Home

Akta Jednoty bratrské obsah

Jednota bratrská - Wikipedi

 1. Jednota bratrská (latinsky Unitas Fratrum) je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice.Jedná se o církev s presbyterně-synodním zřízením s nadsborovou službou vedoucí sbory k samostatnosti při zachování jednoty církve.. Jedná se o církev vzešlou z české reformace.Původní jednota bratrská byla založena roku 1457 a časem se.
 2. Akta Jednoty bratrské - tak se jmenuje nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtili autoři z Historického ústavu Akademie věd ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století
 3. • Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, diplomová práce FF UK 1960, ETF Praha, sign. II K 8397 • Blažková, Edita, Blahoslavova Akta Jednoty bratrské (zpráva), in: TP KR 31 (1964), s. 23 • Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, in: TP KR 31 (1964), s. 81-88, 97-10

1457: Vznik Jednoty bratrské. Památeční den této události byl stanoven na 1. března. 1467: V Jednotě došlo k zásadní události - ustanovení vlastních kněží, čímž se Jednota stala nezávislou církví. Krok to byl revoluční a velice odvážný, bratři k němu přistoupili s velikou bázní a pokorou, s přesvědčením, že pro ně není jiná možnost. 13. září 1507. Jan Blahoslav (20. února 1523 Přerov - 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) byl kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, vzdělanec, pedagog a představitel domácího reformačně orientovaného humanismu.V písemném styku užíval příležitostně také řecké nebo polatinštěné formy svého jména: Apteryx (podle jména své matky, Kateřiny Bezperové), nebo Makarius, či. 2968: Hlášení o narození dětí, hlášení o úmrtí(mimo Prahu) 1944-1949: ka 10 bratrské. Konkrétně ve sboru v Mladé Boleslavi. Práce je zaměřena na volnoasové aktivity, převážně na pravidelné kluby. V první þásti definuje volný þas, faktory, které jej ovlivňují a jeho funkce. Další þást je zaměřena na historii jednoty bratrské, zabývá se volnoasovými aktivitami mladoboleslavského sboru Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2021 Co je malými písmenky, to v Heslech 2021 nebude. Obsah. 1 Výročí 2021. 1.1 Verse 02; 2 Podstránky; 3 21 (2000 let) 4 121 (1900 let) 5 221 (1800 let) 6 321 (1700 let) 7 421 (1600 let) 8 521 (1500 let) Akta Jednoty bratrské - Acta unitatis fratru

Obnovená Jednota bratrská byla založena moravskými exulanty a dalšími náboženskými nonkonformisty na půdě saského pietismu v 18. století a přihlásila se k odkazu původní (staré) Jednoty bratrské, která v Čechách a na Moravě působila v 15.-17. století a nuceně zanikla pod tlakem protireformace Akta jsou významná historiografická práce, která měla velký význam pro poznání dějin Jednoty Bratrské dohromady jde o 8 svazků , ve kterých zapsal i výklady o autorech duchovních písní a jejich literární charakteristik y, a tak přispěl rovněž do literární histori Zdeněk Víšek Ochranov v Horní Lužici a Jednota bratrská . Po porážce protestantských stavů v bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 se stala Horní Lužice, do roku 1635 součást zemí Koruny české, dnes na jihovýchodě SRN, jedním z přirozených cílů českých a moravských nekatolíků, kteří v osudové volbě mezi vlastí a vírou volili to druhé a časem získali. Jiné, jako Jednota, jsou stále dost vzdálené takovému kroku. Ekumenické dědictví Jednoty ji určitě uzpůsobuje, aby se stavěla k této záležitosti kladně. Ale upřímné zkoumání ještě neukázalo, že by tato oběť identity Jednoty bratrské byla ziskem pro univerzální Církev

Full text of Akty Jednoty bratrské. Vydává Jaroslav Bidlo. [Redigoval Boh. Navrátil] See other formats. Jan Černý-Nigranus (1500 nebo 1510?, Kunvald - 5. února 1565, Mladá Boleslav) byl kněz a biskup Jednoty bratrské, správce mladoboleslavské bratrské diecéze, literát a historik.. Stejné jméno nesl v Jednotě bratrské lékař Jan Černý (ca 1456-1530), který je pro odlišení obou osob označován jako Nige Jdi na obsah Jdi na menu. Olga Hadvičáková - význam Jednoty bratrské . a.) humanismus latinsk Hynek z Poděbrad - Májový sen. Václav Hájek z Libočan - Kronika česká. Jan Blahoslav:- Akta Jednoty bratrské- Gramatika česk á-. Jdi na obsah Jdi na menu. Sešity online Úvod » Český jazyk » 4.maturitní otázka - Renesance a humanismus v umění a literatuře. 4.maturitní otázka - Renesance a humanismus v umění a literatuře Akta jednoty bratrské - materiály o historii jednoty bratrsk. J.Blahoslav: O původu Jednoty bratrské a řádu v ní, vydal Karel Reichel, Praha 1928 J.Blahoslav: Pochodně zažžená, výbor z díla uspořádal Pavel Váša, Jan Laichter, Praha 1949 J.Janáček: Jan Blahoslav, Svobodné slovo, Praha 196

V Komenského muzeu pokřtili Akta Jednoty bratrské, MŠMT Č

V Mladé Boleslavi pokračoval Jan Blahoslav v pořádání bratrského archivu a jeho utříděním a zpracováním vytvořil monumentální dílo Akta jednoty, které s ním putovalo po letech do Ivančic. Dnes je to pro historiky jedinečný pramen poznání osudů bratrské jednoty vychován v duchu zásad Jednoty bratrské, zvolen jejím biskupe, tajemníkem a historikem; studoval v Německu Akta jednoty bratrské - dějiny jednoty, významné historiografické dílo Gramatika česká - není dílem původním, komentář s doplněním starší mluvnice - poprvé popsána česká nářeč Jednota bratrská však byla společenstvím pouze trpěným některými šlechtickými ochránci, neměla právní ochranu, když se odloučila od církve katolické i husitské. Prošla několikerým pronásledováním a dvojím vyhnanstvím po r. 1547 a 1627. Nejznámějším exulantem Jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský, jehož. obsah Seznam zkratek 7 Úvod 9 1. knihtisk jako Boží dar 11 1.1. role knihtisku v reformaci 14 1.1.1. Česká reformace 14 1.1.2. Světová reformace 17 1.2. Bestseller nejen doby reformace 21 1.2.1. Bible Jednoty bratrské 25 1.2.2. Dnešní Biblická produkce 29 2

Jsme jedním z 9 sborů Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (od r. 2000). Ochranovský seniorát je současně také Česká misijní provincie Jednoty bratrské. Našimi partnerskými sbory v zahraničí jsou sbory Jednoty bratrské: Amsterodam (NL), Bad Boll (D) a Herrnhut-Ochranov (D) ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk HUMANISMUS V ČECHÁCH 70. léta 15. století - 20. léta 17. století převaha literatury naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi rozkvět spisovné češtiny (vliv latiny), význam knihtisku renesance se v pravém slova. Byly páleny bratrské knihy a kněží Jednoty byly nevybíravě nuceni přestupovat na jinou víru. Johanka se vzdala vlády. V roce 1512, po smrti svého manžela, se Johanka na radu bratří vzdává vlády nad svým panstvím, odevzdává je do správy svému bratrovi Kunrátovi a vstupuje do Jednoty bratrské jako její členka V roce 1537 byl vysvěcen na kněze a působil pak ve sboru Jednoty bratrské v Brandýse nad Labem. V roce 1543 při perzekucích proti českým bratřím uprchl do Prahy, kde znovu organizoval přívržence Jednoty bratrské. Dílo. Acta Unitatis Fratrum (Akta Jednoty bratrské) Poznamenání některých skutků Božích obzvláštníc

historik, učitel, biskup jednoty bratrské. Akta jednoty bratrské - vše co se týká dějin jednoty bratrské, doubor důležitých listin, dopisů, pamětí a zápisů z jednání. Muzika - teoretický spisek, stručná příručka hudební teorie pro neškolené zpěváky. Šamotulský kancionál - soubor 754 evangelických duchovních písn Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé - Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D Přejít k obsahu webu. Také je to možné vnímat jako příklad a vzor pro akci, která se uskuteční na jaře. Celý akt smíření bude živě v přímém přenosu vysílán v TV NOE. Akce začne ve 14 hodin a skončí v 15:30 hodin. nebo tajně odešlo do exilu v čele s knězem Jednoty bratrské Janem Amosem Komenským. Z.

Numfil - POŘÁDÁNÍ INTERNETOVÝCH AUKCÍ, PRODEJ A NÁKUP FILATELISTICKÉHO A DALŠÍHO SBĚRATELSKÉHO MATERIÁLU z kategorií: Filatelie, Faleristika, Poštovní. § Akta jednoty bratrské - uspořádání archivů pro jednotu bratrskou, věnoval jim mnoho úsilí § Filipika sproti misomusům - názory na vzdělání - získal velké znalosti, utvrdil se v myšlence, že hromadit nové učenosti má smysl pouze, pokud jsou prospěšné druhý Oponentský posudek diplomové práce MARKÉTY RŮČKOVÉ STlJDENTI JEDNOTY BRATRSKÉ NA POČÁTKU 17.STOLETÍ ANEB KNĚŽSKÝ DOROST z ARCHIVU MATOUŠE KONEČNÉHO Téměř přesně tři roky uplynuly od okamžiku, kdy se v průběhu stavebních prací v bývalém mladoboleslavském Karmelu objevila v zásypu kleneb pod podlahou prvního patra tajemn Písemnosti církví ostatních (církve podobojí sdružené v České konfesi, Jednota bratrská, starokatolická církev, církev adventistů a židovské náboženské obce) tvoří Akta Jednoty bratrské - Acta Unitatis fratrum 1437-1589, Starokatolické biskupství a fara ve Varnsdorfu 1871-1946 a Rada židovských náboženských.

Sedmičky v historii Jednoty bratrské - Křesťan dne

 1. Akta Jednoty bratrské (vydal Jaroslav Bidlo v Brně), Teigovi Základové starého místopisu pražského, Palackého Staří letopisové čeští, Knihy půhonné a nálezové (vyd. Brandl v Brně 1872—3) a zvláště pak obsáhlý a důležitý Archiv český, založený Palackým a dosud vycházející
 2. o Vedl archív Jednoty Bratrské. o Biskup Jednoty Bratrské. o Zabýval se českým jazykem. o Propagace vzdělání § Musika - spis o hudební teorii § Filipika proti misomusům - útočná řeč proti nevzdělancům § Gramatika česká § Překlad Nového zákona § Akta Jednoty Bratrské ( Bratrský archív
 3. Obsah Emigrace z Čech za husitství Praha 2014, 2. akt. vydání 2016. Odešli především do Velkopolska a založili zde polskou větev Jednoty bratrské, část bratří se usadila v Prusku. Po Bílé hoře a po vydání Obnoveného zřízení zemského (1620, 1627) odcházeli nekatolíci ‒ čeští bratři a novo- i.
 4. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století Hobza, Radek, Akta Jednoty bratrské a jejich obsah, in: Miloslav Kaňák (ed.), Československá církev a Jednota bratrská. Sborník prací k 500. výročí staré Jednoty bratrské, Praha 1967, s. 152 - 2

Jan Eneáš (* asi 1537 Mladá Boleslav - 5. února 1594, Ivančice) byl seniorem Jednoty bratrské a jedním z překladatelů Bible kralick Pro bratrský archiv, který vedl s Oldřichem Stefanem, uspořádal několik svazků bratrských akt Oběšeni byli tři členové Jednoty bratrské a staroměstští radní: Jan Kuttnaur z Sonnenšteina, radní Starého města pražského a hejtman nad městským lidem. Šimon (Simeon) Sušický z Sonnenšteina, radní měšťan Starého města pražského, vrchní berniční písař, po vyvezení jezuitů kurátor jejich koleje Klíčová slova: jednota bratrská, Mladá Boleslav, počátek 17. století, městská rada, cechy, městské knih Praha a historická jednota bratrská S pražskými městy jsou spojeny počátky historické jednoty bratrské, neboť zde vlastně celý záměrně přeháněl jejich počet. Ještě na začátku 17. století zažili bratří. Jde v zásadě o podobný postup, jaký je uplatňován při skončení pracovního poměru s tím, že ze strany Jednoty bratrské se služební poměr rozvazuje propuštěním ze služeb církve. III.ÚS 136/2000 ze dne 31 V sobotu 12. září se u jeho hrobky v Bludově uskuteční pietní akt. Politik, vzdělanec, ochránce zemské samostatnosti a náboženské tolerance. Příslušník významného panského rodu ze Žerotína se narodil v roce 1564. Byl vychován ve víře Jednoty bratrské, kterou po celý život ochraňoval

Jednota bratrská údajně chtěla Šestidílku vydat ještě jednou. Ano, to je zpráva stará jen několik málo let. V archivu biskupa Matouše Konečného v Mladé Boleslavi byl nalezen dopis od prvního biskupa Jednoty bratrské Jana Laneckého, ve kterém Matouše informuje o počtu zbývajících exemplářů na skladě Akt. Obsah filmu David Zeisberger - Apoštol indiánů Zeisberger pocházel z komunity Obnovené Jednoty bratrské. Z jejího centra v Herrnhutu, které založil saský hrabě Zinzendorf, odcházeli misionáři do všech světových stran, aby mohli oslovit nejrůznější národy a nabídnout jim křesťanství jako novou životní. renesanční román. satira na rytířské romány. zchudlý vesnický zeman Don Quijote je vášnivý čtenář rytířských románů. Zhlédne se v rytířském světě plném ideálů a hrdinství (bitva s větrnými mlýny, jež považuje za obry zápas s měchy vína, utkání se stádem ovcí= vojsko). Prozří a umírá, Panza pokračuje Církev československá hustiská Nymburk. Úvod » Fotoalbum » Pietní akt k uctění památky obětí 1. světové války za účasti přestavitelů města Nymburka a dalších zahraničních měs

Jan Blahoslav - Wikipedi

 1. Stal se biskupem jednoty bratrské Filipika proti misomusům ( nepřátelům učení)- potřeba vyššího vzdělání Personifikace (zosobnění) je termín se dvěma významy. V rámci literatury se tak označuje připisování lidských vlastností neživým věcem či nižším organismům (např
 2. Příběh Bílé hory se odvíjí od začátku české, první, reformace (1414), spolu s příběhem početně nepatrného společenství Jednoty bratrské (1457), podepřený v 16. století reformací světovou, druhou, především v návaznosti na její luterskou větev (1517) a zčásti ovlivněný i její větví reformovanou (helvetskou)
 3. Provenience: Kartusiánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice, Brno, Královo Pole, v.t. Historie kartouze - Farnost Brno - Královo Pole (Kartause Sanctae Trinitatis im Königsfeld (gegr. 1375, aufgelassen 1784): Nr. 29 im Übergabeverzeichnis von 1784 (Akt 329/73 H): 'Expositio evangeliorum mutilata bohemico idiomate' [Autopsie].
 4. Zmínka o sboru Jednoty bratrské v Archlebově. 1619-23. Nájezdy Turků a Maďarů. 1622. Návrat poddaných ke katolictví. 1639. Postaven kostel na místě bývalého sboru Jednoty bratrské. 1659. Johanes rektor Arglebský di Arglibov - svědek na svatbě ve Ždánické matrice - důkaz o existenci školy v Archlebově
 5. Historie křesťanských vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi (1181-1226). Jednou ze zajímavostí je, že v 15. století bylo v Polsku přeloženo hodně koled z češtiny, šlo o koledy Jednoty bratrské

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2021 - Wikiverzit

 1. Duchovní jednoty bratrské a jejich stoupenci byli vyhnáni z Čech, biskup Jan Augusta byl nadlouho uvržen do vězení. Bartolomějský sněm byl v srpnu 1547 symbolicky zahájen popravou vybraných odbojníků, dvou rytířů a dvou měšťanů, což symbolizovalo nástup nového, mnohem tvrdšího vládního režimu
 2. v počátcích se česká renesanční literatura rozdělila na dvě větve: humanistická literatura psaná latinsky - latinou chtěli autoři naznačit návaznost na antické tradice, latina byla také jazykem vzdělanců. humanistická literatura psaná česky - v období renesance dochází k emancipaci evroých národů, češtinou.
 3. Církev československá hustiská Nymburk. Úvod » Fotoalbum » Pietní akt 8.5.2016 před Hus.sborem - za účasti p. starosty Macha, p. místost. Fojtíka, CČSH.
 4. Hek se narodil 11. dubna 1769 ve východočeské Dobrušce, část života strávil také v Herrnhutu (Ochranově), kde pomáhal s překlady takzvaných Akt Jednoty bratrské, což je jakási.
 5. Na závěr jsem si ponechal jeho činnost historika. Blahoslav se chopil nemalého úkolu, který spočíval v uspořádání pramenů pro archiv Jednoty bratrské. Jeho Acta Unitatis Fratrum (Akta Jednoty bratrské) mají stále ještě ne zcela doceněný význam pro poznání historie Jednoty. V dalším historickém spisu Summa quaedam.
 6. Jednota německá (= církev luterská) byla první sestrou Jednoty bratrské. Tato jí odkazuje více řádu a kázně a lepší porozumění článku o ospravedlnění věrou. Má dokončiti dílo Lutherovo a nespokojiti se pouhou věrou, nýbrž konati i dobré skutky

Československá obec legionářská začala v roce 2012 vydávat svůj časopis (čtvrtletník) Legionářský směr. Legionářský směr navazuje na stejnojmenný titul vydávaný ČsOL ve 20. letech minulého století jako týdeník, posléze měsíčník. Jeho hlavním posláním je propagovat legionářské myšlenky, odkaz zakladatelů. Opakování 23.6./ČT2. Právě před 400 lety bylo na Staroměstském náměstí krutě popraveno sedmadvacet vůdců českého stavovského povstání. Ortel padl i pro pražského měšťana, významného právníka své doby a stoupence Jednoty bratrské pana Fruweina z Podolí. Toho už však kat života zbavit nemohl. V historickém dokudramatu V. Křístka

Na přelomu 15. a 16. století existovalo v českých zemích legální dvojvěří. Tzv. kutnohorským mírem z roku 1485 vyhlásil zemský sněm rovnoprávnost katolického a utrakvistického vyznání pro všechny vrstvy společnosti. Usnesení bylo přijato jako zemský zákon, netýkal se ale Jednoty bratrské Numismatika - Aktuální nabídka. Zvolte obsah: zobrazit vše ANTIKA AUSTRÁLIE BELGIE BRITISH VIRGIN ISLANDS BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY ČR - Medailové ražby ČR - Medailové ražby zlato ČR - Oběžné mince ČR - Sady oběžných mincí ČR - Stříbrné pamětní mince ČR - Zlaté pamětní mince ČR - Zlaté pamětní mince (etue. Co u nás najdete. Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení) Informace, kde jsou evidovány všechny archivní fondy a sbírky uložené v archivech České republiky. Národní archiv v současné době pečuje o více než 1700 archivních fondů a sbírek (podle. obsah Seznam zkratek 7 Úvod 9 1. knihtisk jako Boží dar 11 1.1. role knihtisku v reformaci 14 1.1.1. Česká reformace 14 1.1.2. Světová reformace 17 1.2. Bestseller nejen doby reformace 21 1.2.1. Bible Jednoty bratrské 25 1.2.2. Dnešní Biblická produkce 29 2

Jednota bratrská - Religionistická encyklopedi

4.Evroá a česká literatura v období humanismu a renesance. Renesance v evropě. Italská renesance. Dante Alighieri (1265- 1321) florenťan, ale musel žít dlouho ve vyhnanstv Z počátků Jednoty bratrské. I. Husitské náběhy k odtržení od Říma a Jednota, ČMKČ 95/1921, s. 30-43, 127-131. Dodatek. Payneova cařihradská konfese, s. 131-139. Z počátků Jednoty bratrské. II. Bratří vitanovičtí a jejich vůdce Jan, III. Z ústavních počátků Jednoty, IV Podle Helsnerové obdrželi pozvánku na odhalení památníku rovněž biskup Jednoty bratrské a brněnský rabín. Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin. Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy V Holešově na Kroměřížsku se na neděli chystá odhalení takzvaného památníku smíření, jehož autorem je sochař Ondřej Oliva. Slavnostní akt završí rekonstrukci náměstí svaté Anny a masných krámů Události: 1571 - V Moravském Krumlově zemřel biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav, autor duchovních písní (Šamotulský a Ivančický kancionál), Gramatiky české, překladatel Nového zákona, hudební teoretik (Musica) a archivář jednoty (Akta jednoty bratrské).Zasloužil se o povznesení úrovně bratrského školství a vybudování tajné tiskárny v Ivančicích (koncem.

Literatura českých zemí od 14

REJSTŘÍK ANONYMNÍCH DĚL STARŠÍ LITERATURY Ach, toť sem smutný i pracný 1946 Aj toť hrozný čas žalostný 1904 Akta jednoty bratrské 564,799 I 1197 Akta všech těch věcí 159,861 Alexander 1877 Alexandreida (Alexandreis) 525, 583, 619, 1037 I 1236, 1857, 1896,1928,193 Zpěvník obsahuje 103 písní včetně not a českých textů. Historie sboru Jednoty bratrské Benešov začíná v lednu 1999, kdy proběhlo první samostatné shromáždění asi 50členné skupiny lidí, která odešla z Českobratrské církve evangelické Městské muzeum a galerie Polička digitalizovalo v roce 2015 kancionál Písně duchovní evangelistské, vytištěný v tiskárně Jednoty bratrské v Ivančicích roku 1572. Kniha je kromě textového obsahu zajímavá i svou iluminovanou výzdobou: do volného prostoru některých listů byly doplněny výjevy s postavami, květy nebo rostlinné motivy, větší iniciály a ozdobné. Kategorie: Literatura Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Krátká práce v bodech informuje o osobnostech české a latinské větve renesančního humanismu v Čechách a jejich díle.Jednou větou vždy jazykovou odnož popisuje a jmenuje její představitele spolu s významnými díly reformace a Jednoty bratrské, je vlastně ideovým původcem světového a evroého sjednocování na základě respektování svobody náboženské a národní. Mezi stovkami artefaktů je sice věnována celá sekce Komenský jako ikona a pomník ztvárnění Jana Amose v českém výtvarném umění 19. až 20. století

Zdeněk Víšek: Ochranov v Horní Lužici a Jednota bratrská

Dúlos / Časopis Jednota bratrská 4/199

Obsah fóra » I. HUSITSTVÍ a JEHO PROTAGONIST Jednota bratrská 1. svazku odborné publikace Akta Jednoty bratrské - regestová edice... podrobnosti - viz přiložený plakátek. Příloha: Pozvánka-Akta JB 2018.jpg. Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory Akta jednoty bratrské - shromažďoval a vydával materiál z dějin své církve Muzika - stala se základní příručkou o hudbě a sborovém zpěvu Jakékoliv užití obsahu stránek nebo jeho části bez souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno, pokud není uvedeno jinak.. Národní bratrské společenství SFŘ v České republice III.1. Vznik národního bratrského společenství. Národní bratrské společenství, které je organickou jednotou místních bratrských společenství SFŘ v ČR, bylo ve smyslu čl. 65 GK ustaveno Předsednictvem Mezinárodní rady SFŘ dekretem ze dne 24. června 1995 Sbor Jednoty bratrské v Jirkově Obsah <Zpět na Tiskové zprávy Letošní akt na jirkovském hřbitově se kvůli koronavirové epidemii konal v nezvykle komorním prostředí, bez hudby a návštěvníků z Německa, kteří jinak každoročně do Jirkova přijíždějí Obsah. Vpád Husitù do Rakous 1428. Str. 96-7. È. 2375-81. Sjezd v Lucku r. 1429. Str. 97. È. 2382-7. Rokování v Pre purce. Str. 97. È. 2388-91

Roku 1547 zemřel bratr JAN ROH, soudce v Jednotě bratrské, roku 1529 byl zvolen biskupem, přeložil bratrský kancionál do němčiny a často se stýkal Lutherem. Nad jeho hrobem měl řeč rovněž významný člen Jednoty a lékař Jan Černý Řády Bratrské jednoty baptistů v Československu, II. Úřad v církvi. Ústava církve Bratrská jednota baptistů v ČSSR přijatá celostátní konferencí sborů Bratrské jednoty baptistů v Brně dne 9. května 1969, Archiv BJB. Viz také ‚Konference Bratrské jednoty baptistů v Brně 9. - 10 itovaný text je v Heslech Jednoty C bratrské slovem na cestu lednem. Nacházíme se v něm na konci velkého příběhu Božích soudů nad lidskou zkažeností. Tím, kdo Božími soudy prošel bez úhony skryt v arše, byl Noe a jeho rodina. Neznamenalo to, že by to pro něj byla příjemná cesta. Leccos si musel prožít Při příležitosti 400. výročí Staroměstské exekuce pořádá v sobotu 26. června 2021 město Mnichovo Hradiště, ve spolupráci s městským muzeem, státním zámkem Mnichovo Hradiště, KLUBEM Mnichovo Hradiště s.r.o., místním Sborem Jednoty bratrské a Klubem českých turistů, celodenní akci věnovanou Václavu Budovci z Budova (1551-1621), od roku 1602 majiteli.

Zato počátek 17. věku dramatickými devítkami doslova hýří. Dne 7. července 1609 byl datován proslulý Rudolfův majestát, zaručující v Českém království svobodu náboženského vyznání i stoupencům nekatolické České konfese (tj. takzvaným staroutrakvistům, novoutrakvistům a členům Jednoty bratrské) Vítejte na stránkách Sboru Bratrské jednoty baptistů v Teplé . Zkušební vysílání: Pravidelné bohoslužby: Neděle 9:00 Teplá, 10:00 Konstantinovy Lázně. Úterý 18:00 Teplá. Starší fotografie, které nejsou ve fotogalerii najdete ZD Beránka božího nahradil tuleň. Po stopách moravských misionářů v Grónsku. Uprchlíci z Čech a Moravy hlásící se k pronásledované jednotě bratrské založili v 18. století v Grónsku vlastní kolonii. Sblížili se s tamními Eskymáky, učili je víře a dali jim i základ grónské gramatiky, uvádí týdeník 5plus2.

Pavel Titěra. Ten se v září roku 1955 stal kazatelem brněnského baptistického sboru, kam přišel z Jednoty bratrské v Holešově. Zhruba rok po svém nástupu do Brna začal ve sboru mluvit o členech Jednoty českobratrské na Těšínsku, kteří měli letniční orientaci, a někteří baptisté proto začali usilovat o duchovní dary Postup zakládání bratrských misií byl poněkud odlišný. Členové Jednoty bratrské se snažili vždy nejprve dohodnout s kmeny, na jejichž území chtěli misijní město zřídit. Výsledkem bývala smlouva o zakoupení pozemku, který se tak stal majetkem Jednoty a Indiáni pak dostávali půdu pouze do užívání

Full text of Akty Jednoty bratrské

Jan Černý-Nigranus - Wikipedi

 1. NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu. Nález. Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 20. října 2011 sp. zn. IV. ÚS 3597/10 ve věci ústavní stížnosti Církve československé husitské, se sídlem v Praze 6.
 2. Jednota bratrská. 1457 vznik, myšlenky Chelčického, pronásledování; L. Pražský (1460 - 1528) je pro rozšíření a přijetí vzdělání. 1525 - 1530 rozvoj školského systému; 1550 - 1620 obrovský vzlet vzdělání českého lidu. Jan Blahoslav (1523 - 1571) 1. velký vzdělanec JB. Akta Jednoty Bratrské Šamotulský kancionál.
 3. Obsah dílu. Týden modliteb za jednotu křesťanů Pavel Coufal - kazatel Bratrské jednoty baptistů Během tohoto dne se vhazuje kříž do vody a následně vytahuje. Na Moravě se konal tento akt poprvé před třemi lety v Brně. Samotnému svěcení předchází dopolední mše. V Brně se už stalo tradicí, že se v tento den.
 4. Jan Rokycana. autor: Josef Myslivec. Na svátek katedry sv. Petra si letos připomeneme výročí, které se zcela bezprostředně dotýká naší týnské obce. Neboť Léta božieho 1471 ve čtvrtek na sv. Petra na stolici posazení umřel Jan Rokycana, volený arcibiskup pražský, skrze kteréhož milý Buch veliké a spasitelné věci.
 5. Náboženská společnost českých unitářů je součástí volného světového společenství unitářů a univerzalistů. Z původně křesťanských reformačních důrazů se v tomto společenství vyvinula celá řada postojů až k těm, které již záměrně překročily rámec křesťanství; jen někteří členové unitářské společnosti se považují za křesťany

Blahoslav: O původu jednoty bratrské a řádu v ní. Jan Jafet: Historie o původu jednoty. Jakub Bílek: Život Jana Augusty. politika. Karel starší ze Žerotína: Zápisy o soudu panském (1594 - 1614), Popsání sněmů obecních v Brně (1594, 1596, 1597), Apologie (1606) Václav Budovec z Budova - podílel se na Majestátu R. II. Přejít na obsah. Rychlé odkazy. Byl dosažen maximální počet registrací na webu!!! Obsah fóra. Online poradna ONLINE HRY PŮJČKY LEVNÉ ENERGIE SEZNAMKA POJIŠTĚN Í Nejznámější biskup jednoty bratrské? Nahoru. 1 příspěvek • Stránka 1 z 1 V dokumentu se seznámíme nejen s odbojovou činností Vladimíra Krajiny za II. světové války, ale i s jeho protikomunistickým postojem a osudy po únoru 1948. Režie P. Kačíre Sbor Jednoty bratrské v Jirkově Obsah <Zpět na Tiskové zprávy - aktuáln Slavnostní akt probíhal na venkovním pódiu, kam si deváťáci postupně chodili pro vysvědčení, které jim před zraky shromážděných rodičů předávala třídní učitelka

Paní Bošová se několik let, kromě pěstounství, věnovala také dětem ve Farní charitě a nyní se spolu s manželem angažuje v organizaci KROK. Pan Boš je kazatelem Jednoty bratrské a jako takový právě ve farní charitě poskytoval duchovní služby potřebným a z jeho iniciativy vznikla i zmíněná organizace Krok Sakrální prostor a jeho proměny. 22.6.2018. Gabriela Malinová. (ČB 6/2018) Hodně jednoduchá definice praví, že Kristova církev je tam, kde se káže slovo Boží a kde se lidé tomuto kázání podřizují. Zatím ani slovo o tom, má-li společenství kristovců mít nějaké veřejné uznání a právní a existenční. Byl posledním biskupem jednoty bratrské, po bitvě na Bílé hoře se skrýval, musel emigrovat, zemřel a je pohřben v holandském Naardenu. Z rozsáhlého díla : Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských Chel ický je jeden ze zakladatel Jednoty Bratrské. Jednota Bratrská vycházela hlavn z knihy NZ skutk apoštol , odkud sebrala vzor svého chování. Ale v novali se samoz ejm celé bibli v etn SZ i NZ. Díky Jednot Bratrské vznikl první p eklad do eštiny z p vodních jazyk , a to Bible Kralická (p ekladála se 1579-1593) Další svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického; Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, že pojednává o církevním řádu Jednoty. Dům Jednoty bratrské se údajně nacházel v někdejší ulici Na Skrchově, tj. v dnešní Bratrské ulici. Dále se traduje, ţe se bratrská fara nacházela nejen v ulici Na Skrchově, ale i v místech nynější fary katolické v Krajířově ulici. Jednota bratrská byla okolní českou a moravskou šlechto