Home

Hydroxid uhličitý vzorec

Hydroxid draselný - KOH Grafický vzorec: K-O-H Příklad 2. Hydroxid barnatý - Ba(OH) 2 Grafický vzorec: / O-H Ba nebo H-O-Ba-O-H \ O-H CHEMICKÉ VLASTNOSTI Hydroxidy reagují: 1) s kyselinotvornými oxidy; vzniká sůl a voda: 2KOH + Cl 2 O 7 = 2KClO 4 + H 2 O - chloristan draselný + voda 2)louhy s amfoterními oxidy; vzniká sůl a voda Hydroxid hlinitý (Al(OH) 3) je nejstabilnější sloučeninou hliníku za standardních podmínek. Je amfoterní: v silně kyselém prostředí tvoří kationty Al(OH) 2 +, v zásaditém prostředí vzniká tetrahydroxohlinitanový aniont [Al(OH) 4] −.Toto jsou dva nejčastější ionty ve zředěném roztoku.V koncentrovanějších roztocích vznikají polymerní ionty 1. Napiš vzorce: Oxid uhličitý Sulfid železitý Hydroxid stříbrný Bromid sodný Kyselina chlorovodíková Kyselina křemičitá Kyselina fosforečn Oxid uhličitý reaguje se silnými hydroxidy za vzniku solí, které se vyskytují ve dvou formách, jako uhličitany a hydrogenuhličitany (starším názvem kyselé uhličitany ); například s hydroxidem sodným vzniká buď hydrogenuhličitan sodný : CO 2 + NaOH → NaHCO 3, nebo při větším množství hydroxidu uhličitan sodný oxid O- I, sulfid -S -I, -fluorid F , chlorid Cl I, bromid Br-I, jodid I I, hydroxid OH-I, kyanid CN-I, síran SO 4 -I, uhli -itan CO 3 - I, siiitan SO 3 I, dusinan NO 3, fosforenan - I Základní kyseliny (názvy a vorce se nauíme zpamti): Kyselina sírová H 2SO 4 Kyselina fluorovodíková HF Kyselina uhliitá H 2C

Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH. Jedná se o silnou zásadu, podobně jako v případě ostatních hydroxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin, například hydroxidu sodného nebo draselného. Má podobu bílých hygroskopických krystalů. Je dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu. Prodává se jako bezvodý nebo jako monohydrát Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad dýchania a kvasenia a ako produkt horenia zlúčenín uhlíka vo vzduchu. Pri normálnom tlaku v neviazanej forme sa vyskytuje vo forme plynu, pri normálnom tlaku nestabilná pevná forma sa nazýva suchý ľad Chemie názvosloví a testy - Názvosloví halogenidů a hydroxidů - Urči vzorec halogenidu hydroxid olovnatý PbII 1II :OH ; 2 −I Pb :OH ; 2 hydroxid cíničitý SnIV 1IV :OH ;4−I Sn :OH ;4 3) Urči oxidační číslo a odvoď název hydroxidu. Mg (OH) 2 II - natý hydroxid hořečnatý Fe (OH) 3 III - itý hydroxid železitý Fe (OH) 2 II - natý hydroxid železnatý Li OH I - ný hydroxid lithný Co (OH) 2 II - natý hydroxid kobaltnatý Br 2 O 5 CO 2 3 Cr O 3 H

hydroxid se připojí přídavné jméno odvozené, stejně jako u normálních molekul, které jsme měli výše, od příslušného kysličníku. OH skupina- neboli hydroxidy mají oxidační číslo rovno -I ( H + O Hydroxid vápenatý patrí medzi silné zásady. Pri 512 ° C sa rozkladá na oxid vápenatý a vodu. V roztoku reaguje s kyselinami za vzniku vápenatých solí a na vzduchu reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého. Vyrába sa reakciou páleného vápna (oxidu vápenatého) s vodou alebo reakciou vápnika s vodou

Hydroxidy - Xantin

 1. japičitka (hydroxid lithný), Kupříkladu oxid o vzorci NO se psal jako kysličník dusičitý, kdežto kysličník uhličitý měl vzorec CO 2 (NO 2 byl přitom kysličník dusičelý). Neshody tyto působily obzvláště myslícím začátečníkům značné obtíže.
 2. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid arsenitý Oxid uhličitý Fluorid draselný Sulfid arseničný Hydroxid strontnatý Oxid dusnatý Hydroxid draselný Kyselina chlorovodíková Sulfid vápenatý Kyselina uhličit
 3. Oxid uhličitý reaguje se silnými hydroxidy za vzniku solí, které se vyskytují ve dvou formách, jako uhličitany a hydrogenuhličitany (starším názvem kyselé uhličitany); např. s hydroxidem sodným vzniká buď hydrogenuhličitan sodný: CO 2 + NaOH --> NaHCO 3, nebo při větším množství hydroxidu uhličitan sodný: CO 2 + 2 NaOH --> Na 2 CO 3 + H 2 O. V zelených rostlinách je oxid uhličitý asimilován v procesu zvaném fotosyntéza za katalytického působení.
 4. aniontu. Hydroxidový anion v nich má vždy náboj −1. Podstatné jméno je hydroxid, přídavné jméno se skládá z názvu prvku a příslušné koncovky. 11. Napište vzorce hydroxidů a. hydroxid mědnatý b. hydroxid železitý c. hydroxid hlinitý d. hydroxid draselný e. hydroxid titaničitý f. hydroxid lithný g. hydroxid amonný h. hydroxid berylnat

Hydroxid hlinitý - Wikipedi

6. Napiš vzorec těchto kyselin: uhličitá, dusitá, bromovodíková, chloristá, jodovodíková, chromová. 7. Napiš název těchto kyselin: HF, HNO, H 2 S, HMnO 4, H 2 SO 3 8. Vysvětli, jak vznikají v přírodě kyselé deště a jak je možné jim předcházet. 9. Napiš vzorec hydroxidu vápenatého (draselného, chromitého, zinečnatého). 10 Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov

Hydroxid strontnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Sr(OH)2. Jedná se o žíravinu. Vyskytuje se v bezvodé formě či jako monohydrát nebo oktahydrát. Hydroxid strontnatý Obecné Systematický název Hydroxid strontnatý Anglický název Strontium hydroxide Strontium hydroxide Německý název Strontiumhydroxid Sumární vzorec Sr(OH)2 Vzhled bezbarvé hranolové hygroskopické krystalky Identifikace Registrační číslo CAS 18480-07-4 1311-10- ChEBI 35105 SMILES [Sr+2. Všeobecný vzorec hydroxidov je MOH, kde M je katión kovu s oxidačným číslom +I. Vo vode ionizuje podľa rovnice: MOH → M + + OH- Názvoslovie. Podstatné meno - hydroxid. Prídavné meno - je odvodené od názvu hydroxidotvorného prvku + prípona, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu hydroxidotvorného prvku. Príklady hydroxidov

Hydroxid amonný vzorec •Vzorec zapíšeme Al(OH) 3. Hydroxid amonný NH 4 OH •Vodný roztok amoniaku NH 3 −NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH •Amoniak - velmi dobře rozpustný ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 cm³ vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpave Oxid thoričitý (Th O 2) Oxid cíničitý (Sn O 2) Oxid titaničit Oxid xenoničel. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, a proto ho můžeme přelévat z nádoby do nádoby. Vznikajíci oxid uhličitý; načerpáme do zkumavky a přelijeme do jiné zkumavky. Ke zkumavce přiložime hořící špejli, která by měla. účinkem CO2 zhasnout vzorec Charakteristická koncovka I X 2 O ný II XO natý III X 2 O 3 itý IV XO 2 ičitý V X 2 O 5 ečný, ičný VI XO 3 ový VII X 2 O 7 istý VIII XO 4 ičelý Napište vzorce oxidů a) oxid lithný b) oxid beryllnatý c) oxid hlinitý d) oxid uhličitý e) oxid arseničný f) oxid sírový g) oxid manganistý h) oxid osmičelý i) oxid sodn

Video: Oxid uhličitý - Wikipedi

název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. oxid lithný 2. oxid bromičný 2. oxid manganatý 3. oxid bromistý 3. oxid manganičitý 4. oxid bromný 4. oxid manganistý 5. oxid cínatý 5. oxid manganitý 6. oxid cíničitý 6. oxid manganový 7. oxid draselný 7. oxid měďnatý 8. oxid dusičitý 8. oxid měďn Hydroxid sodný, NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Ide o anorganickú látku. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách. Hydroxid sodný sa hojne používa v chemickom priemysle, hlavne ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, pitnej vody. Reakce. Hydroxid lithný se používá v systémech pro čištění vzduchu v kosmických lodích (kanystry s hydroxidem lithným v měsíčním modulu a ve velitelském modulu umožnily přežití astronautů v lodi Apollo 13), ponorkách a dýchacích přístrojích, kde odstraňují vydechovaný oxid uhličitý a vodu:. 2 LiOH·H 2 O + CO 2 → Li 2 CO 3 + 3 H 2 název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. název oxidu 1. oxid boritý 2. oxid bromičný 3. oxid bromistý 4. oxid bromný 5. oxid cínatý 6. oxid cíničitý 7. oxid draselný 8. oxid dusičitý 9. oxid dusičný 10. oxid dusitý 11. oxid dusnatý 12. oxid dusný 13. oxid fosforečný 14. oxid fosforitý 15. oxid fosforný 16. oxid gallný 17. oxid hlinitý 18.

Created Date: 11/25/2012 9:05:19 P Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2. Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna. Lze ho připravit také srážením při směšování.

Hydroxid lithný - Wikipedi

vzorec: český název: anglický název: Ag: stříbro: silver: Ag + kation stříbrný hydroxid hlinitý chlorid uhličitý: carbon tetrachloride: C F 4: fluorid uhličitý. Oxid uhličitý Názvosloví hydroxidů Pro kyanidy platí vše co pro binární sloučeniny. Pouze aniont není jeden prvek, ale sloučenina (CN)-I Vzorec z názvu tvoříme stejně jako u dvouprvkových sloučenin, jako aniont ale píšeme tuto skupinu s oxidačním číslem -I. Pokud je tent hydroxid draselný. hydroxid sodný. hydroxid vápenatý. hydroxid dusný. b) Uveď vzorec k názvu chlorečnan olovnatý uhličitý. uhelnatý. Napište vzorec zadaného iontu. a) anion chlorečnanový hydroxid niobičný d) CO 2. oxid uhličitý h) SrSe selenid strontnatý 7.) Napište vzorec: a) hydroxid cíničitý Sn(OH) 4 e) trichlormethan CHCl 3. b) nitrid vápenatý Ca 3 N 2. f) oxid boritý.

Oxid uhličitý - Wikipédi

 1. Doplň chemický vzorec: Doplň chemický název: Kyselina joditá H 2 CO 3 kyselina fosforná H 2 SO 4 kyselina fluorovodíková HBr sulfid uhličitý Al 2 S 3. Napiš vzorce hydroxidû. hydroxid sodný hydrox id zlneCnatý hydroxid železitý hydroxid lithný hydroxid mëd'nat
 2. hydroxid barnatý, hyperoxidů (O2-) a ozonidů (O3-). Sul dy jsou soli odvozené od kyseliny sirovodíkové H2S, obsahující síru v oxidačním čísle -II. Jsou to formální analoga oxidů, jejich vzorce a názvy se tvoří stejným způsobem jako oxidy. Obecný vzorec Příklad Název M2S K2S sul d draselný MS BaS sul d barnat
 3. Název látky + vzorec: Oxid uhličitý —————> CO2 Nahraný list prvku: Ne Název látky + vzorec: Oxid vápenatý —————> CaO Nahraný list prvku: Ano Název látky + vzorec: Oxid železitý —————> Fe2O3 Nahraný list prvku: An
 4. imálně 96 % NaOH roztoky: bezbarvé nebo slabě zakalené, slabě viskózní, typická koncentrace výrobku je buď 30 % nebo 50 % NaOH Dobře rozpustný při teplotách nad 20.
 5. Odpovědi - kyselinotvorné oxidy. Dokončete a upravte reakce. Dejte názvy všem sloučeninám. 1. N 2 O 5 + H 2 O =. N 2 O 5 + H 2 O =2HNO 3. oxid dusičný + voda = kyselina dusičná. 2. SO 3 + H 2 O =
 6. Vzorec kyseliny Název kyseliny Možné Tyto uhličitany se dají dokázat jednoduchým pokusem - nalitím octa do nádoby, vzniká oxid uhličitý a rozpustné soli. Trvalá tvrdost vody - je způsobena především rozpuštěným síranem vápenatým a hořečnatým.

Chemie názvosloví a testy - Názvosloví halogenidů a

 1. chemický vzorec. systematický název: P 2 O 5 : FeI 2 : K 2 S : SiO 2 : SF 6 : Hydroxid hlinitý : hydroxid dusičný : hydroxid hořečnatý : kyselina dusičná : kys. jodovodíková: HClO 4 : H 2 SiO 3 : H 2 MnO 4 : HClO 2 : KNO 3 : LiCO 3 : SbSO 4 : Cr(SO 4) 3 : BaCrO 4 : Hg(NO 2) 2 : AgNO 3 : Fe(SiO 3) 3 : dusičnan vanadičný.
 2. oxid uhličitý je plyn, který vzniká při hoření, je lehčí než vzduch, také vzniká při kvašení ovocné štávy na vzduchu společně s ethanolem oxid uhelnatý je bílý plyn, který vzniká při dokonalém spalování methanu, první pomoc, při nadýchání se oxid
 3. Hydroxid hlinitý (hydroxid hlinitý), chemický vzorec Al (OH) 3, z hydroxidu hlinitého. Je alkalický, ale také důležité, protože některé kyselé, mohou tak být nazýván hlinitan (H3AlO3), ale vlastní reakce s alkalickým vodným roztokem pro vytvoření čtyř-hydroxy-CO hlinitan Al (OH) 4 -
 4. CaO + H2O = Ca(OH)2 2 - Hydroxidy X(OH)-I Př: napište vzorec: hydroxid vápenatý (OH)-I Ca+II 2 1 Křížové pravidlo opět zajišťuje, aby součet oxidačních čísel v molekule = 0 1 * (+2) + 2 * (-1) = 0 Slyším-li hydroxid, automaticky píšu (OH)-I Hydroxid je VÁPENATÝ, proto kationtem je vápník se značkou Ca Podle koncovky.

Testy na značky prvků a názvosloví sloučenin. Teorie a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin Hydroxid sodný NaOH. Hydroxid draselný KOH. Hydroxid horečnatý Mg(OH) 2. Hydroxid železitý Fe(OH) 3. Hydroxid lítny LiOH. Hydroxid železnatý Fe(OH) 2. Hydroxid hlinitý Al(OH) 3 Vlastnosti hydroxidov. NaOH, KOH - biele tuhé látky, ktoré pohlcujú vlhkosť a oxid uhličitý zo vzduchu. Z tohto dôvodu sa musia uskladňovať v dobre. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Oxid uhličitý: vzorec, vlastnosti a aplikac 41040 005743-36-2 kalcium-butyrát 41120 10043-52-4 chlorid vápenatý 41280 001305-62- hydroxid vápenatý 41520 001305-78-8 oxid vápenatý 41600 012004-14-7 sulfohlinitan vápenatý 037293-22-4 41680 000076-22-2 kafr V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy. 41760 008006-44-8. Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde přítomna v oxidačním čísle II. Jeho vzorec je Cu (OH)2. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale pravděpodobně je to směs uhličitanu měďnatého CuCO3 a hydroxidu

hydroxid strontnatý (Sr (OH) ₂) je anorganická chemická sloučenina sestávající z iontů stroncia (Sr) a dvou hydroxidových (OH) iontů.Tato sloučenina se získá kombinací soli stroncia se silnou bází, což vede ke sloučenině alkalické povahy, jejíž chemický vzorec je Sr (OH) 2. Jako silná báze pro přípravu hydroxidu strontnatého se obecně používá hydroxid sodný. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s dalším prvkem. Název oxidů se skládá z podstatného jména oxid . a z . přídavného jména, jeho zakončení odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvk Uhličitan hlinitý ( Al 2 (CO 3 ) 3 ), je uhličitan z hliníku .Není dobře charakterizován; jeden orgán říká, že jednoduché uhličitany hliníku nejsou známy. Nicméně příbuzné sloučeniny jsou známé, jako je například základní hliníkové uhličitan sodný minerální dawsonite (NaAlCO 3 (OH) 2 ) a hydratované minerály bazický uhličitan scarbroite (Al 5 (CO 3 ) (OH. Soli Definice Soli jsou iontové sloučeniny složené z kationtů kovů (popř.amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin (kyselinový zbytek). Příklady. K + Cl- KCl chlorid draselný Na + SO 4 2- Na 2 SO 4 síran sodný NH 4 + CO 3 2- (NH 4) 2 CO 3 uhličitan amonný . Soli jsou iontové sloučeniny odvozené od kyselin náhradou atomu vodíku kovem nebo amonným kationtem NH 4 + . Jaký vzorec má oxid uhličitý? 1) Zapíšeme prvky sloučeniny. CO 2) Doplníme oxidační čísla prvků. Kyslík má v oxidech(- II). uhličitý - ičitý oxidační číslo uhlíku je IV 3) Použijeme křížové pravidlo: CIV O-II C 2 O 4 V tomto případě můžeme krátit 2: CO 2 lze-li, vykrátíme 4) Vzorec oxidu je CO 2.

d) název molekuly - oxid uhličitý. Jedinou (pro náš kurs) sloučeninou, ve které má kyslík jiné oxidační číslo než -II je peroxid vodíku H 2 O 2. Jelikož vodík má I, tak kyslík má v peroxidu -I. 1.2.2 Hydroxidy Hydroxidy jsou sloučeniny obsahující kovový kation a skupinu (OH)-1, tzv. hydroxidový anion Oxid uhličitý: vzorec, vlastnosti a aplikac . Avšak v podobě monomeru je oxid hořečnatý červený prášek. Oxid hořečnatý se připravuje spalováním hořčíku v kyslíkové atmosféře nebo tepelným rozkladem hydroxidu hořečnatého. Hydroxid hořečnatý Mg(OH) 2 je bílý prášek, velmi málo rozpustný ve vodě hydroxid sodný. Při práci s hydroxidem sodným je nutné používat ochranné kousky prádla, jako je v kontaktu s pokožkou opouští vážné popáleniny. Soda v kombinaci s octem . Chemický vzorec octa a jedlé sody je zhášení reakce, která vyrábí vodu, oxid uhličitý a soli kyseliny octové

a) hydroxid vápenatý. b) hydrid vápenatý. c) peroxid vápenatý. 20. Kyselina chlorná má vzorec: a) HClO3. b) HClO . c) HClO2. 21. Látka o hustotě 2 g/ml zaujímá v nádobě objem 4 cm3. Jaká je její hmotnost? a) 8,0 g. b) 5,0 g. c) 0,5 g. 22. Který z následujících prvků . nepatří. mezi alkalické kovy . a) berylium . b. 5) Odvození vzorce z názvu Př. Jaký vzorec má oxid uhličitý? 1) zapsat prvky sloučeniny: CO 2) doplnit známá oxidační čísla: kyslík (- II) uhličitý uhlík (IV) 3) křížové pravidlo: CIV O-II C 2 O 4 lze-li, vykrátíme 4) CO 2

Chemické názvosloví - referát - Seminárky, referáty

Hydroxid vápenatý - Wikipédi

 1. Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 . Matematika . 1. ročník . Čísla 0-20; Početní operace; Závislosti a vztah
 2. Vzorec oxidů lithia, vlastnosti, rizika a použití / Chemie Mezi nerosty pro kamenickou výrobu počítá taky štěpné břidlice Oxid uhličitý zabraňuje rozmnožování mikroorganismů, takže sycená voda vydrží déle než tichá, kterou je třeba skladovat v ledničce a co nejrychleji vypít. Oxid lithný a hydroxid lithný.
 3. 41)Z chloridu sodného se vyrábí chlor a hydroxid sodný. 42)Fluorid vápenatý slouží k výrobě fluorovodíku. 43)Chlorid sodný se ve větší míře s oblibou přidává před konzumací do piva. 44)Vzorec chloridu manganatého je MgCl 2. 45)Kyseliny jsou kyselé a hydroxidy sladké. 46)NO a N
 4. Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití. Hydroxid draselný vločky je.
 5. Vlastnosti KOH hydroxid sodný NaOH hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 hydroxid uhličitý Sn(OH) 4 hydroxid křemičitý NOH hydroxid lithný N(OH) 2 hydroxid boritý N(OH) 3 hydroxid železitý NH 4 (OH) hydroxid nikelnat Reakcí tetrahydridohlinitanu lithného s vodou dochází k jeho rozkladu na hydroxid hlinitý, hydroxid lithný a vodík
 6. kyselina chlorná HClIO II -natý(á) oxid uhelnatý CIIO III -itý(á) hydroxid železitý FeIII(OH) 3 IV -ičitý(á) oxid uhličitý CIVO 2 V V-ičný(á), -ečný(á) kyselina chlorečná -I - kyselina kyanovodíková H . Do kdy roste dětem noha. Odvody v eu. Samolepky na facebook ke stažení zdarma. Zlatý zub cena
Oxid fosforečný | oxid fosforečný tvoří nejméně čtyři

Historické české názvoslov

Na 2 O 2 1− oxid sodný název vzorec 1. oxid rtuťnatý 2∕2 2∕2 − HgO 2. bromid hořečnatý 1 MgBr 2− 2 3. oxid dusný 2 2− N 2 O 4. oxid bromičný 2 5− Br 2 O 5 5. chlorid rtuťný 1 HgCl 1− 6 a) oxid lithný b) oxid beryllnatý c) oxid hlinitý d) oxid uhličitý e) oxid arseničný f) oxid sírový g) oxid manganistý h. Oxid železitý Fe 2 O 3 je červená pevná látka, která má schopnost jinou látku zabarvit, proto se používá jako pigment. Oxid železnatoželezitý Fe 3 O 4 (FeO ∙ Fe 2 O 3) vzniká působením vodní páry na rozžhavené železo. Hydroxid železitý Fe (OH) 3 vzniká srážením roztoků železitých solí roztokem alkalického

Učebnice chemie - oxid uhličit

1 18 I. A VIII. A 1,00794 4,003 1H 2 13 14 15 16 17 2He 2,20 II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A Vodík Helium 6,941 9,012 18,998 10,811 12,011 14,007 15,999 18,998. V tomto článku jsme se snažili odhalit všechny aspekty provozu kondenzačních kotlů. Chcete-li ušetřit čas, doporučujeme použít obsah pro procházení.. Hydroxid sodný CO 2 Kyselina chlorovodíková H 2 SO 4 Oxid hlinitý HCl Kyselina fosforečná K 2 SO 4 Sulfid stříbrný Ag 2 S Síran draselný H 3 PO 4 Dotvoř vzorce a propočti rovnici: LIOH + H 2 SO 4 → H 2 O + Li SO 4 Ca(OH) 2 + HNO 3 → H 2 O + Ca NO 3 Jméno: Spoj se správnými vzorci: Kyselina sírová NaOH Oxid uhličitý Zn Pokud je ale u názvu i vzorec, máme půl hotovo. Zde je pár vzorců i s českým překladem: čísla znamenají dolní indexy, pokud před nimi není tečka. (OH)3 hydroxid americit CBr2Cl2 dibromid-dichlorid uhličitý Tabulka přípon (koncovek) oxidačních čísel !!! nutno znát nazpaměť !!! Oxidační číslo Koncovka Příklad I -ný sulfid železný, tzn. železo má oxidační číslo I (1) II -natý oxid uhelnatý , tzn. uhlík má oxidační číslo II (2) III -itý hydroxid železitý , tzn., že železo má oxidační číslo IV -ičitý oxid uhličitý CIVO-I

ZŠ Školní 226 Kaplic

 1. Látka: Oxid uhličitý (g) Vzorec: CO 2: C° pm střední J K-1 mol-1: 46,39: C° pm (J K-1 mol-1) a: 30,71: b.10 3: 28,23: T horní: K: 3000 (ΔH° SL) 298 kJ mol-1-393,51 (ΔG° SL) 298 kJ mol-1-394,37: S° 298 J K-1 mol-1: 213,67: Konstanty Antoineovy rovnice (log, kPa, °C
 2. vzorec: NaCl. v přírodě sůl kamenná oxid uhličitý + hydroxid draselný → uhličitan draselný + voda. CO. 2 + 2KOH → K 2 CO 3 + H 2. Ooxid siřičitý + hydroxid hořečnatý → siřičitan hořečnatý + voda. SO. 2 + Mg(OH) 2 → MgSO 3 + H 2.
 3. Hydroxid sodný je alkalický kov mající chemický vzorec NaOH. Obecný název pro hydroxid sodný je louh sodn To znamená, že hydroxid sodný může absorbovat vodní páru a oxid uhličitý z atmosféry. Rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě je vysoce exotermní
 4. Hydroxid sodný je hydroxid kovu, který má chemický vzorec NaOH. To znamená, že hydroxid sodný může absorbovat vodní páru a oxid uhličitý ze vzduchu, když je vystaven normálnímu vzduchu. Použití hydroxidu sodného zahrnuje jeho použití při výrobě mnoha mýdel a detergentů, výrobu léčiv, jako je aspirin, kontrolu.
 5. Chemie názvosloví. Najděte správný název sloučeniny K 3 PO 4. fosforitan draselný. fosforečnan draselný. fluorečnan sodný. fosforečnan sodný
 6. Jejich vzorce jsou totožné se vzorci původních sloučenin a jejich názvy také odvozujeme od názvu původní sloučeniny příponou -ová HCN kyselina kyanovodíková H 2 S sulfan (používá se i triviální název sirovodík) SiH 4 silan Vzorce hydroxidů odvodíme tak, že k příslušnému atomu tvořícímu hydroxid připojíme.

Chemické názvosloví - anorganik

Hydroxid sodný není považován za látku PBT/vPvB v příloze XIII Nařízení 1907/2006 REACH. ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Název látky Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Obsah (%) Hydroxid sodný (NaOH) 011-002-00-6 215-185-5 1310-73-2 min. 98, Jaký je vzorec a název sloučeniny, která se vyskutuje jako plyn, používá se jako sucý led, vzniká při kvašení a dýchání. Rostliny ho potřebují k dýchání. oxid uhličitý; CO Hydroxid sodný můžeme koupit v každé drogerii, využívá se totiž k čištění ucpaných odpadů. Také se používá pro výrobu mýdla. Oxid uhličitý - CO 2 Je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je obsažen ve vzduchu. Uvolňuje se při dýchání. Vzniká také při spalování paliv (uhlí, zemní plyn, benzín atd.) Oxidy. Binární (dvouprvkové) sloučeniny kyslíku s dalším prvkem se nazývají oxidy. Dříve se používal název kysličník. Oxidy obsahují ve své molekule oxidový anion O 2-.. Oxidy vznikají odtržením 2 atomů vodíku z vody (H 2 O). Proto má kyslík ve všech oxidech oxidační číslo II-

Hydroxid strontnatý - Wikipedi

Hydroxidy - O škole - O škole - Deti a m

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Author: Milan Haminger Created Date: 10/06/2017 12:30:00 Last modified by: Milan Haminger Company: Biskué gymnázium Brn Hydroxid sodný se však nepoužívá jako primární standard, protože je hygroskopický a absorbuje oxid uhličitý ze vzduchu. Reakce s kyselými oxidy. Hydroxid sodný také reaguje s kyselými oxidy, jako je oxid siřičitý

Hydroxid amonný vzorec, amoniak neboli azan (triviální

Hydroxid sodný - Wikipédi

hydroxid draselný + uhličitan železnátý . rtuť + síran stříbrný . hydroxid lithný + oxid uhličitý . síran sodný + chlorid barnatý . 3. Jaký objem vodíku se vylučuje pří reakci 20 g vápníku s kyselinou fosforečnou? ( 1 mol jakéhokoliv plynu má objem: V mol = 22,4 dm 3) Hydroxidy RNDr. Karin Kotlárová ZŠ Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice Hydroxidy trojprvkové zlúčeniny najznámejšie : hydroxid sodný NaOH hydroxid draselný KOH hydroxid vápenatý (CaOH ) 2 zložené z hydroxidotvorného prvku ( najmä kovového ), kyslíka a vodíka oxidačné číslo hydroxidovej skupiny OH je -I, lebo( O-II HI ), teda OH-I Názvy hydroxidov skladajú sa z dvoch.

název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1

Rozpouští se v roztocích sulfidů 4. chemický vzorec páleného vápna 5. soli kyseliny chlorovodíkové 4 hydroxid cínatý c) Fe(OH) 3 hydroxid železitý d) Ni(OH) 2 hydroxid nikelnatý NaF fluorid sodný g) Na 2O 2 peroxid sodný d) Na 3B borid sodný h) NaN 3 azid sodný Úloha 6: správné názv Napiš vzorec a) fluorid vápenatý b. a) oxid meďnatý, oxid uhličitý b) oxid meďný, oxid uhličitý c) sulfid meďnatý, oxid uhličitý d) oxid meďný, oxid uhoľnatý. 4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o hydroxidoch je nesprávne? a) Hydroxid olovnatým vzorec Pb(OH) 2

Hydroxid vápenatý - E 526 Doktorka

Hydroxid vápenatý sa vyskytuje prirodzene, ale zriedka vo svojej minerálnej forme ako portlandit, ktorý sa nachádza v niektorých sopečných a metamorfovaných horninách. (Hydroxid vápenatý vzorca - použitie hydroxidu vápenatého, vlastnosti, štruktúra a vzorec, 2005-2017) Molární hmotnost je fyzikální vlastnost definovaná jako množství dané látky dělený množstvím látky, takže je hmotnost jednoho molu látky. Molekulová hmotnost je definována od práva ideálního plynu (Rovnice Mendělejev-Clapeyronovou): kde - Tlak plynu, - Molární objem, - Hmotnost plynu, - Molekulová hmotnost. Hydroxid sodný , NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to silne hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku. Ide o anorganickú látku. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Pohlcuje oxid uhličitý zo vzduchu, čím vzniká uhličitan sodný, preto sa musí uchovávať v hermeticky uzavretých nádobách

PPT - Chemie - názvosloví PowerPoint Presentation, free

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

1, 2 - laboratórne pomôcky, chemikálie a vzorky, 3 - nalievanie kyseliny (hydroxidu a vody) podľa návodu), 4 - výsledok nalievania, 5, 6 - dopĺňanie skúmaviek vodou na približne rovnakú výšku (zľava: kyselina, voda, hydroxid), 7 - výsledok po dolievaní vody, 8, 9, 10 - zisťovanie pH univerzálnym indikátorovým papierikom, 11. DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY Dvouprvkové sloučeniny složeny ze 2 atomů mají všechny stejné zakončení: patří sem: kyslík + prvek síra + prvek halogen + prvek Chemické názvosloví - dvouprvkové zakončení: OXID HALOGENID SULFID HYDROXID název podstatné jméno + přídavné jméno speciální koncovky název prvku (základ) + základní pojem: atom nebo molekula má OČ rovno. Napíš vzorec -zadanie. Prečítaj vzorec-zadanie. Sulfid draselný. NaCl. Uhličitan horečnatý. CaCO3. Oxid sodný . PtS2. Voda . K2 SO. 4 Jodid dusičný. Mg(OH)2. Chlórnan uhličitý. K NO. Síran hlinitý. Ca (NO3) 2 Hydroxid meďnatý. BeSO. 4 Uhličitan amónny. Fe 2 (CO 3) 3 Foforitan kremičitý. Ru(SO 4) 4 Kyselina chrómová.

PPT - Názvosloví a chemické výpočty PowerPointPPT - Názvosloví oxidů PowerPoint Presentation, freeoxid vápenatýPPT - NÁZVOSLOVÍ PowerPoint Presentation, free download
 • Jak využit cukrovou řepu.
 • Co jsou šablony ve školství.
 • Napoleon whisky Monsieur Pascal.
 • Portál ZZO.
 • Mercedes S class cena.
 • Medovec recept.
 • O2 nejlevnější tarif.
 • Letní tábory.
 • Jak se mění rychlost světla když světlo proniká ze vzduchu do vody.
 • How to Train Your Dragon Temporary Tattoos.
 • Müller MIX jogurt.
 • Airsoft RPG.
 • Autodesk Inventor cena.
 • Swarovski bracelet for baby girl.
 • Svatba Humpolec.
 • OCI Questionnaire word document.
 • Bayeux Tapestry full.
 • Makeup 40.
 • Karton Ostrava.
 • Omsi 2 cars.
 • Kruppovy závody.
 • Sony A7 III accu.
 • Jak poznat trojského koně.
 • Maserati Quattroporte 2008.
 • Elektrická nůžková plošina.
 • Ducati merchandise 2021.
 • Doporučená délka švihadla.
 • Djembe meaning.
 • Karlštejn zákaz žen.
 • Mladí a hladoví dily.
 • Jak vyzdít oblouk.
 • Chrom pikolinát účinky.
 • Ryby a Váhy.
 • Goo goo dolls name.
 • Heureka matrace 140x200.
 • Závislá území.
 • Chorvatská kuchařka.
 • Oribe kondicionér.
 • Opalovací krém na problematickou pleť.
 • Android watch GPS.
 • Těhotenství v 34 letech.