Home

Reakce alkoholů s hydroxidem

• Reakce halogenderivátu s hydroxidem alkalického kovu: R-X + NaOH → R-OH + NaX • Hydrolýza esterů (produktů esterifikace: reakce karboxylové kyseliny a alkoholu; přirozeně se vyskytují například v tucích) : R-COO -R' + H2O → R-COO H + R'-OH • Redukce karbonylových sloučenin (např. nascentním vodíkem) Chemické vlastnosti alkoholů: 1) Štěpení vazby H - O (kyselý charakter alkoholu) Alkoholy jsou méně kyselé než voda, jejich kyselost souvisí se strukturou a stoupá směrem od terciálního k primárnímu! Naproti tomu fenoly jsou kyselejší než voda, příslušnou sůl (fenolát) lze připravit reakcí s hydroxidem Reakce glycerolu s hydroxidem měďnatým v alkoholickém prostředí Alkalické hydroxidy srážejí z roztoků soli těžkých kovů jejich bydroxidy jako nerozpustné sraženiny. Například z roztoku měďnatých soli se přidáním hydroxidu sodného ihned vylučuje ve vodě nerozpustný modrý hydroxid mědnatý

eliminace: dehydratace, dehydrogenace (vznik aldehydů a ketonů) esterifikace: alkohol + (karboxylová) kyselina > ester a voda. alkoxoniové soli: hydroxysloučenina + kyselina. alkoholáty (fenoláty) = hydroxysloučenina + zásada: 2CH 3 CH 2 OH + 2Na > 2CH 3 CH 2 O - Na + (ethanolát sodný) + H 2 13. zapište rovnicí reakci fenolu s hydroxidem sodným (fenol se chová jako kyselina v přítomnosti hydroxidu sodného) 14. zapište rovnicí oxidaci primárního a sekundárního alkoholu (oxidační činidlo je molekulární kyslík) 15. zdrojem fenolů je: 16. jak lze vyrobit methano Kvalitativní reakce na polyalkoholy. Nejběžnější kvalitativní reakcí na vícesytné alkoholy je jejich interakce s hydroxidem měďnatým. Během reakce se hydroxid rozpouští a tvoří se purpurový chelátový komplex. Polyhydrické alkoholy: klíčoví zástupc Výroba alkoholů: hydratace propylenu: Fenoly: Reakce etherů s kyselinami a zásadami: teorie: diethylether: s kyselinou chlorovodíkovou, se sodíkem, s hydroxidem sodným: Výroby etherů: Výroba etherů z halogenderivátů a. reakce s alkalickými hydroxidy - pro svůj kyselý charakter reagují jednofunkční fenoly s alkalickým hydroxidem za vzniku fenolátů; reakce s diazinovou solí - při této reakci vznikají kopulační reakcí charakteristicky zbarvená azobarviva; reakce se rtuťnatými ionty (Millonova reakce) - jednofunkční fenoly reagují s dusičnanem rtuťnatým (Millonovo činidlo) za vzniku červeného zbarvení; Karbonylové sloučeniny - aldehydy, keton

Alkoholy

Uvedené reakce jsou zvratné . Hydrolýza poloacetalů i acetalů poskytuje směs původního aldehydu a alkoholu. Pozitivní výsledek důka-zu karbonylové skupiny Schiffovým činidlem. • Oxidací primárních alkoholů: 2 R-CH 2-OH + O2 → 2 R-CHO + 2 H2O Ketony je možné připravit například: • Oxidací sekundárních alkoholů Při reakci s hydroxidy vznikají soli karboxylových kyselin. Soli alkalických kovů jsou zpravidla dobře rozpustné ve vodě, proto se některé ve vodě nerozpustné kyseliny rozpouštějí v roztocích NaOH. Vodné roztoky těchto solí reagují zásaditě (hydrolýza karboxylátového aniontu) Můžeme to pozorovat při reakcí 1-chlor-but-2-enu s hydroxidem sodným, kde vzniká směs 2-buten-1-olu a 3-buten-1-olu. CH 3 CH = CH-CH 2-Cl + NaOH → CH 3 CH = CH-CH 2-OH + CH 3 CH (OH) -CH = CH 2. V anorganické chemii se ještě vyskytuje S N 1CB mechanismus. Nukleofilní substituce na nenasyceném uhlíkovém centr zmýdelnatění (alkalický hydrolýza) > reakce s hydroxidem alkalického kovu > vzniká glycerol a sůl; Vosky. tuhé, ve vodě nerozpustné látky (odolné oxidaci i hydrolýze) estery vyšších mastných kyselin a vyšších alkoholů (cetylalkohol C 16 H 33 OH) funkce: ochranná (odpuzuje vodu na listech rostlin, peří, srst), stavební. alkoholy a fenoly mají schopnost odštěpit ze svých molekul vodíkový kationt, z toho plyne, že: doplňte: alkoholy jsou hydroxyderiváty uhlovodíků, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na: doplňte: fenoly jsou hydroxyderiváty uhlovodíků, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na

- popsat a vysvětlit průběh reakcí, např. kyseliny octové s hydroxidem sodným a ethanolem, průběh hydrolýzy ethyl-acetátu v kyselém a bazickém prostředí - objasnit průběh reakcí, např. acetylchloridu s amoniakem, methanolem a kyselinou octovou, průběh hydrolýzy acetamidu a jeho dehydratac Hydroxy-karboxylové kyseliny obsahují ve své molekule kromě karboxylové skupiny ještě hydroxylovou skupinu a mají proto vlastnosti a reakce jak karboxylových kyselin, tak alkoholů. Často se udává poloha karboxylové skupiny řeckými písmeny Fenoly jsou ve srovnání s alkoholy mnohem kyselejší. To se projevuje jejich schopností reagovat např. s hydroxidem sodným za vzniku fenolátů na rozdíl od alkoholů, které alkoholáty poskytují reakcí s alkalickými kovy. Fenoly poskytují s chloridem železitým charakteristické zbarvení. Podobně reaguj a) kysele katalyzovaná reakce cyklohexanonu s diethylaminem b) kysele katalyzovanou reakci pentan-2-onu s propan-1,3-diolem c) o-ftaldialdehydu s hydroxidem sodným a následným okyselením HCl 4. Nakreslete produkty reakcí acetofenonu s: a) NaBH 4, poté H 3 O+ b) methanol, kat. HCl c) CH 3MgBr, poté H 3 O+ d) NH 2 OH, kat. HC • Estery dvojsytných alkoholů s dvojsytnými kys. • Reakcí s hydroxidem připravíme příslušné soli karboxylových kyselin. CH 3-CO-O-CO-CH 3 + 2 KOH → 2CH 3-CO-OK + H 2 O Důležitá je reakce acylhalogenidů s alkoholy za vzniku esteru a halogenvodíku. CH 3 COCl + CH 3 CH 2OH → CH 3 COOCH 2 CH 3 + HCl. 5. Amid

PPT - KARBOXYLOVÉ KYSELINY PowerPoint Presentation, free

Alkoholy, Fenoly a Ether

5.3.2 Reakce kovu s kyselinou; 5.3.3 Reakce kovu s nekovem; 5.3.4 Reakce oxidu kovu s oxidem nekovu; 5.3.5 Reakcí kyselinotvorného oxidu s hydroxidem; 5.3.6 Reakcí zásadotvorného oxidu s kyselinou; 5.3.7 Reakce dvou solí; 5.4 Hydrolýza solí; 5.5 Tvrdost vody; 5.6 Krasové jevy; 5.7 Vlastnosti a použití vybraných solí; 5.7.1 Soli v. Bimolekulární S N ale nemusí probíhat vždy. Na reakci chlorethanu s hydroxidem sodným je dobře vidět, že tu dochází k bimolekulární S N. Konečným případem totiž je ten, kdy je roztok NaOH koncentrovaný a v takovémto případě bude docházet k eliminaci. Koncentrace tedy ovlivnila průběh reakce názvosloví alkoholů a fenolů 13. zapište rovnicí reakci fenolu s hydroxidem sodným (fenol se chová jako kyselina v přítomnosti hydroxidu sodného) za účasti mědi jako katalyzátoru, teplota reakce je 300 (C 21. k čemu se využívá nitroglycerin (2 Kvantitativní reakce na vícesytné alkoholy. Nejběžnější kvalitativní reakcena vícemocných alkoholech je jejich interakce s hydroxidem měďnatým. Během reakce se hydroxid rozpouští, čímž vzniká chelátový komplex fialové barvy. Vícesytné alkoholy: hlavní zástupc názvosloví alkoholů a fenolů 15. zapište rovnicí reakci fenolu s hydroxidem sodným (fenol se chová jako kyselina v přítomnosti hydroxidu sodného) 20. zapište rovnicí dehydrataci ethanolu za účasti kyseliny sírové - nápověda - eliminace, produkty reakce voda a ethen 21. zapište rovnicí nitraci fenolu, OH skupina je.

Alkoholy, fenoly, ethery, thioly - Uč se online! - Vše co

Reakce: 1. Neutralizace - s hydroxidem, vzniká sůl kyseliny: CH 3 COOH + NaOH ---> CH 3 COONa + H 2 O (Soli karboxylových kyselin s velkým počtem atomů uhlíku = mýdla.) 2. Esterifikace - s alkoholem, vznikají estery karboxylových kyselin: CH 3 COOH + CH 3 OH ---> CH 3 COOCH 3 + H 2 O (Estery jsou základem mnoha přírodních vůní. terciální alkoholy neoxidují (silná oxid. činidla > uhlovodíky s násobnou vazbou + voda) Použití glycerolu a fenolu při výrobě výbušnin. glycerol + kyselina dusičná > esterifikace > glyceroltrinitrát (nitroglycerin) z fenolu: 2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová) Reakce. substituce; oxidac Reakce kyseliny octové s hydroxidem sodným, vzniká voda a sůl ( octan sodný) Reakce kyseliny s kovem - vzniká sůl a vodík, např. reakce kyseliny octové s hořčíkem. Rozklad kyseliny octové na skládkách odpadů - vznikají 2 plyny( součást bioplynu + skleníkový efekt) Učebnice str. 52/10 - tabulka, 11 - reakce se taví s hydroxidem draselným za přítomnosti kyslíku (rovnice 1) za vzniku zelené látky X. oxidacím primárních alkoholů na aldehydy. aktivitu. V této úloze (mimo jiné s využitím Baylis-Hillmanovy reakce) si jeden z derivátů pyrimidinonu připravíte. Výchozí látkou je methyl-4-formylbenzoát Jako většina alkoholů , isopropylalkohol reaguje s aktivními kovy , jako je draslík , za vzniku alkoxidů , které lze nazvat isopropoxidy. Reakce s hliníkem (iniciovaná stopa rtuti ) se používá k přípravě katalyzátoru isopropoxid hlinitý . historie . V roce 1920 standardní olej nejprve vyrobil izopropylalkohol hydratací propen

Esterifikace je reakce: alkoholů s anorganickými kyselinami alkoholů s karboxylovými kyselinami alkoholů se silnými zásadami kyrboxylových kyselin se silnými zásadami. Reakcí octanu ethylnatého s hydroxidem sodným vznikne: octan sodný a ethylalkohol heptanová kyselina ether a kyselina mléčná kyselna octová a ether To je redoxní reakce. Br 2 snižuje, získává elektrony, spojením s vodíky; zatímco SO 2 oxiduje, ztrácí elektrony, když vytváří více kovalentních vazeb s jinými kyslíky, jako v kyselině sírové. Použití Příprava bromidů. Bromidové soli mohou být připraveny, pokud HBr (ac) reaguje s hydroxidem kovu Esterifikace je reakce: alkoholů s anorganickými kyselinami alkoholů s karboxylovými kyselinami alkoholů se silnými zásadami karboxylových kyselin se silnými zásadami. Reakcí octanu ethylnatého s hydroxidem sodným vznikne: octan sodný a ethylalkohol heptanová kyselina ether a kyselina mléčná kyselina octová a ether Disacharidy, vícesytné alkoholy, poskytují vhodnou kvalitativní reakci s hydroxidem měďnatým, tj. když se k čerstvě vysráženému hydroxidu měďnatému přidává vodný roztok, ve vodě nerozpustná modrá sraženina Cu (OH) 2 se rozpustí za vzniku tmavě modrého roztoku

Při reakci tohoto komplexu s glukózou bude docházet k redukci komplexu a vzniku rezavé sraženiny Cu 2 O. Tímto se potvrdí positivní Fehlingova reakce, která je typická u všech monosacharidů. Tímto způsobem se v lékařství dokazuje cukrovka, pomocí jejího výskytu v moči Reakce propylmagnesiumbromidu s acetonem Syntéza 2-methylpentan-2-olu je příkladem přípravy terciárních alkoholů reakcí alkylmagnesiumhalogenidu (Grignardova činidla) s ketonem. který bývá částečně pasivován oxidem/hydroxidem hořečnatým. Naleptáním povrch

Vícesytné alkoholy: charakteristika, příprava a použití

• reakce probíhá za teplot nad 100 °C v přítomnosti halogenalkanů, alkoholů apod. s chloridem hlinitým, případně s jiným halogenidem Al 3+ • reakce je zahájena vznikem karbkationu účinkem Lewisovy kyseliny • karbkation odtrhne vodík z alkanu a následně tento izomeruj Reakce tuků a olejů = zmýdelnění = alkalická hydrolýza - reakce tuků s hydroxidem sodným nebo draselným, při kterých vznikají mýdla (sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin) sodná mýdla - tuhá - mycí, čistící a prací prostředky. draselná mýdla - mazlavá - dezinfekční mýdla. Pokus Následující reakce zapište chemickou rovnicí. a) reakce oxidu uhelnatého s hydroxidem sodným b) esterifikací připravte rumovou esenci- mravenčan ethylnatý c) hydratace sloučeniny pent-1-en d) polymerace buta-1,3-dienu a styrenu e) z příslušné kyseliny připravte ftalanhydrid 33 Reakce s alkylhalogenidy halogenidu vede k tvorbě sekundárních alkoholů. Dodržování NaHS03 přispívá k tvorbě hydrosulfitových (bisulfitových) derivátů. Stojí za zmínku, že pouze methyl ketony jsou schopny reagovat v tukových sériích. Kromě ketonů mohou aldehydy rovněž reagovat s hydrogensiřičitanem sodným

Reakční mechanismy - Jergy

5. Reakce alifatických primárních aminů s kyselinou dusitou - (viz alifatické aminy) R-NH2 + HNO2 R-OH + N2 + H2O. Redukce kyslíkatých sloučenin - oxidačních produktů alkoholů (aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin aj 4 Reakce 4.1 Esterifikace Reakce alkoholu (odštěpuje se vodík, až tři z glycerolu) s kyselinou (odštěpuje se hydroxy skupina) za vzniku esteru (lipidu) a vody. Př: glycerol + kys. palmitová -> tripalmitid + voda 4.2 Žluknutí (oxidace dvojných vazeb Také chemické reakce urychlují. Bílkoviny s katalytickou funkcí nazýváme: Pohyb bakterií, jednobuněčných organismů nebo spermií zajišťuje bílkovina, která je součástí bičíku a nazývá se: Příkladem hormonu patřícího mezi bílkoviny je hormon, který vylučuje slinivka břišní a udržuje stálou koncentraci cukru v.

Video: Funkční analýza organických sloučeni

Při nich činidla působící jako donor elektronového páru napadají částečně kladně nabitý atom uhlíku, vytváří s ním novou vazbu za současného odštěpení halogenidového aniontu. Příkladem může být reakce jodethanu s alkalickým hydroxidem (NaOH), nebo alkalickým alkoholátem(CH3 - CH2-ONa) Zahříváním alkylhalogenidů s hydroxidem sodným nebo vodou se získají alkoholy. Reakce s alkoxidy nebo aryloxidy poskytne ethery při Williamsonově etherové syntéze; reakce s thioly poskytne thioethery. Alkylchloridy snadno reagují s aminy za vzniku substituovaných aminů 25. Uvažuj následující reakci s neznámým produktem Y. Vyber látku, která představuje látku Y. 4NH. 3 + 5O 2 → 4NO + 6 Y a) O3 0 -b) H2O +0 . c) H2 0 -d) H. 2. O. 2. 0 -26. Le Châtelierův princip předpovídá, že systém v rovnováze bude mít při snížení teploty snahu posunout rovnováhu této reakce N. 2O 4(g) 2NO 2(g) ∆H. Zaměření otázky - Reaktivita. 9 - Chlorace nitrobenzenu. 4 - Acetylace benzenu. 7 - Reakce methylaminu s 1-chlor-4-nitrobenzenem. 16 - Chlorace 3-methylhexanu. 10 - Bromace 2-methylpropanu. 11 - Bromace methylcyklohexanu. 12 - Chlorace methylcyklohexanu. 13 - Chlorace 2-methylpropanu Reakce kyselin: dobrovolné (budoucí gymnazisté to zajisté rádi vyřeší)!! 1. disociace (štěpení na ionty): kyselina ethanová se štěpí na octanový anion + kation vodíku. CH3COOH -----→ CH3COO- + H+ . 2.neutralizace: reakce kyseliny s hydroxidem . kyselina octová reaguje s hydroxidem sodným a vzniká octan sodný a vod

Jeho typické reakce s nukleofily, které pokračují přes S N 2 mechanismus jak v kyselých (slabé nukleofily: voda, alkoholy) a alkalickém prostředí (silné nukleofily: OH -, RO -, NH 3, RNH 2, RR'NH, atd. ). Obecné reakční schéma je a konkrétnější reakce jsou popsány níže. Přidání vody a alkohol Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafíny. Tabulka prvních 10 alkanů Fyzikální vlastnosti alkoholů. Nukleofilní substituce (S Nu) Halogenderiváty reagují s nukleofily za vzniku různých produktů. Při reakci dochází k nahrazení halogenu nukleofilem (-OH, -NH 2 , -CN) 1. - princip substituce u reakce bromethanu s hydroxidem sodným - - eliminace u halogenderivátů - - reakce brommethanu s.

Aldehydy - Wikipedi

Reakce butanu s nekovy 22 8. Reakce cykloalkanů s bromem a jodem 23 Homologická řada alkoholů 37 Homologická řada aldehydů 38 Neutralizace kyseliny octové hydroxidem sodným 49 Esterifikace 50 Příprava rumové esence 50 Ukázka přípravy rumu 51 16. Fenoly - hydroxyderiváty 52 Barevné reakce fenolů 52. (Reakce arylaminů), 28.4-28.7 (Pyridin, chinolin) b) J. McMurry y Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha 2015, kapitola 15 y Benzen a aromaticita, kapitola 16 y Chemie benzenu, 17.4.2 (Redukce esterů), 17.6.1 (Přeměna alkohol Ethanol strana 3 z 6 7.2 Podmínky pro bezpe č né skladování látek a sm ě sí v č etn ě. Ethanol, vzorec C 2H6O , Mr 46,07 g/mol, koncentrace 96 % CAS 64-17-5, nebyly chemické Informatika a výpočetní technika 1) Informatika a informace. (14.5.) Kyslíkaté deriváty - Alkoholy s. 54 dole - 58- přeíst si, opsat m odrý rámeek + vypsat si struþn informace k zástupcům alkoholů (s. 56 - 58), dále Fenoly s. 58 - přeíst, opsat modrý rámeek (19.5. Porcelánová miska, síťka, stojan, držák, železný kruh, skleněná tyčinka, kahan, třecí miska s tloučkem, lžička, hodinové sklo, zkumavka, zátka s odvodnou trubičkou, gumová hadička, odměrný válec, skleněné akvárium, voda, bezvodý octan sodný, natronové vápno (směs hydroxidu sodného a vápenatého) či hydroxid sodný /C 2+/

ELU

 1. Zpočátku reakce probíhá pomalu, je možné odsávací zkumavku mírně zahřát. Použijte na obličej ochranný štít. Po najímání plynu do zkumavky, proveďte jeho důkaz. 5 Otázky a úkoly pro žáky. 1) Doplňte stechiometrické koeficienty ve výše uvedené rovnici reakce
 2. Mezi jejich nejvýznamnější reakce patří jejich hydrolýza. Probíhá v přítomnosti kyselého katalyzátoru a vede ke karboxylovým kyselinám. Reakci se říká nitrilová syntéza. Estery vznikají reakcemi karboxylových kyselin s alkoholy. Lze je též připravovat reakcemi alkoholů s acylhalogenidy
 3. Velice snadno (bez použití obvyklého katalyzátoru) probíhá reakce resorcinolu s bromovou vodou (roztok Br2 ve vodě) za vzniku sloučeniny s empirickým vzorcem C6HBr3(OH)2. O jakou sloučeninu se jedná. 35. Kopulací 4-sulfobenzendiazoniové soli s naftalen-2-olem vznikne intenzivnně zbarvená látka Oranž II
 4. 1. vznikají oxidací primárních alkoholů: Karboxylové kyseliny, vznik. O. 2. vzniká nejprve aldehyd a později karboxylová kyselina. O. 2. O. 2. CH. 3. CH
 5. s alkoholem za přítomnosti bazického katalyzátoru. Vzniklé dvě vrstvy (esterová a glycerolo-vá) se musí separovat. Práce se pokouší objasnit, jaký vliv má použití různých alkoholů (methanol, butanol), olejů (řepkový se sluneþnicovým, řepkový s olivovým, olivový, palmový) a způsobů zastavení re
 6. Závěrečné pozorování zkumavek s Fehlingovým roztokem proveďte po 24 hodinách • kyselá - vzniká kyselina, reakce v žaludku, při rozkladu tuků • zásaditá (alkalická) - působení hydroxidu - vzniká sůl kyseliny, výroba mýdel -zmýdelňování esterů Hydrolýza esterů 8 Tento projekt je spolufinancován Evroým.
 7. Reakce ušlechtilých kovů (Bi, Hg, Cu, Ag atd.) s: a) kyselinou neoxidující (HCl) nebo oxidující zředěnou (H 2 SO 4 , 1:6) ušlechtilé prvky se v ní nerozpouštějí, tj. nereaguje b) kyselinou oxidující zředěnou (HNO 3 má i ve zředěném stavu oxidující vlastnosti) event

Název Chemická značka Protonové číslo Elektronová konfigurace Elektro-negativita Teplota (°C) Oxidační číslo český Latinský tání varu kladné záporné Lithium Lithium Li 3 [2He] 2s1 0,97 180,5 1347,0 I - Sodík Natrium Na 11 [10Ne] 3s1 1,00 97,8 882,9 I - Draslík Kalium K 19 [18Ar] 4s1 0,91 63,6 760,0 I - Rubidium Rubidium Rb 37 [36Kr] 5s1 0,89 38,9 688,0 I - Cesium Cesium. Halogenalkany reagují s nukleofily.Jejich molekuly jsou polární; atom uhlíku, na který je navázán halogen, je mírně elektronegativní, což vede ke snížené elektronové hustotě, v důsledku čehož je tento uhlík elektrofilní a proto dobře reaguje s nukleofily.. Substituce. Halogen v molekule alkylhalogenidu může být odstraněn a nahrazen jinou skupinou Který z uvedených prvků nepatří mezi halogeny: A) jod B) fosfor C) chlor B D) fluor 38. Do s bloku PSP nepatří prvek: A) baryum B) beryllium C) cín C D) sodík 39. Do s bloku PSP patří prvek: A) hořčík B) olovo C) chrom B D) wolfram 40. Který z uvedených prvků je nekov: A) jod B) vanad C) molybden A D) mangan 6 41 VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘVN OR AN KÁ M Pracovní listy Mgr. Renata Hančíková, RNDr. Miroslava Hermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002

Rozpustnost nižších alkoholů ve vodě Reakce s ftalanhydridem - příprava ftalein (hydroxidem vápenatým) a methanol spolu s nepatrným množstvím acetonu se oddělí destilací. Podle této metody výroby dostal triviální název dřevný líh Estery jsou deriváty vzniklé reakcí kyselin (jak organických, tak anorganických - kyslíkatých) s alkoholy. Při těchto reakcích se ze skupiny -COOH odštěpuje hydroxyl -OH a z alkoholů se odštěpuje vodíkový ion H + (jsou to velmi specifické reakce, při kterých se z kyselin uvolňuje paradoxně skupina -OH ačkoli je. I. neutralizace = reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody o octan sodný o hydrogenšťavelan sodný o propionan hlinitý II. esterifikace = reakce karboxylové kyseliny a alkoholu za vzniku esteru a vody, podmínkou kyselé prostředí (H 2 SO 4) ! Názvy esterů se tvoří od latinského názvu! formiát (kyselina mravenčí Například interaguje s hydroxidem měďnatým za vzniku komplexní sloučeniny modré barvy - glycerátu mědi. Tato reakce je kvalitativní pro všechny vícesytné alkoholy. Znaky pro něj a esterifikační reakce. To je reakce interakce s kyselinami, která vede k esteru Redoxní reakce 1A. Obecným znakem redoxních reakcí je a) vznik plynné látky c) reakce s kyslíkem b) chemické slučování d) změna oxidačních čísel 1B. Při oxidaci se oxidační číslo atomu a) zvětšuje c) neměn

Nápoje jsme nachali reagovat s kypřícími prášky a u alkoholů vždy reakce proběhla, tedy až na jeden.. Zajímalo by mně jak je možné, že jako jediná domácí višňovka s kypřícím práškem nijak nereagovala..(Veškeré podmínky byly stejné, jak u alkoholů tak u nealkoholických nápojů..) Předem děkuji za odpověď :-). Předpony a koncovky u substituce alkoholů, fenolů, aldehydů a ketonů Vyrábí se zahříváním oxidu uhelnatého s hydroxidem sodným za tlaku a vytěsněním kyseliny mravenčí Reakce kyseliny a ethanolu. Doplní Dana. Heterocyklické sloučeniny. Organické cyklické sloučeniny, ve kterých je v původním uhlíkatém. je reakce tuku s hydroxydem sodným nebo hydroxidem draselným, při kterém vznikají mýdla. Bílkoviny jsou makromolekulární látky složené z karboxylových kyselin , které jsou spojeny tzv. esterickou vazbou -CH-CO-

Nukleofilní substituce - Wikipedi

reakce organické chemii mechanismus průběhu reakce, fáze, využití reakce, příklad adice zvýšení počtu skupin vázaných na substrát místech kde byla původn Permanganát draselný (KMnO4) Struktura, Vlastnosti. manganistanu draselného (KMnO 4) je anorganická sloučenina tvořená skupinou manganu a přechodného kovu 7 (VIIB) - kyslík a draslík. Jedná se o tmavě fialovou sklovitou pevnou látku. Jejich vodné roztoky jsou také tmavě fialové; tyto roztoky se stávají méně fialovými. Karboxylové kyseliny mohou být syntetizovány působením CO 2 s Grignardovým činidlem. Karboxylové kyseliny mohou snadno reagovat s kovem tvořícím kov-karboxylát a plynný vodík. Reakce mezi karboxylovou kyselinou a hydroxidem kovu může také produkovat karboxylát kovu Ethery jsou třídou organické sloučeniny , které obsahují etherovou skupinu - kyslík atom připojený ke dvěma alkylovým nebo arylovým skupiny. Mají obecný vzorec R-O-R ', kde R a R' představují alkylové nebo arylové skupiny. Ethery lze opět rozdělit do dvou variant: pokud jsou alkylové skupiny stejné na obou stranách atomu kyslíku , jedná se o jednoduchý nebo. Zatímco u alkoholů je k odštěpení vodíkového atomu hydroxylové skupiny zapotřebí tak reaktivního činidla, jakým je alkalický kov (např. sodík), postačuje u fenolů k odštěpení vodíkového atomu hydroxid alkalického kovu

Lipidy - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

V přítomnosti alkalického glycerolu interaguje s hydroxidem měďnatým, získá se modrý komplex (jedna z kvalitativních reakcí). S kyselinami je reakce glycerolu doplněna tvorbou esterů. Interakce triatomického alkoholu s kyselinou dusičnou v přítomnosti H 2 SO 4 (koncentrace) vede k tvorbě nitroglycerinu 3.1.3 Chemické reakce metanolu 17 3.1.4 Výskyt v přírodě 18 neutralizací vápnem (hydroxidem vápenatým) a metanol spolu s nepatrným množstvím acetonu se oddělí destilací. Podle této metody výroby dostal triviální název dřevný líh. zapálení alkoholů pozorujeme modro-oranžový plamen. Tuto zkoušku proto nelze a) s obsahem oleje 3,5 % hmotnostních nebo více, pokud je viskozita při 100 °C méně než 9 × 10-6 m2 s-1 podle metody EN ISO 3104; nebo b) jejichž přírodní barva podle metody ISO 2049 (která je rovnocenná metodě ASTM D 1 500) je vyšší než 3, je-li jejich viskozita podle metod Produkty reakce acetonu s halogeny mají slzotvorné účinky. Benzaldehyd Benzaldehyd , kapalina hořkomandlové vůně, špatně rozpustná ve vodě. připravuje formylací Reimer-Thiemannovou reakcí z guajakolu, obsaženého v dřevném dehtu, chloroformem a hydroxidem draselným Enoly (též známé jako alkenoly) jsou alkeny s.

probíhá klasicky jako reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody: R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O. Octan sodný se ve vodě hydrolyzuje na slabou kyselinu octovou a silný hydroxid sodný, proto je vodný roztok octanu sodného zásaditý. Neutralizace a hydrolýza jsou tedy rovnovážné reakce, kde sůl kyseliny hydrolyzuje zásaditě Tato reakce probíhá řetězovým mechanismem, u chloru a fluoru velmi bouřlivě, až explozivně. Z primárních alkoholů se dají uhlovodíky připravit redukcí jodovodíkem. Jinou možností je rozklad alkalických solí karboxylových kyselin zahříváním s alkalickým hydroxidem, např.. Other related documents Vypracovane-otazky-orsak Exam 2017, questions and answers Exam 2017, questions and answers 3 prednaska ve wordu - Lecture notes 3 Řízení-tahák-moje-zkoušení tisku P 2 Teorie her 201 Názvosloví mastných kyselin. mastných kyselin v potravinách k demonstraci zdravotních efektů: n6/n3 ( ideální 5:1) pomr neříká nic o absolutním množství itatele i jmenovatele, jeho hodnota je stále stejná při různých kombinacích např. n6/n3 = 5:1, pokud a) n6 = 44g/den a n3 = 8.8 g/den b) n6 = 22g/den a n3 = 4.4 g/de Nadbytečný příjem mastných kyselin

Chemie učebnice - Webzdarm

Karboxylové kyseiny a jejich drivát

 1. ovÝch hydrogelŮ s mĚĎnatÝmi ionty interactions of humic hydrogels with cupric ions diplomovÁ prÁce master's thesis autor prÁce bc. david lang author vedoucÍ prÁce doc. ing. martina kluČÁkovÁ, ph.d. supervisor brno 201
 2. Acidobazické reakce (protolytické) - přenášeným typem iontu je vodíkový kationt, látka která ho uvolňuje se nazývá kyselina, látka která tento proton přijímá - zásada (neutralizace jako reakce kyseliny s hydroxidem). Reakce komplexotvorné - přenos celých skupin atomů. Podle termodynamik
 3. Spalování odpadních plastů s cílem získat energii, která by jinak musela být získána z jiných neobnovitelných zdrojů, můžeme též tedy považovat za druh recyklačního procesu. Plasty jsou snadno spalitelné běžně při teplotách kolem 900° C a mají ve srovnání s ostatními palivy vysoký energetický obsah
 4. 5.6.2 CHEMIE . Charakteristika vyučovacího předmětu. Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda spolu s fyzikou, přírodopisem a zeměpisem, navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a příroda a kooperuje s předměty vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce
 5. Reakce sodíku s vodou. 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 Probíhá bouřlivě, ale k zapálení dojde pouze, pokud sodíku zabráníme v pohybu, např. filtračním papírem na hladině vody. Draslík Reakce draslíku s vodou. 2 K + H 2 O → 2 KOH + H 2 Probíha bouřlivěji než u sodíku a k zapálení vodíku dojde i na volné hladin
 6. - při práci s hydroxidy používáme ochranné pomůcky - pevné hydroxidy nebereme do rukou - při potříštění hydroxidem postižené místo omýváme proudem tekoucí vody. Zástupci - vypsat z učebnice str.69. 3) Tento týden nemusíte nic posílat :

Příprava sulfidů (video) Thioly a sulfidy Khan Academ

 1. okyseliny S N 2 reakce Gabrielova metoda . 2 fosgen G G Vyskytuje se v nedozrálých plodech, patří mezi substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny), triviální název této kyseliny je hydroxyoctová. kyselina glykolová H H Tato reakce se týká derivátů karboxylových kyselin, které se štěpí vodou Vypisuje.
 2. ů se silnými kyselinami Reakcí silných kyselin s a
 3. Kyselina mravenčí, methanová kyselina HCOOH je kapalina o teplotě varu 100(C s leptavými účinky, silně čpící, ve vodě, bez omezení rozpustná. Vyrábí se zahříváním oxidu uhelnatého s hydroxidem sodným za tlaku a vytěsněním kyseliny mravenčí ze vyniklého mravenčanu sodného silnou anorganickou kyselinou
 4. S N - reakce halogenderivátu s hydroxidem CH 3I + NaOH → CH 3 OH + Na Další elektrofilní adice na dvojnou vazbu (Elektrofil - kov: : Další elektrofilní adice na dvojnou vazb Vodíkový kation jako elektrofilní činidlo napadá p vazbu mezi uhlíkem a vodíkem a v důsledku toho vzniká karbokation s kladným nábojem na.

Rejstřík otázek OC

 1. . 2 eldy spojené prostř. s iont. vodivostí (kapal. nebo pev. elektrolyt) elda indikační - redoxní reakce (vztah k měřené složce) elda referentní (pomocná) - reakce neovlivnitené změnami v anal. prostř
 2. Biochemie - učebnice pro gymnázia představuje komplexní řešení pro výuku biochemie na středních školách a zároveň svým zpracováním ukazuje nový standart pro tvorbu učebnic
 3. Jaký plyn přítomný ve vydechovaném vzduchu se účastní reakce? Zapište jeho reakci s hydroxidem vápenatým rovnicí a vyčíslete. ACIDOBAZICKÉ REAKCE 4 3 VLIV KONCENTRACE NA pH ROZTOKU KYSELINY 3.1 Pomůcky 1% roztok kyseliny octové 0,1% roztok kyseliny octové 0,01% roztok kyseliny octov

maturita - Eridanus s

 1. Br CH 3 CH 3 Cl NO 2 O 2 N CH 3 NO 2 NO 2 O 2 N. - chlorace benzenu C 6 H 6 + Cl 2 → C 6 H 5 Cl + HCl • nukleofilní: činidlo je částice se záporným nábojem nebo volným el. párem např. S N - reakce halogenderivátu s hydroxidem CH 3I + NaOH → CH 3 OH + Na Nejjednodušším příkladem je chlorace propanu (obrázek 80)
 2. Rozpustnost fenolu ve vodě lze ovšem zvýšit přidáváním zředěného roztoku hydroxidu sodného - fenol reaguje s hydroxidem sodným za vzniku fenolátu sodného a vody. Fenol se chová ve vodě jako slabá kyselina - je schopný odštěpit proton (H + ), vzniká fenolátový anion, který je stabilizován rezonancí (záporný
 3. Číslo patentu: 266590. Dátum: 12.01.1990 Autori: Velthuis Otto, Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse MPK: B01J 23/66, C07D 303/00 Značky: přípravy, oxidací, způsob, obsahující, ethylenu, vhodný, stříbro, katalyzátor, ethylenoxid Text:...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se.
 4. Czech. totéž platí v případě všech druhů použití ropných produktů jako rozpouštědel nebo paliv.2.příklady chemické přeměny:a)zpracování halogeny nebo sloučeninami halogenů:i)reakce s propylenem, který je přítomen v plynných ropných frakcích, se záměrem získat organické deriváty (například k získání propylenoxidu);ii)zpracování ropných frakcí.