Home

Kyselina sírová GHS

Kyselina sírová, Laboratorní chemikálie Penta - VERKO

EU kyselina sírová 7664-93-9 t, mist IOELV 0,05 2009/ 161/EÚ SK kyselina sírová 7664-93-9 mist NPEL 0,05 NV SR Z.z. Záznam krátkodobýNajvyššia prípustná hodnota krátkodobého vystavenia: hraničná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na dobu 15 minút (ak nie je stanovené inak Kyselina sírová (H2SO4) je kapalná chemická sloučenina, olejovitá a bezbarvá, rozpustná ve vodě s uvolňováním tepla a korozivní pro kovy a tkáně. Je to kouzlo dřeva a většiny organické hmoty, když přijde do styku s ním, ale je nepravděpodobné, že by způsobil požár Kyselina sírová (H2SO4) je kvapalná chemická zlúčenina, olejovitá a bezfarebná, rozpustná vo vode s uvoľňovaním tepla a korozívnym účinkom na kovy a tkanivá. Je to kúzlo dreva a väčšinu organických látok, keď príde do styku s ním, ale je nepravdepodobné, že spôsobí požiar Kyselina sírová - nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. dle GHS: dle staršího značení: Bezpečnost. konc. H 2 SO 4 - žíravá, nepotřísnit se - žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin . Čas. příprava - 5 minut, vlastní provedení - 10 minut.

Značení potrubí, kyselina sírová HAPPY EN

 1. Chemický název Kyselina sírová Obsah v % 0-1% Číslo CAS 7664-93-9 Číslo ES ( EINECS) 231-639-5 Indexové číslo 016-020-00-8 Výstražný symbol nebezpe čnosti C R - v ěty R 35 CLP klasifikace Skin Corr. 1A; H314 Chemický název Voda Obsah v % 56-58% Číslo CAS 7732-18-5.
 2. Bezp. věty (GHS) H290-H314 Sušidlo vhodné pro: inertní neutrální a kyselé plyny a pro použití v exsikátorech Sušidlo nevhodné pro: nenasycené a jiné organické sloučeniny, sirovodík, jodovodík KYSELINA SÍROVÁ KYSELINA SÍROVÁ 95% ROTIPURAN.
 3. Oboustranná šipka GHS - Kyselina fluorodíková Kyselina sírová. Nahoru. Měna . CZK Česká koruna . EUR Euro . Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informac í Souhlasím. Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro povoleno cookies, aby vám poskytlo nejlepší možné.
 4. Bezp. věty (GHS): H290 Dostupnost do týdne. Katalogové číslo R.K026.3. Počet kusů Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ Počet variant: 22
 5. Kyselina sírová (H2SO4) je bezbarvá, olejovitá kapalná chemická sloučenina, rozpustná ve vodě s uvolňováním tepla a korozivní pro kovy a tkaniny. Při kontaktu s ním zuhelnatí dřevo a většinu organických látek, ale je nepravděpodobné, že by způsobil požár
 6. Tričko s motivem GHS symbolu Pod tlakem naše cena 350 Kč (14 EUR) skladem. Tričko s motivem GHS symbolu Toxický naše cena 350 Kč (14 EUR) není skladem. NEJPRODÁVANĚJŠÍ. Kyselina sírová 96% chem. č. 1000 ml OMEZENÍ . naše cena.

Tričko s motivem GHS symbolu Pod tlakem naše cena 350 Kč (14 EUR) skladem. NEJPRODÁVANĚJŠÍ. Kyselina sírová 96% chem. č. 1000 ml OMEZENÍ. naše cena 125 Kč (5 EUR) skladem. Kyselina dusičná 65% čistá 1000 ml OMEZENÍ . naše cena. Samolepicí tabulka s označením Kyselina sírová (15%) o rozměrech 10 x 4, 10 x 3, 12 x 2,5 a 5 x 1,2 cm

Kyselina sírová 33-39 7664-93-9 231-639-5 Skin Corr. 1A; H314 3.2. Směsi Jedná se o látku. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc Nutnost okamžité lékařské pomoci: Nutná 4.1. Popis první pomoci Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavec Kyselina sírová - nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. dle GHS: dle staršího značení: Uhličitan sodný - nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for corrosive substances: Datum: 2008: Zdroj: EPS file acid.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape: Kyselina sírová; Kyselina trifluoroctová. 61021-200-P0000-1. 0,005 mol/l (0,01 N) ks. Skladem. 135 Kč. ks. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Normanaly a odměrné roztoky Lach-Ner. Dobrý den, mám zájem o více informací ke kapitole: Normanaly a odměrné roztoky Lach-Ner

Sulfuric acid is a sulfur oxoacid that consists of two oxo and two hydroxy groups joined covalently to a central sulfur atom. It has a role as a catalyst. It is a conjugate acid of a hydrogensulfate. Sulfuric acid, spent appears as a black oily liquid. Corrosive to metals and tissue kyselina sírová {H 2 SO 4} H 2 SO 4. H 2 SO 4. Jeho často užívanou formou je elektronový strukturní vzorec, který graficky vyjadřuje uspořádání valenčních elektronů (vazebných i nevazebných) v atomu, iontu nebo molekule. Parciální náboje na atomech spojených kovalentní vazbou se vyznačují znaménky Kyselina sírová

Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, J., DOULÍK P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-442-2. BEZKYSLÍKATÉ ANORGANICKÉ KYSELINY KYSELINA SÍROVÁ H2SO4 1 KYSELINA SÍROVÁ JE VELMI SILNÁ DVOJSYTNÁ KYSELINA Použitie. Infobox sa používa v článkoch o chemických zlúčeninách.Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny

Kyselina sírová - Wikipedi

 1. Kyselina azidovodíková (tiež azoimid, kyselina dusíkovodíková), H N 3, je bezfarebná, ostro páchnuca, nestála, jedovatá kvapalina.Je extrémne explozívna už pri laboratórnych podmienkach. Jej soli nazývame azidy.Alkalické azidy sú stále, kým azidy ťažkých kovov sú veľmi explozívne
 2. Kyselina sírová může způsobit chemické popáleniny. Během nabíjení nebo během manipulace mohou vylučovat plynný vodík a kyslík, které mohou za jistých okolností výstražné symboly GHS 7439-92-1 Olov ná mřížka vápenný/sodný karbonát) k neutralizaci. Zbavte se kyseliny v souladu s místními oficiálními.
 3. Kyselina sírová, Mono-C12-14-alkylester, Monosodné soli, CAS: 85586-07-8 Oral LD50 6200 mg/kg (rat) Podráždění: není určeno Žíravost: není určena Senzibilizace: Není známá Toxicita po opakovaných dávkách: není určeno Karcinogenita: není určena Mutagenita: není určena Reprodukční toxicita: není určen
 4. erální kyselina složená z prvků síra , kyslík a vodík , s molekulárním vzorcem H 2 SO 4 . Je to bezbarvá, bez alkoholu a viskózní kapalina, která je rozpustná ve vodě a je syntetizována v reakcích, které jsou vysoce exotermické
 5. Chemický název látky: kyselina sírová, akumulátorová Registrační číslo CAS: 7664-93-9 Označení EC (EINECS): 231-639-5 Registrační číslo REACH: 01-2119458838-20 Koncentrace: 13-14 %, respektive <15 % hm. Klasifikace dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP]
 6. ované oblečení

Video: Kyselina sírová 96% CAS 7664-93-9 10071

sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli 68955-19-1 273-257-1 PNEC 3,45 mg/kg sladkovodní sediment sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli 68955-19-1 273-257-1 PNEC 0,345 mg/kg mořský sediment sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli 68955-19-1 273-257-1 PNEC 0,631 mg/kg půda sírová kyselina. Kyselina sírová ( americký pravopis) nebo kyselina sírová ( hláskování společenství), známá také jako vitriolový olej, je minerální kyselina složená z prvků síry, kyslíku a vodíku s molekulárním vzorcem H 2 SO 4.Je to bezbarvá, bez zápachu a viskózní kapalina, která je mísitelná s vodou.. Kyselina v čisté formě je vysoce korozivní vůči jiným materiálům. Kyselina sírová C (R 35) při w 15 %, Xi (R36/38) při 5 w 15 % Methylalkohol T (R23/25) při w 20 % Seznam uvádí pro zařazení u řady látek, se kterými se obvykle setkáváme ve formě roztoku, tzv. koncentrační limity (ve výše uvedených příkladech je vidět, že kyselina Kyselina se nalévá pomalu a opatrně, zvláště kyselina sírová. Při rozpouštění tuhého hydroxidu se musí sypat hydroxid po malých částech do vody za stálého míchání. Nikdy se nenalévá voda na hydroxid. Rozlitá kyselina dusičná se nesmí odstraňovat pilinami, hadry a jinými organickými látkami

Kyselina sírová (H2SO4) Vzorec, vlastnosti, struktura a

Fyzikální nebezpečí GHS 2 Organické peroxidy. Typ F. (H242) 2.2. Prvky označení Označování podle směrnice ЕС № 1272/2008 Kyselina sírová 7664-93-9 IOELV TWA 0.0 85586-07-8 kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodná sul 01-2119489463-28 Dodate čná upozorn ění Mírn ě kyselý čisticí koncentrát pro protetiku s hygienicky osv ěžení vliv na základ ě aktivního kyslíku Bateriová kyselina Dodržujte návod k Výbušný plyn Varovné symboly odpovídají evroé průmyslové normě EN 50342/1. Označení dle nařízení GHS-CLP není nutné. Kyselina sírová Po kontaktu s pokožkou Po vdechnutí kyselinového aerosolu2) Po zasažení očí Po požití 2) Bateriová aktivní hmota je zařazena jako ohrož s.

Kyselina sírová (H2SO4) Vzorec, vlastnosti, štruktúra a

 1. Kyselina sírová 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Nutnost okamžité lékařské pomoci: Ne CLP/GHS (1272/2008 ES) Údaje v tomto BEZPEČNOSTNÍM LISTU odpovídají dnešnímu stavu znalostí a vyhovují národním zákonům a směrnicím Evroého společenství
 2. . 10 let, venkovní prostředí:
 3. nebezpečí (chemické látky, plyn, kyseliny, atd.). To se vztahuje na výrobky se specifickými charakteristikami, které vyplývají z povahy zboží při přepravě, a tím bude spadat do jedné konkrétní kategorie[5]: Obrázek č. 1: Klasifikace dohody ADR [5] 1

(zředěná kyselina sírová s aditivy) ~ 29 Dgs SkinCorr.1A - H 314 1 Obsah se může lišit vzhledem k údajům o výkonu baterie. 2 Složení aktivní hmoty závisí na stavu nabití. 3 Hustota elektrolytu se mění v závislosti na stavu nabití (1) Kyselina sírová (30 - 38,5%) (2) olovo ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Absorbovaná, zředěná kyselina sírová: Reakce s kovy produkují vodík. Při skladování v uzavřených místnostech hrozí nebezpečí tvorby výbušných směsí vodíku se vzduchem. Narušuje organické materiály jako karton, dřevo, textil Výstražný symbol: GHS 05 Výrobek obsahuje hydroxid sodný, indexové číslo: 011-002-00-6 2.3. Další nebezpečnost Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky. Produkt je nehořlavý. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PT nebo vPv Potrebné chemikálie s označením klasifikácie rizikových vlastností (GHS) kyselina sírová (zriedený roztok 1:1), H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. kyselina šťaveľová, tuhá látka H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožo Podle GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labeling and Packing of Chemicals) postačuje u vnitřních obalů označení symbolem a identifikátorem produktu. Méně nebezpečné látky/směsi se signálním slovem POZOR a vysoce hořlav

Vlastnosti kyseliny sírové (dehydratace - modrá skalice

 1. Typickými žíravinami jsou silné kyseliny (kyselina sírová, dusičná atd.) a zásady (hydroxid sodný, draselný atd.), nebo koncentrované roztoky některých slabých kyselin (kyselina mravenčí, octová, glykolová) a zásad.Jejich účinek na živou tkáň je založen na acidobazické katalýze hydrolýzy esterů a amidů.Žíravé kyseliny a zásady jsou schopny odtučňovat kůži.
 2. kyselina sírová 96%: H3: GHS06 GHS07 GHS08 GHS09: 128.8: výrobní úsek č. 2 (CHS I, provozní sklad kyseliny sírové) 2 zásobníky 35 m3: kyselina sírová 96%: H3: GHS06 GHS07 GHS08 GHS09: 2415: stáčírna a sklad chemikálií SVV, 3 zásobníky 550 m3 = 805 t: kyselina sírová 96%: H3: GHS06 GHS07 GHS08 GHS09: 14.
 3. Chemický název látky: kyselina sírová, koncentrovaná Registrační číslo CAS: 7664-93-9 Označení EC (EINECS): 231-639-5 Registrační číslo REACH: 01-2119458838-20 Koncentrace: 94 - 96,5 % Klasifikace dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP]
 4. Výstražný symbol: GHS 05 Výrobek obsahuje kyselinu sírovou, označení ES 231-639-5. 2.3. Další nebezpečnost Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Oddíl 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látky Chemický název Obsah % CAS Číslo ES Klasifikace CLP Kyselina sírová 14,0-14,
 5. Značicí šipky na archu jsou vyrobeny z vysoce odolného materiálu, který odolá působen

Chemická bezpečnost v laboratoři. Nejdůležitější věcí při práci s chemickými látkami, především s těmi nebezpečnými, je bezpečnost. Povinnou ochranu samozřejmě zajišťují osobní ochranné prostředky. Existují však další možnosti, kterými lze bezpečnost v laboratoři ještě zvýšit: Manipulace s chemikáliemi. Display Name: Sulphuric acid EC Number: 231-639-5 EC Name: Sulphuric acid CAS Number: 7664-93-9 Molecular formula: H2O4 BALtech kyselina sírová akumulátorová 1L Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. Kyselinu při ředění vždy lijte do vody! Složení: 33 % vodný roztok kyseliny sírové Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky.

7664-93-9: kyselina sírová. JBL PROAQUATEST K draslík. JBL K 1 - Bezpečnostní informace dle GHS Signální slovo JBL CO2 Direct 2 - Bezpečnostní informace dle GHS Signální slov kyselina tereftalová - MACH CHEMIKÁLIE spol. s ro Datum vydání: 25.01.2012 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Název výrobku: Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název směsi: Kyselina tereftalová Další názvy látky: Terephthalic acid, Benzene-1,4-dicarboxylic acid, PTA 1.2 1.3 Použití. Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas Kyselina sírová Kyselina dusičná se používá v syntéze podomácku vyrobených výbušnin, jako je dusičnan močoviny. eur-lex.europa.eu Sulphuri c acid N itric acid is u se d in the synthesis of HMEs such as urea nitrate ; Kvasinky potřebují ideálně pH 2.5-3.0 ale hrušky se kolikrát blíží až k pH7 Kyselina sírová 7664-93-9 0,05 mg/m3 - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži Ethylenglykol 107-21-1 50 mg/m 3 100 mg/m 3 při expozici se významně uplatňuj Kyselina sírová ( americké hláskování) nebo kyselina sírová ( britské hláskování), také známý jako olej jedu, je minerální kyselina, skládající se.

GHS-CLP není nutné. Kyselina sírová . Po kontaktu s pokožkou . Po vdechnutí . kyselinového aerosolu. 2) kyselina sírová . 7664-93-9 H věty H 290 . H 314 . Může způsobovat korozi kovů. Kyselina fluorovodíková ( H 0 = −15,1) Kyselina triflová ( H 0 = -14,9) Z výše uvedených výše mohou být silnějšími kyselinami než kyselina fluoroantimonová pouze karboranové kyseliny, jejichž H 0 nelze vzhledem k vysokým bodům tání přímo stanovit. Zdroje si často pletou hodnotu H 0 kyseliny fluoroantimonové s jejím p K a Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for corrosive substances: Dátum: 2008: Zdroj: EPS file acid.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape: Kyselina sírová; Kyselina trifluóroctová.

KYSELINA SÍROVÁ P-LAB = Potřeby pro laboratoř

- Označenie pre nebezpečné zložky kyselina sírová 37%, kyselina sírová % 2.3 Iná nebezpečnosť ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.1 Látky 3.2 Zmesi Popis zmesi Názov látky Identifikátor Konc. Klasifikácia podľa GHS Piktogramy Kyselina sírová 37% Č. CAS 7664-93-9 Č. ES 231-639-5 50 - < 75 hm. -% Skin Corr. Dle CLP musejí být vnitřní obaly označeny pouze GHS symbolem/symboly a produktovým identifikátorem (CE 1272/2008 příloha I - 1.5.1.2). Škodlivé chemické látky/směsi se signálním slovem: VAROVÁNÍ (WARNING) ,nesmějí být označeny H a P větami až do 125 mL (CE 1272/2008 příloha I - 1.5.2). 25 mL PO 4 -1 GHS0 podľa nariadenia GHS-CLP nie je nevyhnutné. Kyselina sírová Po kontakte s pokožkou Po vdýchnutí kyselinového aerosólu2) Po zasiahnutí očí Po požití 2) Batériová aktívna hmota s obsahom olova Po kontakte s pokožkou je žieravina a poškodzuje tkanivo umyte pokožku vodou, zasiahnutý odev si vyzlečte a vyperte ho dýchajte. Kyselina šťaveľová je nekompatibilná so striebrom a ortuťou Kyselina chloristá je nekompatibilná s acetanhydridom, bizmutom a bizmutovou zliatinou, alkoholmi, papierom a drevom Kyselina sírová je nekompatibilná s chlorečnanom draselným, chloristanom draselným a manganistanom draselný kyselina 1-hydroxyethan-1,1-difosfonová kyselina sírová. R-věty: 36/38 Dráždí oči a kůži.. S-věty: 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.. Národní předpisy:

Kyselina sírová 50% č. 1000 ml OMEZENÍ (Sulphuric acid) Kyselina sírová chemicky čistá o koncentraci 50% je používána v laboratořích k anorganickým syntézám, k tvorbě silně kyselého prostředí a k dalším výrobě chemických látek jako meziprodukt Kyselina sírová cena. Elektrolyt do akumulátoru 1L, kyselina sírová 33-40% (Nezasíláme poštou, pouze osobní odběr v Hradci Králové!) - akumulátorová kyselina sírová (33-40%)- vhodná jako elektrolyt do olověných akumulátorů- balení: plastová lahev 1 litr- výrobce: KITTFORT Praha, s.r.o. ČR- tento výrobek nezasíláme poštou, možno z BALtech Kyselina sírová. Kyselina sírová. 127 x 60 127 x 150. Vybrat velikost 4. Nadefinovat symboly CLP/GHS S podkladovým papírem. 96. 7. Odeslat na zákaznický servis SETON: - bezplatně faxem na 800 143 404. Snadná kontrola hodnot vody v akváriu. pH, uhl. tvrdost, Ca, Mg, Cu, NH4, NO2, NO3, PO4, SiO2, O

Oboustranná šipka GHS - Kyselina fluorodíková KRIŽAN

 1. KYSELINA SÍROVÁ ES (GHS/CLP) viz oddíl 16. Označování obsahu (nařízení (ES) č. 648/2004) amfoterní povrchově aktivní látky <5 % . BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady ES č.1907/2006 a Nařízení Rady (EU) č 453/2010
 2. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] Datum vydání/Datum revize 2015-01-09. 1/41. Transformer Oil Lyra X Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II nebo kyselina sírová nezjištěné organické a anorganické sloučeniny. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal.
 3. Kyselina sírová (15%) Samolepicí tabulka s označením Kyselina sírová (15%) o rozměrech 10 x 4, 10 x 3, 12 x 2,5 a 5 x 1,2 cm. 9,68 Kč s DPH 8,00 Kč bez DP

Plné znění H-vět a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Kyselina sírová, kyselina chloristá, kyselina manganistá, oxidy fosforu, kyselina dusičná, oxid dusičitý, Peroxid vodíku Kyselina sírová 96%. Použití látky: anorganická chemikálie Obsah balení: 1000 ml Před zakoupením je nutno vyplnit, naskenovat a poslat na email info@hitechshop.cz prohlášení zákazníka, jenž najdete u tohoto produktu v sekci ke stažení Obsahuje: Kyselina sírová, 5 - <15 % ozna č ení ES 231-639-5 ozna č ení index 016-020-00-8 UN2796 CHEMOFORM vzor etikety. Title: Chemoform_CZ+SK Motiv90_NEU GHS Author: a.grueninger Created Date GHS Powder Feeding, Growth Technology, Obsahuje vyváženou směs kyseliny fosforečné, kyseliny dusičné a kyseliny sírové. - Kyselina sírová: 5,6%. S dávkováním hnojiv Vám porad. GHS] 7664-93-9 231-639-5 kyselina sírová >95% ca. 100 Skin Corr. 1A, H314 Dodate čná upozorn ění žádný Ozna čení obsažených látek podle p ředpisu ES číslo. 648/2004, dodatek VII nepoužiteln

(1) Kyselina sírová (30 - 38,5%) (2) Olovo ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 10.1. Reaktivita Absorbovaná, zriedená kyselina sírová: Reakcie s kovmi za tvorenia vodíka. Nebezpečenstvo tvorby explozívnych zmesí vodíka/vzduchu pri skladovaní v uzatvorených miestnostiach. Narušuje organické materiály ako kartón, drevo, textil. 10.2 BaSO4 KYSELINA SÍROVÁ, BARNATÁ SŮL (1:1) 7727 -43 -7 11 Kyselina stearová KYSELINA 1 -HEPTADEKANKARBOXYLOVÁ 57 -11 -4 3 Gutaperča - - 20 4. Opatření při první pomoci A. Oči Pokud nepohodlí nebo podráždění přetrvává, vyhledejte ihned lékařské ošetření Výstražný symbol: GHS 02 GHS 05 Výrobek obsahuje hydroxid sodný, indexové číslo: 011-002-00-6 2.3. Další nebezpečnost Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Oddíl 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látky Jedná se o směs 3.2. Směsi Oddíl 4: Pokyny pro první pomo Cena molybdenu, historie, výskyt, těžba a použití. Molybden (řecky Μόλυβδος molybdos Olovo) je chemický prvek se symbolem prvku Mo a atomovým číslem 42.Je to jeden z přechodných kovů, v periodické tabulce je v 5. období a 6. podskupině (skupina 6) nebo chromové skupině Přípravek Gold Label Ultra pH- je univerzální kyselina pro úpravu hodnoty pH roztoků výživných látek. Obsahuje vyváženou směs kyseliny fosforečné, kyseliny dusičné a kyseliny sírové. Pouze na osobní odběr v naší výdejně

Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ P-LAB = Potřeby pro

Kyselina sírová (zastarale též Vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4, který značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Využití kyseliny sírové je velmi. (kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli) < 2 Dráždivý pro kůži 2 (Skin Irrit. 2) Vážné poškození očí 1 (Eye Dam.1) Chronická toxicita pro vodní prostředí 2 (Aquatic Chronic 2) Specifický koncentrační limit: Eye Dam.1, H318: c ≥ 20 % Eye Irrit.2, H319: 10 % ≤ c < 20 % H315 H318 H411 270-115- 68411-30- kyselina sírová hořečnatá sul (1:1), heptahydrát Obsah (W/W): < 20 % Číslo CAS: 10034-99-8 Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoc Kyselina alkylbenzensulfonová 85536-14-7 287-494-3 < 6 C, Xn R 22-34 Acute Tox. 4,Skin Corr. 1B, H302, H314 1-(3-acylaminopropyl)-1,1-dimethylacetobetain 61789-40- 263-058-8 < 2 Xi R 36 Eye Irrit. 2 H 319 Alkyl polyglykosid C10-16 110615-47-9 polymer < 1 Xi R 38- 41 Eye Dam 1, Skin Irit 2. Cena niobu, výskyt, těžba a použití. Niob [ˈnioːp] (po Niobe, dceři tantalu) je chemický prvek se symbolem prvku Nb a atomovým číslem 41. Je to jeden z přechodných kovů, v periodické tabulce je v 5. období a 5. podskupině (skupina 5) nebo skupina vanadu. V anglosaské jazykové oblasti je dodnes mnoho hutníků, dodavatelů.

Kyselina Sírová (H2so4): Vlastnosti, Struktura a Použití

68585-47-7 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli Akutní toxicita pro ryby LC50 3.6 mg/l 96 h Akutní toxicita pro řasy ErC50 >20 mg/l 72 h Akutní toxicita crustacea EC50 4.7 mg/l 48 h Toxicita pro ryby NOEC 0.11 mg/l 34 d 12.2 Perzistence a rozložitelnos Výstražný symbol GHS: GHS07. Signální slovo: Varování. Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem Sulfuric acid (American spelling) or sulphuric acid (Commonwealth spelling), also known as oil of vitriol, is a mineral acid composed of the elements sulfur, oxygen and hydrogen, with the molecular formula H 2 SO 4.It is a colorless, odorless and viscous liquid that is miscible with water.. Pure sulfuric acid does not exist naturally due to its strong affinity to water vapor; for this reason.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY FUNCHEM CZ - distributor chemikálií

Kyselina dusičná kyselina sírová H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterýc kyselina sírová: H3: GHS06 GHS07 GHS08 GHS09: 28: kyselá esterifikace, nádrže PS 22, SO 15-5m3; PS 26, SO 25-5m3: ropné produkty a alternativní paliva: 34: GHS02 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09: 22.88: kyselá esterifikace, autocisterna PS 24-25m3: zkapalněné hořlavé plyny kat. 1 a 2, LPG a ZP: 18: GHS02 GHS04: 0.07: glycerol 45%: H3: GHS06. Dávkovací čerpadlo IWAKI EJ-B11VCER, max. 1,8 l/hod. Všechny ředěné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, sírová (max. 75%), chlorid železitý a vápenatý, síran železitý a hlinitý, chlornan sodný (SAVO), peroxid vodíku. Manuální a externí řízení. Ochrana proti chodu na sucho Laguna modrý šíp 1 kg Harmonizovaná klasifikace - příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP. Síran železnatý (1: 1), heptahydrát, kyselina sírová, sůl železa (1: 1), heptahydrát; heptahydrát síranu železnatého. Citováno dne 16. ledna 2017 z echa.europea.eu. Datová banka nebezpečných látek (HSDB). TOXNET (2017)

Rozpouštědla - Funche

kyselina sírová jako SO 3 (CAS 7664-93-9) přípustný expoziční limit (PEL): 1 mg/m3 nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P): 2 mg/m3 peroxid vodíku (CAS 7722-84-1) přípustný expoziční limit (PEL): 31 mg/m nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P): 2 mg/m proměnlivým obsahem mechanicky vázané vody a volné kyseliny sírové včetně dalších anoganických solí. 3.2 Látky obsažené v přípravku: Chemický název Obsah % CAS-Nr H- věty Symboly Síran železnatý FeSO 4 >93 % 7782-63- H302, H315, H319 GHS 07 Kyselina sírová < 0,7 % 7664-93-9 H314 Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I vzorec oxid. číslo název.

kyselina tereftalová je organická sloučenina s vzorec C 6 H 4 (CO 2 H) 2 . Tato bílá pevná látka je akomodita chemická , používaná hlavně jako předchůdce polyesteru PET , používaného k výrobě oděvů a plastové lahve . Ročně se vyprodukuje několik milionů tun. Obecný název je odvozen ze stromu produkujícího terpentýn Pistacia terebinthus a kyselina ftalová Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Suma Café AutoTab 1.2g x 12mm C1. Adresa Slavus s.r.o. Nákovná 22 821 06 Bratislava Slovenská republika. Kontakt Tel.: 0903 408 77 kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli: Akútna orálna toxicita : Akútna inhalačná toxicita: 1.800 mg/kg Metóda: Odborný posudok Poleptanie kože/podráždenie kože Nie je klasifikované na základe dostupných informácií. Vážne poškodenie očí/podráždenie oč Kyselina dusičná dýmavá, p. Výrobní divize PENTA , Areál AGROP a. Například KYSELINA SÍROVÁ se odvozuje z OXIDU. Předpona mono- di- tri- tetra- penta - hexa-. Chrudim - Sobotní únik kyseliny dusičné z areálu firmy Penta v Chrudimi naplňuje podmínky závažné havárie. Shodli se na tom zástupci Žíraviny: - louh sodný - kyselina dusičná - kyselina sírová - kyselina fluorovodíková - kyselina solná Ve stříbrské mlékárně uniklo v pátek ráno několik set litrů kyseliny dusičné kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová Detail % Akční cena. LYSOZYM Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg.