Home

Ako sa pýtame na podstatne mena

JAK NAMALOVAT LINKY | Gelovky - YouTube

Podstatne mená Ťaháky-referáty

Pracovný list - podstatné mená - 5. ročník 1.Ako sa pýtame na osoby ?.. 2. Za podstatné mená uveď správny pád. z pera.. na stole.. s autom.. v okne. PODSTATNÉ MENÁ - lat. substantíva - pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo? - pomenúvajú osoby (Karol, u čite ľka, komorník), zvieratá (vlk, líška, zviera), veci (záhrada, katedra, dvere), rastliny (strom, kapusta, obilie) vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie), vnútorné stavy (nepokoj, láska, napätie Ako prvé ste sa učili podstatné mená, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá alebo veci. Pýtame sa na ne otázkou Kto je to? alebo Čo je to? Podstatné mená rozdeľujeme na všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená. Všeobecné podstatné mená sú všeobecné pomenovania osôb, zvierat a vecí, napr. mačka, ujo, mesto Pády. Slovenčina rozlišuje 6 pádov, ktoré sú tradične očíslované: 1. pád - nominatív (N) 2. pád - genitív (G) 3. pád - datív (D) 4. pád - akuzatív (A) 6. pád - lokál (L) 7. pád - inštrumentál (I) Piaty pád vokatív sa v súčasnosti už takmer nepoužíva • na podstatné mená (substantíva) sa pýtame otázkami kto? čo? • pomenúvajú osoby (Karol, učiteľka, námorník), zvieratá (vlk, líška, zviera, Mica), veci (záhrada, katedra, dvere), rastliny (strom, kapusta, obilie), vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie), vnútorné stavy (nepokoj, napätie, láska)• sú plnovýznamovým (sú autosémantické) slovným druhom (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetliť• môžu byť vetným členom.

Ohybné a neohybné slovné druhy Slovenčinárka

 1. pýtame sa rovnakými otázkami, akými sa pýtame na príslovky: Kde? Kedy? Ako? Prečo? Príslovkové určenie miesta. vyjadruje miesto, kde sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Býva v meste. Chystá sa do zahraničia. Príslovkové určenie času. vyjadruje čas, kedy sa odohráva dej alebo vykonáva činnosť: Príde až zajtra
 2. Vseobecne A Vlastne Podstatne Mena Youtube . For more information and source, see on this link : https://www.youtube.com/watch?v=eC1aUrmycT
 3. 1 / 8. Pádovými otázkami: KOMU? ČOMU? sa pýtame na: DATÍV. LOKÁL. GENITÍV. AKUZATÍV. Urči rod podstatných mien v poradí: so zebrou, s vetrom, pri poli.
 4. Ak sa pomnožné podstatné meno nekončí na -a/-ia, tak si ho musíme dať do datívu (alebo lokálu), aby sme mohli určiť jeho rod. Ak sa v datíve končí na -am/-ám (v lokáli na -ach/-ách), tak je to ženský rod. Ak sa v datíve končí na -om (v lokáli na -och), tak je to mužský rod. Keď už máme určený rod, vieme určiť aj vzor
 5. Podstatné mená - rod. Ako určíme rod podstatného mena, ak je v inom tvare, napr. papiere, babičke, žriebätkom? Urči rody podstatných mien: školy, dievčatám, Luciu, vlakom, obaly, poštou, strýka, mydlom, počasím, okuliare. Podstatné meno dáme do základného tvaru: (jeden, jedna, jedno) papier, babička, žriebätko. Mužský rod (ten)

Podstatné mená. Ako na slovné druhy? - Spolupozaškolu.s

 1. Na zopakovanie: Podstatné mená sú mená osôb, zvierat a vecí. Na osoby sa pýtame otázkou kto? Na veci a zvieratá sa pýtame otázkou čo
 2. Zatrieď podstatné mená podľa toho, ako sa na ne pýtame. zub, koleso, šofér, Dunaj, mama, dcéra, dieťa, zapaľovač, Podjavorinskej, dedo, starosta, oko, rádio, kvet, Zuzana, šťastie, hrniec, nožík, Košice, sudca, spevák, pyžamo, posteľ, bábika, topánka, skriňa
 3. 1. akostné prídavné mená - pýtame sa otázkami: Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré? - sú neodvodené slová - vyjadrujú akosť alebo kvalitu - dajú sa stup ňovať - možno od nich utvára ť antonymá - vstupujú do synonymických vzťahov, tvoria synonymické. rady - od všetkých sa tvoria vlastnostné príslovky morfémami -e,
 4. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání Abstraktné podstatné meno (iné názvy: abstraktné substantívum, nehmotné podstatné meno/substantívum, abstraktum ) je pomenovanie javov skutočnosti, ktoré existujú nesamostatne ako nesamostatné stránky (vlastnosti, schopnosti, deje) substancií, ale ktoré v myslení (abstrakciou) vyčleňujeme a chápeme ako samostatné
 5. Slová, ktoré označujú osoby, zvieratá a veci, nazývame podstatné mená. Na osoby sa pýtame otázkou Kto je to?, na zvieratá a veci otázkou Čo je to?. Pondelok 4.5.2020 1. a) Pozri si obrázok a pomenuj podstatné mená. Podstatné mená napíš. b) Napíš tri vety, v ktorých použiješ čo najviac podstatných mien z úlohy a). 2
 6. akostné prídavné mená by mali vedieť stupňovať, mali by vedieť odlíšiť vzor pekný a cudzí. Prídavné mená delíme na: Akostné. Dajú sa stupňovať (mladý - mladší - najmladší): mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, múdry... Medzi akostné prídavné mená patria aj farby (zelený, biele...). Pri akostných môžeme tvoriť aj opozitá (antonymá): (dobrý - zlý, malý
 7. prídavné mená sú ohybný slovný druh, pretože ich skloňujeme, vyjadrujeme nimi vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov, mali by vedieť odlíšiť akostné a vzťahové prídavné mená, na akostné a vzťahové prídavné mená sa pýtame AKÝ? AKÁ? AKÉ?, mali by ich vedieť skloňovať, akostné prídavné mená by mali vedieť.

 1. Kde? Kedy? Ako? Prečo? ? Kto? Čo? ? Čo robí? Čo sa s ním deje? ? Aký? Aká? Aké
 2. 4. Ktorými otázkami sa pýtame na príslovky času? 5. Ktorými otázkami sa pýtame na príslovky miesta? 6. Vymenuj niektoré príslovky spôsobu. Použitá literatúra: Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 59 - 61
 3. Vokatív. z Wikipédie, slobodnej encyklopédie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Vokatív je gramatický pád, ktorým sa hovoriaci obracia na adresáta (teda pád, ktorým sa len oslovuje). Vokatív zo syntaktického hľadiska (z hľadiska funkcie) existuje prakticky vo všetkých jazykoch, ale vokatív z morfologického hľadiska (z hľadiska tvaru).

Všeobecné a vlastné podstatné mená - pracovný list

- pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré? Čí? Čia? Čie? - sú späté s podstatnými menami , spres ňujú a zárove ň konkretizujú ich význam - s podstatným menom sa zhodujú v rode , čísle a v páde - sú plnovýznamový slovný druh (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetli ako napisat uvahu: azbuka písaná: article: anglicky jazyk maturitne temy: alžbeta: antonymum slova dnes: andrej: aky slovny druh je slovo väčšinou: antická literatúra literatúra: aky je velky termit: ako dive husi: Alena: Ako sa pýtame na Podstatné mená: americka literatura: alkohol: anglický jazyk testy 2010: antonymum slova verne. Úloha: Vypíš tvary pods. mena kamarát Podstatné mená menia svoj tvar: kamarát (z) kamaráta kamarátovi kamaráta (o) kamarátovi (s) kamarátom Hovoríme, že sa skloňujú. Úloha: Vrátime sa k textu Kamarát a pýtame sa na tvary slova kamarát pádovými otázkami Príslovky sú neohybné slová, ktoré vyjadrujú ako, kedy, kde a prečo sa dej odohráva. Zámená sú ohybné slová, ktoré zastupujú podstatné mená a prídavné mená. Predložky sú ohybné slová, ktoré stoja pred slovami, ku ktorým patria Opakujeme podstatné mená. Zopakuj si ústne: Čo označujú podstatné mená? Ako sa pýtame na podstatné mená? Ako rozdeľujeme podstatné mená? Čo označujú všeobecné podstatné mená? Čo označujú vlastné podstatné mená? Akým číslom označujeme podstatné mená? Poznámka: Učebnica str. 73 a 75 (červené okienko) Odpíš a.

Prídavné mená Pýtame sa na ne otázkami: Aký? Aká? Aké? Ktorý? Ktorá? Ktoré? Delenie: akostné - pomenúvajú kvalitu, stupňujú sa, nevieme, z čoho vznikli, majú svoje antonymum aj synonymum: dlhý, veľký, modré, vzťahové - sú odvodené od iných slovných druhov - vieme, z čoho vznikli, nedajú sa stupňovať. Prídavné mená. Pýtame sa na nich otázkou: AKÝ? AKÁ? AKÉ? Určujeme gramatické kategórie: ROD - mužský, ženský, stredný. ČÍSLO - jednotné ( singulár), množné ( plurál) PÁD - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál. inštrumentál. Majú rovnaké gramatické kategórie ako . podstatné meno, ku ktorému patria.

Podstatné mená. Podstatné mená sú ohybné slovné druhy, ktoré označujú osoby, zvieratá a veci. Nad strechami sa trblietalo slnko ako vyleštený medený gombík. Podstatné mená: nad strechami - žen. rod, pl., Na dvore som zazrel babičku. na dvore - muž. rod, sg., L, dvor. babičku - žen. rod, sg., A, babička. Podstatné mená mužského rodu rozdeľujeme do dvoch skupín na životné a neživotné. Na životné podstatné mená sa v prvom páde množného čísla pýtame pomocou tí: tí chlapi, tí hridovnia. Na neživotné podstatné mená sa v prvom páde množného čísla pýtame pomocou tie: tie duby, tie stroje Ako sa pýtame na podmet? Kto, čo. Kedy je zamlčaný? Nevyjadríme ho vo vete, pretože je známy z predchádzajúcej vety/Nevideli ho. Už prišli./Ako sa pýtame na prísudok? Čo robí podmet?/.Ak veta obsahuje podmet i prísudok, ide o dvojčlennú vetu. Jeden prísudok= jednoduchá veta. Dva prísudky= jednoduché súvetie _____ , aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš , budem ti na dobrej pomoci. Ako sa volá táto rozprávka? _____ 4. Jeden kráľ mal dcéru, ktorá bola nevídane krásna, ale pritom taká pyšná namyslená, ţe jej nebol po vôli ţiaden pytač O nich samých sa nehovorilo. zámeno samý-väčšinou vo význame mnoho vecí toho istého druhu-väčšinou stojí pred podstatným menom ako prívlastok-i/y sa píše podľa vzoru pekný N sg. Krčma bola samý chlap. Námestie bolo samá žena. V škôlke to je samé dieťa. N pl. V krčme boli samí chlapi. Na námestí boli samé ženy

Aké slovné druhy existujú. 1. Podstatné mená. Podstatné mená sú plnovýznamový, ohybný slovný druh, ktorý má vetno-členskú platnosť a ktorý pomenúva osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. Vo vete napĺňajú podstatné mená funkciu podmetu alebo predmetu. Pri podstatných menách sa určuje rod, číslo, pád a vzor Abstraktné podstatné meno (iné názvy: abstraktné substantívum, nehmotné podstatné meno/substantívum, abstraktum) je pomenovanie javov skutočnosti, ktoré existujú nesamostatne ako nesamostatné stránky (vlastnosti, schopnosti, deje) substancií, ale ktoré v myslení (abstrakciou) vyčleňujeme a chápeme ako samostatné. Patria medzi ne názvy

- aj v nemeckom, rovnako ako v slovenskom jazyku sa podstatné mená skloňujú - na rozdiel od slovenčiny, nemčina má len štyri pády (nominatív, genitív, datív, akuzatív) - na pády sa v nemeckom jazyku pýtame tými istými pádovými otázkami ako v slovenčine Ako prvé ste sa učili podstatné mená, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá alebo veci. Pýtame sa na ne otázkou Kto je to? alebo Čo je to? Podstatné mená rozdeľujeme na všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená Vyfarbi prídavné mená žltou farbičkou: mravec červená cvičiť farebný hviezdička mobil vták múdre malý dieťa usilovná gombík počíta fialový Rex maľujem K podstatnému menu napíš vhodné prídavné mená. Označ otázku, ktorou sa pýtame na vlastnosť. 6. Doplň: Podstatné . meno AKÝ? AKÁ? AKÉ A - seba/sa; L - (o) sebe; I - sebou; Zvratné zámeno sa sa môže vyskytovať aj pri tých slovesách, u ktorých sa vo vašom jazyku nevyskytuje, a naopak: volať sa volám sa. Pri časovaní sa zvratné zámeno nemení! Ako sa voláš? Volám sa Kristína. Oni sa volajú Karl a Tom. b) privlastňovaci

Pády / Slovné druhy a ohýbanie slov / Gramatika - slovake

Na ZVIERATÁ a VECI sa pýtame: o je to? lev, opica, zajac, stolička, papier . ROZTRIEĎ PODSTATNEÉ MENÁ na VLASTNÉ a VŠEOBECN Európa Trebišov krava teta mačka Vianoce Dunaj mesto stolička sobota Jana Kováčová. Zaujímavé je ako sa píšu, všimni si - tak ako v slovenčine, aj v nemčine na naň pýtame pádovou otázkou (Vidím) koho? čo? napr. Peter má psa. (Peter má koho? čo? - psa, a nie kto? čo? - pes) Potrebujem mrkvu. Chytajú loptu. a pod. - v nemčine sa pri skloňovaní nemení tvar slova (napr. mama, mamy, mame, mamu, mame, mamou), ale mení sa jeho člen (napr Aké slovné druhy vyjadrujú poradie a množstvo? Císlovky, ktoré vyjadrujú poradie sú . Opytovacím zámenom éi, éia, Cie sa pýtame na . Slovné druhy, ktoré zastupujú podstatné mená, prídavné mená sú . Presné matematické potty vyjadrujú éíslovky. 7. Aké slovné druhy vyjadrujú vlastnosti osÔb, zvierat, vecí? 8

8. Prepíš podstatné mená správne. Pozor na veľké a malé začiatočné písmená. 1. MESTO VRANOV NAD TOPĽOU 2. KVETINOVÁ ULICA 3. ULICA JANKA KRÁĽ ako sa naučiť hrať na heligonke ako sa stat vojakom ako sa prejavuje syfilis ako sa pýtame na podstatne mena ako sa naučiť križovatky ako sa píše životopis vzor ako sa posiela na dobierku ako sa zaraba na youtube ako sa zbavit nadchy za jeden den ako sa naučiť r. The following image below is a display of images that come from. Táto skupina zámen sa delí na podskupinu základnú a privlastňovaciu. Základné osobné zámená nahrádzajú pomenovania osôb. Pýtame sa na ne pádovými otázkami (napr. kto, čo, o kom, koho, s kým). Privlastňovacie zase nahrádzajú privlastňovacie prídavné mená a pýtame sa na ne otázkami čí, čia čie Keďže na neživotné podstatné mená sa pýtame opytovacím zámenom čo, ktoré má rovnaký tvar v nominatíve (Čo je to?) aj v akuzatíve (Čo vidím?), pri určovaní týchto pádov je dobré pomáhať si aj pri neživotných podstatných menách opytovacím zámenom kto, ktorým sa pýtame na osoby.Zámeno kto má na rozdiel do zámena čo odlišné tvary v nominatíve (kto) a v. Ako Sa Pýtame Na Slovesa. Vzory A Slovne Druhy Podstatne Mena Pridavne Mena Zamena Cislovky Slovesa Maturitne Otazky Zadania Seminarky Sk . For more information and source, Ako Sa Pytame Na Slovesa Zones Sk . For more information and source, see on this link :.

Podstatné mená - O škole - O škole - Deti a m

 1. Ako sa pýtame na slovesá čo robí kto , čo aký , aká , ak
 2. Čo označujú prídavné mená? /Prídavné mená označujú vlastnosti podstatných mien./ Ako sa pýtame na prídavné mená? /Pýtame sa na ne otázkami: aký? aká? aké?/ Prídavné mená majú skoro vždy dlhú príponu. Napríklad: žltý, mokrý, čistý... ten. medveď . tá. guma, t
 3. atívu + prísudok, napr

Číslovky skloňujeme vtedy, ak majú podobu prídavného mena (vtedy sa skloňujú rovnako ako prídavné mená podľa vzorov pekný, cudzí). Základné číslovky majú vlastné skloňovanie. Číslovky jeden, dva, tri, štyri majú samostatné skloňovanie (viac o tom pozri v Pravidlách slovenskéh pravopisu) Ako sa pýtame na podstatné mená ? Ktoré rody poznáš ? Čo označujú životné podstatné mená mužského rodu ? Čo označujú neživotné podstatné mená mužského rodu ? Author: IDUSKA Created Date: 03/10/2021 08:30:00 Last modified by Ako sa pýtame na prídavné mená? Aký? Ktorý? Čí? 100. Čo pomenúvajú slovesá? deje, činnosti, stavy. 100. Čím sa označuje priama reč? úvodzovkami. 100. Čo je charakteristika? výstižný opis telesných a povahových vlastností človeka. 200. Aké gramatické kategórie určujeme pri podst. menách Ako sa zachovajú.) Vždy sa bojíme toho, čo nechápeme. (Čoho sa bojíme? Toho, čo nechápeme.) Mali by sme rozprávať o tom, čo nás trápi. (O čom by sme mali rozprávať? O tom, čo nás trápi.) ps s vedajšou vetou príslovkovou vedľajšia veta rozvíja sloveso z hlavnej vety, plní úlohu príslovkového určenia, pýtame sa na.

Obzri sa okolo seba.Povedz, aké vlastnosti majú veci, ktoré vidíš. Prídavné mená sú mená, ktoré nám označujú vlastnosti . osôb, zvierat . a vecí. h. lboká. okrúhla. aký ? aká ? aké ? Na prídavné mená sa pýtame:. sa pýtame na podstatné mená v možnosti: a) had, hrad b) jeleň, laň c) býk, byľka d) vodič, kurič . 7. Prečiarkni alebo vyfarbi slovo, ktoré Tvarom tela a inteligenciou pripomínajú ľudí. Ľudoopice sú blízkymi príbuznými mačkovitých opíc ako sú paviány a makaky. Obidve skupiny sú tvarom tela podobné, mačkovité.

Rozvíjacie vetné členy Slovenčinárka

Ako Sa Pýtame Na Podstatne Mena - prosimix

Ako sa robia deti? Detská knižka je až prekvapivo názorná

Podstatné mená - gramatické kategórie: rod, číslo, pá

je základná otázka, učí sa ako jedna z prvých. Dôležité je vedieť, že môže existovať vo viacerých variantoch. A to podľa toho, na koho sa pýtame Pýtame sa na ne otázkami: Aký? Aká? Aké? Akostné prídavné mená: Nevieme vysvetliť ako pomenovanie vzniklo: rovný, vážny. Vzťahové prídavné mená: Jablko - jablkový koláč Podstatné mená zakončené na -l a -r. Napríklad: hotel, e-mail, interiér, server. Mužské neživotné podstatné mená zakončené na -l, -r sa skloňujú podľa vzoru dub, podľa vzoru stroj alebo majú zmiešané skloňovanie, čiže niektoré prípony vznikajú podľa vzoru stroj, iné podľa vzoru dub Podstatné meno vada a od neho utvorené prídavné meno vadný sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka hodnotia ako nesprávne a namiesto nich sa ako správne ponúkajú podstatné mená chyba, kaz, nedostatok, porucha a prídavné mená chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci Počasie a jeho typy. Ako preložíme chumelicu, snehovú búrku, guľový blesk, poľadovicu a iné druhy počasia. + Užitočné slovné spojenia

Na osoby sa pýtame otázkou: Kto. je to mačka. ryba. zajac. sliepka. lopta. kniha. guma. rúško. Pozorne sleduj, ako hľadáme podstatné mená vo vete. Moja . babka. položila na stôl výborné . jabĺčko. babka: ♦ je podstatné meno, označuje osobu Teraz si pozri ostatné podstatné mená a roztrieď ich na zvieratá . a veci. §17 Prídavné mená a príslovky. Prídavné mená a príslovky stoja v prísudku alebo ako dodatočné informácie pred podstatným menom. Pýtame sa na nich opytovacím zámenom wie (ako, ak) ?.. A. Prídavné mená a príslovky v prísudku sa neskloňujú Mená osôb, zvierat a vecí sú podstatné mená. Na podstatné mená sa pýtame otázkou kto? čo? 1.) Slová rozdeľ do stĺpcov Žiak, pes, lampa, lev, ujo, kniha, dievča, ryba, kvet - TO, sú podstatné mená stredného rodu. Všimni si, ako ukazujeme na podstatné mená Opytovacie výrazy pomenúvajú tie posunky, ktorými sa pýtame na otázky. Tieto výrazy zodpovedajú v jazykovede bežného pojmu wh- výrazy. Používajú sa pri pýtaní sa na podstatné mená, slovesá, zámená, modifikátory, číslovky, napr. KTO, ČO, KDE, KAM, KEDY, KOĽKO, PREČO, NAČO. Klasifikátory a špecifikátor Vo vete sa dajú napísať opačne: riečny tok, vedomostná úroveň. Pýtame sa ne aký/aká/akú/ akých. Ak by sme sa držali pravidla písania čiarky, tak by sa musela medzi ne vkladať čiarka. V pravidlách slovenského jazyka sú uvedené ako prívlastky vo funkcii substantív(podstatné mená)

bolo zlé i dobré, lebo si uvedomila, ţe teraz má ona pomáhať tým slabším, aby sa netrápili, ako ona kedysi. A tak sa všetko zlé obrátilo na dobré, lebo Devlovi a tomu, kto naozaj chce, ni nie je nemoţné. 6. úloha: V texte vyhľadaj a podčiarkni, do ktorého ročníka chodí Klaudika a čo preberajú na hodinách slovenského. Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety. ♦♦♦ POZOR: Podmetové otázky: majú slovosled ako oznamovacia veta, sú bez pomocných slovies (do, does, did) pýtame sa: Kto? (kým v predmetových sa pýtame Komu? (datív) a Koho? (akuzatív) Ďalšie vzorové vety: I served him

Rebelova škola doma - Slovina - Slovné druhy - Podstatné men

srdiecka - Ťaháky - Prídavné mená SJ

Ako Sa Pýtame Na Slovesa. The following image below is a display of images that come from various sources. The copyright of the image is owned by the owner, this website only displays a few snippets of several keywords that are put together in a post summary. To find out more complete and clear information or images, you can visit the source. Prídavné mená sú a) kvalitatívny doplnok (potom sa neskloňujú) alebo b) dodatkové informácie pred menami (potom sú skloňované). Wenn du ehrlich , häuslich , naturverbunden , tolerant , aber nicht langweilig bist und genug hast vom Alleinsein, dann schick ein Foto Podstatné mená označujú osoby, zvieratá a veci. Na osoby sa pýtame otázkou Kto je to?, na zvieratá a veci Čo je to? Ako sa správne pýtať na osoby, zvieratá a veci sa naučíme v cvičení . 3 na str. 74. Stačí ústne, len dbať na to, aby žiak použil správnu otázku. Napr. hasič - Kto je to? korytnačka - Čo je to Na podstatné mená sa pýtame: ? Aké je to? ? Čo to robí? Prídavné mená sú: ? slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. ? slová, ktoré označujú osoby, zvieratá a veci. ? slová, ktoré označujú čo osoby, zvieratá a veci robia. Slovesá sú.

Abstraktné podstatné meno - Wikipédi

Cisla Od 1 Do 10. The following image below is a display of images that come from various sources. The copyright of the image is owned by the owner, this website only displays a few snippets of several keywords that are put together in a post summary. To find out more complete and clear information or images, you can visit the source directly. Opakovanie: Podstatné mená, prídavné mená, zámená. Autor písomky : Eva Babaštová. zaregistrujte sa zadarmo na portáli Pisomka.sk a môžete použiť aj túto písomku. × Ako sa pýtame na prídavné mená a vyhľadávať ich : 113. Prídavné mená-vlastnosti: 135 : Vedieť,že príd.mená určujú vlastnosti : Slov.jazyk 3. ROČNÍK: Mesiac: Používanie čísloviek v texte,ako sa pýtame na ne : 122. Radové a základné číslovky: 142 Tak sme sa k tomu konečne dostali. Po vybraných slovách kraľujú druhej polovici 3. ročníka slovné druhy. Podstatné mená, prídavné mená, slovesá, číslovky, zámená Tak trochu des. Ale aby tomu nevládlo len zúfalstvo, zmobilizovala som sa a vytvorila im ríšu. A zrazu to už nie je také hrozné:). Poďte, pozývam aj vás

Prídavné mená pre 5

Pýtame sa na ne otázkami Osoba Zviera a vec Ukazovacie slová Na podstatné mená ukazujeme slovami ten, tá, to, tí, tie. priraď k správnemu podstatnému menu. krajčírka okno slony počítač požiarnici koláče slniečko plot ceruzka Niektorým podstatným menám môžeme dávať mená. Sú to vlastné podstatné mená Stále Vám píšem ako veľmi mi chýbate a ako na Vás myslím. Teším sa na Vás. Pracujte tak, ako doteraz a ukážte, čo viete Vaša triedna učiteľka Predmet: SJL Uivo: SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN Zopakujme si: Podstatné mená označujú mená osôb, zvierat a vecí

PPT - SLOVNÉ DRUHY PowerPoint Presentation, free download

Zámená 1. Čo už vieme. Plnovýznamový slovný druh. Ohybný slovný druh (skloňuje sa - má dlhšie a kratšie tvary: jeho vidím - vidím ho; vidím cezeň - cez krajec chleba). Vo vete je zámeno vetným členom v rôznych funkciách, napr. podmetom, časťou menného prísudku, prívlastkom, predmetom atď Podstatné mená podstatné mená cv.1. (html) podstatné mená cv.2. (html) Prídavné mená. V ruštine sa rozlišuje päť základných typov intonačných konštrukcií (IK): IK-1, IK-2, IK-3, IK-4, IK-5. Vo všetkých typoch IK môžeme oddeliť tri časti: prízvučnú, predprízvučnú a poprízvučnú. Prízvučná časť na jednej slabike je stred intonačnej konštrukcie (IK), pretože tu dochádza k významnej zmene zvuku Foto Vašich vypracovaných úloh zasielajte mailom, alebo na messenger do 15.2.2021 12:00. PONDELOK. Podstatné mená. 1. Roztrieď pod. mená podľa toho, čo pomenúvajú (ako sa na ne pýtame. Zopakuj si poučku podstatné mená) Slová, ktoré nám hovoria aké majú osoby, zvieratá a veci vlastnosti.Pýtame sa na ne: Aký? (voňavý) Aká?(chutná) Aké? (žiarivé) 2. PRÍDAVNÉ MEN

Ako Sa Siju Ruska; Ako Sa Naučiť Posunkovú Reč; Ako Sa Vyrovnat So Stratou Psa; Ako Sa To Robí Záhrada; Ako Sa Pise Adresa Na Obalku; Ako Sa Zbavit Vytoku; Ako Sa Stať Vojakom; Ako Sa Počíta Priemer; Ako Sadit Hrozno Z Odrezkov; Ako Sa Prejavuje Rakovina Kože; Ako Sa Zbavit Hnevu A Nenavisti; Ako Sa Pýtame Na Podstatne Mena; Ako Sa. Ako Sa Píše Adresa Na Obálku; Ako Sa Správne Učiť; Ako Sa Robia Deti Animacia; Ako Sa Vypisuje Obalka Vzor; Ako Sa Píše Zavináč; Ako Sa Pýtame Na Podstatne Mena; Ako Sa Prejavuje Alergia; Ako Sa Voli Do Europarlamentu; Ako Sa Píšu číslovky Slovom; Ako Sa Naučiť Posunkovú Reč; Ako Sa Vyrovnať S Rozchodom Po Rokoch; Ako Sa. OTESTUJTE SA: Ako dobre ovládate slovenský jazyk? 2/10 Akými otázkami sa pýtame na lokál? Kto? Čo? S kým? S čím? O kom? O čom? Z koho? Z čoho? Ďalšia stránka 6/10 Vyberte podstatné mená, ktoré sú v datíve. otcovi, mame, mačke. o psovi, o bosorke, o knihe Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? (veselý, hnedá, drevené...) - prečítaj a ústne urči, ktoré vlastnosti patria ku každej stoličke s. 88/1, prezri si obrázok peračníka a napíš, ktoré prídavné mená neoznačujú vlastnosti peračníka na obrázku . s. 88/2

Minecraft Box [Mods] - Craftící recepty do kapsyobrázky > Zvířata

Čo označujú podstatné mená? Ako sa pýtame na osoby? Ako sa pýtame na zvieratá a veci ? Ako ich delíme? Čo označujú všeobecné podstatné mená a akým začiatočným písmenom ich píšeme? Čo označujú vlastné podstatné mená a akým začiatočným písmenom ich píšeme? Učebnica str. 65/ cv. 3 - ústn Pýtame sa na ne otázkami _____ . 3. Privlastňovacie prídavné mená sú dvojaké 4. _____ privlastňovacie prídavné mená zakončené na príponu - ov sa skloňujú podľa vzoru _____ vie chodiť po dvoch nohách a rozprávať ako človek. Princ vyšiel z hradu, šiel za vlko Podstatné mená - sú mená osôb, zverat, vecí, javov. Pýtame sa na ne otázkou kto?, čo? Voláme ich aj substantíva. Sú ohybné a plnovýznamové. Delenie podstatných mien : a) všeobecné - bežné podstatné mená, napr. auto, dom. b) vlastné - vlastné mená, zemepisné názvy, napr. Joze Podstatné mená patria k mužskému, ženskému alebo strednému rodu a menia sa podľa pádu (šesť pádových tvarov) a podľa čísla (jednotné číslo a množné číslo). Základný tvar podstatného mena je prvý pád (nominatív) jednotného čísla: челове́к človek. студе́нт študent. кни́га kniha Ako sa pýtame na prídavné mená? / Pýtame sa na ne otázkami: aký? aká? aké? / Prídavné mená majú skoro vždy dlhú príponu. Napríklad: žltý, mokrý, čistý..

V jazykovej praxi sa často stretávame s váhaním pri používaní predložiek pre a po. Z hľadiska jazykovej kultúry sa predložka pre nesprávne používa najmä v prípadoch ako: ísť pre chlieb, poslať pre noviny, ísť pre lekára, zohnúť sa pre vedro s vodou, ísť pre odporúčací lístok, ísť pre prsteň spôsobu - sa pýtame na ne otázkou ako? - dobre, zle, pekne, veselo, svorne príčiny - sa pýtame ne ne otázkami: prečo, načo - omylom, právom, sluľobne, zámerne miery - sa pýtame otázkou koµko? - mnoho, veµa, málo, dos Dnes sa pozrieme na to, ako sme zvládli prídavné mená. Pár dní predtým ako sme sa ich začali učiť, si Juli v izbe vytvorila ZOO. Perfektné načasovanie, povedala som si. Totiž v montessori pedagogike sa na učenie slovných druhov využíva aj hra s farmou. My sme si to trošku upravili podľa nášho gusta a zahrali sme sa so ZOO Prosím Vás prihláste sa cez mobily na edupage a pokúste sa vyplniť test. Vyplniť test na Edupage môžete len 27.4.2020, žiadny iný deň sa prihlásiť nedá! 28.4 Názvy obci (rodičia preskúšať, či žiaci vedia ako sa píšu vlastné pod. mená obcí) a vypracovať si: U str. 81/cv. 6, str. 81/ cv. 5 . PZ str. 52/ cv

The Rarest Plants On Earth - WorldAtlasAkuzatív vo vetách – eulchenAko kresliť sovu | KreslenieRobíte najčastejšie chyby v slovenčine aj vy? Otestujte sa