boru, od M 5 B po MB 66) Ve struktuře většinou menší skupiny, řetězce, oktaedry nebo ikosaedry B 1 Zirkonium, Zr, atomové číslo 40 . Cena, výskyt, těžba a použití zirkonia. Zirkonium, v přítomnosti dusíku také na nitrid zirkonu a oxynitrid zirkoničitý. Kompaktní kov reaguje s kyslíkem a dusíkem pouze v případě, že je to bílé teplo. oxidační stavy: 4, 2: normální potenciál-1,553 V (ZrO 2 + 4 H. + + 4 e Oxidační číslo zapisujeme římskou číslicí jako pravý horní index na př. AlIII, O-II. Narozdíl od označení náboje iontu nemusíme u kladného oxidačního čísla uvádět +. Oxidační číslo atomu volného nebo vázaného v molekule prvku = 0. Vazba mezi atomy stejného prvku k oxidačnímu číslu nepřispívá opotřebení a pevnosti. Čím je číslo nižší, tím je možné obrábět vyšší rychlostí a má vyšší otěruvzdornost. A naopak čím je číslo vyšší, tím rostou rychlosti posuvu a pevnost řezných materiálů. Rozdělení aplikačních skupin dle ISO 513 : 2002: ¾ P (modrá barva značení) ¾ M (žlutá barva značení Kyselina dusičná je silně oxidační kyselina používaná pro odmořování kovů, k čištění potrubních systémů, k nitracím a jiným syntézám. Koncentrace 5% Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory.

The klíčový rozdíl mezi vápníkem a hořčíkem je to, že vápníkse jeví jako matný šedý kov se světle žlutým odstínem, zatímco hořčík se jeví jako lesklý šedý kov.Atomové číslo vápníku je dále 20, zatímco atomové číslo hořčíku je 12. Vápník a hořčík jsou dva chemické prvky ve skupině 2 periodické tabulky prvků. i když jsou ve stejné skupině. Oxidační čísla se značí římskými číslicemi a jejich hodnota se zapisuje vpravo nahoře za symbolem prvku Oxidační faktor. Úroveň přesnosti 1 - Použijí se standardně doporučené oxidační faktory, a to hodnota 0,99 (hodnota odpovídá 99 % přeměně uhlíku na CO 2) pro pevná a 0,995 pro kapalná a plynná paliv Chrom v příslušné sloučenině může mít oxidační číslo 2 i 3, nicméně chromnaté soli jsou nestálé a snadno se oxidují, čili asi spíš půjde o selenid měďno-chromitý.) Podrobnosti tohoto chování (typu co se stane, když ionty mědi přitečou do části, kde jsou všechna místa v krystalové mřížce obsazena) budou. 4. Ostatní prvky skupiny mohou vytvořit až 5 kovalentních vazeb( elektrony excitují do d orbitalů) a tak mohou nabývají až oxidační číslo +V. Dusík - N - Nitrogenium. Vlastnosti: - bezbarvý nedýchatelný relativně inertní plyn, bez chuti a zápachu, nehořlavý, nepodporuje hořen Stupeň oxidace dusíku v amoniaku. 12. 4. 2019. Existují chemické prvky vykazující různé stupně oxidace, které umožňují vytvářet velké množství sloučenin s určitými vlastnostmi během chemických reakcí. Pokud známe elektronickou strukturu atomu, můžeme předpokládat, které látky budou tvořeny. Stupeň oxidace.

Pro sestavení správného názvu je třeba určit oxidační čísla iontů v kationtové i aniontové části sloučeniny. Sloučeniny. Podstatné jméno (elektronegativnější část) (anion) Přídavné jméno (elektropozitivnější část) Hexaborid stroncia Nitrid boritý. Bor je chemický prvek se symbolem B a atomové číslo 5. Vyrobeno úplně spalací kosmického záření a supernovami a nikoli hvězdnou nukleosyntézou , jednou se o prvek s hojnou hojností ve sluneční soustavě v zemské kůře . Představuje určité 0,001 procenta hmotnosti zemských koní. Bor je koncentrovaný na Zemi díky rozpustnosti ve vodě svým běžným přirozeným. 2) Doplním oxidační čísla k prvkům . HI+SVI+OII- 3) Sečtu kladná oxidační čísla (tj. u vodíku a síry). I+VI = VII (liché číslo a nelze dělit dvojkou) 7:2 = 3,5 a není možné mít 3,5 atomu kyslíku. Některé kyseliny totiž mají vodíků více (např. 2). Je to právě tento případ, kdy nám vyjde lichý součet B, Al. 13. skupina - 3 valenční elektrony konfigurace ns 2 np 1 II I III E 0 [k. J mol-1] [V] [g cm-3] ρ b. t. b. v. r Prvek X B Al 2, 0 801 2427 3660 -1, 8 b 2, 4 2076 3927 90 1, 6 578 1817 2745 -2, 3 b 2, 7 660 2519 143 B 9 · 10- 4 % ; Al 8, 3 % Oxidační číslo +3, +2, +1 [°C] [pm] Obecné informace • Bor - chemie. Europium je chemický prvek se symbolem Eu a atomové číslo 63. Europium je nejreaktivnější lanthanid zdaleka, musí být skladován pod inertní tekutinou, aby byl chráněn před atmosférickým kyslíkem nebo vlhkostí. Europium je také nejměkčí lanthanoid, protože jej lze otřít nehtem a snadno řezat nožem. Po odstranění oxidace je viditelný lesklý bílý kov

Periodická tabulka prvků: Bo

napíšeme oxidační číslo aniontu = náboj kyseliny (SO 4 )-II. vypočteme oxidační číslo Al 2 · x + 3 · (-2) = 0 x = 3 doplníme do vzorce Al. III 2 (SO 4 ) -II 3. oxidačnímu číslu III náleží koncovka -itý název síran hlinitý. Cvičení 14: Odvoď názvy sol Imidy jsou soli amoniaku s elektropozitivnějšími kovy. Ve své struktuře obsahují imidovou funkční skupinu NH 2-, protože vznikají nahrazením 2 atomů vodíku v molekule amoniaku NH 3 nějakým jiným kationtem. Proto mají ve svých sloučeninách oxidační číslo II-, (NH) II- Používá se k leptání mědi při výrobě plošných spojů Sumární vzorec : HCl Číslo CAS : 7647-01- HYDROXID AMONNÝ - bouřlivá reakce, MOSAZ, BRONZ - koroduje,CHLORNAN VÁPENATÝ- vznícení, ŽELEZO- koroduje za vzniku hořlavého vodíku, KOVY- silná koroze za vzniku hořlavého vodíku, OXIDAČNÍ ČINIDLA SILN . Chlorid amonný

~ 13 ~ 9.hodina datum: téma: Chemická symbolika, názvosloví anorganických sloučenin, ox. číslo chemické názvy - triviáln Prvek, chemická sloučenina, oxidační číslo. Druh učebního materiálu. Pracovní list. Druh interaktivity Aktivita. Cílová skupina. Žák. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň. Celková velikost 205 kB Nitrid sodný. Oxid vápenatý. Chlorid železitý. Bromid zinečnatý. Sulfid měďný. Oxid. Určete oxidační čísla centrálních atomů v následujících sloučeninách: K4 Fe(CN)6 , K OsO3N-III , K4 Ru2Cl10O , Cs Au(NO3)4 , K4 Ni(CN)4 , Na2 Fe(CO)4 , Na Fe(CO)4 , K6H Ag(IVIIO6)2 , K CrH(CO)5 , K4 U(SCN)8 , CrO(O2)2, Ni(PF3)4 , Na BH(CH3O)3 . Oxid osmičelý, nitrid barnatý, fluorid bromitý, fluorid stříbrnatý, imid. ch a l k o g e n

Sestav název pro: H3BO3 - vscht

mají oxidační číslo . 0. (5 bodů - každá odpověď 1 bod) 2. Doplňte tabulku týkající se základní charakteristiky kovů alkalických ze; Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra - kovy alkalických zemin jsou pouze: vápník, stroncium, barium a radium. Beryllium a hořčík jsou kovy Nejběžnější oxidační čísla: -III, 0, III, V . Charakteristika . Pevná látka; Řadíme mezi polokovy (má některé vlastnosti kovů) V přírodě se nachází pouze ve formě svých sloučenin . Vlastnosti . Vyskytuje se v několika modifikacích:1, Bílý fosfor P 4 - voskově měkký, lehce se krájí prudce jedovat Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17 Radium 88Ra Vojtěch Kubiš, Martin Šturc Obecně Protonové číslo 88 Elektronová konfigurace 88Ra[86Rn]: 7s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 Relativní atomová hmotnost 226,0254 Elektronegativita (Allred a Rochow) 0,97 Elektronegativita (Pauling) 0,90 Teplota tání (1013 hPa) 700 - 900°C (973,15 - 1173,15 K) Teplota varu (1013 hPa) 1700 - 1737°C. Sloučeniny jsou elektricky neutrální. Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule. 31_Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, l, r, I) s dalším prvkem oxidační číslo halogenu je -I Názvosloví - je postup jak odvodit z názvu sloučeniny její chemický vzorec a naopak (ze vzorce její název). oxidač

Periodická tabulka prvků: Lithiu

Fosfid vápenatý s vodou. Agromanual.cz provozuje: Kurent, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČO: 25177338 DIČ: CZ25177338 tel.: +420 387 202 310 agromanual@agromanual.c Fosfid vápenatý Ca 3 P 2 po styku s vodou uvolňuje samozápalný difosfan P 2 H 4 a používá se jako náplň signalizačních prostředků pro námořnictvo Kyslík (síra) má v oxidech (sulfidech) vždy oxidační číslo -II VIII -ičelý oxid osmičelý OsO 4 3. Použijeme křížové pravidlo → hodnotu ox. Čísla zapíšeme k atomu vázaného prvku C IV 2 O-II 4 4. Pokud jdou čísla za atomy vázaných prvků krátit → zjednodušíme je na základní tvar. C 2 O 4 → CO 2 5 Obecně Protonové číslo 88 Elektronová konfigurace 88 Ra [86 Rn]: 7s2 1s 222s 22p 6103s 63p 4s2 3d 4p 5s 4d10 5p 6s 4f14 5d10 6p6 7s2 Relativní atomová hmotnost 226,0254 Elektronegativita (Allred a Rochow) 0,97 Elektronegativita (Pauling) 0,90 Teplota tání (1013 hPa) 700 - 900°C (973,15 - 1173,15 K) Teplota varu (1013 hPa) 1700 - 1737°C (1973,15 - 2010,15 K

PPT - Chemie - názvosloví PowerPoint Presentation, freePPT - Chemické názvosloví PowerPoint Presentation, free

Chemie krokem - 4.lekce - mojeskola.c

Tlouštka oxidační vrstvy je řádovä až 10 x slabší než tlouätka izolační vrstvy vytvorená technologiemi používanými v současné době.Tato nova izolační vrstva vykazuje vysokou otěruvzdornost s stálost vlastností, je odolná proti vlhkosti a zvýšené koncentraci oxidu siřičitěho S 02.Konkrétne můžeme oxido. Oxidační číslo ozonu. OZON je přírodní čisticí a desinfekční látka, nejsilnější oxidační činidlo, je např. 3000x rychlejší než chlor a přitom je mnohem bezpečnější než chemické látky.Oxiduje a ničí téměř všechny viry, bakterie, plísně, houby, hmyz, roztoče, má dezodorační účinky, redukuje zápachy (cigaretový kouř, pachy zvířat, barev, lepidel. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly Sportovní žíněnky mají využití jak pro nácvik kotoulů, dopadů, tak pro cvičení prostná či cvičení na nářadí. Jsou vyráběny z koženky, mají protiskluzovou úpravu a nejběžněji se setkáte s rozměrem 200 x 100 cm. Dle typu gymnastických prvků si můžete zvolit. Název Chemická značka Protonové číslo Elektronová konfigurace Elektro-negativita Teplota (°C) Oxidační číslo český Latinský tání varu kladné záporné Lithium Lithium Li 3 [2He] 2s1 0,97 180,5 1347,0 I - Sodík Natrium Na 11 [10Ne] 3s1 1,00 97,8 882,9 I - Draslík Kalium K 19 [18Ar] 4s1 0,91 63,6 760,0 I - Rubidium Rubidium Rb.

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Názvosloví

1. Vedlejší kvantové číslo orbitalu 4d je : a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 2. Kolik elektronů obsahuje kation Sn4+ ( Z = 50, A = 119) a) 46 b) 50 c) 119 d) 169 3. Ve které z uvedených kyselin má kyselinotvorný prvek nejnižší oxidační číslo. a) H4P2O7 b) H4SiO4 c) H3BO3 d) HClO4 4. Která z následujících reakcí je redoxní Následující kvantová čísla charakterizují 3 orbitaly, jeden soubor čísel je nesmyslný. Který to je? O jaké orbitaly se jedná? n = 4 l = 0 m = 0. n = 5 l = 2 m = 0. n = 3 l = 3 m = 2. n = 6 l = 4 m = -4 [1) 4s, 2) 5d, 3) nesmysl, 4) 6g - sice u zatím objevených prvků neexistuje, ale reálně je možný Ceny, výskyt, těžba a použití titanu. Titan je chemický prvek se symbolem prvku Ti a atomovým číslem 22. Patří k přechodným kovům a je ve 4. podskupině (skupina 4) nebo titanové skupině v periodické tabulce Magnesium hydroxydatum hydroxid. Název látky Chlorid lithný Registrační číslo (REACH) 01-2119560574-35-xxxx Číslo ES 231-212-3 Číslo CAS 7447-41-8 Molekulární vzorec LiCl Molární hmotnost 42,39 g/mol ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné poznámky Kontaminovaný oděv svlékněte

Výpisky z chemi

Li 2 O je oxid lithný, Na 2 O je oxid sodný, Cs 2 O je oxid cesný atd. Koncovka i počet atomů se nemění. Určení názvu oxidu na základě jeho vzorce. Li 2 O Potřebujeme určit koncovku. Oxidační číslo jednoho atomu kyslíku je -II, oxidační číslo lithia zatím neznáme (X), takže je to Li X 2 O-II 1 . Lithium oxide - Wikiped Hydrid vápenatý. Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca() 2.Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek.Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna: Oxidační číslo: 3,2,1: Fyzikální vlastnosti; Skupenství: Pevné: Krystalová struktura: Čtverečná: Hustota: 2,08 g/cm-3: Tvrdost: 9,5 (Mohsova stupnice) Magnetické chování: Paramagnetický: Teplota tání: 2076 °C (2349 K) Teplota varu: 3927 °C (4020 K) Molární objem: 4,39 · 10 −6 m 3 /mol: Skupenské teplo tání: 507 KJ.