Home

Plán dopravní obslužnosti

Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje

Plán dopravní obslužnosti města Louny 2021-2026

Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti dopravní obslužnosti a na jejich základě i plánovat dopravní koncepci, od které se odvíjí rozsah a finanční nároky. PDOÚ Lib. kraje zároveň obsahuje všechny legislativou požadované náležitosti. Dopravní plán má následující strukturu a cíle (viz Tabulka 1): Tabulka 1 - Struktura a cíle Plánu dopravní obslužnosti Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje. Součástí veřejné služby je také dopravní obslužnost, kterou se rozumí zabezpečení veřejné dopravy především do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení, apod. Základní dopravní obsluha území veřejnou dopravou se považuje za součást základních. Dopravní plán Středočeského kraje. V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 194/2010), zpracoval Středočeský kraj Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje

Dopravní plánování v oblasti zajišťování dopravní obslužnosti koncipuje zákon jako činnost směřující k vytvoření transparentního prostředí pro stát a kraje na straně jedné a dopravce na straně druhé, které má napomoci kvalitní spolupráci objednatelů veřejné dopravy a efektivnímu vynakládání veřejnýc Plán dopravní obslužnosti Olomouckého kraje od roku 2019 7 2 Vymezení přepravních potřeb 2.1 Popis a nastavení přepravních vztahů v Olomouckém kraji 2.1.1 Přepravní vztahy v Olomouckém kraji V Olomouckém kraji je patrná silná spádovost ze všech okresů do krajského města Olomouce Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje (dále PDOÚ) je zpracován na pětileté období 2017 - 2021 v souladu s § 5 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Jeho součástí je i výhled rozvoje veřejné dopravy n

zajišťování dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v letech 2012 - 2016. Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje je navržen v návaznosti na Celostátní plán dopravní obsluhy území (zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012 - 2016), zpracovaný státem zastoupeným Ministerstvem dopravy ČR (dále též MD ČR) Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje pro období 2021 - 2025 . IDSK Plan dop obsluznosti k připomínkám.docx Size : 3474.585 Kb Type : docx Plán dopravní obslužnosti.pptx Size : 4473.33 Kb Type : pptx zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje Partner v systému. Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tento Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 - 2021 byl schválen dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK

Plán dopravní obslužnosti území města Českého Těšína, které zajišťuje a hodlá zajišťovat dopravní obslužnost ve svém územím obvodu, je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plán dopravní obslužnosti města Plzně na období let 2021-2025. 4. 1. 2021 | Autor: Jan Hakl Novela zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících uložila nově obcím zpracovat plány dopravní obslužnosti na jejich územích Efektivní dopravní systém zajišťuje dobrou dostupnost jak školských, zdravotnických zařízení, ale i ekonomickou a ekologickou přepravu do zaměstnání a za dalšími aktivitami. Město Třebíč začalo v srpnu 2020 zpracovávat plán udržitelné dopravy města Třebíče. Práce na něm potrvají do února 2022 6wuiqnd =sudfrydo 2geru grsudy\ .udmvnpkr ~ dgx 6w hgrþhvnpkr nudmh 2gg ohqt grsudyqt revoxåqrvwl nudmh yh vsroxsuifl v 2gg ohqtp vloqlþqt grsudy\ d rujdql]dft 523,

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí bylo projednáno dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledků projednání bylo upraveno a předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. února. Plán dopravní obslužnosti LK. Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2012 - 2018. Plán Dopravní obslužnosti LK - finální dokument ke stažení. Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Ostravy na období 2021 - 2025 byl zpracován v roce 2020, schválený usnesením (č. 05398/RM/1822/79) rady města dne 1.12.2020 a usnesením (č. 1222/ZM1822/19) zastupitelstva města dne 11.12.2020. Cílem plánu je zejména nastínit rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních. Plán dopravní obslužnosti je nezbytný dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, pro obce, které si objednávají vlastní veřejnou dopravu Plán dopravní obslužnosti. Plán dopravní obslužnosti: 2226,48 kB: uložit ».

Plán dopravní obslužnosti města Pardubice na období 2021 - 2025 V návaznosti na novelu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, vznikla statutárnímu městu Pardubice, dle ust. §5, zákona č. 194/2010 Sb., pro všechny obce, které zajišťují dopravní obslužnost. Rada Kraje Vysočina dnes předjednala zákonem požadovaný dokument o veřejných službách v přepravě cestujících tedy Plán dopravní obslužnosti. Dopravní plán vychází a pracuje s páteřními a významnými linkami veřejné drážní osobní dopravy a linkové autobusové dopravy při dotované přepravě veřejnosti Zdravé město a MA21. Pro turisty turistický portál. Zobrazit menu Toggle navigatio Na základě zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů jsou povinny kraje zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území Dne Plán dopravní obslužnosti území města Karviná byl zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento plán je zpracovaný na období let 2021 - 2025 a bude případně aktualizován na základě.

Plán dopravní obslužnosti M ěsta Plzn ě (202 1-2025 ) Stránka 2 z 27 Plán byl schválen usnesením Rady m ěsta Plzn ě č. 1234 ze dne 14. 12. 2020 a je zpracován na základ ě § 5 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., o ve řejných službách v p řeprav ě cestujícíc Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 - 2021 byl schválen dne 20. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0641/08/2016/ZK. Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti Plán dopravní obslužnosti města Olomouc na období 2021 - 2025 Předmětem zakázky byla tvorba plánu dopravní obsluhy města Olomouc, který vychází ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Rozvojový dokument Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov na období 2021 - 2025 byl schválen na jednání Rady města Havířova dne 15.2.2021 usnesením č. 2823/63RM/2021 Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen PDOÚ)

Plán dopravní obslužnosti obcí byl do tohoto zákona v člen ěn novelou č. 367/2019 Sb., kterou se m ění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a další související zákony. Tato novela nov ě uložila obcím provozujícím m ěstskou hromadnou dopravy zpracovat plán dopravní obslužnosti Plán dopravní obslužnosti území města Bruntálu, který zajišťuje a hodlá zajišťovat dopravní obslužnost ve svém územím obvodu, je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákona, ve znění pozdějších předpis5 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017-2021 5/116 0 Úvod k dopravnímu plánu Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je návazným koncepčním dokumentem na Plán předchozí, vydaný v roce 2011. Uzákoněné dopravní plánování bylo novinkou zákona 194/2010 Sb

Plán dopravní obslužnosti zpracovalo Oddělení dopravní obslužnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tento Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 - 2021 byl schválen dne 13. prosince 2016 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. XXXX/07/2016/ZK Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020. Dopravní obslužnost. PŘÍPRAVA SPOLEČNÉHO IDS STŘEDOČESKÉHO KRAJE A PRAHY. Realizované kroky v rámci přípravy společného IDS Harmonogram integrace oblastí; DOPRAVA, KONCEPCE A INFRASTRUKTURA. Příprava společného IDS: Zásady projektování dopravní obsluh Součástí Plánu dopravní obslužnosti je představení veřejných služeb v přepravě cestujících, nastínění jejich rozvoje spolu s ekonomickými nároky a vývoji na poli integrace dopravy. Existence Plánu dopravní obslužnosti je nutná dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službác

Hlavní cíle Plánu dopravní obslužnosti území města Jindřichův Hradec Plán dopravní obslužnosti území města Jindřichův Hradec je zpracován na pětileté období 2021 - 2025 v souladu s § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon) Generel dopravy Zlínského kraje podrobně rozpracovávají navazující Koncepce v sektoru dopravy:-Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje - Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje - Koncepce rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji - Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraj Plánování dopravy a obslužnosti území Cíle předmětu Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku

Zveřejnění plánu dopravní obslužnosti V návaznosti na novelu zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, vznikla městu Nový Jičín dle ust. § 5 zákona č. 194/2010 Sb. pro všechny obce, které zajišťují dopravní obslužnost povinnost pořídit plán dopravní. Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021. Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území Plán dopravní obslužnosti za obec Hvozdná byl schválen Radou obce Hvozdná na jejím zasedání dne 31.03.2021 usnesením č. 5.13/8/2021. Plán dopravní obslužnosti území je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na webových stránkách statutárního města Zlína www.zlin.eu, města Otrokovice www.otrokovice.c PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA OBDOBÍ 2021 AŽ 2026. Plán dopravní obslužnosti území města Orlové, který zajišťuje a hodlá zajišťovat dopravní obslužnost ve svém územím obvodu, je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen.

Detail | Odbor dopravy

2 PLN DOPRAVN OBSLUŽNOSTI MSTA PSK 2222 Plán dopravní obslužnosti města Písek na období 2021-2025 Plán dopravní obslužnosti města Písek na období 2021-2025 byl z Podle tohoto zákona musí do 1.1.2012 kraje a Ministerstvo dopravy vypracovat plány dopravní obslužnosti území. Ty jsou přitom svým rozsahem a obsahem velice různorodé - některé kraje se snaží naplnit literu zákona v minimální formě, v jiných byl plán dopravní obslužnosti chápán jako příležitost pro vytvoření. Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální dispečink Libereckého kraje Tarif IDOL obecné, Opuscard, novinky v r. 2016 Příprava JŘ 2015/16 železniční doprava, příměstská autobusová doprav (1) Plán dopravní obslužnosti území pořizuje stát, kraj a obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost (dále jen objednatel). Více objednatelů může pořídit společný plán dopravní obslužnosti území. (2) Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejmén - připravuje podklady pro stanovení rozsahu dopravní obslužnosti kraje ve veřejném zájmu podle místních podmínek území kraje, v souladu s plánem dopravní obslužnosti a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, - zajišťuje dopravní plánování

Začíná oprava Kodešovy ulice ve Frýdlantě, potrvá tři roky

Rámcový plán dopravnej obslužnosti a štandardy dopravnej obsluhy Podkladová aalýza pre diskusiu pracovnej skupiny k haro vizácii verejej osob vej dopravy jauár - február 2019 . 2 1. Všeobecné štandardy dopravnej obsluh Údaje o vydaných územních plánech v územní působnosti ORP Dvůr Králové nad Labem, jejichž pořizovatelem byl zdejší úřad, jsou uvedeny v následujícím přehledu. Do těchto územně plánovacích dokumentací a do jejich dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování (1) Plán dopravní obslužnosti území pořizuje stát, kraj a obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost, (dále jen objednatel). Více objednatelů může pořídit společný plán dopravní obslužnosti území Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Ty lze rozdělit do oblasti kvalitativních standardů a do oblasti dopravní dostupnosti 6 (6.1) rozvojovou oblast republikového významu OB8 Olomouc, vymezenou v Politice územního rozvoje ČR a upřesněnou ZÚR OK Rozvojová oblast Olomouc - seznam obcí: Bělko

zajištění dopravní obslužnosti(institucionálně, právně i finančně), budoucí rozvoj na území města a příměstských oblastí. 3. Vymezení okruhů potřeb -stanovení okruhů potřeb města voblasti dopravní obslužnosti. 4. Stanovení vize a cílů-dle jednotlivých okruhů potřebvoblasti dopravní obslužnosti. 5 SOUDNÍ ZNALEC . IDOK. JOSEF ŠKODA, soudní znalec, je člověk, který jako znalec ve svém oboru ví a zná. Díky tomu umí pojmenovat problém a rychle a efektivně najít řešení. Znaleckou činnost vykonává podle zákona č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících. Dále vykonává inženýrskou činnost Komentář — Zastupitelstvo Pardubického kraje koncem června schválilo plán dopravní obslužnosti pro období 2016-2020.Čtenáři, kteří již dříve studovali plány např. Libereckého, Ústeckého nebo Olomouckého kraje, však budou pravděpodobně zklamáni, zveřejněný dokument má totiž převážně popisný charakter. Na celkem osmnácti stranách nalezneme obecný popis.

Plán udržitelné městské mobility města Vsetín; Koncepce parkovacího systému na území města Kralupy nad Vltavou 2020 - 2030; Plán dopravní obslužnosti centra města Generel dopravy Zlínského kraj Plány dopravní obslužnosti území jsou ze zákona zveřejněny způsobem umožňujícím vzdálený přístup. Aktuální plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje je dostupný na internetových stránkách krajského úřadu. 3 2 O firmě ČSAD autobusy Plzeň, a.s Plán dopravní obslužnosti města Plzně na období let 2021-2025. 4. 1. 2021 | Autor: Jan Hakl. Novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících uložila nově obcím zpracovat plány dopravní obslužnosti na jejich územích. Tato povinnost se týkala i města Plzeň, a tak úsek veřejné dopravy a.

Další úseky krajských silnic se dočkají nových povrchů

Dopravní plán HMP Pražská integrovaná doprav

  1. ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Město Ústí nad Orlicí si nechalo vypracovat vůbec první Plán dopravní obslužnosti města pro nejbližších 5 let. Dostálo tak liteře novely zákona o veřejných službách
  2. imálně 5 let, hlavním obsahem plánu je popis zajištěných služeb, harmonogram uzavírání smluv - zda přímým zadáním či nabídkovým řízením, a předpokládaný rozsah kompenzace, tedy kolik prostředků bude do zajištění dopravní obslužnosti alokováno. Zákonná úprava ovšem.
  3. Rada Kraje Vysočina předjednala zákonem požadovaný dokument o veřejných službách v přepravě cestujících tedy Plán dopravní obslužnosti. Dopravní plán vychází a pracuje s páteřními a významnými linkami veřejné drážní osobní dopravy a linkové autobusové dopravy při dotované přepravě veřejnosti
  4. Informace - dopravci LK - výdaje, zisky, plán dopravní obslužnosti LK; Zobrazit menu Zavřít menu. COVID-19 v Libereckém kraji Ředitel Odbory Elektronická úřední deska Veřejné zakázky Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název 2. Důvod a způsob založení 3..
  5. Rámcový plán dopravnej obslužnosti a štandardy dopravnej obsluhy Podkladová aalýza pre diskusiu pracovnej skupiny k haro vizácii verejej osob vej dopravy jauár - február 2019 . 2 1. Všeobecné štandardy dopravnej obsluh

Celostátní plán dopravní obslužnosti a Plány dopravní obslužnosti území jednotlivých krajů, které vytvářejí podmínky pro hospodárné, efektivní a úelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí; Plány udržitelné městské mobility velkých měst a strategické rámce městské. Plán dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Plán dopravní obslužnosti území na léta 2017 - 2021 na webových stránkách společnosti JIKORD s.r.o. Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje. Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní.

Mapa IDSOK pro okres Šumperk | Koordinátor Integrovaného

Plán Dopravní Obslužnosti Města Děčín Pro Období - 202

Model dopravy města Olomouce (2020) Plán dopravní obslužnosti města Olomouce (2021-2025) Plán dopravní obslužnosti města Olomouce (2021-2025) Kontakt Magistrát města Olomouce Horní náměstí č.p. 583 779 11 Olomouc Telefon: +420 585 513 111 Telefonní seznam Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje pro období 2016-2020 (.pdf, str. 110) definuje následující standardy dopravní obslužnosti: dostupnost zastávek (místní, časová), minimální rozsah obslužnosti (počty spojů, intervaly, pro různá období), maximální obsazenost vozidel (pro různá období, druhy dopravy i. Zpráva Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017-2021, Dodatek č. 2. Krajský úřad informuje o aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017-2021 Plány dopravní obslužnosti zpracovává každý kraj na základě zákonné povinnosti. Praha má tento dokument v sadě svých koncepčních dokumentů. Navazuje především na aktuálně zpracovávaný Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Dopravní plán představuje komplexní pohled na stav veřejné dopravy v Praze a její rozvoj

Plán Dopravní Obslužnosti Na Období 2021 Až 202

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie strategického dokumentu Plánu dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť mobilitu ľudí v mestách a regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja, a tým zvýšiť kvalitu ich života, a to zabezpečením previazanosti a kontinuity verejnej osobnej dopravy Součástí bakalářské práce je návrh na úpravu Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje, jehož aplikace by měla přispět ke zvýšení kvality dopravní obslužnosti. Abstract: The work focuses on problems of plans of transport services. Concretely it is focused on legislative requirements of the Plan of transport services in.

Mapa IDSOK pro okres Olomouc | Koordinátor Integrovaného

Dopravní plán: Ústecký kra

Plán dopravnej obslužnosti Trnavského samosprávneho kraja. Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že dňa 30.06.2020 o 10:00 hod. sa v parlamentnej miestnosti Úradu Trnavského kraja, 2. poschodie uskutoční verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu pre oblasť dopravy, ktorým je Plán udržateľnej mobility. Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019 - 2023 Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. představil přítomným Plán dopravní obslužnosti na roky 2019 - 2023 (PDOÚ). Uvedl, že dopravní plánování je zákonná povinnost, která je definována v § 5 zákona .194/2010 Sb. Karlovarský kraj - Plán dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji na roky 2016 až 2028 je dokončen. Rozsah veřejné autobusové a vlakové přepravy by se 22.11.201 Plán dopravní obslužnosti města Aš 2021-2026, Město A

Rozvoj kraje, měst a obcí | Regionální rozvojová agenturaSportovní zařízení - Sportovní zařízení - OficiálníNový územní plán – bude z města ghetto nebo technologické

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI - Karvin

Plán dopravní obslužnosti území Jihoþeského kraje 2017-2021 s výhledem do roku 2030 Úinnost / schválení: 2016 Platnost: 2017-2021 s výhledem do roku 2030 Shrnutí: Plán dopravní obslužností území Jihoþeského kraje (dále jen PDOÚ) vychází z platné legislativy. Takzvaný Plán dopravní obslužnosti zpracovává tým odborníků koordinátora dopravy a externích spolupracovníků. Koncepční pětiletý plánovací dokument vychází z povinnosti dané zákonem č. 194/2010 Sb. a vztahuje se na Ministerstvo dopravy, které objednává dálkovou nadregionální dopravu a jednotlivé kraje.

Vláda navrhuje změny v oblasti dopravního plánování - DV

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012 - 2018 KORID LK, spol. s r.o. finální verze dokument je i deklarace výše peněžních prostředků, které kraj plánuje využít na zajištění dopravní obslužnosti. Každý kraj (pozn.: v ČR je vč. hl.m. Prahy 14 krajů) má jako objednatel dopravy povinnost zpracovat plán dopravní obsluhy, stejně jako MD ČR v případě železniční dálkové dopravy

Na Větrníku byly zahájeny výkopové práce

vání dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní do-pravy při zajišťování dopravní obslužnosti. (2) Plán obslužnosti území jsou povinni pořizovat Ministerstvo dopravy a kraj. (3) Plán dopravní. Plány dopravní obslužnosti území bude nutno dle navrhované novely vypracovat tak, aby byly v souladu s koncepcí veřejné dopravy, přičemž do souladu s ní budou muset být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku ode dne schválení koncepce veřejné dopravy vládou. Na rozdíl od koncepce veřejné dopravy však pořizovatelé plánů. Plán dopravní obslužnosti města Olomouce (2021-2025) Plán udržitelné městské mobility / Spokojená Olomouc; Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel Čestný Sloup Nejsvětější Trojice - Management plán památky UNESCO 2010; Strategický plán rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomouck Vysočina - Vysočinští radní projednali dokument, jehož existenci vyžaduje zákon. Jde o zajištění veřejné dopravy pro období let 2017 až 2021, dokument nese označení Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Ministerstvo dopravy ČR - Plán dopravní obsluhy území

7 Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol-veřejnou dopravou 1.1 Předmět studie, perspektiva organizace dopravy Tato studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako technicko-ekonomick doprava, ktorá je legislatívne upravená ustanoveniam zákona č.56/2012 Z.z., (cestný zákon). Potreba spracovania Plánu dopravnej obslužnosti vyplýva zo príslušných ustanovení tohto citovaného zákona, pri čom sa konkrétne uvádza potreba plánu dopravnej obslužnosti nasledovne Jihlava - Vysočinští radní včera projednali dokument, jehož existenci vyžaduje zákon. Jde o zajištění veřejné dopravy pro období let 2017 až 2021, dokument nese označení Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina

Plán vzal v úterý na vědomí středočeský výbor pro dopravu. Kraj škrty vysvětluje nedostatkem financí a neperspektivností daných tratí. Zastavení či omezení provozu má podle analýzy kraje ušetřit 86 milionů korun ročně, aniž by došlo ke zhoršení dopravní obslužnosti Plán dopravní obslužnosti města Louny 2021-2026 Vážení občané, Městský úřad Louny, zastoupený odborem dopravy, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, Plán dopravní obslužnosti města Louny 2021-2026 Rozdíly v dopravní obslužnosti v regionech českého venkova. Datum: 7. 2. 2011, zdroj: OF 5/2010, rubrika: Regiony. Dopravní obslužnost patří k nejvíce zmiňovaným pojmům v souvislosti s životem na současném venkově. Četné odborné studie v domácí i zahraniční literatuře dokládají závažnost této problematiky i. Odbor dopravy. Telefonní seznam; Plán dopravní obslužnosti; Odbor kontrolní. Telefonní seznam; Interní auditor. Telefonní seznam; Návštěvnické centrum Nový Jičín - Město klobouků; ProSenior Nový Jičín; Úřední deska; Volná pracovní místa. Výběrová řízení; Portály s nabídkou práce; Povinné informace úřadu. Sociální služby Sokolov. Školy a školská zařízení. Technické služby SOTES. Útulek pro zvířata. Spolky ve městě. Občanské. Církevní. Azylové domy. Centrum sociálních služeb Cílem studie zpracované v roce 2015 bylo posouzení přepravního potenciálu 30 přestupních uzlů uvedených v Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje a následné zpracování prvních návrhů technických řešení a uspořádání 13 prioritních přestupních uzlů s nejvyšším přepravním potenciálem - Rokycany, Klatovy, Nýřany, Přeštice, Domažlice, Blovice.