Home

Nejpočetnější národnostní menšiny v ČR

Obyvatelstvo Česka - Wikipedi

Od roku 2004 do roku 2014 se v ČR narodilo 28 550 cizinců. V roce 2005 byl podíl cizinců mezi novorozenci 1,4 %, v roce 2014 přesáhl podíl cizinců mezi novorenci 3 %. V roce 1995 to bylo pouze 0.7 %. Od roku 2004 se v ČR narodilo téměř 9000 Vietnamců. Migrace a naturalizac Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící v ČR. Na základě kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny žilo v roce 2016 na území ČR 245 800 Romů, což představuje 2,3 % z celkové populace ČR.1 V předchozí Zprávě za rok 2015 byl uveden počet 226 300. Meziroční zvýšení tohoto údaje nelze interpretovat jako populační růst, nýbrž jen jako zpřesnění metodologických postupů Druhou nejpočetnější menšinu představovali Maďaři, žijící převážně na Slovensku (roku 1921 tvořili 22 % tamního obyvatelstva) a Podkarpatské Rusi (17 %); v rámci celého Československa deklarovalo maďarskou národnost pouze 6 % občanů. Vzhledem k výrazně nižší početnosti oproti Němcům měla maďarská národnostní problematika mnohem menší politickou váhu. Zatímco německé politické strany získávaly ve volbách dohromady okolo 22 % hlasů, maďarské strany jen 2-3 %

Informace o romské národnostní menšině v ČR

 1. Menšiny v Evropě: V Česku vedou Ukrajinci, na Slovensku Maďaři. 11.03.2015 - Martin Reichman . nejpočetnější menšinou v Česku jsou Ukrajinci a na Slovensku Maďaři. Údaje o počtu Slováků a Ukrajinců v Česku vycházejí z dat Českého statistického úřadu z roku 2013 a zahrnují počty cizinců podle státního občanství
 2. nejpočetnější národnostní menšiny v ČR jsou: Slováci, Poláci, Romové, Němci, Vietnamci, Ukrajinci, Židé, Arabové všichni občané v ČR včetně příslušníků národnostních menšin mají stejná práva a povinnosti, která jsou dána zákony a ústavo
 3. MENŠINY V ČR. Národnostní menšina v ČR je občan hlásící se k jiné než české společnosti. Nejpočetnější národnostní menšiny: - Slováci, - Poláci, - Romové, - Němci, - Vietnamci, - Ukrajinci, - Židé, - Arabov

Národnostní složení první Československé republiky - Wikipedi

 1. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české společnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti V ČR je spousta menšin, např. bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rurínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská... atd
 2. Podíl německé národnosti se po 2. světové válce dramaticky snížil v důsledku poválečného odsunu Němců a početně nejvýznamnější národnostní menšinou na našem území se stala národnost slovenská. V období existence společného státu Čechů a Slováků zastoupení slovenské národnosti trvale rostlo. Výrazný pokles počtu Slováků byl zaznamenán až po rozpadu federativního státu a vzniku dvou samostatných republik
 3. Příslušníci oficiálně uznaných národostních menšin v České republice mají zákonem zajištěna určitá práva. V současné době uznává Česká republika čtrnáct národostních menšin žijících na našem území. Národnostní menšiny v ČR
 4. 1 ETNICKÉ A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V R Ať majoritní spoleþnost chce þi ne, národnostní a etnické menšiny jsou souástí naší země. V budoucnosti lze oekávat zvyšující se poet cizinců na našem území. A naše spoleþnost by se měla na tento jev připravovat. Především rodie a pedagogové by měli na tuto sku
 5. 1.3 Národnostní menšiny v první Československé republice Nejpočetnější národnostní menšinu v meziválečném Československu tvořili Němci, kterých podle sčítání obyvatel z roku 1921 žilo v Československu 3 123 568, tedy přibližně 23% z celkového počtu obyvatel. Druhou početně největší národnostní

Menšiny v Evropě: V Česku vedou Ukrajinci, na Slovensku

I když je pravděpodobné, že nejpočetnější menšinu v ČR tvoří Romové, kterých je dle odhadů 150-300 tisíc (dle Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2001, zpracovaný Radou vlády pro národnostní menšiny) příslušníkem národnostní menšiny ječan ob ČR, který se hlásí k jiné nežčeské národnosti a projevuje přání být považován zaříslušníka p národnostní menšiny spolu s dalšími,ří kte se hlásí ke stejné národnosti Slovenská menšina, která byla v českých zemích de facto nejpočetnější menšinou už v době federace a po jejím zániku se za menšinu oficiálně uznává, žije rozptýleně usídlena na celém území republiky. Nejvyšší koncentrace je v okresech Sokolov (9,9% obyvatelstva), Cheb (9,3%), Český Krumlov (8,3%), Karviná (8,3%) a Bruntál (8,1%) a v dalších městech, včetně Prahy (2,0 procent). Část občanů, kteří se přihlásili ke slovenské (a také maďarské) národnosti, jsou Romové Bližší informace o možnostech vzdělávání slovenské menšiny v Česku a výuky slovenských reálií na českých školách zjišťovala Milena Štráfeldová. Slováci tvoří zdaleka nejpočetnější národnostní menšinu žijící v České republice. Přitom v době, kdy jiné menšiny usilují o výuku dětí ve vlastním jazyce.

Ve své bakalářské práci se chci soustřeďovat na národnostní menšiny, které se vyskytují v České republice. V mém zájmu je vymezit nejpočetnější skupiny v naší společnosti a detailně se na ně zaměřit na jejich zvyky, hodnoty, způsob života a ve zkratce chci zohlednit jejich historii. Tyto skutečnosti s a povinnosti, jsou národnostní menšiny, jejichž členové mají české občanství, a cizinci. Označení cizinec se v Česku používá mnohem častěji než přistěhovalec nebo imigrant, může to znamenat snahu symbolicky udržet tyto lidi zcela vně - nepřicházejí do naší skupiny Karlovarský kraj patří v republice svým počtem cizinců i příslušníků národnostních menšin k předním krajům České republiky. V polovině roku 2005 byl také při Zastupitelstvu kraje zřízen Výbor pro národnostní menšiny a i tento web je jedním z jeho hmatatelných výstupů. Napomáhat chce toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur Etnické a národnostní menšiny v ČR Etnické a národnostní menšiny jsou součástí moderní společnosti. V budoucnosti lze očekávat větší příval přistěhovalců, složení této společnosti se tedy bude více diferenciovat. Dnes se můžeme setkat s řadou faktorů ovlivňujících naše povědomí a mínění o jednotlivýc Národnostní menšiny v mezivále čném Československu Nejpo četn ější národnostní menšinou v první Československé republice byli N ěmci. Podle s čítání obyvatel z roku 1921 žilo v Československu 3 123 568 obyvatel n ěmecké ná-rodnosti. Němci se tak na celkovém po čtu 13 374 364 obyvatel Československé republik

Národnostní menšiny :: Hravé učen

 1. Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící v ČR. Na základě kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny žilo v roce 2017 na území ČR 240 300 Romů, což představuje 2,2 % z celkové populace ČR.1 V předchozí Zprávě za rok 2016 byl uveden počet 245 80
 2. Čeští Vietnamci chtějí status menšiny, pomoci jim může sčítání lidu. 28. listopadu 2010 20:01. Desetitisíce Vietnamců, kteří žijí v Česku, by se chtěly stát oficiální národnostní menšinou. Třetí nejpočetnější komunita cizinců by tím od státu získala podporu na rozvoj jazyka, kultury a tradic
 3. E. Národnostní menšiny, náboženství. ČR je státem národnostně homogenním = podíl národnostních menšin je u nás okolo 5 %. Úkoly: 1) Vyhledej a vypiš národnostní menšiny v ČR: 2) Vybarvěte v mapě následující okresy takto: a) hnědou barvou okresy s více než 5 % Němců. b) zelenou barvou okresy s více než 5 % Polák
 4. MENŠINY V ČR Národnostní menšina v ČR je občan hlásící se k jiné než české společnosti. Nejpočetnější národnostní menšiny: - Slováci, - Poláci, - Romové, - Němci, Vietnamci, - Ukrajinci, - Židé, - Arabové. ŽIDÉ Příslušníci národa uznávajícího náboženství judaismus. Odnepaměti byli pronásledovaným.
 5. ární práce, je podle mého názoru valné většině českého národa zcela cizí.Proto se pokusím zodpovědět určité otázky, které, doufám, pomohou nejen mně lépe porozumět této problematice. Jedny z těchto otázek jsou: Definice menšiny.

Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou v Česku. Podle odhadů koordinátorů jich v zemi žije přes 240 tisíc. Představují tak zhruba 2,2 procenta obyvatel republiky. V Evropě je kolem 11 milionů Romů, z nich šest milionů v EU. Například na Slovensku tvoří Romové devět procent obyvatel. Postoj k Romům se nemění nÁrodnostnÍ menŠiny v Čr Česká republika se vyznačuje národnostní homogenitou s dominantním zastoupením české národnosti. Její charakter byl utvářen historickým a politickým vývojem země (migrací obyvatelstva za 2. světové války, válečnými ztrátami některých národnostních skupin, poválečným odsunem a. V roce 2010 firmy v ČR zaměstnávaly 2488 lidí z Ruska, živnostenský list mělo 1228 Rusů. Zástupce Rusů v radě vlády pro národnostní menšiny v poslední výroční zprávě o menšinách uvedl, že většina Rusů se do Česka přestěhovala proto, aby unikli autoritářskému režimu ve své vlasti Východiskovým ustanovením v tomto směru je § 17 odst. 1, podle kterého pokud se v rozporu s ustanoveními tohoto zákona nepoužije německý jazyk nebo jazyk národnostní menšiny, anebo pokud se použití jazyka menšiny nedovoluje, má se za to, že v příslušné části řízení došlo k porušení práva na vyslechnutí.

povaţován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. V ČR mají národnostní menšiny svou reprezentaci v Radě pro národnostní menšiny zřízené jako poradní orgán vlády ČR. Tato Rada má 29 členů, z nichţ 18 tvoř Romové jsou nejpočetnější národnostní menšina v Česku. Podle odhadů koordinátorů jich v zemi žije 240 300. Představují tak zhruba 2,2 procenta obyvatel republiky. V Evropě je kolem 11 milionů Romů, z nich šest milionů v EU. Například na Slovensku tvoří Romové devět procent obyvatel

Polovina Romů v Česku žije v sociálním vyloučení. Podle kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny z regionů je to kolem 120 tisíc lidí. V Olomouckém kraji se na okraji společnosti ocitlo 70 procent tamních romských obyvatel, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji tři pětiny. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, s níž se. Polovina Romů v Česku žije v sociálním vyloučení. Podle kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny z regionů je to kolem 120 000 lidí. V Olomouckém kraji se na okraji společnosti ocitlo 70 procent tamních romských obyvatel, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji tři pětiny. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, s níž se ve. Zaměřte se na nejpočetnější národnostní menšiny v ČR. Prodiskutujte vliv nepřímých účastníků na rodinnou mediaci (např. vzdálení příbuzní, přátelé atd.). Prodiskutujte specifika komunikace se seniory s ohledem na jejich potřeby Národnostní menšina = skupina občanů, která se odlišuje od většinového národa svým etnickým původem, jazykem a kulturou • v demokratických zemích vlády umožňují národnostním menšinám udržovat své národní zvyky a tradice!! Z uč. s. 29 zjisti, co je to rasismus Nejpočetnější národnostní menšiny v ČR jsou

Národnostní menšiny v ČR - Sociologie - Referáty Odmaturu

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 se v Praze k běloruské národnosti přihlásilo 795 obyvatel, podle kvalifikovaných odhadů je ale jejich počet vyšší (to platí též pro jiné národnostní menšiny). Organizace a kontakty: Osvětový spolek Skaryna Nejstarší běloruská organizace v ČR Romové jsou nejpočetnější národnostní menšina v Česku. Podle odhadů koordinátorů jich v zemi žije 240 300. Představují tak zhruba 2,2 procenta obyvatel republiky. V Evropě je kolem 11 milionů Romů, z nich šest milionů v EU. Například na Slovensku tvoří Romové devět procent obyvatel. Ghetta na periferiíc Mongolská menšina v Česku je jednou z národnostních menšin na území České republiky. K 30. červnu 2020 se v České republice nacházelo celkem 10 236 dlouhodobě pobývajících mongolských občanů . Mongolská diaspora v Česku je pátá nejpočetnější na světě Iniciativa také angažuje významné národnostní, náboženské a další komunity, celkem už jich oslovila přes padesát. Spolupracuje s Domem národnostních menšin, který připravuje překlady materiálů pro nejpočetnější menšiny žijící v Česku. Podobným způsobem byly osloveny národnostní menšiny v rámci sčítání lidu

Bakalářská práce Národnostní menšiny v českém školství pojednává o problematice vzniku národnostních menšin, jejich struktuře v ČR a struktuře jejich vzdělanosti. Práce se obšírněji věnuje romské národnostní menšině, její historii a vztahu ke vzdělávání, a vztahu české školní mládeže k. RECENZE Národnostní menšiny v Evropě Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě.Encyklopedická příručka. Ivo Železný, Praha 1994, 385 stran. Na našem knižním trhu se objevila práce, která jistě zaujme nejen širší obec čtenářů, ale i odborníky, včetně politologů a specialistů na mezinárodní vztahy.Není divu, problemati ETNICKÉ ZMĚNY V ČR V posledních dvou desetiletích se etnické složení obyvatelstva ČR signifikantně mění' Nesporná a rych­ le narůstající multietnicita vyvolává nejen spontánní společenskou aktivitu ve směru národnostní tolerance a směřování k multikulturní společnosti, ale také zřetelná právní opatření Národnostní menšiny: Nejpočetnější státem podporovanou národnostní menšinou byli v roce 2011 Slováci, s nejpočetnějším zastoupením na Ostravsku, v severních Čechách a ve velkých městech Německá národnostní menšina tak zaznamenala znatelný pokles jejích členů a opustila tak pozici třetí nejpočetnější národnostní minority v České republice. V současnosti požívá tato početná menšina v souladu s českými a mezinárodními standardy všech kulturních, jazykových a politických práv

Národnosti v ČR od r

Za počátek historie německé menšiny v Česku je považována kolonizace českého pohraničí, která započala na sklonku 12. století. Německý živel postupně do značné míry ovládl i města a vyšší společenské vrstvy, k německé národnosti se v období počátku Československa hlásilo přes 30 % obyvatelstva. Nacionalismus 19. století, vznik Československa v roce 1918. Národnostní menšiny v čr 2021. Od roku 2004 do roku 2014 se v ČR narodilo 28 550 cizinců. V roce 2005 byl podíl cizinců mezi novorozenci 1,4 %, v roce 2014 přesáhl podíl cizinců mezi novorenci 3 %. V roce 1995 to bylo pouze 0.7 %. Od roku 2004 se v ČR narodilo téměř 9000 Vietnamců. Migrace a naturalizac Data o počtu obyvatel. Snahu jednat s Romy jako zástupci národnostní menšiny v podobném duchu potvrzuje i setkání premiéra Petra Nečase se zástupci Celostátní asociace Romů v polovině června. Na něm ministerský předseda zdůraznil potřebu hledat a prezentovat pozitivní příklady integrovaných Romů a klíčový význam, jaký má vzdělávání Ihned, jakmile získají Moravané svoje místo mezi národnostními menšinami ČR, budou se hlásit, v souladu s ustanovením § 2 zákona o právech příslušníků národnostních menšin, přibližně ke stejným menšinovým právům, k jakým se nyní hlásí příslušníci druhé nejpočetnější národnostní menšiny v ČR.

Národnostní menšiny v ČR - Frau

nebo nepříliš dlouho pobývající v ČR (např.: běloruská). Mnou vybrané menšiny jsou takové, které mají své zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny. Těchto menšin je v nynější době čtrnáct. 2.3.1 Běloruská menšina Bělorusové na naše území přišli prvně ve 20. letech 20. století při velké emigrac Sice v demokracii nemohou zakázat lidem, aby se k moravské národnosti hlásili, ale v právním řádu tuto jejich svobodnou vůli ignorují, přestože je moravská národnost druhá nejpočetnější národnost ve státě, uvedl v komentáři advokát Zdeněk Koudelka Praha - Své tradice a lidové umění představují národnostní menšiny žijící v Česku. V rámci 17. ročníku festivalu Praha srdce národů se cizinci sešli na pražském Staroměstském náměstí, kde předvedli své tradiční kroje, lidové písně i tance. Čtyřdenní akce je největší společnou událostí kulturně rozmanitých skupin v tuzemsku Zástupce Rusů v radě vlády pro národnostní menšiny v poslední výroční zprávě o menšinách uvedl, že většina Rusů se do Česka přestěhovala proto, aby unikli autoritářskému režimu ve své vlasti. K novému domovu jsou podle něj loajální

(Pdf) Národnostní Menšiny V Čr a V Okolních Evroých

Polovina Romů v ČR žije v sociálním vyloučení | Frekvence 1

Slovenské školství v ČR Radio Prague Internationa

Informace a kontaktní odkazy pro národnostní menšiny a cizinc

Z vietnamské národnostní menšiny v ČR (mj. nejpočetnější v zemích #EU) dělá paušálně kriminálníky? Naprosto tyto výroky odmítám. Naprosto tyto výroky odmítám. Ať se Zaorálek českým Vietnamcům omluví Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící v ČR. Na základě kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny žilo v roce 2016 na území ČR 245 800 Romů, což představuje 2,3 % z celkové populace ČR.1 V předchozí Zprávě za rok 2015 byl uveden počet 226 30

Uvedení národnosti je svobodnou volbou ČS

Národnostní menšiny. skupina lidí, která se od ostatní většinové skupiny v něčem liší. etnicky - jazykem a kulturou. nábožensky - náboženskou příslušností. národnostně - jako etnicky, ale úředně uznáno. menšiny v ČR: Poláci Němci. Rakušané Slováci. Maďaři Romové. Bulhaři Francouzi. Řekové Ukrajinc Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné něž české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti (Šišková, 1998, s. 55). 5. Národnostní složení Národnostní složení České republik

Do prkýnka, když tohle dokázali oni, proč to nedokážou

Národnostní rozmanitost je v tomto regionu tradiční. Právě zde žije výrazná část polské menšiny, která v Česku podle sčítání lidu z roku 2011 čítá téměř čtyřicet tisíc osob. Díky tomu jsou v Moravskoslezském kraji zhruba čtyři desítky škol, od mateřských po střední, s vyučovacím jazykem polštinou V této kapitole se nejprve budu věnovat stručnému popisu ukrajinské menšiny v České republice a také představím předchozí výzkumy o Ukrajincích na českém území. Dále objasním, s jakými základními pojmy či teoriemi budu v rámci textu pracovat. Mezi tyto pojmy patří: národnostní menšina, (etnická) identita a adaptace v Komisi hl. m. Prahy, výboru pro národnostní menšiny města Karviná, výboru pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje a 31 obcích bývalého okresu Karviná a Frýdek-Místek. Nejvýznamnější organizace Kongres Poláků v ČR - zastupuje polskou národnostní menšinu ve vztahu k majoritní společnosti

Česká národnostní menšina na Slovensku je označení obyvatel Slovenska, kteří se hlásí k české národnosti. Podle výsledků slovenského sčítání lidu žilo v roce 2011 na Slovensku 30 367 osob deklarujících českou národnost ,[1] Česká národnostní menšina je tak čtvrtou nejpočetnější národnostní menšinou na Slovensku, po maďarské, romské a rusínské.[1 Ukrajinci v ČR jsou druhou nejpočetnější skupinou nově příchozích pracovních migrantů, leč jsou zároveň uznávanou národnostní menšinou a jejich kulturní a občanské aktivity na českém území byly v první polovině minulého století velice významné.Vietnamc Mezi nejpočetnější národnostní menšiny žijící na území Moravskoslezského kraje patří menšina polská, slovenská a vietnamská. Hlavní náplní činnosti Výboru pro národnostní menšiny je řešení problematiky národnostních menšin žijících na území našeho kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k. #1.3 Národnostní menšiny v první eskoslovenské republice Nejpočetnější národnostní menšinu v meziválečném Československu tvořili Němci, kterých podle sčítání obyvatel z roku 1921 žilo v Československu 3 123 568, tedy přibližně 23% z celkového počtu obyvatel

Jsou nejpočetnější rasou na Zemi. 4 Národnostní menšiny Menšina je skupina lidí, která se od ostatní většinové skupině v něčem liší (etnická - jazykem a kulturou, náboženská - náboženskou příslušností, národnostní - podobně jako etnická, jen je úředně uznána) Nejčastěji takto označujeme skupinu. První snahy o členství v Radě vlády pro národnostní menšiny se datují k listopadu roku 2007, kdy o to požádal Svaz Vietnamců v ČR. V reakci na tuto snahu tehdejší předsedkyně Rady MUDr. Džamila Stehlíková začala zvát na jednání Rady jako hosta zástupce vietnamské komunity, Ing. Duong Viet Dunga ; Miloš Kusý.

Velké maďarské národnostní menšiny žijí také v srbské Vojvodině - téměř 300 000 obyvatel - a také na území Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde žije přes 150 000 Maďarů. Maďaři se stali nejpočetnější národnostní menšinou v zemích sousedících s Maďarske V roce 1998 přijalo Finsko Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin. V rámci této úmluvy však přesně nedefinuje pojem národnostní menšiny, ale vychází vždy z aktuální situace v zemi. Podle Populačního registru zde žijí tyto tradiční národnostní menšiny: Laponci, muslimové, Romové, Rusové, Švédové a Židé

kritéria politické existence: mají vlastní stát nebo autonomní postavení v mnohonárodním či federativním státě psychologická kritéria: subjekty sdílejí společné vědomí o své příslušnosti k určitému národ Recenzent: JUDr. PhDr. René Petráš - Právnická fakulta UK v Praze PhDr. Libor Svoboda, Ph.D. - Ústav pro studium totalitních režimů Kniha je výsledkem projektu NAK Praha - Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32 krát. Zatímco v Roce 1945 u nás žilo 10 tisíc Romů, tak letos je to podle odhadů 320 tisíc. Za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Na tato čísla upozornil předseda SPD Tomio Okamura. Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící.

Tato potřeba zviditelnění zesílila v červenci 2013, kdy se Vietnamci stali oficiálně v ČR národnostní menšinou Vietnamci v Česku začali usilovat o to, aby se stali státem uznávanou národnostní menšinou. O uznání požádal Svaz Vietnamců v ČR a další sdružení. Uvedl to bývalý předseda svazu Tran Viet Hun Hanus Martin a kol. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. TERRA, s.r.o. a TERRA -KLUB o. p. s., 2011. ISBN 978-80-902282-6- statistického úřadu k datu 31.12.2017, krom Romské národnostní menšiny, která nebyla uvedena ve zdrojích statistického úřadu. (Český statistický úřad; Eriksen, 2008) Romská národnostní menšina Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou žijící na území České republiky Uznání národnostní menšiny, to už je hooooooodně tenký led. Extrabuřt by byl příslušník národnostní menšiny v ČR, který není občanem ČR. Dokonalý precedens pro potomky odsunutých Němců, kteří jsou schopni doložit československé státní občanství svých předků a jejich pobyt na našem území po staletí