Home

Perkutánní koronární intervence

Perkutánní koronární intervence (PCI), dříve angioplastika

Perkutánní intervence chronického uzávěru koronární tepny - komu, kdy a proč Roman Štípal, Martin Poloczek, Marek Sůva, Petr Kala Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU. Chronický uzávěr koronární tepny (CTO) je charakterizován jako úplné přerušení toku v koronární tepně trvající déle než 3 měsíce Koronární intervence (PCI) Perkutánní - tímto slovem je naznačeno, že se tato procedura provádí vpichem přes kůži Koronární - (anglicky coronary) - říká, že tato procedura se týká věnčitých tepen Intervence - je technika, pomocí které lze roztahovat (dilatovat) zúžené nebo uzavřené cévy - dnes tímto rozumíme roztažení balonku s následným nebo.

Perkutánní intervence chronického uzávěru koronární tepny

  1. Koronarografie, perkutánní koronární intervence Vážená paní, vážený pane, v předkládaném formuláři si přečtete informace o koronarografii a perkutánní koronární intervenci. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informova
  2. Perkutánní koronární intervence (PCI) je chirurgický zákrok používaný k léčbě zúžení z Koronární tepny z srdce nalezen v ischemická choroba srdeční.Tento proces zahrnuje kombinaci koronární angioplastika se stentováním, což je zavedení permanentní trubice ze síťoviny, která je buď vymývání léčiv (DES), nebo složená z holého kovu (BMS)
  3. Perkutánní koronární intervence. Abstract Percutaneous coronary intervention (PCI) of chronic total occlusions (CTO) is one of the most challenging procedures and complicated interventions on coronary arteries, needs high consumption of equipment and with high risk of complications. With concurrent strategies and technical equipment, the.
  4. Nekoronární intervence. Dárci orgánů Perkutánní koronární intervence. Jméno: Centrum kardiovaskulární.
  5. Perkutánní koronární intervence (PCI) vznikla proto, aby léčila ischemickou chorobu srdeční. Nemoc nastupuje tehdy, když se na podkladě aterosklerózy (kornatění tepen) sníží průtok ve věnčitých tepnách srdce natolik, že srdeční sval začne strádat. Může nastat infarkt myokardu, tj. odumření části srdečního svalu

Perkutánní koronární intervence - PCI (dfiíve PTCA - perkutánní translunilární koronární angioplastika) PCI spoãívá v roztaÏení nebo zprÛchodnûní zúÏeného místa vûnãité tepny balónkov˘m katétrem - cévkou, na jejímÏ konci je miniaturní roztaÏiteln˘ balónek URGENTNÍ PERKUTáNNÍ KORONáRNÍ INTERVENCE STENÓZY VE VěTVENÍ KMENE LEVÉ VěNČITÉ TEPNY S POUžITÍM DEDIKOVANÉhO BIFURKAČNÍhO STENTU Obr. 10.Implantace stentu Orsiro 3,5×22 mm z kmene směrem do RIA Obr. 11. Závěrečná kissing postdilatace odstupů RIA a RIM dvěma 3mm balonky Pantera Obr. 12 Perkutánní koronární intervence je jedním z pilířů léčby ischemické choroby srdeční. S invazivním charakterem výkonu a použitím an- titrombotické medikace souvisí riziko krvácení, které vede k nárůstu následných ischemických komplikací a zvýšení krátkodobé i dlou

Koronární intervence (PCI) I

Perkutánní koronární intervenc

Intervence můžeme rozdělit na koronární (související s věnčitými - koronárními tepnami) a nekoronární (všechny ostatní). Nejčastějším vyšetřením a výkonem je koronarografie a perkutánní koronární intervence (viz. níže) perkutánní koronární intervence - chronický kolateralizovaný uzávěr - ischemie - viabilita Definice a epidemiologie Chronický uzávěr koronární tepny (CTO - chronic total occlusion) je charakterizován jako úplné přerušení toku v koronární tepně trvající déle než 3 měsíce Přímá perkutánní koronární intervence (pPCI) se stala metodou volby u těchto nemocných. Nyní se dále hledá, jak využít v kombinaci výhod trombolytické léčby podané nemocnému ihned a následné PCI provedené po převozu do PCI centra. Takový postup se nazývá facilitovanou PCI Perkutánní koronární intervence chronického uzávěru věnčité tepny vedená intravaskulárním ultrazvukem Ahmad Zohoor, Roman Ondrejčák, Marian Bystroň Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Karlovy Vary Adresa pro korespondenci: MUDr. Ahmad Zohoor, Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 731/19, 360 66.

Anotace: Cílem diplomové práce bylo popsat prostřednictvím metod deskriptivní statistiky benefity radiálního přístupu u perkutánní koronární intervence u pacientů s diagnostikovanou ischemickou chorobou srdeční Perkutánní koronární intervence (PCI) na ramus marginalis sinister (RMS). Povytažení vodícího drátu ze sekundární větve do hlavní tepny s ověřením prográdního toku do obou větví. Animace 1-4E. Perkutánní koronární intervence (PCI) na ramus marginalis sinister (RMS). Vodič přemístěn do periferie hlavní větve, od. Perkutánní koronární intervence - PCI (dříve PTCA - perkutánní koronární angioplastika) PCI spočívá v roztažení nebo zprůchodnění postiženého místa věnčité tepny balónkovým katétrem - cévkou, na jejímž konci je miniaturní roztažitelný balónek Perkutánní koronární intervence (PCI). Tento termín v posledních letech postupně nahrazuje dosud hojně užívaný starší výraz perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA). Pod PCI rozumíme jakoukoli katetrizační intervenci na věnčitých tepnách Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 3 Perkutánní koronární intervence je představitelem intervenčních katetrizačních metod. Její význam je ve zprůchodnění cévy zúžené aterosklerotickým procesem. Spočívá v zavedení katetru přímo do zúžené cévy, jejím roztažení balónkem a eventuálním vyztužení stentem

Perkutánní koronární intervence je náročná metoda, během které může dojít ke klinicky manifestnímu i subklinickému minimálnímu poškození myokardu. Toto jsme schopni detekovat zvýšením hladiny cTnT a cTnI po provedené intervenci. Vzestup troponinů po PCI je pozorován relativně často, po 12-74 % výkonů Perkutánní koronární intervence - PCI je ošetření - roztažení zúženého místa či uzávěru balón-kem, většinou doplněné o zavedení tzv. stentu (kovové výztuže, připomínající drobnou pružinku či síťovinu, jejímž hlavním účelem je snížení rizika opětovného zúžení). Zákrok většinou přímo navazu Koronarografie, PCI (perkutánní koronární intervence, angioplastika). Koronarografie je rentgenové kontrastní vyšetření srdečních (koronárních) tepen. Provádí je lékař - kardiolog na specializovaném

Perkutánní koronární intervence (PCI) je jednou z nejastji pou ívaných metod v kar-diologii. Trvale se zlep ující kvalita instrumen-tária, ir í vyu ití nových zobrazovacích metod, hodnocení funkního dopadu organických zmn a moderní doprovodná medikace do-volují e it stále slo itj í nálezy s vy í úsp Perkutánní - tímto slovem je naznačeno, že se tato pro - cedura provádí vpichem přes kůži. Koronární - říká, že tato procedura se týká věnčitých tepen. Intervence - obecně zákrok, zásah. > Perkutánní koronární intervence je tedy zákrok (zásah) v oblasti věnčité tepny prováděný vpichem přes kůži 24 Souhrn Doporučení ESC 2015 pro léčbu pacientů s non-STE AKS Tabulka 3 - Klinické implikace vysoce senzitivního stanovení srdečního troponinu Vysoce senzitivní stanovení ve srovnání se standardní V současné době se dá říci, že všichni pacienti s akutním koronárním syndromem a infarktem jsou léčeni výhradně metodou perkutánní koronární intervence, řekl Želízko. Kromě akutních stavů se metoda používá rovněž u pacientů s anginou pectoris, kteří mají vícečetné postižení věnčitých tepen a. mární perkutánní koronární intervence (PCI) nebo, není-li k dispozici včas, pomocí fi brinolytické terapie. • Pacienti s akutním diskomfortem na hrudi, ale bez přetrvávajících elevací úseku ST [non-elevace úseku ST (NSTE-AKS)] vykazují změny EKG, které mohou zahrnovat přechodné elevace úseku ST, trvalé neb

Selektivní koronarografie (SKG), perkutánní koronární intervence (PCI). Postup při vyšetření. Katetrizační vyšetření se provádí na katetrizačním sále pod rentgenovým přístrojem PCI, perkutánní koronární intervence je často označovaná starším názvem angioplastika koronárních cév. Během angioplastiky chirurg zavede hadičku do tepny ve slabinách nebo na zápěstí. Poté vede trubici směrem k postižené tepně kolem srdce. Nakonec zavede balónek nebo stent (kovovou trubičku) k otevření tepny Perkutánní koronární intervence Často navazuje ihned na koronarografii. Pomocí balonku a stentu (kovová nebo vstřebatelná výztuha) lze pod rentgenovou kontrolou za použití kontrastní látky zprůchodnit zúženou věnčitou tepnu (nejčastěji z důvodu aterosklerotického postižení)

Primárním cílem této studie je posoudit jejich bezpečnost a účinnost sezení, simultánní hybridní robotické asistované bypass koronární arterie (CABG) a perkutánní koronární intervence (PCI) při léčbě obstrukční mnohočetné koronární onemocnění tepen. Sekundárním cílem je posouzení a standardizace optima techniky operátora a srovnávací studie pacientů. Perkutánní koronární intervence (PCI) Léčba zúžení věnčitých tepen jejich roztažením pomocí takzvaných balonkových katetrů a ošetřením takto roztažených tepen implantací výztuže, která se nazývá stent Provádí se ihned v návaznosti na koronarografické vyšetření nebo plánovaně

Perkutánní koronární intervence jako základ komplexního terapeutického přístupu Kardiogenní šok patří i na počátku 21. století k nejzávažnějším a život ohrožujícím stavům, nejčastěji se vyskytuje v podobě komplikovaného akutního infarktu myokardu Perkutánní koronární intervence (PCI) je dnes standardní a účinnou léčbou ischemické choroby srdeční (ICHS). Stala se základní metodou léčby akutního koronárního syndromu (AKS) a variantou kardiochirurgické revaskularizace při léčbě chronické stabilní ICHS. Katetrizační léčba ICHS prošla v posledních dekádách. Skupina pacientů po PCI (PCI = perkutánní koronární intervence) je širokou skupinou nemoc - ných. Za rok 2017 bylo celkem 23 488 PCI, z toho v souvislosti se STEMI 5977 (1). Mezi nemocnými je třeba aspoň do určité míry rozlišovat mezi 2 typy nemocných, a to pacienty, kteří podstoupili zákro

PCI. perkutánní koronární intervence (dříve PTCA). Intervence v koronárních tepnách speciálním instrumentáriem, jejíž cílem je obnovit dobré prokrvení srdečního svalu (myokardu). Viz revaskularizace, infarkt myokardu. Zpět na Slovník Perkutánní koronární intervence (zkratka PCI) je zákrok, při kterém lékař zprůchodňuje zúženou nebo ucpanou koronární tepnu na povrchu srdce. Koronární tepny mají zcela zásadní význam pro činnost srdce - vyživují ho a dodávají mu kyslík. Cílem zákroku je obnovit průtok krve směre

Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Léčba akutního infarktu myokardu v éře perkutánní koronární intervence MUDr. Jiří Knot 2014 Při léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM) je velmi důležitým prognostickým faktorem doba od vzniku ischemie myokardu do dosažení reperfůze k provedení perkutánní koronární intervence (PCI), pak je vhodné zahájení podávání duální antiagregační léčby již před katetrizací (nejčas-těji 100 mg kyseliny acetylsalicylové (ASA) 1 × denně 3-4 dny před koronarografií + předléčení clopidogrelem 300 mg v den před vyšetření PCI - Perkutánní koronární intervence Kardiostimulace, EFV a intervenční arytmologické výkony Echokardiografie 24hod. ambulantní monitorace EKG 24hod. ambulantní monitorace TK Pracovní EKG Nejčastěji řešené problémy. Akutní koronární sydrom. Velkou skupinu tvoří nemocní přijatí k provedení specializovaných kardiologických vyšetření (nejčastěji koronarografie) nebo výkonů (perkutánní koronární intervence, primoimplantace nebo výměna trvalého kardiostimulátoru, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu apod.)

primární perkutánní koronární intervence (pPCI), jako hlavní metody terapie infarktu myokardu s elevacemi ST (STEMI), oproti trombolýze (TL). Mén ě je však již známo o tom, zda tento časný benefit p řetrvává i v dlouhodobém sledování. Metodika. Do studie PRAGUE-2 bylo za řazeno celkem 850 pacient ů V současné době se dá říci, že všichni pacienti s akutním koronárním syndromem a infarktem jsou léčeni výhradně metodou perkutánní koronární intervence, řekl Želízko. Kromě akutních stavů se metoda používá rovněž u pacientů s anginou pectoris, kteří mají vícečetné postižení věnčitých tepen a dříve. Poprvé byla tato metoda, tehdy ještě bez zavedení stentů, v Česku použita před 40 lety právě v IKEM. Dříve se těmto výkonům říkalo perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA), dnes se používá pojem perkutánní koronární intervence (PCI), který zahrnuje větší spektrum výkonů na tepnách. Od roku. Perkutánní koronární intervence. Jazyk: angličtina. Navrhnout úpravu zkratky PCI. Zkratku PCI najdete také v následujících kategoriích: > Medicína (Percutaneous Coronary Intervention ) > Počítače a informační technologie (Peripheral Component Interconnect

Perkutánní koronární intervence chronického uzávěru

  1. Perkutánní koronární intervence u akutního koronárního syndromu Spojená analýza dat ze studií TAPAS, TASTE a TOTAL přinesla nový pohled na aspiraci trombů u akutního STEMI. Aspirace trombů nebyla spojena s redukcí kardiovaskulární mortality, cévních mozkových příhod, TIA, rekurencí IM, trombózy ve stentu, srdečního.
  2. Základem léčby je co nejrychlejší zprůchodnění postižené tepny; v současnosti nejlepší známou technikou zprůchodnění je tzv. perkutánní koronární intervence (koronární angioplastika)
  3. Výzkumný tým Akutní koronární syndromy patří mezi průkopníky programu primární perkutánní koronární intervence (PCI) v České republice a mezi jedno z největších center. Hlavní činností výzkumného týmu je intervenční kardiologie, léčba ischemické choroby srdeční perkutánními koronárními intervencemi a.
  4. Intervence můžeme rozdělit na koronární (související s věnčitými - koronárními tepnami) a nekoronární (všechny ostatní). Nejčastějším vyšetřením a výkonem je koronarografie a perkutánní koronární intervence

Perkutánní koronární intervence - Centrum kardiovaskulární

Video: Zachránit srdce jde i bez operace - koronární intervencí

Pci perkutánní koronární intervence. Perkutánní koronární intervence (PCI), dříve angioplastika (PTCA) Tato často bezprostředně navazuje na koronarografii a pacient má tak opravu tepny provedenou již při svém prvním pobytu na sále intervenční kardiologie Koronární intervence (PCI) Perkutánní - tímto slovem je naznačeno, že se tato procedura provádí vpichem přes. Koronární angioplastika je výkon, který navazuje na koronarografii. Jde o ošetření -roztažení zúženého místa či uzávěru balónkem, většinou doplněné o zavedení tzv. stentu (kovové výztuže, připomínající drobnou pružinku či síťovinu, jejímž hlavním účelem je snížení rizika opětovného zúžení). V. SOUHRN Cíl. Řada randomizovaných studií prokázala v krátkodobém sledování výrazný benefit primární perkutánní koronární intervence (pPCI), jako hlavní metody terapie infarktu myokardu s elevacemi ST (STEMI), oproti trombolýze (TL)

Periprocedurální infarkt myokardu (PMI) je relativně častá komplikace perkutánní koronární intervence (PCI), která může mít prognostický význam. Cílem této randomizované studie bylo zjistit vliv sedmidenního předléčení vysokými dávkami atorvastatinu na výskyt periprocedurálního infarktu myokardu u pacientů. Katetrizační jednotka provádí jak výkony diagnostické (včetně pravostranných katetrizací, komplexního vyšetření srdečních vad a podobně) a terapeutické (perkutánní koronární intervence, implantace stentu) perkutánní koronární intervence (PCI), která může mít prognostický význam. Cílem této randomizované studie bylo zjistit vliv sedmidenního předléčení vysokými dávkami atorvastatinu na výskyt periprocedurálního infarktu myokardu u pacientů dlouhodob Je indikována primární PCI (perkutánní koronární intervence) v nejbližším kardiocentru. Ilustrační obrázek: I.A.C. van der Bilt, MD (ECGpedia.org) Pro transport pacienta ve stavu akutního IM je důležitý rychlý přesun na specializované pracoviště, kde mu bude uzavřená koronární tepna zprůchodněna (PTCA, perkutánní koronární intervence, PCI) Přehled řízení Co je perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA)? Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA) se provádí otevřít zablokované věnčité tepny způsobené ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a obnovit arteriální průtok krve k srdeční tkáně bez otevřené operaci srdce.

perkutánní koronární intervence NZI

Výborně! Zatímco trombolýza dokáže zrekanalizovat tepnu pouze v 65 % případů, primární perkutánní koronární intervence (pPCI) je úspěšná ve více než 90 %. Kromě toho je účinná jenom ve fázi čerstvého trombu, tj. méně než 3 hodiny od vzniku bolesti Cílem této diplomové práce je stanovit hladinu matrixové metaloproteinázy-2 a matrixové metaloproteinázy-9 metodou želatinové zymografie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří podstoupili implantaci koronárních stentů pomocí perkutánní koronární intervence, se zaměřením na sledování dynamiky hladin těchto enzymů 1.3 Perkutánní koronární intervence Perkutánní koronární intervence je rozší ření zúžené srde ční tepny speciálním balónkem s následnou implantací stentu. Mimo to mohou být použity ve speciálních indikacích metody odstra ňující aterosklerotický plát (p římá a rota ční aterektomie, excimer laser angioplastika

Péče o pacienta po perkutánní koronární - TRIBUN

Tato léčebná metoda se nazývá Perkutánní koronární intervence. Další možností volby je chirurgické řešení - přemostění uzavřeného místa - tzv. bypass, nebo medikamentózní léčba léky, které rozpouštějí sraženinu, případně ovlivňují aterosklerotický plát perkutánní koronární intervence, roztažení nebo zprůchodnění postiženého místa věnčité tepny, koronární angioplastika, zastentování Knihy Psycholog ve zdravotnictví -- autor: Kebza Vladimír, kolekti Metody k posouzení funk ní významnosti koronární stenózy a invazivní zobrazovací metody · · r Ñ Perkutánní koronární intervence (PCI) · · r Ñ Implantace okludér ½ · · r · Perkutánní implantace chlopní a další strukturální intervence na chlopních r · r · Endomyokardiální biopsie (EMB) r Ñ ·+ r Ta se nejčastěji provádí na končetinových tepnách, tepnách ledvin (PTRA - perkutánní transluminární renální angioplastika), koronárních (PTCA - perkutánní transluminární koronární angioplastika nebo nověji PCI - perkutánní koronární intervence), ale lze je zavést i do mozku a veškerých dalších tepen nad aortou. Dle výsledku koronarografie katetrizující lékař v případě nálezu významného zúžení či uzávěru některé z tepen indikuje ošetření této věnčité (koronánární) tepny pomocí balonkové angioplastiky (v dnešní době zpravidla nazývané perkutánní koronární intervence - PCI). Obdobně jako při koronarografii je do ústí věnčité tepny zavedena vodící cévka.

Perkutánní koronární intervence - Perfect (Simple Plan

Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen - koronarografie - s návaznými případnými intervencemi (PCI - perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu Akutní koronární syndromy (ACS), perkutánní koronární intervence a chronické koronární syndromy (CCS) u pacientů s FS..... 15 10.4. Akutní CMP nebo intrakraniální krvácení u pacientů s FS.. 16 10.5. Aktivní krvácení při antikoagulační léčbě: postupy a antidota. (perkutánní koronární intervence). Projekt vznikl v roce 2008 z iniciativy EAPCI (Evroé asociace pro perkutánní kardiovaskulární intervence) a EuroPCR. Garantem projektu je Evroá kardiologická společnost. Metoda PCI v akutní fázi srdečního infarktu výrazně zvyšuje naději pacienta na přežit V případě nálezu významného postižení koronárních tepen je řešením buď ošetření pomocí balonkové angioplastiky s implantací koronárního stentu (nejčastější označované jako perkutánní koronární intervence - PCI, z angl.). Pokud je nález významný, ale nevhodný k ošetření pomocí perkutánní intervence.

Intervenční kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podles

Perkutánní koronární angioplastika s nebo bez implantace stentu . Primární koronární intervence u akutního infarktu myokardu - nepřetržitý provoz . Trombektomie v koronárním řečišti . Distální protekce trombotických embolizací při koronárních intervencích . Uzávěry defektů septa síní a foramen ovale paten Koronární stenty: Koronární stenty jsou implantovány během perkutánní koronární intervence, známé také jako angioplastika. U řady nemocných s ischemickou chorobou srdeční významně zlepšuje symptomy, a tím i kvalitu života

Benefity radiálního přístupu u perkutánní koronární

- srdeční katetrizace/ perkutánní koronární intervence I.Informace o povaze onemocnění Ateroskleroza věnčitých srdečních tepen je onemocnění, které může závažně poškodit Vaše srdce, například srdečním infarktem. Srdeční katetrizace je někdy nutná i k posouzení významnosti chlopenn zajištění perkutánní koronární intervence (PCI). Po zvážení jsou LMWH podávány i gravidním ženám, nepronikají jako warfarin barierou placenty a hodí se proto při sledování vyvolané inhibice F Xa k dlouhodobé léčbě po celou dobu těhotenství zkušenostmi s prováděním mechanické KPR a prováděním perkutánní koronární intervence za kontinuální KPR při předpokladu kardiální příčiny. Tento postup však s ohledem na současnou úroveň evidence není možné vyžadovat rutinně (27). Postup v Centru p. éče o nemocné po srdeční zástavě. Bobrow, 2008 #27 primÁrnÍ ÚspĚŠnost a stŘednĚdobÝ efekt perkutÁnnÍ koronÁrnÍ intervence u diabetikŮ s anamnÉzou chirurgickÉ revaskularizace myokardu; porovnÁnÍ s nediabetiky (primary success and.

Téma: Intervenční kardiologie - Diagnostika a léčba ICHS v

Perkutánní koronární intervence je primárně prováděna radiálním přístupem s implantací stentů uvolňujících léky (DES). Úvodní standardní léčba zahrnuje nefrakcionovaný heparin nebo enoxaparin i.v., acetylsalicylovou kyselinu p.o. v dávce 150-300 mg a inhibitor P2Y 1 PTA perkutánní transluminální angioplastika PTC perkutánní transhepatální cholangiografie PTCA perkutanní koronární angioplastika (percutaneous transluminal coronary angioplasty) PUVA psoraleny + uva záření PW pulzní doppler PŽK periferní žilní katétr / kanyla R1/1 Ringerův roztok plný R1/2 Ringerův roztok polovičn Chronická ischemická choroba srdeční, stabilní angina pectoris, diagnostika, katetrizace, perkutánní koronární intervence, sekundární prevence ICHS, kys. acetylosalicylová, antagonisté vápníku, statiny, betablokátory. Kolektiv tvůrců: Jméno Podpis tedy koronární spasmy při zcela normální koronarografii. Koronární. Perkutánní koronární intervence na žilních a arteriálních štěpech In:Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 6-7, abstrakt. Brtko, Miroslav - Polanský, Pavel - Šťásek, Josef - Černohorský, Dušan Perkutánní koronární intervence u pacientů po předchozí chirurgické revaskularizaci myokardu

Aktualizace doporučení pro antitrombotickou léčbu pacientů

doplňují kardiochirurgické výkony, například perkutánní koronární intervence či intervenční ovlivnění poruch srdečního rytmu. Své významné zastoupení v léčbě ischemické choroby srdeční mají také mechanické podpůrné systémy, které se uplatňují zejména v akutním stádiu choroby. Jejich úloha spočív Percutaneous coronary intervention (PCI) is a procedure used to treat narrowing of the coronary arteries of the heart found in coronary artery disease.The process involves combining coronary angioplasty with stenting, which is the insertion of a permanent wire-meshed tube that is either drug eluting (DES) or composed of bare metal (BMS). The stent delivery balloon from the angioplasty catheter. Dobrý den Lukáši, bohužel nevím, jaké konkrétní vyšetření cév máte na mysli, nejčastěji se vyšetřují žíly dolních končetin a to ultrazvukem, stejně tak se vyšetřují krkavice - karotidy - tepny zásobující kyslíkem mozek, nebo např. existuje vyšetření koronárních tepen - tepen vyživujících srdce a to se. Obr. 16A 50letý muž s ICHS, po diafragmatickém infarktu myokardu řešeném přímou angioplastikou (PCI; perkutánní koronární intervence) na pravé koronární tepně (ACD). V povodí ramus interventricularis anterior (RIA) proximálně zůstala nezdilatovaná 70% stenóza Restenóza je vývoj opakovaného zúžení o 50% nebo více v místě perkutánní koronární intervence. Restenóza je obvykle doprovázena relapsem angíny, která často vyžaduje opakované intervence. Vzhledem k tomu, že PCI se vyvinula, výskyt restenózy se snížil, navíc se její charakter změnil